Terms of Use / Podmínky použití

Účinnost od 01.04.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Následující dokument obsahuje VOP nejprve v místním jazyce a poté v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi češtinou a angličtinou je rozhodující anglická jazyková verze.

Preambule

Společnost Schüttflix GmbH, Kaiserstraße 24, 33330 Gütersloh – dále jen „Schüttflix“ – prodává na své elektronické prodejní platformě komerčním zákazníkům převážně volně ložené (sypké) zboží/ostatní zboží (dále jen „Produkty“) a služby odvozu (dále společně jen „Služby“). Hodláte se zaregistrovat jako uživatel a používat platformu Schüttflix pro a jménem smluvního partnera (dodavatel, dopravce nebo zákazník). Na to se uplatní následující ujednání:

1. Použitelnost

Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky používání“) se uplatní výhradně na vás a Schüttflix. Podmínky, které se od těchto Podmínek používání liší, nebo jsou s nimi v rozporu, Schüttflix neuznává, pokud s nimi výslovně písemně nevyjádřila souhlas. Rozhodující a použitelná je verze těchto Podmínek používání platná v době uzavření smlouvy, která je k dispozici na adrese https://www.schuettflix.cz/cs/legal/terms-of-use/.

2. Předmět smlouvy

2.1. Schüttflix provozuje elektronickou platformu pro prodej volně loženého (sypkého) zboží dostupnou na internetu (dále jen „Platforma Schüttflix“). Na této platformě je celý proces nákupu, prodeje a přepravy volně ložených (sypkých) materiálů, včetně jeho založení, řešen digitálně a transparentně.

2.2. Mezi Schüttflix a jejími dodavateli, dopravci a zákazníky – dále také jen „Zákazník“ – se uzavírají smluvní rámcové dohody o používání Platformy Schüttflix. Jste zaměstnancem nebo jiným zástupcem jednoho z těchto zákazníků – dále také jen „Zástupce“ – a byli jste jím zvoleni, abyste jeho jménem jednali na platformě Schüttflix jako správce, kupující, řidič nebo jiný Zástupce (uživatel). Platformu Schüttflix používáte vždy jménem společnosti/Zákazníka, které(ho) zastupujete.

2.3. Tyto Podmínky používání upravují váš přístup k Platformě Schüttflix a její používání jako řádně registrovaného uživatele.

3. Autorizace přihlášení

3.1 Registrace a používání služeb na Platformě Schüttflix je pro vás bezplatné. Veškeré náklady spojené se službami Schüttflix nese výhradně strana, kterou zastupujete. Jste oprávněni se přihlásit, protože vás Zákazník určil jako svého správce nebo jiného uživatele.

3.2. V souvislosti s používáním Platformy Schüttflix vám nevznikají vůči Schüttflix žádné vlastní nároky. Tyto nároky se vztahují výhradně na Zákazníka, za kterého a jehož jménem jednáte v souvislosti se Schüttflix.

3.3. Používání Platformy Schüttflix vyžaduje vaši registraci jako uživatele. Na toto používání neexistuje žádný nárok. Schüttflix je oprávněna odmítnout žádosti o účast bez udání důvodu.

3.4. Registrovat se a používat Platformu Schüttflix můžete pouze tehdy, pokud jste plnoletí a máte neomezenou svéprávnost. Nezletilí se nemohou registrovat.

3.5. Kontaktní údaje a další informace požadované Schüttflix během procesu registrace musí být úplné a správné.

3.6. Schüttflix si vyhrazuje právo zkontrolovat požadované údaje v té podobě, v níž byly uvedeny, a ověřit jejich úplnost a věrohodnost buď prostřednictvím vás, nebo zastoupené společnosti. Pokud jsou tyto informace z pohledu Schüttflix správné a pokud Schüttflix nemá žádné další pochybnosti, bude vám požadovaný přístup aktivován a obdržíte oznámení e-mailem nebo SMS. Platnost e-mailu/SMS je podmíněna potvrzením vašich kontaktních údajů a vaší první registrací na Platformě Schüttflix – v případě potřeby vyvoláním aktivačního odkazu – jako schválení vaší žádosti o účast. Po obdržení e-mailu/SMS jste oprávněni používat Platformu Schüttflix v rozsahu těchto Podmínek používání. Za tímto účelem může být nutné vaši aktivaci předem potvrdit kliknutím na odkaz obsažený v e-mailu/SMS.

4. Odpovědnost za přístupové údaje

4.1. Během procesu registrace můžete být požádáni o zadání uživatelského jména a hesla. Pomocí těchto údajů, v případě potřeby také pouze pomocí svého jména a příjmení, se můžete po aktivaci přístupu a potvrzení podle bodu 3.6 přihlásit na Platformě Schüttflix. Je vaší povinností zajistit, aby uživatelské jméno neporušovalo práva třetích stran, zejména práva k názvu nebo ochranné známce, a aby neuráželo dobré mravy.

4.2. Přístupové údaje, včetně hesla, musíte uchovávat v tajnosti a nezpřístupňovat je neoprávněným třetím stranám, a to bez ohledu na to, zda jste si přístupové údaje zvolili sami nebo zda vám byly poskytnuty k použití.

4.3. Je také vaší povinností zajistit, abyste přístup k Platformě Schüttflix a využívání služeb dostupných na Platformě Schüttflix za použití vašich přístupových údajů prováděli výhradně vy osobně. Pokud existuje riziko, že neoprávněné třetí strany získaly nebo získají informace o vašich přístupových údajích, je třeba o tom Schüttflix neprodleně informovat.

4.4. Jste odpovědní za jakékoli použití a/nebo jinou činnost prováděnou na základě vašich přístupových údajů, a to podle platných právních předpisů. Za tímto účelem souhlasíte s tím, že Schüttflix bude zbavena viny, a že ji odškodníte a vyloučíte z jakýchkoli soudních sporů, škod, ztrát nebo nároků, které by mohly vzniknout v důsledku vaší registrace a/nebo účasti na Platformě Schüttflix, za předpokladu, že tyto škody nejsou založeny na domnělém úmyslu nebo nedbalosti Schüttflix nebo zástupců Schüttflix.

4.5. Jste povinni udržovat své údaje (včetně kontaktních údajů) aktualizované a aktuální. Pokud v průběhu vaší účasti na platformě dojde ke změně uvedených údajů, musíte tyto údaje neprodleně opravit ve vašich osobních nastaveních na Platformě Schüttflix. Pokud se vám to nepodaří, neprodleně informujte Schüttflix o změnách svých údajů, například e-mailem.

5. Ukončení účasti

5.1. Přístup k Platformě Schüttflix končí automaticky, bez nutnosti zrušení nebo jiného oznámení vaší osobě, ukončením smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Schüttflix nebo odebráním vašeho statusu správce/jiného uživatele pro Schüttflix ze strany Zákazníka. Zákazník je oprávněn vám tento status kdykoli odebrat.

5.2. Společnost Schüttflix si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zablokovat váš přístup k Platformě Schüttflix, pokud to podmínky vyžadují a Zákazník s tím souhlasí.

5.3. Schüttflix je oprávněna nenávratně odstranit všechny údaje vytvořené v souvislosti s vaší účastí 30 kalendářních dnů po zablokování vašeho přístupu k Platformě Schüttflix a po uplynutí případných zákonných dob pro uchovávání.

6. Obecné povinnosti uživatele

Aby Platforma Schüttflix – zejména při velkém počtu uživatelů – fungovala tak, aby Schüttflix mohla řádně poskytovat své vlastní smluvní služby, musí všichni uživatelé dodržovat určité předpisy a plnit určité povinnosti.

6.1.1. Jste povinni dodržovat pokyny k používání Platformy Schüttflix, které vám Schüttflix poskytla; jste povinni pravidelně kontrolovat informační zdroje uvedené na Platformě Schüttflix a informační zdroje uvedené na internetu na adrese www.schuettflix.com a brát je při používání Platformy Schüttflix v úvahu.

6.1.2. Budete rovněž pravidelně kontrolovat informace, které Schüttflix zpřístupňuje na Platformě Schüttflix – zejména prostřednictvím funkce oznámení, která je zde k dispozici – abyste měli přístup k novým zprávám, dokumentům, oznámením a dalším informacím. Informace, které vám byly zaslány prostřednictvím funkce oznámení na Platformě Schüttflix, se považují za doručené nejpozději na konci příslušného pracovního dne, kdy bylo oznámení odesláno (oznámení odeslána).

6.1.3. Jste povinni na svých lokálních systémech, které jsou používány pro přístup k Platformě Schüttflix, používat aktuální antivirové programy a po celou dobu trvání smlouvy přijímat vhodná opatření proti útokům hackerů, napadení viry a podobným narušením, což zahrnuje vždy zejména neprodlenou instalaci bezpečnostních záplat dostupných pro používaný operační systém.

6.1.4. Souhlasíte s tím, že Schüttflix může přistupovat k vašim údajům v rozsahu nezbytném pro analýzu/odstranění vámi nahlášených chyb/nedostatků, jakož i v rámci požadované podpory a zajištění řádného fungování Platformy Schüttflix, zejména za účelem analýzy funkčních procesů a prověření struktury souborů.

6.2. Za obsah, který zveřejníte na Platformě Schüttflix, nesete plnou a výhradní odpovědnost. Schüttflix nekontroluje obsah příspěvků z hlediska úplnosti, správnosti, zákonnosti, aktuálnosti, kvality a/nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

6.3. Prohlašujete a zaručujete se Schüttflix, že jste oprávněným vlastníkem práv k obsahu, který přenášíte nebo nahráváte (např. fotografie, jména, telefonní čísla), nebo jste alespoň jinak oprávněni (např. na základě platného povolení ze strany vlastníků práv) přenášet obsah Schüttflix, zpřístupnit jej k použití na Platformě Schüttflix a zpřístupnit jej uživatelům Platformy Schüttflix. Proto se před přenosem obrázků, plánů, výkresů, náčrtů a jakýchkoli jiných informací ujistěte, že máte dostatečná práva k užívání uvedených informací nebo že příslušné soubory zpřístupněné na Platformě Schüttflix nepředstavují porušení právních předpisů, osvědčených postupů a/nebo práv třetích stran. Pokud zveřejňujete fotografie, na kterých lze rozpoznat osoby, můžete tak učinit pouze v případě, že byl řádně získán jejich platný souhlas.

6.4. Jste povinni odškodnit Schüttflix a vyloučit ji ze všech nároků, které třetí strany (včetně zahraničních uživatelů) uplatní vůči Schüttflix z důvodu domnělého porušení jejich práv přenášeným nebo nahraným obsahem nebo z důvodu jakéhokoli jiného použití Platformy Schüttflix. Toto právo na osvobození zahrnuje zejména náklady na nezbytnou právní obranu ze strany Schüttflix, včetně všech soudních nákladů a právních poplatků. Nárok na odškodnění nevzniká, pokud a v rozsahu v jakém nejste odpovědni za porušení právních předpisů.

6.5. Schüttflix si vyhrazuje právo odmítnout zveřejňování nebo nahrávání obsahu a/nebo upravit, zablokovat nebo odstranit již zveřejněný obsah bez předchozího upozornění, pokud by zveřejněný obsah sám o sobě mohl vést k porušení bodu 6.3 nebo pokud existují konkrétní náznaky, že může dojít k závažnému porušení bodu 6.3.

6.6. Schüttflix ukládá a zpracovává obsah a údaje jako poskytovatel technických služeb pro Zákazníka, které on a jeho uživatelé poskytují při používání Platformy Schüttflix a které vznikají při používání Platformy Schüttflix. Jste povinni nezveřejňovat/nepoužívat žádný obsah a data, která jsou trestná podle zákona nebo jinak nezákonná z absolutního hlediska nebo ve vztahu k jednotlivým třetím stranám, a nepoužívat žádné programy obsahující viry nebo jiný škodlivý software, ani nevystavovat oznamovací software takovým rizikům. Jste správcem osobních údajů a vždy musíte zkontrolovat, zda je zpracování těchto údajů na Platformě Schüttflix povoleno na základě platných povolení v souladu se zákonem. Souhlasíte se zasíláním e-mailů, SMS a dalších nabízených oznámení generovaných Schüttflix – zejména během procesu počáteční registrace a procesu pozvání. Tento souhlas můžete vůči Schüttflix kdykoli zcela nebo částečně odvolat; v takovém případě však nemusí být další používání Platformy Schüttflix z vaší strany možné nebo bude mít pouze omezenou funkčnost.

6.7. Používání obsahu na Platformě Schüttflix

6.7.1. Platformu Schüttflix a její aplikace lze používat výhradně a výslovně pro účely uvedené v bodě 2.1. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Je zakázáno používat kontaktní údaje jiných uživatelů, které jsou přístupné prostřednictvím Platformy Schüttflix, k jiným účelům než ke komerční komunikaci zákazníků, a to pouze v rozsahu, v jakém s tím jiný uživatel souhlasil, nebo v rozsahu, který je povolen zákonem.

6.8. Porucha Platformy Schüttflix

6.8.1. Zasahování do Platformy Schüttflix je zakázáno. Zejména je zakázáno provádět takové úkony, které mohou vést k nadměrnému zatížení kapacity zpracování Platformy Schüttflix (např. hromadným zasíláním oznámení nebo zpráv, spamem nebo útokem Denial of Services) nebo k nepřiměřenému obtěžování ostatních uživatelů.

6.8.2. Elektronické útoky jakéhokoli druhu na Platformu Schüttflix (včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu) nebo na jednotlivé uživatele jsou zakázány. Mezi tyto elektronické útoky patří mimo jiné níže uvedená úkony:

  • pokusy o hackerský útok, tj. pokusy o ovládnutí, obejití nebo jiné znefunkčnění bezpečnostních mechanismů Platformy Schüttflix,

  • používání a/nebo šíření virů, červů, trojských koní a jiných škodlivých souborů,

  • útoky hrubou silou,

  • jiné úkony nebo postupy nebo zneužití, které mohou narušit Platformu Schüttflix, včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu, a/nebo poškodit Schüttflix nebo uživatele.

7. Dostupnost a provoz Platformy Schüttflix

7.1. Schüttflix garantuje jako jednu ze svých povinností průměrnou roční dostupnost Platformy Schüttflix ve výši 98 %. Služby Platformy Schüttflix jsou obvykle poskytovány od pondělí do neděle v době od 00:00 do 24:00 hodin každý den (24 hodin denně 7 dní v týdnu). Pro výpočet této dostupnosti, v té podobě, v níž se uvádí, se však předpokládá roční dostupnost maximálně 3 000 hodin (= 250 dní x 12 hodin), jak je odvozeno ze standardní pracovní doby. Kromě toho se do výpočtu dostupnosti nezapočítávají časové úseky pravidelné údržby systému, které jsou v pracovní dny od 18:00 do 6:00 hodin následujícího pracovního dne a v neděli/svátek po celý den. Platforma Schüttflix je umístěna na jednom nebo více serverech. Předávací místo služby je připojení k internetu s využitím příslušného datového centra. Musíte si zajistit vlastní připojení k internetu, zajištění nebo údržbu síťového připojení k příslušnému datovému centru a pořízení a poskytnutí zařízení pro přístup k síti, abyste mohli používat internet na straně Zákazníka platformy. Přístup k Platformě Schüttflix, za který Schüttflix neúčtuje další poplatky, probíhá prostřednictvím prohlížeče nebo aplikací určených pro použití na chytrých telefonech/tabletech pomocí šifrovací technologie, např. SSL. Používání Platformy Schüttflix vyžaduje stabilní internetové připojení. To platí zejména pro přístup k platformě prostřednictvím aplikací a/nebo mobilních telefonů. Používání Platformy Schüttflix není možné bez nerušeného připojení k internetu.

7.2. Kromě toho právo na využívání služeb dostupných na Platformě Schüttflix platí pouze v rámci technických a provozních možností Schüttflix. Společnost Schüttflix usiluje o nepřetržitou použitelnost Platformy Schüttflix, pokud je to technicky možné. Technické poruchy (např. přerušení dodávky energie, chyby hardwaru a softwaru, technické problémy na linkách pro přenos dat) však mohou způsobit dočasná omezení nebo přerušení.

7.3. Schüttflix se zavazuje provozovat Platformu Schüttflix pouze v rámci systémů zpracování dat na zákonném území Spolkové republiky Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ukládat údaje zákazníků bez výjimky ve Spolkové republice Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Schüttflix je však oprávněna podle vlastního uvážení tato místa plnění kdykoli změnit v rámci hranic výše uvedených zemí.

7.4. Schüttflix zajišťuje oddělenou správu údajů jednotlivých smluvních stran tak, aby byl vyloučen případný přístup k údajům ze strany jiných Zákazníků a/nebo jiných neoprávněných třetích stran. Z toho jsou vyloučeny údaje jiných uživatelů Platformy Schüttflix, např. dodavatelů a spedičních agentů, které Schüttflix používá v rozsahu nezbytném pro účely dodání produktů objednaných Zákazníkem.

7.5. Data zaznamenaná na Platformě Schüttflix – zejména ta, která se týkají objednávek, dodávek, faktur atd. – jsou Schüttflix pravidelně zálohována podle plánu, nejméně však jednou denně, aby byla zaručena obnova dat a informací v případě ztráty ve smyslu denní obnovy systému. Změny dat, ať už úmyslné (např. zadání dat) nebo neúmyslné (např. vymazání dat), které nastanou mezi zálohováním, se neukládají. Zákazník však nese výhradní odpovědnost za dodržování dob pro uchovávání dat podle obchodních, profesních a daňových zákonů. Dlouhodobé zálohování dat pro účely archivace není součástí rozsahu služeb platformy Schüttflix.

7.6. Schüttflix se snaží Platformu Schüttflix neustále rozvíjet. Je proto oprávněna kdykoli provést změny v uživatelském rozhraní, funkcích, službách a aplikacích poskytovaných na Platformě Schüttflix – zejména pokud jde o uspořádání a design – a obnovit jejich dostupnost. Tento kontinuální rozvoj může, ale nemusí být spojen s omezením nebo dokonce odstraněním jednotlivých dílčích funkcí v subdoménách na Platformě Schüttflix. Pokud mohou být vaše oprávněné zájmy významně dotčeny změnou služby, která má vliv na uvedené podmínky Platformy Schüttflix, bude vás Schüttflix o této změně informovat nejméně tři měsíce před její účinností. V takovém případě můžete proti této změně funkce vznést námitku do jednoho měsíce od jejího oznámení. Námitka musí být vznesena minimálně v textové formě. Pokud vám Schüttflix neumožní využívat Platformu Schüttflix v dříve dostupné podobě ihned po této námitce, jste oprávněni smlouvu mimořádně vypovědět s okamžitou platností ve lhůtě dvou týdnů od data účinnosti změny služby.

8. Blokování přístupu

8.1. Schüttflix může dočasně nebo trvale zablokovat váš přístup k Platformě Schüttflix – buď zcela nebo částečně – pokud existují konkrétní náznaky, že z vaší strany došlo k porušení těchto Podmínek používání, jiných všeobecných podmínek Platformy Schüttflix a/nebo platných právních předpisů, nebo pokud má společnost Schüttflix jiný oprávněný zájem na zablokování přístupu. Při rozhodování o zablokování přístupu bude Schüttflix náležitě zohledňovat vaše oprávněné zájmy i oprávněné zájmy Zákazníků.

8.2. V případě dočasného nebo trvalého zablokování přístupu k Platformě Schuettflix Schüttflix zablokuje příslušná přístupová oprávnění a informuje o tom Zákazníka e-mailem.

9. Doba trvání a ukončení

9.1. Tato smlouva týkající se Platformy Schüttflix se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran ji může vypovědět s výpovědní lhůtou jeden (1) celý měsíc ke konci měsíce. Pokud je to na Platformě Schüttflix podporováno, můžete se z odběru odhlásit i bez dodržení výpovědní lhůty pomocí funkce odhlásit odběr/odstranit, a ukončit tak smlouvu s okamžitou platností.

9.2. Kromě toho může být smlouva ze závažného důvodu vypovězena kteroukoli stranou bez výpovědní lhůty.

9.3. Každá výpověď musí mít minimálně textovou formu; případné použití funkce odhlásit odběr nabízené na Platformě Schüttflix ve váš prospěch je z toho vyloučeno.

10. Odpovědnost Schüttflix

10.1. Odpovědnost Schüttflix za škodu, bez ohledu na právní důvod, zejména z titulu právní nemožnosti, prodlení, vadného nebo nekvalitního plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a deliktního jednání, je omezena podle bodu 10, pokud závisí na zavinění.

10.2. Schüttflix odpovídá bez omezení podle právních předpisů za škody na životě, tělesné újmy nebo škody na zdraví, které vznikly v důsledku nedbalosti Schüttflix nebo úmyslného porušení povinností ze strany jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob, jakož i za škody, které vznikly v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy, jakož i podvodného úmyslu Schüttflix, jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob.

10.3. Schüttflix je rovněž odpovědná za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení smluvních povinností, jejichž splnění má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (hlavní povinnost). Odpovědnost je omezena na odpovědnost typickou pro smlouvy a předvídatelné škody.

10.4. Jakákoli další odpovědnost Schüttflix je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; to platí zejména pro nároky z deliktního jednání. Pokud je odpovědnost Schüttflix vyloučena nebo omezena, platí toto vyloučení nebo omezení i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců nebo zplnomocněných osob.

10.5. Výše uvedená omezení nebo vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost nezávislou na zavinění, jak je stanovena zákonem (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku), nebo na odpovědnost ze záruky uplatněné nezávisle na zavinění.

10.6. Důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících omezení odpovědnosti nebo vyloučení odpovědnosti podle bodu 10 nese Schüttflix.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Schüttflix bude dodržovat příslušné platné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména ty, které platí v Německu, nebo v zemi bydliště subjektu údajů a zaváže své zaměstnance, kteří se podílejí na spolupráci mezi vámi a Zákazníkem na jedné straně a Schüttflix na straně druhé, k mlčenlivosti o osobních údajích, pokud již nejsou obecně zavázáni.

11.2. Pokud shromažďujete, zpracováváte nebo používáte osobní údaje prostřednictvím Platformy Schüttflix, zaručujete, že jste k tomu oprávněni v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a v případě porušení odškodňujete a vylučujete Schüttflix z jakýchkoli nároků třetích stran.

11.3. Podrobnosti o povinnostech a předpisech týkajících se ochrany osobních údajů naleznete v platných předpisech Schüttflix o ochraně osobních údajů, které jsou součástí smluvních ujednání. V souladu se zákonnými požadavky jsou tam zaznamenány body ochrany údajů, které mají být regulovány.

12. Různé

12.1. Práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s ní můžete převést na třetí strany pouze s výslovným písemným souhlasem Schüttflix.

12.2. Započtení je přípustné pouze proti nesporným nebo právně závazným pohledávkám Schüttflix.

12.3. Pro případné změny těchto Podmínek používání existují dva postupy: Na jedné straně mohou být nové verze těchto Podmínek používání provedeny přijetím (například jako součást žádosti v aplikaci nebo v souvislosti s objednávkou) v rámci běžného obchodního vztahu mezi stranami. Případně (například v případě vaší delší nečinnosti) vás Schüttflix bude informovat o změnách těchto Podmínek používání písemně, e-mailem nebo prostřednictvím Platformy Schüttflix. Pokud proti těmto změnám nevznesete námitky do šesti týdnů od obdržení oznámení, považují se změny za přijaté a odsouhlasené. O právu vznést námitku a o právních důsledcích mlčení v případě změny těchto Podmínek používání budete informováni samostatně.

12.4. Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se její platnosti) jsou v prvním stupni příslušné výhradně soudy v Bielefeldu (Spolková republika Německo), pokud jste obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou nebo korporací nebo zvláštním fondem podle veřejného práva.

12.5 Pokud není výslovně stanoveno jinak, tato smlouva se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 (Úmluva OSN o koupi zboží).

12.6. Tyto Podmínky používání jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích – anglické a české. V případě rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí má přednost anglická jazyková verze.

Preamble

The company Schüttflix GmbH, Kaiserstraße 24, 33330 Gütersloh — hereinafter referred to as "Schüttflix"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as disposal services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers on its electronic sales platform. You intend to register as a user and to use the Schüttflix platform for and on behalf of a contractual partner (supplier, carrier or customer). The following regulations apply to this:

1. Applicability

These Terms of Use (hereinafter referred to as " Terms of Use") apply exclusively between you and Schüttflix. Deviating or contradictory conditions are not recognized by Schüttflix unless Schüttflix has agreed to them expressly in writing. The version of these Terms of Use valid at the time of conclusion of the contract, available at https://www.schuettflix.cz/cs/legal/terms-of-use/, are decisive and shall apply.

2. Object of the Contract

2.1. Schüttflix operates an electronic sales platform for bulk goods accessible on the internet (hereinafter referred to as the "Schüttflix Platform"). On this platform, the entire process of purchasing, selling, and transporting bulk materials, in addition to establishing it, is handled digitally and transparently.

2.2. There are contractual framework agreements between Schüttflix and its suppliers, carriers and customers about the use of the Schüttflix Platform. You are an employee or other representative of one of these customers —in the following also referred to as "Representative" or only as "Customer"—and have been selected by them to act on their behalf on the Schüttflix Platform as an administrator, purchaser, driver, or other Representative (user). Your use of the Schüttflix Platform always takes place in the name of the company you represent/Customer.

2.3. These Terms of Use govern your access to and use of the Schüttflix Platform as a properly registered user.

3. Log In Authorization

3.1. The registration and use of the services on the Schüttflix Platform is free of charge for you. Any costs connected with the services of Schüttflix are borne exclusively by the party you represent. You are authorized to log in because the Customer has designated you as its administrator or other user.

3.2. You do not acquire your own entitlements against Schüttflix in connection with the use of the Schüttflix Platform. These entitlements are exclusively applied to the Customer for whom and in whose name you act in connection with Schüttflix.

3.3. The use of the Schüttflix Platform requires your registration as a user. There is no entitlement to this use. Schüttflix is entitled to reject applications for participation without giving any reasons.

3.4. You are only allowed to register and use the Schüttflix Platform if you are of legal age and have unlimited legal capacity. Minors are not allowed to register.

3.5. The contact data and other information requested by Schüttflix during the registration process have to be complete and correct.

3.6. Schüttflix reserves the right to check the requested data as given and verify its completeness and plausibility either through you or the company represented. If the information is correct in Schüttflix’s point of view and if Schüttflix has no other concerns, the requested access will be activated for you, and you will receive a notification by email or SMS. The email/SMS is valid subject to your confirmation of your contact data and your first registration on the Schüttflix Platform—if necessary, by calling up an activation link—as an acceptance of your application for participation. After receipt of the email/SMS you are entitled to use the Schüttflix Platform within the scope of these Terms of Use. To do this, you may have to confirm your activation in advance by clicking on the link included in the email/SMS.

4. Responsibility for the Access Data

4.1. During the registration process, you may be asked to provide a username and password. Using this data, if necessary, also only by using your first name and last name, you can log in on the Schüttflix Platform after the activation of your access and your confirmation according to section 3.6. It is your responsibility to ensure that the username does not violate any third-party rights, in particular no name or trademark rights, and does not offend common decency.

4.2. You must keep the access data, including the password, secret and not make it accessible to any unauthorized third parties, irrespective of whether you have chosen the access data yourself or whether it has been provided to you for your use.

4.3. It is also your responsibility to ensure that your access to the Schüttflix Platform and the use of the services available on the Schüttflix Platform using your access data is performed exclusively by you personally. If there is any risk that unauthorized third parties have gained or will gain knowledge of your access data, Schüttflix shall be informed immediately.

4.4. You are liable for any use and/or other activity carried out under your access data according to the legal provisions. For this purpose, you agree to hold Schüttflix blameless and indemnify and exclude them from any kind of lawsuits, damages, losses or claims which might arise from your registration and/or participation on the Schüttflix Platform, provided that these damages are not based on any putative intention or negligence of Schüttflix or vicarious agents of Schüttflix.

4.5 You are required to maintain your information (including your contact information) updated and current. If during the duration of your participation on the platform a change of the given data occurs, you need to correct the information immediately in your personal settings on the Schüttflix Platform. If you do not succeed in doing so, please inform Schüttflix immediately about any changes in your data, for example by email.

5. Termination of Participation

5.1 The access to the Schüttflix Platform ends automatically without the need of a cancellation or other announcement to you with the termination of the contractual relationship between the Customer and Schüttflix or with the withdrawal of your status as administrator/other user by the Customer for Schüttflix. The Customer is entitled to withdraw this status from you at any time.

5.2 Schüttflix reserves the right to block your access to the Schüttflix Platform temporarily or permanently if the conditions warrant and the Customer agrees.

5.3 Schüttflix is entitled to irretrievably delete all data created in the context of your participation 30 calendar days after blocking your access to the Schüttflix Platform and after expiration of possible legal retention periods.

6. General User Obligations

In order for the Schüttflix Platform—especially with a large volume of users—to function so that Schüttflix can provide its own contractual services correctly, all users have to comply with certain regulations and duties.

6.1. General

6.1.1. You shall observe the instructions for the use of the Schüttflix Platform as provided by Schüttflix; you shall regularly check the information sources provided on the Schüttflix Platform as well as the information sources provided on the internet at www.schuettflix.com and take them into account when using the Schüttflix Platform.

6.1.2. You will regularly check the information Schüttflix makes available on the Schüttflix Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access any new messages, documents, notifications, and other information. The information sent to you using the notifications function on the Schüttflix Platform shall be deemed received by you at the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent at the latest.

6.1.3. You are obligated to use current anti-virus programs on your local systems that are used to accesses the Schüttflix Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which includes in particular always installing the security patches available for the operating system used without delay.

6.1.4 You agree that Schüttflix may access your data to the extent necessary to analyze/rectify errors/defects reported by you as well as within the scope of the requested support and to ensure the proper operation of the Schüttflix Platform, in particular to analyze functional processes and to examine file structures.

6.2. You are fully and exclusively responsible for the content you post on the Schüttflix Platform. Schüttflix does not check any post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

6.3. You declare and warrant to Schüttflix that you are the authorized owner of the rights to the contents you transmit or upload (e.g., photos, names, telephone numbers) or are at least otherwise authorized (e.g., by an effective permission of the rights owners) to transmit the contents to Schüttflix, to make them available for use on the Schüttflix Platform and to make them available to users on the Schüttflix Platform. Therefore, you ensure that you are entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the Schüttflix Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties prior to the transmission of pictures, plans, drawings, sketches, and any other information. Insofar as you post photographs in which persons can be recognized, you can only do so if their effective consent has been duly obtained.

6.4. You shall indemnify and exclude Schüttflix from all claims which third parties (including foreign users) assert against Schüttflix due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use you make of the Schüttflix Platform. This right to exemption includes in particular the costs of the necessary legal defense by Schüttflix, including all court costs and legal fees. The claim for indemnification does not exist if and to the extent that you are not responsible for the legal infringement.

6.5. Schüttflix reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted contents themselves can be construed to have led to a violation of section 6.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of Clause 6.3 can occur.

6.6. Schüttflix stores and processes content and data as a technical service provider for the Customer that he and his users provide during the use of the Schüttflix Platform and which arise during the use of the Schüttflix Platform. You are obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the notification software to any such risks. You are the data controller for personal data and you shall always check whether the processing of such data on the Schüttflix Platform is allowed under the applicable permissions according to law. You agree to receive emails, SMS and other push notifications generated through Schüttflix—especially during the initial registration and invitation process. You can revoke this consent completely or partially at any time with respect to Schüttflix; in this case, however, any further use of the Schüttflix Platform by you may not be possible or it will only have limited functionality.

6.7. Use of Content on the Schüttflix Platform

6.7.1. The use of the Schüttflix Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in section 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. You are prohibited from using the contact data of other users which are accessible via the Schüttflix Platform for any other purpose than for the commercial communication of the Customers and only to the extent that the other user has consented or that which is permitted by law.

6.8. Schüttflix Platform Malfunction

6.8.1. Interfering with the Schüttflix Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the Schüttflix Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or Denial of Services attack) or to an unreasonable annoyance of other users.

6.8.2. Electronic attacks of any kind against the Schüttflix Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

  • Hacking attempts, i.e., attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms of the Schüttflix Platform,

  • applying and/or spreading viruses, worms, Trojans and other harmful or malicious files,

  • brute force attacks,

  • other measures or procedures or exploits which can interfere with the Schüttflix Platform including all hardware and software used for its operation and/or damage Schüttflix or users.

7. Availability and Operation of the Schüttflix Platform

7.1. Schüttflix guarantees as one of its responsibilities a 98% annual average availability for the Schüttflix Platform. Usually, the services of the Schüttflix Platform are provided from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 each day (24 hours a day 7days a week). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3,000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day. The Schüttflix Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data center. You must ensure your own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the Customer side of the platform. The access to the Schüttflix Platform, provided by Schüttflix at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g., SSL. The use of the Schüttflix Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the platform on apps and/or mobile. Use of the Schüttflix Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection.

7.2. Apart from that the right to the use of the services available on the Schüttflix Platform is extant only within the technical and operational possibilities of Schüttflix. Schüttflix strives for an uninterrupted usability of the Schüttflix Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

7.3. Schüttflix promises to operate the Schüttflix Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area and to store Customer data without exception in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area. However, Schüttflix is entitled to change these places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

7.4. Schüttflix ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other Customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Excluded from this is the data of other users of the Schüttflix Platform—e.g., the suppliers and forwarding agents—which Schüttflix uses to the extent necessary for the purpose of delivery of the products ordered by the Customer.

7.5. The data recorded on the Schüttflix Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by Schüttflix according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in the sense of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the Customer is solely responsible for compliance with retention periods under commercial, professional and tax law. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the Schüttflix Platform’s scope of services.

7.6. Schüttflix strives to continuously develop the Schüttflix Platform. Therefore, Schüttflix is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services, and applications provided on the Schüttflix Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the Schüttflix Platform. If your justified interests can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the Schüttflix Platform, Schüttflix shall inform you about the change at least three months before it becomes effective. In this case, you may object to the change in performance within one month after its announcement. The objection must be raised in text form at a minimum. If Schüttflix does not enable you to use the Schüttflix Platform in the previously available form immediately after this objection, you are entitled to terminate the contract extraordinarily with immediate effect within a period of two weeks from the effective date of the service change.

8. Blocking Access

8.1. Schüttflix can block your access to the Schüttflix Platform—either completely or partially—temporarily or permanently if there are concrete indications that a violation of these Terms of Use, other General Terms and Conditions of the Schüttflix Platform and/or applicable law has occurred on your part or if Schüttflix has another legitimate interest in blocking access. When deciding about blocking access Schüttflix will take your legitimate interests as well as the legitimate interests of the Customers into account appropriately.

8.2. In case of temporary or permanent blocking of access to the Platform Schüttflix shall block the respective access authorizations and inform the Customer about this by email.

9. Duration and Termination

9.1. This contract for the Schüttflix Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month. As far as this is supported on the Schüttflix Platform, you can also unsubscribe without observing a notice period by using the unsubscribe/delete function there and terminate the contract with immediate effect by doing so.

9.2. Furthermore, the contract may be terminated by either party without notice for cause.

Each termination must be in text form at a minimum; the use of the unsubscribe function as offered on the Schüttflix Platform for your benefit, if applicable, is excluded from this.

10. Liability of Schüttflix

10.1. The liability of Schüttflix for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to Clause 10 insofar as it depends on culpability.

10.2. Schüttflix is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on Schüttflix’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of Schüttflix, its legal representatives or vicarious agents.

10.3. Schüttflix is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.

10.4. Any further liability on the part of Schüttflix is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of Schüttflix is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.

10.5. However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.

10.6. The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to Clause 10 shall be borne by Schüttflix.

11. Data Protection

11.1. Schüttflix will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in Germany or the other country where given data subject has its place of residence, and will oblige their employees involved in connection with the cooperation between you as well as the Customer on the one hand, and Schüttflix on the other hand, to data secrecy, as far as they are all not already generally obliged accordingly.

11.2. If you collect, process, or use personal data using the Schüttflix Platform, you guarantee that you are authorized to do so according to the applicable legal regulations, especially data protection law, and you indemnify and exclude Schüttflix in case of a violation from any third party claims.

11.3. Details about data protection obligations and regulations can be found in Schüttflix’s respectively valid data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with the legal requirements, the data protection points to be regulated are recorded there.

12. Miscellaneous

12.1. You may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving the express written consent of Schüttflix.

12.2. A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of Schüttflix.

12.3. There are two procedures with regard to any amendments of these Terms of Use: On the one hand, new versions of these Terms of Use may be made by acceptance (for example, as part of a request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties. Alternatively (for example in the case of a longer period of inactivity by you) Schüttflix shall inform you about changes in these Terms of Use in written form, by email or via the Schüttflix Platform. If you do not object to such changes within six weeks after receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. You shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to these Terms of Use.

12.4. For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the courts in Bielefeld (Federal Republic of Germany) shall have exclusive jurisdiction in the first instance if you are a merchant as defined by the German Commercial Code, a legal entity or corporation or a special estate under public law.

12.5. Unless explicitly agreed otherwise, this contract shall be exclusively governed by German law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).

12.6. These Terms of Use are drawn up in two language versions - English and Czech. In the event of a conflict between the English and Czech language versions, the English language version shall prevail.