Schüttflix

Terms of Use / Warunki Korzystania

Obowiązuje od 17.06.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Umowy w pierwszej kolejności w języku lokalnym, a następnie w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Warunki Korzystania

Preambuła

Spółka Schüttflix GmbH, Langer Weg 5, 33332 Gütersloh, zwana dalej „Schüttflix”, zajmuje się głównie sprzedażą towarów masowych/innych towarów (zwanych dalej „Produktami”), a także świadczeniem usług usuwania (zwanych dalej łącznie „Usługami”), na rzecz klientów komercyjnych na swojej elektronicznej platformie handlowej. Zamierzasz zarejestrować się jako użytkownik i korzystać z platformy Schüttflix w imieniu i na rzecz partnera umownego (dostawcy, przewoźnika lub klienta). Podlega to następującym postanowieniom:

1. Zastosowanie

Niniejsze Warunki Korzystania (określane dalej jako „Warunki Korzystania”) mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Schüttflix. Odmienne lub sprzeczne warunki nie są uznawane przez Schüttflix, chyba że Schüttflix pisemnie i wyraźnie udzieli zgody na ich stosowanie. Moc rozstrzygającą i obowiązującą mają te wersje niniejszych Warunków Korzystania, które obowiązują w momencie zawarcia umowy, dostępne pod adresem https://www.schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/.

2. Przedmiot umowy

2.1. Schüttflix prowadzi elektroniczną platformę do sprzedaży towarów masowych dostępnych w Internecie (zwaną dalej „Platformą Schüttflix”). Na tej platformie cały proces kupna, sprzedaży i przewozu materiałów masowych, jak również utworzenia tego procesu, odbywa się w sposób cyfrowy i przejrzysty.

2.2. Pomiędzy Schüttflix i jego dostawcami, przewoźnikami i klientami dotyczące korzystania z Platformy Schüttflix obowiązują umowy ramowe. W przypadku gdy jesteś pracownikiem lub innym przedstawicielem jednego z klientów – określanym dalej również jako „Przedstawiciel” lub tylko jako „Klient” – który to klient wybrał Cię do działania w swoim imieniu na Platformie Schüttflix w charakterze administratora, kupującego, kierowcy lub innego Przedstawiciela (użytkownika) to zawsze korzystasz z Platformy Schüttflix w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentujesz/Klienta.

2.3. Niniejsze Warunki Korzystania regulują dostęp Użytkownika do Platformy Schüttflix i korzystanie z niej przez niego jako prawidłowo zarejestrowanego użytkownika.

3. Upoważnienie do logowania

3.1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rejestracji i korzystania z usług na Platformie Schüttflix. Wszelkie koszty związane z usługami Schüttflix ponosi wyłącznie strona, którą reprezentujesz. Masz prawo logować się, ponieważ Klient wskazał Cię jako swojego administratora lub innego użytkownika.

3.2. Nie nabywasz żadnych własnych uprawnień wobec Schüttflix w związku z korzystaniem z Platformy Schüttflix. Te uprawnienia przysługują wyłącznie Klientowi, dla którego i w którego imieniu współdziałasz z Schüttflix.

3.3. Korzystanie z Platformy Schüttflix wymaga rejestracji jako użytkownik. Nie występuje żadne uprawnienie do tego korzystania. Schüttflix jest uprawniony do odrzucenia wniosków o uczestnictwo bez podania przyczyn.

3.4. Na Platformie Schüttflix mogą rejestrować się i korzystać z niej wyłącznie osoby pełnoletnie mające nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą rejestrować się osoby niepełnoletnie.

3.5. Dane kontaktowe i inne informacje wymagane przez Schüttflix w trakcie rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe.

3.6. Schüttflix zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości przekazanych danych oraz weryfikacji ich kompletności i wiarygodności kontaktując się w tym celu z Tobą lub przedsiębiorcą, którego reprezentujesz. Jeżeli Schüttflix uzna te informacje za prawidłowe i nie będzie mieć wątpliwości, wnioskowany dostęp Użytkownika zostanie aktywowany i otrzymasz stosowne powiadomienie pocztą elektroniczną lub SMS-em. To powiadomienie przesłane pocztą elektroniczną lub SMS-em będzie ważne pod warunkiem, że potwierdzisz swoje dane kontaktowe i zarejestrujesz się po raz pierwszy na Platformie Schüttflix – w razie konieczności korzystając z linku aktywacyjnego – jako akceptacja wniosku Użytkownika o uczestnictwo. Po otrzymaniu tego powiadomienia pocztą elektroniczną lub SMS-em możesz używać Platformy Schüttflix w zakresie niniejszych Warunków Korzystania. W tym celu może okazać się, że musisz potwierdzić swoją aktywację z góry klikając link przesłany pocztą elektroniczną lub SMS-em.

4. Odpowiedzialność za dane dostępowe

4.1 Podczas procesu rejestracji może pojawić się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła. Za pomocą tych danych, jeśli to konieczne, również tylko za pomocą imienia i nazwiska, możesz zalogować się na Platformie Schüttflix po aktywacji dostępu i potwierdzeniu zgodnie z pkt 3.6. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że jego nazwa nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności żadnych praw do nazwy lub znaku towarowego, i nie jest sprzeczna z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

4.2 Użytkownik musi zachować w tajemnicy dane dostępowe, w tym hasło, i nie udostępniać ich nieuprawnionym osobom trzecim, bez względu na to, czy dane dostępowe wybierał samodzielnie, czy też zostały mu przekazane do użytku.

4.3. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, że jego dostęp do Platformy Schüttflix i korzystanie z usług dostępnych na Platformie Schüttflix przy użyciu danych dostępowych jest wykonywane wyłącznie przez niego osobiście.. W razie ryzyka, że nieuprawniona osoba trzecia uzyskała lub uzyska dane dostępowe Użytkownika, należy o tym niezwłocznie powiadomić Schüttflix.

4.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie lub inne działania przeprowadzone na podstawie jego danych dostępowych, zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu zobowiązujesz się ochronić Schüttflix przed uznaniem za winnego oraz przed wszelkimi pozwami, odszkodowaniami, stratami lub roszczeniami, jakie mogą wyniknąć z rejestracji Użytkownika lub uczestnictwa na Platformie Schüttflix, pod warunkiem, że te odszkodowania nie są oparte na domniemanym zamiarze lub zaniedbaniu Schüttflix lub przedstawicieli Schüttflix.

4.5. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować swoje informacje (w tym dane kontaktowe), by zawsze były aktualne. Jeżeli w czasie trwania uczestnictwa Użytkownika na platformie dojdzie do zmiany danych, musisz niezwłocznie skorygować informacje w swoich osobistych ustawieniach na Platformie Schüttflix. Jeżeli Ci się to nie uda, poinformuj niezwłocznie Schüttflix o wszelkich zmianach swoich danych, na przykład pocztą elektroniczną.

5. Zakończenie uczestnictwa

5.1. Dostęp do Platformy Schüttflix kończy się automatycznie, bez konieczności anulowania bądź innego powiadomienia Cię, wraz z rozwiązaniem stosunku umownego pomiędzy Klientem a Schüttflix lub wraz z odebraniem Użytkownikowi statusu administratora lub innego użytkownika przez Klienta w relacjach z Schüttflix. Klient jest uprawniony do odebrania Użytkownikowi tego statusu w każdej chwili.

5.2. Schüttflix zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy Schüttflix zgodnie z obowiązującymi warunkami i za zgodą Klienta.

5.3. Schüttflix jest uprawniony do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych utworzonych w kontekście uczestnictwa Użytkownika po upływie 30 dni kalendarzowych po zablokowaniu dostępu Użytkownika do Platformy Schüttflix i po wygaśnięciu ewentualnych ustawowych okresów przechowywania.

6. Ogólne obowiązki użytkownika

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Platformy Schüttflix tak, aby Schüttflix mógł prawidłowo świadczyć swoje usługi wynikające z umowy, a zwłaszcza w przypadku występowania dużej liczby użytkowników, wszyscy użytkownicy muszą postępować zgodnie z pewnymi regulacjami i obowiązkami.

6.1. Postanowienia ogólne

6.1.1. Użytkownik przestrzega instrukcji korzystania z Platformy Schüttflix przekazanych przez Schüttflix. Użytkownik będzie systematycznie sprawdzać źródła informacji udostępniane na Platformie Schüttflix, a także źródła informacji dostępne w internecie na stronie www.schuettflix.de oraz będzie uwzględniać je podczas korzystania z Platformy Schüttflix.

6.1.2. Użytkownik będzie systematycznie sprawdzać informacje udostępniane przez Schüttflix na Platformie Schüttflix, a w szczególności za pomocą dostępnej tam funkcji powiadomień, w celu zapoznania się z wszelkimi nowymi wiadomościami, dokumentami, powiadomieniami i innymi informacjami. Informacje przesłane Użytkownikowi z użyciem funkcji powiadomień na Platformie Schüttflix uznaje się za otrzymane przez Ciebie najpóźniej z końcem właściwego dnia roboczego, w którym powiadomienie zostało wysłane.

6.1.3. Użytkownik jest zobowiązany stosować aktualne programy antywirusowe w swoich systemach lokalnych używanych do uzyskiwania dostępu do Platformy Schüttflix oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi, zainfekowaniem przez wirusy i porównywalnymi zakłóceniami w całym okresie obowiązywania umowy, co w szczególności obejmuje zawsze bezzwłoczne instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa dostępnych dla stosowanego systemu operacyjnego.

6.1.4. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Schüttflix do swoich danych w zakresie niezbędnym do analizy oraz usuwania błędów i usterek zgłoszonych przez Użytkownika, a także w kontekście wnioskowanego wsparcia, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy Schüttflix, a w szczególności na potrzeby analiz procesów funkcjonalnych oraz badania i/lub testowania struktur plików.

6.2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści, które umieszcza na Platformie Schüttflix. Schüttflix nie sprawdza udostępnianych treści pod względem kompletności, prawidłowości, zgodności z prawem, aktualności, jakości lub odpowiedniości dla szczególnego celu.

6.3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Schüttflix, że jest uprawnionym właścicielem praw do przekazywanych lub wprowadzanych treści (np. zdjęć, nazwisk/nazw, numerów telefonu) lub jest co najmniej w inny sposób uprawniony (np. na podstawie skutecznego pozwolenia udzielonego przez posiadaczy praw) do przekazywania treści do Schüttflix, do ich udostępniania do użytku na Platformie Schüttflix i do ich udostępniania użytkownikom na Platformie Schüttflix. Dlatego Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z praw do używania tych informacji lub że właściwe pliki udostępniane na Platformie Schüttflix nie stanowią naruszenia przepisów prawnych, najlepszych praktyk lub praw osób trzecich przed przesłaniem zdjęć, planów, szkiców i innych informacji. Użytkownik może publikować zdjęcia, na których można rozpoznać osoby, wyłącznie po prawidłowym uzyskaniu ich skutecznej zgody.

6.4. Użytkownik zwalnia Schüttflix od wszystkich roszczeń i rekompensuje Schüttflix wszystkie roszczenia, które zostaną zgłoszone przeciwko Schüttflix przez osoby trzecie (w tym użytkowników zagranicznych) w związku z domniemanym naruszeniem ich praw przez przesłane lub wprowadzone treści lub z powodu innego użycia Platformy Schüttflix. To prawo do uwolnienia od roszczeń obejmuje w szczególności koszty niezbędnej obrony prawnej podjętej przez Schüttflix, w tym wszystkie koszty sądowe i opłaty prawne. Roszczenie o odszkodowanie nie występuje, jeżeli i w zakresie w jakim Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

6.5. Schüttflix zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia lub wprowadzenia treści lub do redagowania, blokowania lub usuwania udostępnionych treści bez uprzedzenia, jeżeli udostępnione treści można zinterpretować jako naruszające pkt 6.3 lub jeśli występują konkretne wskazania, że może dojść do poważnego naruszenia pkt 6.3.

6.6. Schüttflix przechowuje dla Klienta jako techniczny usługodawca treści i dane, które on sam i jego użytkownicy udostępniają w trakcie korzystania z Platformy Schüttflix i które powstają w trakcie korzystania z Platformy Schüttflix. Użytkownik jest zobowiązany nie zamieszczać ani nie używać treści i danych w zakresie podlegającym karze na mocy prawa lub w inny sposób bezprawnych bezwzględnie lub w stosunku do osób trzecich, a także nie używać programów zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie oraz nie narażać oprogramowania powiadamiającego na takie zagrożenia. Użytkownik jest administratorem danych osobowych i dlatego musi zawsze sprawdzać, czy przetwarzanie tych danych na Platformie Schüttflix jest dozwolone na podstawie właściwej zgody zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili, SMS-ów i innych powiadomień generowanych poprzez Schüttflix, zwłaszcza w trakcie początkowego procesu rejestracji i zaproszenia. Użytkownik może cofnąć tę zgodę całkowicie lub częściowo w każdej chwili w stosunku do Schüttflix, jednak w tym przypadku każde dalsze korzystanie przez Użytkownika z Platformy Schüttflix może nie być możliwe lub będzie umożliwiać korzystanie wyłącznie z ograniczonej funkcjonalności.

6.7 Korzystanie z treści na Platformie Schüttflix

Korzystanie z Platformy Schüttflix i jej aplikacji jest dozwolone wyłącznie i wyraźnie do celów określonych w pkt 2.1. Każde korzystanie wykraczające poza ten zakres jest zabronione. Użytkownik nie może używać danych kontaktowych innych użytkowników, które są dostępne poprzez Platformę Schüttflix, do żadnych innych celów niż komunikacja komercyjna Klientów i wolno mu ich używać wyłącznie w zakresie, na jaki użytkownik wyraził zgodę lub w jakim zezwala na to obowiązujące prawo.

6.8. Awaria Platformy Schüttflix

6.8.1. Ingerowanie w Platformę Schüttflix jest zabronione. W szczególności zabronione jest stosowanie środków, które mogą doprowadzić do nadmiernego obciążenia Platformy Schüttflix (np. poprzez masową wysyłkę powiadomień lub wiadomości, wysyłkę niechcianych wiadomości (spamu) lub atak typu Denial of Services) lub do bezzasadnego angażowania uwagi innych użytkowników.

6.8.2. Wszelkie ataki elektroniczne przeciwko Platformie Schüttflix (w tym przeciwko sprzętowi i oprogramowaniu używanym do zapewnienia jej działania) lub przeciwko indywidualnym użytkownikom są zabronione. Takie elektroniczne ataki obejmują, między innymi, środki wskazane poniżej:

  • ataki hakerskie, tj. próby przejęcia, obejścia lub wyłączenia w inny sposób zabezpieczeń Platformy Schüttflix,

  • stosowanie i/lub rozpowszechnianie wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich i innych szkodliwych lub złośliwych plików,

  • ataki typu brute force,

  • inne środki lub procedury lub programy typu exploit, które mogą zakłócić działanie Platformy Schüttflix, w tym sprzętu i oprogramowania używanych do zapewnienia jej działania, i/lub zaszkodzić Schüttflix lub użytkownikom.

7. Dostępność i działanie Platformy Schüttflix

7.1. Schüttflix gwarantuje, jako jeden ze swoich obowiązków, średnioroczną dostępność Platformy Schüttflix na poziomie 98%. Zwykle usługi Platformy Schüttflix są świadczone od poniedziałku do niedzieli w godz. od 00:00 do 24:00 każdego dnia (przez całą dobę 7 dni w tygodniu). Jednak w celu obliczenia tej dostępności w podany sposób zakłada się maksymalną roczną dostępność w wymiarze 3 tysięcy godzin (= 250 dni x 12 godzin), która wynika z standardowych godzin pracy. Ponadto obliczenie dostępności nie obejmuje planowych okresów obsługi systemu, które będą przypadały w dni robocze od godz. 18:00 do godz. 06:00 następnego dnia roboczego oraz w niedziele/święta przez całą dobę. Platforma Schüttflix jest hostowana na jednym lub wielu serwerach. Punktem przeniesienia usługi jest łącze internetowe wykorzystujące właściwe centrum danych. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić własne łącze z Internetem, dostarczanie lub utrzymanie łącza sieciowego z właściwym centrum danych oraz nabycie i udostępnianie sprzętu do dostępu do sieci umożliwiającego korzystanie z Internetu po stronie Klienta na platformie. Dostęp do Platformy Schüttflix, zapewniany przez Schüttflix bez żadnych dodatkowych kosztów, odbywa się za pomocą przeglądarki lub z wykorzystaniem aplikacji zaprojektowanych do używania na smartfonach/tabletach z wykorzystaniem technologii szyfrującej, np. SSL. Korzystanie z Platformy Schüttflix wymaga stabilnego łącza internetowego. Dotyczy to zwłaszcza uzyskiwania dostępu do Platformy Schüttflix za pomocą aplikacji lub urządzeń mobilnych. Korzystanie z Platformy Schüttflix nie jest możliwe bez utrzymania niezakłócanego łącza internetowego.

7.2. Ponadto prawo do korzystania z usług dostępnych na Platformie Schüttflix przysługuje wyłącznie w granicach technicznych i operacyjnych możliwości Schüttflix. Schüttflix stara się zapewnić możliwość nieprzerwanego korzystania z Platformy Schüttflix w możliwym technicznie zakresie. Jednak awarie techniczne (np. przerwy dostaw energii elektrycznej, błędy sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne na łączach używanych do przesyłania danych) mogą powodować powstawanie czasowych ograniczeń lub przerw.

7.3. Schüttflix zapewnia, że Platforma Schüttflix działa wyłącznie w oparciu o systemy przetwarzania danych znajdujące się na terytorium prawnym Republiki Federalnej Niemiec, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz że dane Klienta są przechowywane bez wyjątku w Republice Federalnej Niemiec, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak Schüttflix ma prawo do zmiany tego miejsca wykonywania świadczeń w dowolnym czasie w granicach wspomnianych wyżej państw według własnego uznania.

7.4. Schüttflix zapewnia, że dane poszczególnych stron umowy są administrowane osobno w taki sposób, że inni Klienci lub inne nieuprawnione osoby trzeciej nie mają dostępu do ich danych. Wyłączeni z tego są dane innych użytkowników Platformy Schüttflix, np. dostawców i spedytorów, z usług których Schüttflix korzysta w zakresie niezbędnym do dostarczania produktów zamawianych przez Klienta.

7.5. Systematycznie, a przynajmniej raz dziennie, zgodnie z harmonogramem, Schüttflix sporządza kopie zapasowe danych zapisanych na Platformie Schüttflix, a zwłaszcza danych dotyczących zleceń, dostaw, faktur itp., w celu zapewnienia możliwości odtworzenia utraconych danych i informacji w ramach wznowienia działania sytemu w ciągu dnia. Zmiany danych, zarówno celowe (np. wprowadzenie danych), jak i nieumyślne (np. usunięcie danych), dokonane pomiędzy kopiami zapasowymi nie są zapisywane. Jednak Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego, zawodowego i podatkowego. Długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych danych do celów archiwizacji nie wchodzi w zakres usług Platformy Schüttflix.

7.6. Schüttflix dąży do nieustannego rozwijania Platformy Schüttflix. Dlatego Schüttflix jest uprawniony do wprowadzenia w każdej chwili zmian w interfejsach użytkownika, funkcjach, usługach i aplikacjach udostępnianych na Platformie Schüttflix, a zwłaszcza dotyczących układu i wyglądu, oraz do przywracania ich dostępności. Taki ciągły rozwój może, lecz nie musi, być związany z ograniczaniem lub nawet usuwaniem poszczególnych częściowych funkcjonalności w subdomenach na Platformie Schüttflix. Jeżeli uzasadnione interesy Użytkownika mogą zostać znacząco dotknięte przez zmianę usługi oddziałującą na zadeklarowany stan Platformy Schüttflix, Schüttflix poinformuje Użytkownika o tej zmianie na co najmniej trzy miesiące przed jej wprowadzeniem. W tym przypadku możesz wyrazić sprzeciw wobec zmiany działania w ciągu jednego miesiąca po jej ogłoszeniu. Sprzeciw należy przekazać na piśmie. Jeżeli Schüttflix nie umożliwi Użytkownikowi korzystania z Platformy Schüttflix w dostępnej wcześniej formie bezpośrednio po zgłoszeniu sprzeciwu, partner może wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany dotyczącej usług.

8. Blokowanie dostępu

8.1. Schüttflix może zablokować dostęp Użytkownika do Platformy Schüttflix, całkowicie lub częściowo, tymczasowo lub trwale, jeżeli wystąpią wskazania, że po stronie Użytkownika doszło do naruszenia niniejszych Warunków Korzystania, innych Ogólnych Warunków Umowy Platformy Schüttflix lub obowiązującego prawa albo jeżeli Schüttflix ma inny uzasadniony interes w zablokowaniu dostępu. Podejmując decyzję o zablokowaniu dostępu, Schüttflix odpowiednio uwzględni uzasadnione interesy Użytkownika oraz uzasadnione interesy Klienta.

8.2. W razie czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Platformy, Schüttflix zablokuje właściwe uprawnienia dostępowe oraz poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną.

9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

9.1. Niniejsza umowa dotycząca Platformy Schüttflix jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wymiarze jednego (1) pełnego miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeżeli jest to możliwe na Platformie Schüttflix, Użytkownik może również zrezygnować bez zachowania okresu wypowiedzenia korzystając w tym celu z funkcji rezygnacji lub usunięcia dostępnej na Platformie Schüttflix i poprzez dokonanie tej czynności wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym.

9.2. Ponadto każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn.

9.3. Każde wypowiedzenie musi mieć przynajmniej formę dokumentowej. W tym zakresie wyłączona jest możliwość skorzystania z funkcji rezygnacji udostępnianej Użytkownikowi na Platformie Schüttflix, jeśli ma zastosowanie.

10. Odpowiedzialność Schüttflix

10.1. Odpowiedzialność Schüttflix za szkody, bez względu na przyczynę prawną, a zwłaszcza za niemożność prawną, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w trakcie negocjowania umowy i czyny niedozwolone jest ograniczona zgodnie z pkt 10 do szkód zawinionych.

10.2. Schüttflix odpowiada bez ograniczeń zgodnie z obowiązującym prawem za utratę życia, szkody na osobie i uszczerbek na zdrowiu spowodowane przez niedbalstwo Schüttflix lub umyślne naruszenie obowiązku przez jego przedstawicieli prawnych lub agentów, a także za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa, a także nieuczciwego zamiaru Schüttflix, jego przedstawicieli prawnych lub agentów.

10.3. Schüttflix odpowiada również za szkody spowodowane przez niedbalstwo w stopniu, w jakim to niedbalstwo dotyczy naruszenia zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie główne). Ta odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności kontraktowej za normalne następstwa działania lub zaniechania i przewidywalnych szkód.

10.4. Wszelka dalsza odpowiedzialność po stronie Schüttflix zostaje wyłączona bez względu na charakter prawny zgłoszonych roszczeń. Dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Schüttflix została wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie obejmuje również odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli lub agentów.

10.5. Jednak powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności niezależnej od winy (na zasadzie ryzyka) wynikającej z obowiązującego prawa (np. na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt) ani do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosowanej niezależnie od winy.

10.6. Ciężar dowodu faktów uzasadniających ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z pkt 14 spoczywa na Schüttflix.

11. Ochrona danych

11.1. Schüttflix będzie przestrzegać mających odpowiednie zastosowanie przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza obowiązujących w Niemczech albo w kraju, w którym osoba, której dane dotyczą ma miejsce zamieszkania, i zobowiąże swoich pracowników uczestniczących we współpracy Użytkownika i Klienta, z jednej strony, z Schüttflix, z drugiej strony, do zachowania poufności danych, w zakresie, w jakim nie są do tego jeszcze zobowiązani na zasadach ogólnych.

11.2. Jeżeli Użytkownik będzie gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać dane osobowe z użyciem Platformy Schüttflix, będzie gwarantować, że ma do tego prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami o ochronie danych, a także, że w razie naruszenia uchroni Schüttflix przed roszczeniami osób trzecich.

11.3. Szczegółowe informacje o obowiązkach i przepisach w zakresie ochrony danych są dostępne we właściwych obowiązujących regulaminach Schüttflix dotyczących ochrony danych stanowiących część umowy. Zgodnie z wymogami prawnymi kwestie z zakresu ochrony danych wymagające uregulowania zostały zapisane w tych regulaminach.

12. Postanowienia różne

12.1 Użytkownik może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie po otrzymaniu wyraźnej pisemnej zgody Schüttflix.

12.2. Potrącenie jest dozwolone wyłącznie w stosunku bezspornych lub prawnie wiążących roszczeń Schüttflix.

12.3. Obowiązują dwie procedury wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania: Z jednej strony nowe wersje niniejszych Warunków Korzystania mogą zostać wprowadzone za zgodą (np. na podstawie wniosku w aplikacji lub w związku ze zleceniem) w ramach normalnych stosunków biznesowych pomiędzy stronami. Alternatywnie (np. w razie dłuższego okresu braku aktywności po stronie Użytkownika) Schüttflix poinformuje Użytkownika o zmianach niniejszych Warunków Korzystania pisemnie, pocztą elektroniczną lub poprzez Platformę Schüttflix. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany uznaje się za przyjęte i uzgodnione. Użytkownik zostanie poinformowany odrębnie o prawie do wyrażenia sprzeciwu i skutkach prawnych braku odpowiedzi na informację o zmianach niniejszych Warunków Korzystania.

12.4. Wszystkie spory powstałe w związku z niniejszą umową (w tym dotyczące jej ważności) będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez sądy w Bielefeld, jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego, podmiotem prawnym lub spółką lub podmiotem specjalnym na podstawie prawa publicznego.

12.5. Prawnie wiążąca jest wyłącznie wersja angielska niniejszych Warunków Korzystania, polskie tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym.

12.6. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja ONZ o sprzedaży), oraz z zastrzeżeniem stosowania przepisów prawa polskiego wymuszających swoje zastosowanie.

Terms of Use

Preamble

The company Schüttflix GmbH, Kaiserstraße 24, 33330 Gütersloh —hereinafter referred to as "Schüttflix"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as disposal services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers on its electronic sales platform. You intend to register as a user and to use the Schüttflix platform for and on behalf of a contractual partner (supplier, carrier or customer). The following regulations apply to this:

1. Applicability

These Terms of Use (hereinafter referred to as "Terms of Use") apply exclusively between you and Schüttflix. Deviating or contradictory conditions are not recognized by Schüttflix unless Schüttflix has agreed to them expressly in writing. The version of these Terms of Use valid at the time of conclusion of the contract, available at https://www.schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/-of-use, are decisive and shall apply.

2. Subject of the contract

2.1. Schüttflix operates an electronic sales platform for bulk goods accessible on the internet (hereinafter referred to as the "Schüttflix Platform"). On this platform, the entire process of purchasing, selling, and transporting bulk materials, in addition to establishing it, is handled digitally and transparently.

2.2. There are contractual framework agreements between Schüttflix and its suppliers, carriers and customers about the use of the Schüttflix Platform. You are an employee or other representative of one of these customers —in the following also referred to as "Representative" or only as "Customer"—and have been selected by them to act on their behalf on the Schüttflix Platform as an administrator, purchaser, driver, or other Representative (user). Your use of the Schüttflix Platform always takes place in the name of the company you represent/Customer.

2.3. These Terms of Use govern your access to and use of the Schüttflix Platform as a properly registered user.

3. Log In Authorization

3.1 The registration and use of the services on the Schüttflix Platform is free of charge for you. Any costs connected with the services of Schüttflix are borne exclusively by the party you represent. You are authorized to log in because the Customer has designated you as its administrator or other user.

3.2. You do not acquire your own entitlements against Schüttflix in connection with the use of the Schüttflix Platform. These entitlements are exclusively applied to the Customer for whom and in whose name you act in connection with Schüttflix.

3.3. The use of the Schüttflix Platform requires your registration as a user. There is no entitlement to this use. Schüttflix is entitled to reject applications for participation without giving any reasons.

3.4. You are only allowed to register and use the Schüttflix Platform if you are of legal age and have unlimited legal capacity. Minors are not allowed to register.

3.5. The contact data and other information requested by Schüttflix during the registration process have to be complete and correct.

3.6. Schüttflix reserves the right to check the requested data as given and verify its completeness and plausibility either through you or the company represented. If the information is correct in Schüttflix’s point of view and if Schüttflix has no other concerns, the requested access will be activated for you, and you will receive a notification by email or SMS. The email/SMS is valid subject to your confirmation of your contact data and your first registration on the Schüttflix Platform—if necessary, by calling up an activation link—as an acceptance of your application for participation. After receipt of the email/SMS you are entitled to use the Schüttflix Platform within the scope of these Terms of Use. To do this, you may have to confirm your activation in advance by clicking on the link included in the email/SMS.

4. Responsibility for the Access Data

4.1. During the registration process, you may be asked to provide a username and password. Using this data, if necessary, also only by using your first name and last name, you can log in on the Schüttflix Platform after the activation of your access and your confirmation according to section 3.6. It is your responsibility to ensure that the username does not violate any third-party rights, in particular no name or trademark rights, and does not offend common decency.

4.2. You must keep the access data, including the password, secret and not make it accessible to any unauthorized third parties, irrespective of whether you have chosen the access data yourself or whether it has been provided to you for your use.

4.3. It is also your responsibility to ensure that your access to the Schüttflix Platform and the use of the services available on the Schüttflix Platform using your access data is performed exclusively by you personally. If there is any risk that unauthorized third parties have gained or will gain knowledge of your access data, Schüttflix shall be informed immediately.

4.4. You are liable for any use and/or other activity carried out under your access data according to the legal provisions. For this purpose, you agree to hold Schüttflix blameless and indemnify and exclude them from any kind of lawsuits, damages, losses or claims which might arise from your registration and/or participation on the Schüttflix Platform, provided that these damages are not based on any putative intention or negligence of Schüttflix or vicarious agents of Schüttflix.

4.5. You are required to maintain your information (including your contact information) updated and current. If during the duration of your participation on the platform a change of the given data occurs, you need to correct the information immediately in your personal settings on the Schüttflix Platform. If you do not succeed in doing so, please inform Schüttflix immediately about any changes in your data, for example by email.

5. Termination of Participation

5.1. The access to the Schüttflix Platform ends automatically without the need of a cancellation or other announcement to you with the termination of the contractual relationship between the Customer and Schüttflix or with the withdrawal of your status as administrator/other user by the Customer for Schüttflix. The Customer is entitled to withdraw this status from you at any time.

5.2. Schüttflix reserves the right to block your access to the Schüttflix Platform temporarily or permanently if the conditions warrant and the Customer agrees.

5.3. Schüttflix is entitled to irretrievably delete all data created in the context of your participation 30 calendar days after blocking your access to the Schüttflix Platform and after expiration of possible legal retention periods.

6. General User Obligations

In order for the Schüttflix Platform—especially with a large volume of users—to function so that Schüttflix can provide its own contractual services correctly, all users have to comply with certain regulations and duties.

6.1. General

6.1.1. You shall observe the instructions for the use of the Schüttflix Platform as provided by Schüttflix; you shall regularly check the information sources provided on the Schüttflix Platform as well as the information sources provided on the internet at www.schuettflix.de and take them into account when using the Schüttflix Platform.

6.1.2. You will regularly check the information Schüttflix makes available on the Schüttflix Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access any new messages, documents, notifications, and other information. The information sent to you using the notifications function on the Schüttflix Platform shall be deemed received by you at the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent at the latest.

6.1.3. You are obligated to use current anti-virus programs on your local systems that are used to accesses the Schüttflix Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which includes in particular always installing the security patches available for the operating system used without delay.

6.1.4. You agree that Schüttflix may access your data to the extent necessary to analyze/rectify errors/defects reported by you as well as within the scope of the requested support and to ensure the proper operation of the Schüttflix Platform, in particular to analyze functional processes and to examine file structures.

6.2 You are fully and exclusively responsible for the content you post on the Schüttflix Platform. Schüttflix does not check any post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

6.3. You declare and warrant to Schüttflix that you are the authorized owner of the rights to the contents you transmit or upload (e.g., photos, names, telephone numbers) or are at least otherwise authorized (e.g., by an effective permission of the rights owners) to transmit the contents to Schüttflix, to make them available for use on the Schüttflix Platform and to make them available to users on the Schüttflix Platform. Therefore, you ensure that you are entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the Schüttflix Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties prior to the transmission of pictures, plans, drawings, sketches, and any other information. Insofar as you post photographs in which persons can be recognized, you can only do so if their effective consent has been duly obtained.

6.4. You shall indemnify and exclude Schüttflix from all claims which third parties (including foreign users) assert against Schüttflix due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use you make of the Schüttflix Platform. This right to exemption includes in particular the costs of the necessary legal defense by Schüttflix, including all court costs and legal fees. The claim for indemnification does not exist if and to the extent that you are not responsible for the legal infringement.

6.5. Schüttflix reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted contents themselves can be construed to have led to a violation of section 6.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of Clause 6.3 can occur.

6.6. Schüttflix stores and processes content and data as a technical service provider for the Customer that he and his users provide during the use of the Schüttflix Platform and which arise during the use of the Schüttflix Platform. You are obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the notification software to any such risks. You are the data controller for personal data and you shall always check whether the processing of such data on the Schüttflix Platform is allowed under the applicable permissions according to law. You agree to receive emails, SMS and other push notifications generated through Schüttflix—especially during the initial registration and invitation process. You can revoke this consent completely or partially at any time with respect to Schüttflix; in this case, however, any further use of the Schüttflix Platform by you may not be possible or it will only have limited functionality.

6.7. Use of Content on the Schüttflix Platform

The use of the Schüttflix Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in section 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. You are prohibited from using the contact data of other users which are accessible via the Schüttflix Platform for any other purpose than for the commercial communication of the Customers and only to the extent that the other user has consented or that which is permitted by law.

6.8. Schüttflix Platform Malfunction

6.8.1. Interfering with the Schüttflix Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the Schüttflix Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or Denial of Services attack) or to an unreasonable annoyance of other users.

6.8.2. Electronic attacks of any kind against the Schüttflix Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

  • Hacking attempts, i.e., attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms of the Schüttflix Platform,

  • applying and/or spreading viruses, worms, Trojans and other harmful or malicious files,

  • brute force attacks,

  • other measures or procedures or exploits which can interfere with the Schüttflix Platform including all hardware and software used for its operation and/or damage Schüttflix or users.

7. Availability and Operation of the Schüttflix Platform

7.1. Schüttflix guarantees as one of its responsibilities a 98% annual average availability for the Schüttflix Platform. Usually, the services of the Schüttflix Platform are provided from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 each day (24 hours a day 7days a week). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3,000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day. The Schüttflix Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data center. You must ensure your own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the Customer side of the platform. The access to the Schüttflix Platform, provided by Schüttflix at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g., SSL. The use of the Schüttflix Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the platform on apps and/or mobile. Use of the Schüttflix Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection.

7.2. Apart from that the right to the use of the services available on the Schüttflix Platform is extant only within the technical and operational possibilities of Schüttflix. Schüttflix strives for an uninterrupted usability of the Schüttflix Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

7.3. Schüttflix promises to operate the Schüttflix Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area and to store Customer data without exception in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area. However, Schüttflix is entitled to change these places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

7.4. Schüttflix ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other Customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Excluded from this is the data of other users of the Schüttflix Platform—e.g., the suppliers and forwarding agents—which Schüttflix uses to the extent necessary for the purpose of delivery of the products ordered by the Customer.

7.5. The data recorded on the Schüttflix Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by Schüttflix according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in the sense of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the Customer is solely responsible for compliance with retention periods under commercial, professional and tax law. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the Schüttflix Platform’s scope of services.

7.6. Schüttflix strives to continuously develop the Schüttflix Platform. Therefore, Schüttflix is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services, and applications provided on the Schüttflix Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the Schüttflix Platform. If your justified interests can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the Schüttflix Platform, Schüttflix shall inform you about the change at least three months before it becomes effective. In this case, you may object to the change in performance within one month after its announcement. The objection must be raised in text form at a minimum. If Schüttflix does not enable you to use the Schüttflix Platform in the previously available form immediately after this objection, you are entitled to terminate the contract extraordinarily with immediate effect within a period of two weeks from the effective date of the service change.

8. Blocking Access

8.1. Schüttflix can block your access to the Schüttflix Platform—either completely or partially—temporarily or permanently if there are concrete indications that a violation of these Terms of Use, other General Terms and Conditions of the Schüttflix Platform and/or applicable law has occurred on your part or if Schüttflix has another legitimate interest in blocking access. When deciding about blocking access Schüttflix will take your legitimate interests as well as the legitimate interests of the Customers into account appropriately.

8.2. In case of temporary or permanent blocking of access to the Platform Schüttflix shall block the respective access authorizations and inform the Customer about this by email.

9. Duration and Termination

9.1. This contract for the Schüttflix Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month. As far as this is supported on the Schüttflix Platform, you can also unsubscribe without observing a notice period by using the unsubscribe/delete function there and terminate the contract with immediate effect by doing so.

9.2. Furthermore, the contract may be terminated by either party without notice for cause.

Each termination must be in text form at a minimum; the use of the unsubscribe function as offered on the Schüttflix Platform for your benefit, if applicable, is excluded from this.

9.3. Each termination must be in text form at a minimum; the use of the unsubscribe function as offered on the Schüttflix Platform for your benefit, if applicable, is excluded from this.

10. Liability of Schüttflix

10.1. The liability of Schüttflix for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to section 10 insofar as it depends on culpability.

10.2. Schüttflix is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on Schüttflix’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of Schüttflix, its legal representatives or vicarious agents.

10.3. Schüttflix is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.

10.4. Any further liability on the part of Schüttflix is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of Schüttflix is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.

10.5. However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.

10.6 The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to clause14 shall be borne by Schüttflix.

11. Data Protection

11.1. Schüttflix will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in Germany or the country where given data subject has its place of residence, and will oblige their employees involved in connection with the cooperation between you as well as the Customer on the one hand, and Schüttflix on the other hand, to data secrecy, as far as they are all not already generally obliged accordingly.

11.2. If you collect, process, or use personal data using the Schüttflix Platform, you guarantee that you are authorized to do so according to the applicable legal regulations, especially data protection law, and you indemnify and exclude Schüttflix in case of a violation from any third party claims.

11.3. Details about data protection obligations and regulations can be found in Schüttflix’s respectively valid data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with the legal requirements, the data protection points to be regulated are recorded there.

12. Miscellaneous

12.1. You may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving the express written consent of Schüttflix.

12.2. A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of Schüttflix.

12.3. There are two procedures with regard to any amendments of these Terms of Use: On the one hand, new versions of these Terms of Use may be made by acceptance (for example, as part of a request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties. Alternatively (for example in the case of a longer period of inactivity by you) Schüttflix shall inform you about changes in these Terms of Use in written form, by email or via the Schüttflix Platform. If you do not object to such changes within six weeks after receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. You shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to these Terms of Use.

12.4. For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the courts in Bielefeld shall have exclusive jurisdiction in the first instance if you are a merchant as defined by the German Commercial Code, a legal entity or corporation or a special estate under public law.

12.5. Only the English version of this Terms of Use shall be legally binding, the Polish translation serves information purposes only.

12.6. This contract shall be exclusively governed by German law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention) and with the reservation of the application of the overriding mandatory provisions of Polish law.