Schüttflix

Zásady ochrany osobních údajů

Účinnost od 01.04.2022.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Z toho důvodu vaše údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Přitom dbáme na bezpečnost dat stejně jako na jejich minimalizaci. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o jejich zpracování v rámci našeho obchodního vztahu.

1. Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu se zákonem?

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Schuettflix GmbH
Langer Weg 5
33332 Guetersloh
Germany
Tel.: +49 5241 60130-0
E-Mail: service@schuettflix.de
Webové stránky: schuettflix.com

Společnost Schuettflix jmenovala v souladu s čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů a zá-stupce pro případ jeho nepřítomnosti. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvede-né adresa a dále na legal@schuettflix.com

2. Jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem a na jakém právním zákla-dě je používáme?

Jestliže chcete používat platformu Schuettflix a využívat naše služby, potřebujeme k tomu některé osobní údaje. Tyto údaje shromažďujeme tak, že vás požádáme o jejich poskytnutí, získáme je z vašeho koncové-ho zařízení či prohlížeče anebo je vyžádáme od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Zpracování údajů při vyvolání aplikace Schuettflix nebo webové stránky Schuettflix

Když navštívíte webové stránky Schuettflix nebo použijete aplikaci Schuettflix, jsou nám nejprve automa-ticky předány určité přístupové údaje a informace o zařízení, které jsou dočasně uloženy v tzv. logovacích souborech. Tyto údaje mohou zahrnovat:

 • vaše IP adresa

 • ID vašeho zařízení

 • datum a čas přístupu

 • časové pásmo

 • objem přenesených dat / úplnost výměny dat / případné selhání webové stránky nebo aplikace

 • webové stránky, ze kterých jste vstoupili na naše stránky

 • váš operační systém a jeho verze.

Tyto údaje potřebujeme k následujícím účelům:

 • technické zajištění provozu webových stránek a aplikace

 • poskytování webových stránek a aplikace a

 • zajištění bezpečnosti a stability webových stránek a aplikace, tj. zabránění a eliminace zneužití a poruch.

Údaje o přístupu/zařízení nám neumožňují identifikovat vás jako jednotlivce. Pokud to umožňují, nepou-žíváme je k identifikaci vaší osoby. Přístupové údaje/údaje o zařízeních neukládáme déle, než je nezbytné ke splnění výše uvedených účelů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písmeno f) GDPR. Zpracování je nezbytné k ochraně našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti, bezchybného provozu a bez-pečnosti našich webových stránek a aplikace.

Zpracování obecných kontaktních a firemních údajů, které nám poskytnete při registraci a používání plat-formy.

Údaje, které s námi sdílíte, mohou zahrnovat:

 • název a adresa společnosti, pro kterou pracujete

 • údaje o umístění společnosti

 • vaše jméno a jména osob registrovaných pro společnost, jejich profilové obrázky, e-mailové adre-sy a preferovaný jazyk

 • uživatelské jméno a heslo

 • kontaktní telefonní čísla

 • e-mailové adresy

 • údaje o účtu nebo platbě

 • daňové identifikační číslo.

Tyto údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytnout uživatelský účet, a tak vám umožnit uzavírat a zpracovávat smlouvy prostřednictvím platformy Schuettflix. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR; máme oprávněný zájem na tom, abychom mohli nabízet bezpečnou platformu, která je v souladu s požadavky trhu a zájmy. Dále je právním základem čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b) nařízení GDPR, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o užívání nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto údaje zpracováváme také za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím platformy Schuettflix. Právním základem pro toto zpra-cování je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b) GDPR. Máme dále oprávněný zájem na tom, abychom vás mohli jasně identifikovat jako našeho smluvního partnera podle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR.

Každé registrované osobě přidělujeme identifikační číslo, které ukládáme. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR; máme oprávněný zájem na řádném fungování platformy, který vyžaduje identifikovatelnost registrovaných osob.

Kromě toho vaše údaje, zejména kontaktní údaje, používáme pro přímou reklamu naší společnosti a na-šich nabídek - zejména prostřednictvím e-mailu, pokud jsme vaši e-mailovou adresu obdrželi v souvislosti s prodejem výrobků nebo služeb či výkonem práce. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na komunikaci s vámi formou přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR). V takovém případě vám již nebudeme zasílat žádná reklamní sdělení.

Ve výjimečných případech používáme vaše údaje k ověření úvěruschopnosti. Základem je náš oprávněný zájem na spolehlivém obchodním vztahu s vámi nebo vaší společností, čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracování údajů o objednávkách

Zpracováváme informace o objednávkách, které jste si vyžádali, nabídli, zadali, přijali a dokončili. Zpraco-vání těchto informací je nezbytné pro plnění smluv uzavřených s vámi prostřednictvím platformy Schuett-flix nebo pro uzavření takových smluv (čl. 6 odst. 1 pododst.1 písm. b) GDPR). Slouží také k ochraně na-šeho oprávněného zájmu, abychom mohli vymáhat případné právní nároky, a k tomu, abychom našim uživatelům poskytli přehled o zadaných a zpracovaných objednávkách v jejich uživatelském profilu (čl. 6 odst. 1 pododst.1 písm. f) GDPR).

Zpracování údajů o poloze řidiče

V souvislosti s plněním smluv uzavřených prostřednictvím platformy Schuettflix nebo s dodávkou volně loženého zboží zpracováváme údaje o poloze řidičů. Předpokladem je, že příslušný řidič s tímto zpracová-ním vyjádří souhlas aktivováním funkce GPS na svém koncovém zařízení. Zákazník může na platformě Schuettflix v reálném čase sledovat údaje o poloze řidiče a přizpůsobit se tak přesnému času dodání. Úda-je jsou zákazníkovi zpřístupněny po dokončení jízdy v souhrnné formě. Toto zpracování údajů se uskuteční pouze při realizaci zasílatelských objednávek (jízda a dodání) a při dodání objednaného volně loženého zboží (pouze dodání). Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas příslušného řidiče v souladu s čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR.

Zpracování potvrzujících/autentizačních údajů

Při nakládce nebo dodání objednaného volně loženého zboží může být pro potvrzení nakládky nebo vy-kládky zpracován také váš podpis a/nebo jiné potvrzující/autentizační údaje (např. číslo občanského průka-zu nebo jiné údaje obsažené v úředních průkazech). Právním základem je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b) GDPR, protože váš podpis může být nezbytný pro plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli prostřednictvím platformy Schuettflix, a dále čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR, tj. náš oprávněný zájem na zdokumen-tování plnění smlouvy nebo nakládky a vykládky volně loženého zboží objednaného prostřednictvím plat-formy Schuettflix. Společnost Schuettflix tyto údaje buď sama shromažďuje, nebo dostává kopie doku-mentů obsahujících tyto údaje od pověřených společností.

Zpracování údajů o úvěruschopnosti a podobných údajů

Ve výjimečných případech můžeme získat údaje o bonitě vaší společnosti od třetích stran (např. údaje od společností Schufa nebo Creditreform). Kromě toho ve výjimečných případech získáváme údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, média). Jedná se zejména o údaje o platební morálce, jakož i o podklady pro roční účetní závěrku nebo hodnocení podniku, údaje z rozvahy podniku a další obchodní a finanční informace. Základem je náš oprávněný zájem na spolehlivém obchodním vztahu s vámi nebo vaší společností, čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracování sledovacích údajů

V neposlední řadě shromažďujeme v určitém rozsahu údaje o vašem koncovém zařízení, prohlížeči a va-šem uživatelském chování, tzv. sledovací údaje, které zpracováváme pro různé účely, zejména pro sledo-vání a zajištění bezpečného a bezproblémového provozu platformy Schuettflix, jakož i pro zlepšování a další rozvoj platformy Schuettflix a našich služeb a nabídek. Pokud se jedná o zpracování údajů, které není technicky povinné, provádí se zpracování na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR. Podrobnější informace o tom najdete v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

3. Kdo obdrží vaše údaje?

Vaše údaje sdílíme s různými třetími stranami za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím plat-formy Schuettflix, jakož i provozu a správy platformy Schuettflix:

Pokud prostřednictvím platformy Schuettflix uzavíráte smlouvy o dodávkách volně loženého zboží či ji-ných služeb nebo zasíláte příslušné nabídky, předáváme údaje o objednávce a vaše kontaktní údaje násle-dujícím subjektům:

 • naši obchodní partneři

 • dodavatelé

 • dopravci

 • přepravci a

 • další společnosti, které využíváme k plnění objednávek.

Předávání a zpracování vašich údajů těmito zpracovateli se provádí na základě smluv o zpracování objed-návek podle čl. 28 GDPR nebo na základě jiných smluvních ujednání mezi námi a poskytovateli služeb.

Kromě toho předáváme údaje o uživatelích poskytovatelům služeb, které využíváme pro provoz, správu a design platformy Schuettflix a pro zpracování smluv, zejména plateb, jakož i pro reklamní účely. Těmito poskytovateli služeb jsou zpracovatelé. Pokud se naši poskytovatelé služeb nacházejí v zemích mimo EU nebo EHP, zajišťujeme, aby byla s ohledem na předávané osobní údaje zaručena stejně vysoká úroveň ochrany údajů jako v Německu nebo EU, a to buď na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR), nebo jiných vhodných záruk (čl. 46 GDPR). Podrobnosti najdete v přehledu našich poskytovatelů služeb.

Konkrétně sdílíme vaše údaje s následujícími třetími stranami pro účely uvedené níže:

Příjemce údajů | Příslušné údaje | Údaje používané pro | Země příjemce

Bynder | Osobní fotografie | Proces nákupu | Německo

Shopify | Jméno, adresa, e-mail, platební údaje | Proces nákupu | USA

Hubspot | Jméno, adresa, e-mail, platební údaje, tele-fonní číslo, daňové čís-lo, DIČ. | Prodej | Německo, USA

GoogleBigQuery | Jméno, název společ-nosti, e-mail, daňové číslo, adresa, platební údaje | Analýza | USA, Chile, Irsko, Nizo-zemsko, Finsko, Belgie

Fivetran | Jméno, adresa, e-mail | Analýza | USA, Kanada, EU, Velká Británie

Jotform | Jméno, adresa, platební údaje, e-mail | Analýza | USA

Webové služby Amazon | Jméno, e-mail | Hostování | USA

4. Jaké analytické služby (cookies a sledování) a rozhraní se používají?

Používáme různé služby sledování a analýzy od poskytovatelů třetí strany a také jejich rozhraní. Pokud navštívíte platformu Schuettflix prostřednictvím našich webových stránek nebo naší aplikace, mohou být tímto způsobem shromažďovány další údaje o vás, vašem koncovém zařízení nebo vašem prohlížeči a mo-hou být zpracovávány k různým účelům.

Soubory cookies používáme zejména k tomu, aby naše služby byly uživatelsky přívětivější. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení a jejichž prostřednictvím se určité in-formace dostávají na místo, které soubor cookies nastavuje. K těmto souborům přistupuje vaše koncové zařízení. Soubory cookies nám např. umožňují automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli, např. jako při-hlášený uživatel, když znovu navštívíte naši aplikaci nebo naše webové stránky. Používání technicky ne-zbytných souborů cookies je založeno na našem oprávněném zájmu nabídnout vám funkční webové strán-ky nebo aplikaci, čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f) GDPR. Soubory cookies pro účely analýzy (statistické informace o našich webových stránkách, měření a zlepšování výkonu), funkční cookies (zlepšování funkč-nosti a personalizace, např. živé chaty, videa a používání sociálních médií) a soubory cookies pro reklamní a sledovací účely používáme pouze na základě vašeho souhlasu, čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete udělit nebo odvolat prostřednictvím banneru se soubory cookies nebo prostřed-nictvím nastavení ochrany osobních údajů.

Běžné prohlížeče také nabízejí v nastavení možnost nepovolit soubory cookies. Cookies můžete rovněž kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Pokud provedete příslušná nastavení, není zaručeno, že budete mít přístup ke všem funkcím bez omezení.

Další informace o souborech cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies a v seznamu používaných souborů cookies v nastavení ochrany osobních údajů.

a) Google Analytics

Využíváme službu Google Analytics, jíž poskytuje společností Google, Inc. ("Google"). Služba Goo-gle Analytics používá soubory cookies. Informace vygenerované souborem cookies o vašem použí-vání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()", a tedy vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluv-ních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pokud údaje shro-mážděné o vás mají osobní charakter, jsou okamžitě vyloučeny a ihned vymazány. Pouze ve výji-mečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrá-cena.

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování reportů o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Tyto údaje zase využíváme anonymně k analýze používání našich webových stránek a k jejich optimalizaci. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude přiřazena k jiným údajům společnosti Google.

Právním základem pro používání služby Google Analytics je váš souhlas, který můžete udělit či od-volat prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie nebo nastavení ochrany osobních údajů, čl. 6 odst. 1 pododst.1 písm. a) GDPR.

Používání cookies můžete odmítnout uložením příslušného nastavení v prohlížeči, avšak upozorňu-jeme, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b) Marketingové služby Google

Používáme marketingové a remarketingové služby (dále marketingové služby Google) společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Marketingové služby společnosti Google nám umožňují cíleněji zobrazovat reklamy pro naše we-bové stránky a na našich webových stránkách, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Marketingové služby Google používají cookies k zazname-návání webových stránek, které uživatel navštívil, obsahu, o jaký se zajímal, a nabídek, na které kliknul, a také technických informací o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, délce návštěvy a dalších informací o využívání online nabídky. Zaznamenává se také IP adresa uživatele, která je v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Do-hody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a pouze ve výjimečných případech je celá přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa se nespojuje s údaji uži-vatele v rámci jiných nabídek společnosti Google. Výše uvedené informace může společnost Goo-gle kombinovat s informacemi z jiných zdrojů.

Údaje uživatelů jsou při zpracování pseudonymizovány. To neplatí v případě, kdy uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez pseudonymizace. Informace shromážděné mar-ketingovými službami Google o uživatelích jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech v USA.

Zpracování je založeno na vašem souhlasu, který můžete udělit a odvolat prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie nebo nastavení ochrany osobních údajů, čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o používání údajů společností Google pro marketingové účely naleznete na strán-ce: www.google.com/policies/technologies/ads. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Goo-gle jsou k dispozici na adrese www.google.com/policies/privacy.

Pokud nesouhlasíte se zájmově orientovanými reklamami marketingových služeb Google, můžete použít nastavení a možnosti odhlášení nabízené společností Google: www.google.com/ads/preferences.

c) Facebook pixel

Na našich webových stránkách používáme tzv. "Facebook pixel" společnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA ("Facebook"). To umožňuje zobrazovat zájmově orientované reklamy ("reklamy na Facebooku") uživatelům našich webových stránek, když navštíví sociální síť Facebook nebo jiné webové stránky, které tento nástroj také používají. Prostřednic-tvím Facebook pixel prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Facebo-ok. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Facebook prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle našich znalostí: Prostřednictvím Facebook pixel získává společnost Facebook informace o tom, že jste klikli na naši reklamu nebo vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste zaregistrováni ve službě Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste na Facebooku za-registrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Pomocí Facebook pixel sledujeme účel zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši internetovou nabídku. Prostřed-nictvím Facebook pixel tedy chceme zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenci-álnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je. Kromě toho můžeme pomocí Facebook pixel sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky.

Právním základem pro použití Facebook pixel je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR, který můžete udělit a odvolat prostřednictvím našeho banneru se soubory cookies nebo nastavení ochrany osobních údajů.

Informace poskytovatelů třetí strany: Facebook Inc.; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a dále http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

d) Použití Hubspotu

Společnost Hubspot, Inc. má sídlo v USA. Údaje jsou zpracovávány v Irsku a USA. Se společností Hubspot, Inc. jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která obsahuje aktuální tzv. stan-dardní smluvní doložky EU. Odpovídající úroveň ochrany údajů je zajištěna použitím standardních smluvních doložek EU.

a. Používání webové analytiky

Za účelem zlepšení našich služeb a výkonů jsou na naší platformě automaticky shromažďovány a ukládány údaje pomocí technologií společnosti Hubspot, Inc. (www.hubspot.com), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR, který můžete udělit a odvolat prostřednictvím našeho banneru se soubory cookies nebo nastavení ochrany osobních údajů. Po skončení účelu a ukončení používání Hubspotu budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány.

b. Použití pro správu uživatelských účtů a komunikaci

Na těchto webových stránkách také používáme technologii společnosti Hubspot, Inc. pro sprá-vu uživatelských účtů.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo chatu a zadáte svou e-mailovou adresu, je vytvořen uživatelský účet a obsah komunikace je uložen, aby bylo možné lépe zpracovat tento dotaz i budoucí dotazy. Jestliže nezadáte e-mailovou adresu, nebude vy-tvořen uživatelský účet a obsah komunikace nebude uložen.

Kromě toho používáme Hubspot pro zasílání e-mailů.

Zpracování údajů slouží na jedné straně ke plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b) GDPR a na druhé straně k ochraně našich oprávněných zájmů na optimální prezentaci naší nabídky, optimálním zpracování vašich poptávek a přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 po-dodst. 1 písm. f) GDPR.

Proti shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli s budoucí platností vznést námitku umís-těním opt-out cookie na vaše koncové zařízení nebo potlačením fungování nástroje pomocí příslušného pluginu prohlížeče, např. Ghostery, anebo pomocí nástroje, který je k tomuto účelu k dispozici na naší platformě (viz https://www.schuettflix.de/privacy-policy/) pro nasta-vení ochrany údajů kliknutím na "Změnit souhlas" nebo "Odvolat souhlas".

e) Naše nabídky na sociálních médiích a integrace dalších služeb třetích stran

Náš obsah je zveřejněn na sociálních sítích a dalších virtuálních platformách, abychom mohli ko-munikovat se zákazníky, zájemci a uživateli a představit jim naše služby. Pro používání těchto sítí a virtuálních platforem platí jejich zásady ochrany údajů. Upozorňujeme na to zejména pro případ, že na naše prezentace na sociálních sítích a jiných platformách přistupujete kliknutím na příslušné odkazy na našich webových stránkách. Na našich webových stránkách jsou integrovány pouze pro-střednictvím jednoduchých odkazů, a proto se na ně nepřenášejí žádné údaje, dokud nekliknete na příslušný odkaz nebo tlačítko.

Jestliže není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím sociálních sítí a virtuálních platforem v rámci naší komunikace, např. zasláním zprávy, za účelem zpracování vašich dotazů. Právním základem pro uvedené zpracování předaných údajů je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b) GDPR.

Kromě toho v zájmu optimalizace naší internetové prezentace využíváme v rámci našich webo-vých stránek nabídky poskytovatelů třetí strany, abychom do našich webových stránek integrovali jejich obsah a služby, konkrétně např. videa nebo písma (dále souhrnně jen "služby"). Tato inte-grace vyžaduje, aby poskytovatelé těchto služeb zpracovávali vaši IP adresu. Nelze tomu technicky zabránit, protože zpracování IP adresy je nezbytné pro využívání a realizaci služeb. Vždy se snažíme používat pouze takové služby, jejichž poskytovatelé zpracovávají IP adresu výhradně pro přímé po-skytování služeb. Poskytovatelé třetí strany mohou také používat tzv. pixelové tagy (neviditelné grafické prvky, známé také jako "webové majáky") ke statistickým nebo marketingovým účelům. Prostřednictvím "webových majáků" lze zkoumat a vyhodnocovat různé informace, např. o ná-vštěvě našich webových stránek. Informace mohou být také uloženy v pseudonymizované podobě v souborech cookies ve vašem koncovém zařízení a mohou být použity ke zpracování technických informací o vašem prohlížeči, operačním systému, propojených webových stránkách, době ná-vštěvy a dalších informací o používání našich webových stránek.

a. YouTube

Integrace videí na platformě "YouTube" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovate-le třetí strany naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. Informace o omezení/deaktivaci přenosu informací/reklamy jsou k dispozici na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

b. Mapy Google

Integrace map ze služby "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovate-le třetí strany naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. Informace o omezení/deaktivaci přenosu informací/reklamy jsou k dispozici na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

c. Písma Google

Integrace písem poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (viz https://www.google.com/fonts). Zásady ochrany osobních údajů tohoto posky-tovatele třetí strany naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. Informa-ce o omezení/deaktivaci přenosu informací/reklamy jsou k dispozici na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

5. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Není-li při shromažďování údajů výslovně uvedena doba jejich uchovávání (např. v rámci prohlášení o souhlasu), budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné ke splnění účelu, pro nějž byly uloženy. To však neplatí v případech, kdy by vymazání bránilo splnění zákonné povinnosti uchovávat data (např. povinnosti vyplývající z obchodních a daňových zákonů), nebo v případech, kdy ze závažných důvodů vyžadujících ochranu, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, anebo pokud další zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně našich práv a právních nároků.

6. Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte řadu práv. Chcete-li je uplatnit nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontakt-ních údajů uvedených v bodě 1.

 • V souladu s čl. 15 GDPR máte právo požádat o informace o svých osobních údajích, které zpra-cováváme, a o kopii těchto údajů.

 • Jestliže jsou splněny požadavky čl. 20 GDPR, můžete si vyžádat vámi poskytnuté údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jiné odpovědné straně ne-bo, pokud je to technicky proveditelné, je nechat předat námi (tzv. "právo na přenositelnost údajů").

 • Podle čl. 16 GDPR máte právo požádat o okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a s ohledem na účely zpracování údajů o doplnění neúplných údajů.

 • Za podmínek čl. 17 GDPR máte právo na výmaz svých osobních údajů.

 • Za podmínek čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

 • Máte také právo vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR. Jestliže zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, tj. pro splnění úkolu prováděného ve ve-řejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo oprávněných zájmů třetí strany, a jestliže existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplat-nění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a to bez ohledu na právní základ pro toto zpracování údajů a existenci zvláštních důvodů.

 • Jestliže je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného do odvolání zůstává v případě odvolání nedotčena.

7. Právo na odvolání

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (čl. 77 odst. 1 GDPR). Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů, který je příslušný pro nás, je

Státní zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska

Kavalleriestrasse 2-4
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424 - 0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

8. Změna informací o ochraně údajů

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli změněny v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Vždy platí verze zveřejněná v době vaší návštěvy. V případě význam-ných změn budete zvlášť informováni.

Cookie FirstCookieFirst.com.