Schüttflix

General Terms and Conditions / Ogólne Warunki Umowy

Obowiązuje od 17.06.2022.

„The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.”

"Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Umowy w pierwszej kolejności w języku lokalnym, a następnie w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska będzie rozstrzygająca."

Ogólne Warunki Umowy/ Warunki Zakupu

Preambuła

Spółka Schuettflix Polska sp. z o. o., ul. Postępu 15, VII piętro, 02-676 Warszawa, zwana dalej „SFLX”, zajmuje się głównie sprzedażą towarów masowych/innych towarów (zwanych dalej „Produktami”), a także świadczeniem Usług Usuwania Odpadów (zwanych dalej wspólnie „Usługami”) na rzecz klientów komercyjnych na swojej elektronicznej platformie sprzedażowej.

Partner zamierza działać jako dostawca (dalej zwany „partnerem”) na rzecz SFLX.

Określone niżej zasady mają zastosowanie do współpracy tych stron:

1 Zastosowanie

1.1. Warunki Zakupu są stosowane w sposób wyłączny. Odmienne lub sprzeczne warunki partnera nie są uznawane przez SFLX, chyba że SFLX pisemnie i wyraźnie udzieli zgody na ich stosowanie. Decydująca jest wersja Warunków Zakupu obowiązująca w momencie zawarcia umowy, które są dostępne na stronie  https://schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/, gdy tylko klient zaloguje się na platformie za pomocą swoich danych dostępowych. SFLX udostępni Klientowi Ogólne Warunki Umowy za pomocą poczty elektronicznej na życzenie.

1.2. Niniejsze Warunki Zakupu mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji między stronami dotyczących tych Usług, które zostały uregulowane w niniejszych Warunkach Zakupu, a także w przypadku, gdy spółka SFLX zamówi Usługi partnera znając uprzednio odmienne lub sprzeczne warunki.

1.3 Partner potwierdza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

2 Przedmiot Umowy

2.1. SFLX prowadzi elektroniczną platformę do sprzedaży Usług dostępnych w Internecie (zwaną dalej „Platformą SFLX”). Ta platforma sprzedażowa zasadniczo obsługuje zarówno sprzedaż Usług prowadzoną przez SFLX na rzecz klientów, jak i nabywanie Usług przez SFLX od swoich dostawców. W przypadku Produktów obejmuje to transakcje dotyczące dostawy wspomnianych Produktów obejmujące odbiór u dostawców, a tacy dostawcy mogą być również określani jako „Dostawca” na Platformie SFLX oraz dostawy do klientów SFLX. Jednak SFLX wyraźnie zastrzega sobie prawo (zwłaszcza w zakresie działalności projektowej) do zawierania umów z innymi klientami i dostawcami, w tym z tymi, którzy nie mają dostępu do Platformy SFLX. W tym przypadku poniższe postanowienia mają zastosowanie nawet w przypadkach, w których występuje odniesienie do „Platformy SFLX”, w zakresie, w jakim te postanowienia nie dotyczą wyłącznie platformy. 

Niniejsze Warunki Zakupu regulują nabywanie Usług przez SFLX od partnera.

2.2 Poszczególne usługi, które są niezbędne lub wskazane w celu prawidłowego odzyskiwania oraz, jeżeli prawo tego wymaga, usuwania odpadów, w tym przygotowania poprzedzające przetwarzanie lub usunięcie zgodnie z polską ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Ustawa o Odpadach będą dalej zwane „Usługami Usuwania Odpadów”. Wszystkie Usługi Usuwania Odpadów będą wykonywane w Polsce i zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, na podstawie których obowiązują odpowiednie regulacje dotyczące gospodarowania odpadami w każdym konkretnym przypadku, a także zgodnie z urzędowymi wymaganiami i broszurami, wytycznymi i publikacjami informacyjnymi. Przepisy obowiązujące lub mające zastosowanie w momencie wykonywania Usług mają w każdym przypadku moc rozstrzygającą. Usługi uzupełniające Usługi Usuwania Odpadów obejmują w szczególności uzyskanie wszelkich zezwoleń i upoważnień niezbędnych do świadczenia Usług przez partnera, rozładunek, ważenie, sporządzanie i przesyłanie potwierdzeń ciężaru, współpracę w zakresie przygotowania lub dokumentowania transportu i sporządzania dokumentów towarzyszących oraz sporządzanie dowodu odbioru i utylizacji zgodnie z wymogami ustawowymi lub urzędowymi. SFLX ma prawo zażądać od partnera dokumentacji i pokwitowań w ich oryginalnej formie. Jeżeli partner zamierza wykonać Usługę (również) za granicą lub zlecić jej wykonanie za granicą, partner niezwłocznie poinformuje o tym SFLX w formie dokumentowej. Ponadto, wymagana jest wyraźna uprzednia zgoda SFLX wyrażona w formie pisemnej. Jeżeli, w związku z planowanym transgranicznym (międzynarodowym) przemieszczeniem odpadów, wymagane będzie dokonanie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów („Rozporządzenie w sprawie Przemieszczania Odpadów”) lub Ustawą w sprawie wdrożenia Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów lub Konwencją bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzoną w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.  , a także dodatkowymi przepisami w tym zakresie, oraz jeżeli będzie to wymagać współpracy SFLX lub innego klienta SFLX, wtedy strony wspólnie uzgodnią szczegółowe warunki poza Platformą SFLX. 

2.3. W okresie obowiązywania umowy, partner będzie miał techniczną możliwość i będzie uprawniony do uzyskania dostępu do Platformy SFLX, a także do korzystania z odpowiednich funkcji Platformy SFLX oferowanych w ramach obowiązującej umowy. Platforma SFLX jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, a korzystanie z niej jest nieodpłatne. Partner decyduje, które Usługi zaoferuje SFLX do nabycia za pomocą Platformy SFLX.

2.4 Platforma SFLX jest hostowana na jednym lub wielu serwerach. Punktem przeniesienia usługi jest łącze internetowe wykorzystujące właściwe centrum danych. Partner jest zobowiązany zapewnić własne łącze z Internetem, dostarczanie lub utrzymanie łącza sieciowego z właściwym centrum danych oraz nabycie i udostępnianie sprzętu do dostępu do sieci umożliwiającego korzystanie z Internetu po stronie partnera. Dostęp do Platformy SFLX, udostępnionej przez SFLX bez żadnych dodatkowych kosztów, odbywa się za pomocą przeglądarki lub z wykorzystaniem aplikacji zaprojektowanych do używania na smartfonach/tabletach z wykorzystaniem technologii szyfrującej, np. SSL. Korzystanie z Platformy SFLX wymaga stabilnego łącza internetowego. Dotyczy to zwłaszcza uzyskiwania dostępu do Platformy SFLX za pomocą aplikacji lub urządzeń mobilnych. Korzystanie z Platformy SFLX nie jest możliwe bez utrzymania niezakłócanego łącza internetowego. Dodatkowe wymogi dotyczące korzystania z Platformy SFLX, które mają zastosowanie po stronie partnera (np. rodzaj/wersja przeglądarki, dodatki/wtyczki, oprogramowanie, sprzęt, szerokość pasma internetowego, indywidualny numer telefonu komórkowego) określono pod adresem https://schuettflix.com/pl/pl/legal/system-requirements/.

2.5 Partner poinstruuje pracowników, których obowiązki służbowe wymagają dostępu do Platformy SFLX, a także wszelkich stosownych podwykonawców (por. pkt 5) w zakresie działania odpowiednich funkcji Platformy SFLX w odpowiednim zakresie. 

3. Zawarcie umowy

3.1. Po udostępnieniu wszystkich istotnych dokumentów (poprzez pobranie w trybie online) na Platformie SFLX, partner zdecyduje, które Usługi będą oferowane SFLX po jakich cenach (za tonę) i pod jakim adresem (adresami) zakładu za pomocą ustawień na Platformie SFLX. W szczególności, partner określi miejsce Usługi (zwane „lokalizacjami” na Platformie SFLX), w którym będą one dostępne. W odniesieniu do Usług Usuwania Odpadów, partner wskaże również klasyfikację lokalizacji Usług. Usługi mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Zamieszczenie Usług na Platformie SFLX przez partnera, tj. wskazanie ceny i dostępnej minimalnej ilości, w przypadku Usług Usuwania Odpadów objętych Usługami (oznaczenie odpadów i podanie kodu odpadów zgodnie z polskim rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Katalog Odpadów), w tym określenie dodatkowych właściwości lub wymogów takich jak, między innymi, obecność lub brak pewnych parametrów chemicznych lub fizycznych, a także maksymalnych ilości dziennych stanowi, o ile i tak długo, jak dany Produkt został oznaczony przez partnera na Platformie SFLX jako „dostępny”, wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu lub zbycia. 

SFLX jest uprawniony do korzystania z Usług partnera tak często, jak jest to pożądane i w ilości w każdym przypadku według uznania SFLX, pod warunkiem, że ilość zamówiona w każdym przypadku nie będzie niższa ani wyższa od minimalnej lub maksymalnej ilości dziennie wskazanej przez partnera. SFLX nie jest w żaden sposób zobowiązany do przyjmowania ofert od partnera ani do zakupu pewnych minimalnych ilości.

3.2. W przypadku gdy nie wszystkie funkcje Platformy SFLX wymagane do utworzenia wiążącej oferty partnera lub przyjęcia takiej oferty przez SFLX są dostępne lub w przypadku gdy partnerzy preferują (np. ze względu na złożoność) udzielenie im zamówienia poza Platformą SFLX, wtedy strony mogą również zawierać poszczególne umowy w inny prawnie dozwolony sposób w formie pisemnej, do których zastosowanie będą miały niniejsze Ogólne Warunki Umowy, z wyjątkiem przepisów dotyczących konkretnie Platformy SFLX.

3.3. Partner jednostronnie wybierze Usługę oferowaną (Usługi oferowane) na Platformie SFLX w jej treści zgodnie z pkt 3.1, w odniesieniu do których jest gotów zawrzeć umowy z SFLX w dowolnym momencie dla każdej lokalizacji na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Zakupu. 

W przypadku Produktów, partner określi odpowiednią cenę sprzedaży netto za tonę. Ponadto, partner określi gwarantowaną minimalną dostępną ilość. Jest to ilość dostawy, jaką partner jest w stanie dostarczyć dla każdego Zlecenia Indywidualnego/Indywidualnej umowy zakupu odpowiednich Produktów o cechach jakościowych określonych na Platformie SFLX. Oprócz tego, partner określi, czy dany Produkt jest obecnie dostępny (dane Produkty są obecnie dostępne) na warunkach przez niego podanych, tj. czy partner obecnie przyjmuje zamówienia na dany Produkt (dane Produkty). 

Partner jest uprawniony do zmiany informacji o Usługach na Platformie SFLX w dowolnym momencie, z wyjątkiem już zawartych indywidualnych umów. Jeżeli i tak długo, jak odpowiednie Usługi są oznaczone przez niego na Platformie SFLX jako dostępne,  SFLX jest uprawniony do zamawiania indywidualnych dostaw w ramach takiej Usługi za pomocą Platformy SFLX. Wiążąca umowa, zwana dalej również „Zleceniem Indywidualnym”, obowiązuje z chwilą przyjęcia przez SFLX wiążącej oferty partnera poprzez udzielenie partnerowi zamówienia na ilość wskazaną przez SFLX, w każdym przypadku wraz z podaniem numeru Zlecenia Indywidualnego z Platformy SFLX (w przypadku udzielenia zamówienia za pomocą Platformy SFLX, zamówienie można następnie pobrać z listy zamówień partnera).

W przypadku towarów masowych/innych towarów fakt, że zamówienie SFLX nie jest mniejsze od minimalnej ilości podanej przez partnera, a także fakt, że stosowne produkty są oznaczone jako dostępne, jest warunkiem zawarcia umowy. 

W przypadku Usług Usuwania Odpadów należy uwzględnić to, że ilość określona przez SFLX jest zazwyczaj oparta na oświadczeniu złożonym przez klienta, którego SFLX nie może wcześniej zweryfikować poprzez zważenie. W związku z powyższym, jest to jedynie szacowana ilość, a zatem partner musi zawsze zakładać, że ilości mogą być większe lub mniejsze. Partner jest zatem zobowiązany do realizacji zobowiązań zgodnie z warunkami Zlecenia Indywidualnego w oparciu o informacje podane przez partnera na Platformie dotyczące maksymalnych ilości dziennie, nawet jeśli ilości faktycznie przekazane są większe lub mniejsze od ilości, o których poinformował SFLX w momencie składania Zlecenia Indywidualnego o więcej niż 10%. 

3.4 Produkty są, przynajmniej zasadniczo w przeważającej mierze, wyrobami naturalnymi, których jakość, ilość i ciężar mogą zmieniać się w pewnym zakresie. Dlatego odchylenia ilościowe i wagowe są nieuniknione. Jeżeli dostarczone Produkty będą odbiegać o 5 % w górę lub w dół od wartości podanej w informacji o zleceniu klienta pod względem ilości, ciężaru lub objętości, podanej w informacjach w zamówieniu od SFLX, ale w każdym przypadku poniżej 1 tony, nie stanowi to nienależytego wykonania, lecz należyte wykonanie zobowiązania. Zlecenie Indywidualne zrealizowane poza tymi limitami oraz, w stosownych przypadkach, nawet wyraźnie potwierdzone jako prawidłowe przez kierowcę danego pojazdu ciężarowego, nie jest traktowane jako zatwierdzenie nienależytego wykonania zobowiązania. Dla uniknięcia wątpliwości, tylko rzeczywista przekazana ilość zostanie w każdym przypadku zafakturowana do rozliczenia (por. również ust. 6).

3.5. Wszystkie Produkty muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi normami technologicznymi, w szczególności z odpowiednimi normami PN („Polskie Normy”, Polski Komitet Normalizacyjny) oraz właściwymi przepisami polskiego prawa publicznego (w tym prawa budowlanego). W przypadku gdy sprzedaż nie odbywa się poprzez Platformę SFLX i uzgodniono specjalne wymagania dotyczące Produktu, należy je również spełnić. W przypadku gdy posiadają znak jakości lub normę wydaną przez stowarzyszenie ochrony jakości lub inne stowarzyszenie, muszą zostać spełnione związane z nimi wymagania jakościowe. Partner jest zobowiązany do poddania Dostarczonych Produktów starannej kontroli wyjściowej w celu upewnienia się, czy są one wolne od wad oraz do potwierdzenia tego na żądanie SFLX.

3.6. SFLX zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego anulowania wiążących Zleceń Indywidualnych w dowolnym momencie bez podania szczególnych powodów – np. poprzez zamknięcie/modyfikację zleceń na liście zamówień partnera. Powyższe ma zastosowanie do Produktów, jeżeli zamówione odpowiednio Produkty nie zostały odebrane przez SFLX lub spedytora, któremu to zlecono. Powyższe ma zastosowanie do Usług Usuwania Odpadów, jeżeli i o ile zamówiona Usługa nie została jeszcze przetworzona w SFLX poprzez dostarczenie odpadów na adres lokalizacji. Anulowanie, o którym mowa powyżej nie jest możliwe, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło wcześniej niż na 14 dni. W przypadku anulowania, stosowne Zlecenie Indywidualne zostanie unieważnione. Wszelkie Produkty już przekazane SFLX przez partnera, ale jeszcze nie dostarczone klientowi SFLX, zostaną zwrócone i odebrane przez partnera. W przypadku skorzystania z prawa do anulowania, Partner nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek wydatków lub innych odszkodowań. Nie ma to wpływu na możliwe roszczenia odszkodowawcze partnera zgodnie z przepisami ustawowymi. 

3.7. Jeżeli zlecenie zostanie złożone poza Platformą SFLX, umowa zostanie zawarta w sposób opisany poniżej: SFLX wysyła partnerowi zapytanie, np. w formie specyfikacji usług. SFLX wysyła te zapytania tylko wówczas, gdy transakcje usługowe partnera są zawierane na Platformie SFLX. Jeżeli partner odpowie i prześle informację cenową lub ofertę, ta odpowiedź nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia umowy, lecz stanowi ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta, jeżeli SFLX przyjmie ofertę w formie i terminie określonym w ofercie. Jeżeli termin nie został określony, obowiązuje termin 48-godzin. Jeżeli w ofercie nie określono formy jej przyjęcia, wówczas obowiązuje wymóg zachowania odpowiedniej formy dokumentowej. Ponieważ pozostałe Ogólne Warunki Umowy stosuje się obowiązkowo do wszystkich transakcji na Platformie SFLX, przyjęcie oferty zawsze odbywa się przy założeniu, że zastosowanie mają wyłącznie Ogólne Warunki Umowy określone przez SFLX. 

3.8. Kontyngenty Warunkowe/Projekty

SFLX zezwala partnerowi na określanie i uzgadnianie pewnych warunkowych kontyngentów/ilościowych kontyngentów dla Usług (określanych dalej również jako „Projekty”) w szczególnych okolicznościach.

3.8.1. W tym celu partner i SFLX uzgadniają – jeżeli jest to wymagane, również poza Platformą SFLX – warunki dla takich Projektów, odnoszących się do jednej lub więcej lokalizacji dostawy określonych Produktów. W szczególności ustala się maksymalną całkowitą ilość Produktów lub Usług Usuwania Odpadów, jaką SFLX ma prawo zamówić (zwaną dalej „Kontyngentem”), cenę do zapłaty za ten Produkt (te Produkty) lub Usługę (Usługi), co do zasady określoną jednostkę, cenę za tonę, a także konkretny okres czasu (określany dalej jako „Czas Trwania Projektu"), w którym Projekt będzie ważny. Ponadto w razie konieczności można uzgodnić kwestie ogólne, czyli parametry (np. pewne zawsze dostępne ilości minimalne lub maksymalne).

3.8.2. SFLX jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do anulowania zamówienia na kontyngent uprzednio umówiony dla Projektu (określanego dalej jako „Zlecenia Projektowe”) w Czasie Trwania Projektu dokonując w tym celu jednego lub wielu indywidualnych anulowań całościowych lub częściowych. Zlecenia Projektowe są zazwyczaj realizowane za pomocą Platformy SFLX i przetwarzane jako Zlecenia Indywidualne. W Czasie Trwania Projektu, partner musi zapewnić stałą dostępność kontyngentu. Partner nie jest uprawniony do odrzucenia Zleceń Projektowych w Czasie Trwania Projektu. Jednostronne ustalenia partnera dotyczące dostępności, minimalnych lub maksymalnych ilości Produktów i Usług Usuwania Odpadów zarejestrowanych na Platformie SFLX zgodnie z pkt 3. 2 nie mają zastosowania do Kontyngentów. Zobowiązanie partnera do realizacji Kontyngentu, który jeszcze nie został odebrany lub zamówiony w całości, ustaje z chwilą wygaśnięcia Czasu Trwania Projektu.

3.8.3. SFLX może złożyć Zlecenie Projektowe wyłącznie zgodnie z ogólnymi warunkami obowiązującymi dla Projektu, uzgodnionymi z partnerem. Pod każdym innym względem Zlecenie Projektowe będzie podlegać regulacjom mającym zastosowanie do Zleceń Indywidualnych.

4 Dostawa, odbiór i załadunek

4.1 Miejscem wykonywania umowy jest adres zakładu wskazany przez partnera w momencie zawarcia umowy na daną usługę na Platformie SFLX. W przypadku Usług Usuwania Odpadów, partner będzie odbierał odpady określone w Zleceniach Indywidualnych na Usługi Usuwania Odpadów. Partner zapewnia rozładunek oraz w przypadku zlecenia odbioru opartego na wadze, ważenie określonych odpadów.

W przypadku Produktów, partner dostarczy i przekaże Produkty zamówione w Zleceniach Indywidualnych do SFLX lub do spedytora wyznaczonego przez SFLX. W przypadku odbioru własnego klienta, to klient dostarczy Produkty. Partner zapewnia załadunek i ważenie Produktów.

4.2 Partner jest zobowiązany do realizacji Zleceń Indywidualnych w godzinach otwarcia wskazanych przez niego na Platformie SFLX po złożeniu Zleceń Indywidualnych; Zlecenia Indywidualne nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy w danym miejscu. Partner jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia. Niemniej jednak w przypadku Zleceń Indywidualnych, które zostały już złożone, takie nowe godziny otwarcia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wydłużają poprzednie godziny otwarcia.

4.3 W przypadku Produktów, SFLX bezwarunkowo wybiera czas odbioru Produktów zamówionych jednostronnie. W przypadku Usług Usuwania Odpadów, SFLX bezwarunkowo jednostronnie wybiera czas dostawy odpadów w ramach Usługi, ale w miarę możliwości będzie koordynować czas odbioru z partnerem. 

Odbiory lub dostawy muszą nastąpić w przypadku partnera nie później niż dwa tygodnie po dacie wskazanej w danym Zleceniu Indywidualnym. Odbiór/dostawa zostanie zrealizowana przez SFLX lub przez osoby trzecie, którym zostanie to zlecone przez SFLX.

4.4 W przypadku, gdy partner zapewnia usługi związane z rozładunkiem określonych odpadów (na przykład rozładunek przy użyciu odpowiedniego sprzętu), partner jest zobowiązany do starannego wykonywania takich prac i potwierdzi prawidłowe ich wykonanie podczas wypełniania zamówienia na Platformie SFLX. 

4.5 SFLX określa według własnego uznania, jakie pojazdy ciężarowe zostaną użyte i ile załadunków na pojazd ciężarowy zostanie dostarczonych lub odebranych. Po potwierdzeniu przez odpowiedniego kierowcę pojazdu ciężarowego, SFLX generuje elektroniczny list przewozowy, do którego można uzyskać dostęp na Platformie SFLX. Dopuszczone są częściowe odbiory w ramach Zleceń Indywidualnych na Produkty, również rozłożone na różne dni i w ilościach częściowych określonych przez SFLX. W takich przypadkach, partner jest zobowiązany do załadunku zamówionych Produktów na pojazdy ciężarowe wysłane przez SFLX zachowując standardy bezpieczeństwa, wcześniejszego ich zważenia i potwierdzenia na Platformie SFLX ukończenia załadunku niezwłocznie po jego zakończeniu. 

4.6 Partner jest zobowiązany do zapewnienia nieograniczonego dostępu/ nawigacji do strefy załadunku lub rozładunku w związku z użyciem wszelkich pojazdów ciężarowych. W przypadku fakturowania opartego na wadze, należy zapewnić odpowiednio skalibrowane urządzenie do ważenia. Partner niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące strefy załadunku/rozładunku kierowane przez SFLX lub osobę trzecią, której SFLX powierzył usługę. Odbiór/dostawa jest zwykle realizowana pojazdami o ciężarze do 40 ton. Droga dojazdowa do strefy załadunku/rozładunku z najbliższej drogi głównej musi mieć co najmniej 3 metry szerokości i 4 metry prześwitu i nie może mieć więcej niż 10% nachylenia. W przypadku, gdy droga lub podjazd, który musi być używany w drodze do lub ze strefy załadunku/rozładunku, ma niższe dopuszczalne obciążenie, szerokość lub prześwit lub większe nachylenie, partner niezwłocznie poinformuje o tym SFLX, a SFLX nie będzie zobowiązany do odbioru Produktów w takich warunkach.

4.7. Partner jest zobowiązany do udzielenia SFLX i przewoźnikowi powierzonemu przez SFLX, nieograniczonego dostępu do strefy dostawy/rozładunku oraz do umożliwienia natychmiastowego, niezakłóconego i szybkiego załadunku/rozładunku Produktów w godzinach pracy (patrz pkt 4.2). W przypadku gdy pojazd ciężarowy dotrze do strefy załadunku/rozładunku w godzinach pracy (por. pkt 4.2), partner umożliwi/dokona załadunku/rozładunku, nawet jeśli upłynęły godziny pracy – np. z powodu ilości ładunku.

4.8. W procesie sprzedaży produktów prawo własności przechodzi na SFLX w momencie załadunku produktu na ciężarówkę. W przypadku usług związanych z usuwaniem odpadów, prawo własności i odpowiedzialność przechodzi na partnera w momencie rozładunku odpadów w strefie dostawy/rozładunku. 

4.9. Partner jest odpowiedzialny za ważenie Produktów lub odpadów, które mają zostać dostarczone przed ich załadunkiem/rozładunkiem, w przypadku, gdy i jeżeli opłaty są naliczane w oparciu o wagę. W tym celu, partner jest zobowiązany do stosowania odpowiednio skalibrowanej wagi. Waga każdego pojedynczego pojazdu ciężarowego jest dokumentowana w formie kwitu wagowego. Dane dotyczące ładunku (np. numer kwitu wagowego, waga) muszą zostać wprowadzone na Platformie SFLX (w przypadku Produktów, przed zakończeniem załadunku). W przypadku Produktów, partner upoważni SFLX do tworzenia w jego imieniu cyfrowych informacji dotyczących wagi, które będą zawierać wprowadzone dane i które mogą być dołączone przez SFLX do rachunku za dostawę. 

Oryginał świadectwa wagi musi być przechowywany przez partnera przynajmniej przez każdy ustawowo wymagany termin i musi zostać przesłany do SFLX bez opłaty i na jego żądanie pocztą elektroniczną w dowolnym czasie. 

W odniesieniu do Produktów, zastosowanie mają następujące warunki: W przypadku, gdy partner nie ma dostępu do oficjalnie skalibrowanych wag, partner może zastąpić ważenie Produktów, które mają zostać dostarczone, poprzez podanie załadowanej objętości; w takim przypadku, odpowiednie informacje muszą zostać podane na Platformie SFLX przed zakończeniem załadunku. Niemniej jednak, w każdym przypadku, partner jest zobowiązany do wykazania SFLX, że ilość dostawy uzgodniona w tonach została załadowana, jeśli jest to wymagane, po przetworzeniu transakcji Zlecenia Indywidualnego - na przykład, gdy SFLX musi przedstawić odbiorcy dowód wykonania zamówienia. Rzeczywista waga Produktów w tonach a nie ich objętość będzie zawsze decydująca, pomimo tego, że objętość może być stosowana w celu ułatwienia rozliczeń między stronami. Jeżeli na Platformie SFLX dostępne są stałe wartości do przeliczenia objętości na wagę poszczególnych rodzajów produktów, to zawsze będą one odnosiły się do Produktów w stanie sypkim i suchym. Są to jedynie niewiążące szacunki fizycznej gęstości materiału.

4.9. SFLX jest uprawniony do potwierdzania wag wynikających z pomiaru na oficjalnie skalibrowanej wadze. Partner będzie współpracował w celu ułatwienia pomiaru. W przypadku ujemnego odchylenia wartości próbki podczas ważenia, wszystkie dostawy dla danego dnia zostaną zmniejszone o procent, o który waga kontrolna (próbki) jest niższa od wagi określonej w specyfikacji dostawy partnera.

4.10 Partner zostaje niniejszym należycie poinformowany, że SFLX działa jako pośrednik realizujący dostawy w modelu dropshipment

4.11. Partner jest zobowiązany sprawdzić towar natychmiast po jego dostarczeniu przez SFLX, o ile jest to możliwe w zwykłym toku działalności, a w przypadku wykrycia wady niezwłocznie powiadomić o tym SFLX. Jeżeli partner nie zawiadomi o tym SFLX, towar uważa się za przyjęty, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. W przypadku, gdy taka wada ujawni się później, zawiadomienie musi być przekazane natychmiast po jej wykryciu; w przeciwnym razie towar uznaje się za zatwierdzony również w odniesieniu do tej wady.

5. Kwalifikacja partnera / Wykorzystywanie podwykonawców w celu realizacji Usług Usuwania Odpadów

5.1. W przypadku gdy partner jest certyfikowanym podmiotem zajmującym się gospodarką odpadami zgodnie z wymogami Ustawy o Odpadach wtedy jest zobowiązany do utrzymania ważności zezwoleń lub wpisu do bazy danych o odpadach (rejestru BDO) przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Partner odpowiada za zamieszczenie właściwego zezwolenia (art. 41 Ustawy o Odpadach) i sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art.75 Ustawa o Odpadach) na Platformie SFLX niezwłocznie po zarejestrowaniu się. W przypadku gdy partner nie posiada wymaganej certyfikacji, umieści porównywalne zezwolenie na Platformie SFLX i utrzyma ważność tego certyfikatu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku gdy uprawnienie partnera do stosowania certyfikatu/zezwoleń wygasa przed Czasem Trwania Projektu, rezygnacją z jakiegokolwiek innego powodu lub w przypadku gdy certyfikat/zezwolenia przestają dotyczyć wszystkich Usług oferowanych przez partnera, wtedy partner niezwłocznie poinformuje o tym fakcie SFLX.

5.2. Partner jest uprawniony do korzystania z usług podwykonawców i innych przedstawicieli w celu wykonania głównej usługi wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody SFLX i tylko pod warunkiem, że są oni certyfikowanymi podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami zgodnie z Ustawą o Odpadach..

6. Wynagrodzenie

6.1. SFLX zapłaci partnerowi uzgodnioną cenę wprowadzoną do Platformy SFLX w ramach każdego Zlecenia Indywidualnego. W przypadku cen opartych na wadze, czynnikiem decydującym o wysokości ceny nie jest w żadnym przypadku ilość zamówiona, ale dokładna ilość odebrana lub dostarczona w tonach, nawet jeśli ilość, która ma zostać dostarczona, została określona w Zleceniu Indywidualnym poprzez specyfikację ilościową. Formalne potwierdzenia ciężaru (kwity wagowe) przekazane SFLX przez partnera mają decydujące znaczenie dla określenia otrzymanej ilości. Cena obejmuje w szczególności załadunek dostarczonych Produktów i ich ważenie.

6.2. Partner odpowiada za zapłatę w sposób prawidłowy należności z tytułu podatku od sprzedaży lub podatku od towarów i usług, bez względu na sposób uregulowania tej kwestii w dokumentacji zlecenia.

6.3. Partner wyraża zgodę na dokonywanie przez SFLX w imieniu partnera samofakturowania za okres od dnia, w którym partner wyraził zgodę na korzystanie z platformy SFLX, do dnia, w którym niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez partnera lub SFLX. Partner jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić SFLX (i) jeśli Partner przestanie być zarejestrowany jako płatnik VAT lub (ii) jeśli zmieni się numer NIP Partnera. Każde samofakturowanie zostanie uznane za zaakceptowane, jeśli partner nie odrzuci go w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Partner może odrzucić samofakturowanie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres invoice-pl@schuettflix.com. Partner zobowiązuje się do niewystawiania odrębnych faktur sprzedaży dla transakcji objętych samofakturowaniem. 

6.4 Odpowiednia łączna kwota naliczona za Zlecenie Indywidualne jest płatna w terminie trzydziestu (30) dni po dniu zakończenia dostawy Produktów/wykonania Usług Usuwania Odpadów i zostanie przekazana przez SFLX na rachunek podany przez partnera na Platformie SFLX.

7 Gwarancje i odpowiedzialność partnera

7.1. Partner zapewnia, że Produkty będą dostarczane jako wolne i nieobciążone prawami osób trzecich oraz że dostawa nie narusza praw osób trzecich. W przypadku Usług Usuwania Odpadów, partner gwarantuje, że Usługi zostaną wykonane w całości i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (w szczególności zgodnie z ustawą). W przypadku jakichkolwiek naruszeń wyżej wymienionych gwarancji, partner wyraźnie zwolni SFLX z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich na pierwsze żądanie SFLX.

7.2. SFLX jest uprawniony do dochodzenia roszczeń prawnych w związku z wadami lub brakami bez ograniczeń. SFLX jest jednoznacznie uprawniony do żądania według własnego uznania usunięcia wady lub do otrzymania niewadliwego Produktu lub rekompensaty.

7.3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia, SFLX jest uprawniony do usunięcia wad Produktów na koszt partnera po odpowiednim powiadomieniu partnera.

7.4. Partner zobowiązuje się do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej (w szczególności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), która zapewni odpowiednie maksymalne kwoty ubezpieczenia w celu pokrycia wszelkich roszczeń wynikających ze współpracy z SFLX oraz do utrzymania ważności takiego ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy, a także do wykazania SFLX, że posiada taką ochronę ubezpieczeniową w dowolnym momencie na jej żądanie.

8. Administrator i użytkownik

8.1.Partner wyznacza przynajmniej jednego administratora. Ta osoba ma dostęp do Platformy SFLX za pomocą kodu identyfikacyjnego i hasła przyznanych przez SFLX. Administrator (a jeżeli wyznaczono kilku administratorów, każdy z nich) jest upoważniony do udzielania i cofania osobom trzecim, np. pracownikom partnera lub zewnętrznym usługodawcom lub partnerom partnera, upoważnień do korzystania z Platformy SFLX w imieniu partnera zgodnie z zakresem określonym ogólnie w tym celu przez SFLX na Platformie SFLX (ci pracownicy i osoby zatrudnione są dalej określani jako „Użytkownicy”). Liczba możliwych Użytkowników nie jest ograniczona, a w szczególności administrator jest uprawniony do wyznaczania dodatkowych administratorów z identycznymi uprawnieniami dostępowymi. Przy pierwszym udzieleniu upoważnień tworzony jest profil użytkownika dla właściwego Użytkownika na Platformie SFLX, a właściwi Użytkownicy otrzymują od SFLX pocztą elektroniczną zaproszenie do uczestnictwa wraz z prośbą o zarejestrowanie się na Platformie SFLX. Użytkownicy są upoważnieni do korzystania z Platformy SFLX wyłącznie po prawidłowej rejestracji i po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy SFLX (administrator również musi jeden raz zaakceptować Ogólne Warunki Umowy), a to upoważnienie jest ważne do momentu jego cofnięcia przez administratora, lecz nie dłużej niż do rozwiązania niniejszej umowy. Zakres korzystania przez Użytkowników może zostać ograniczony, albo przez ogólny zakres funkcjonalny Platformy SFLX, albo na podstawie ról z uprawnieniami do autoryzacji obsługiwanych przez Platformę SFLX, jeśli mają zastosowanie, oraz powiązanych ustawień partnera, np. również w zakresie dostępu do określonych treści.

8.2. W relacjach z SFLX, administrator -lub administratorzy - oraz wszyscy inni Użytkownicy są upoważnieni do działania w imieniu i na rzecz partnera, a zwłaszcza do składania oświadczeń woli za partnera. Ich czynności, jak również każde działanie z wykorzystaniem danych dostępowych administratora oraz wszystkich innych Użytkowników, w związku z Platformą SFLX uznaje się za dokonane przez partnera. Wszyscy Użytkownicy i administratorzy są przedstawicielami partnera i są uznawani za upoważnionych przez partnera do reprezentowania interesów partnera wobec SFLX.

8.3. Administrator i Użytkownicy są zobowiązani traktować dane dostępowe do Platformy SFLX jako ściśle poufne. Partner jest zobowiązany zapewnić i zagwarantować, aby dane dostępowe nie były udostępniane ani ujawniane. Należy niezwłocznie poinformować SFLX, jeżeli i gdy nieuprawniona osoba trzecia pozna dane dostępowe lub istotne informacje o danych dostępowych.

8.4. Trzy nieudane próby wprowadzenia danych dostępowych oraz trzy miesiące niekorzystania przez upoważnionego Użytkownika Platformy SFLX powodują automatycznie czasowe zablokowanie właściwego dostępu.

9. Ogólne obowiązki partnera i Użytkownika

Aby Platforma SFLX, a zwłaszcza przy dużej liczbie Użytkowników, mogła funkcjonować w sposób umożliwiający SFLX prawidłowe świadczenie własnych usług umownych, wszyscy Użytkownicy oraz partner ze swoimi Użytkownikami (administratorzy i inni użytkownicy partnera są dalej określani jako „Użytkownicy”) muszą przestrzegać pewnych zasad i obowiązków.

9.1. Postanowienia ogólne

9.1.1. Partner zapoznał się z istotnymi narzędziami funkcjonalnymi Platformy SFLX i ponosi ryzyko związane ze spełnieniem wymogów i potrzeb partnera przez Platformę. W przypadku pojawienia się pytań, SFLX lub specjaliści zewnętrzni odpowiedzieli na wszystkie pytania partnera przed zawarciem umowy.

9.1.2. Partner będzie przestrzegał instrukcji korzystania z Platformy SFLX przekazanych przez SFLX. Partner będzie systematycznie sprawdzał źródła informacji udostępniane na Platformie SFLX, a także źródła informacji dostępne w Internecie na stronie www.schuettflix.comoraz będzie uwzględniał je podczas korzystania z Platformy SFLX.

9.1.3. Partner będzie systematycznie sprawdzał informacje udostępniane mu przez SFLX na Platformie SFLX, w szczególności za pomocą dostępnej tam funkcji powiadomień, w celu zapoznania się z nowymi wiadomościami, dokumentami, powiadomieniami i innymi informacjami. Informacje przesłane partnerowi, tj. jednemu z jego Użytkowników korzystających z funkcji powiadomień na Platformie SFLX, uznaje się za otrzymane przez partnera najpóźniej z końcem właściwego dnia roboczego, w którym powiadomienie zostało wysłane.

9.1.4. Partner jest zobowiązany stosować aktualne programy antywirusowe w systemach lokalnych używanych do uzyskiwania dostępu do Platformy SFLX oraz do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed atakami hakerskimi, zainfekowaniem przez wirusy i porównywalnymi zakłóceniami w całym okresie obowiązywania umowy, co w szczególności obejmuje zawsze bezzwłoczne instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa dostępnych dla stosowanego systemu operacyjnego.

9.1.5. Partner wyraża zgodę na dostęp SFLX do jego danych w zakresie niezbędnym do analizy oraz usuwania błędów i usterek zgłoszonych przez partnera, a także w kontekście wnioskowanego wsparcia oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy SFLX, a w szczególności na potrzeby analiz procesów funkcjonalnych oraz badania lub testowania struktur plików.

9.2. Partner jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za treści udostępniane przez niego i jego Użytkowników na Platformie SFLX. SFLX nie sprawdza udostępnianych treści pod względem kompletności, prawidłowości, zgodności z prawem, aktualności, jakości lub przydatności dla określonego celu.

9.3.Partner oświadcza i gwarantuje SFLX, że jest upoważnionym właścicielem praw do treści przekazywanych lub wprowadzanych przez jego Użytkowników (np. zdjęć, nazwisk/nazw, numerów telefonu) lub jest co najmniej w inny sposób upoważniony (np. na podstawie skutecznego pozwolenia udzielonego przez posiadaczy praw) do przekazywania treści do SFLX, do ich udostępniania do użytku na Platformie SFLX i do ich udostępniania jego Użytkownikom na Platformie SFLX.  Dlatego upewnia się, że przysługują mu wystarczające prawa do korzystania z tych informacji lub że właściwe pliki udostępniane na Platformie SFLX nie stanowią naruszenia przepisów prawnych, najlepszych praktyk lub praw osób trzecich. Partner może przesłać zdjęcia, na których można rozpoznać osoby, wyłącznie po uzyskaniu ich skutecznej zgody.

9.4. Partner uwolni i zrekompensuje SFLX wszelkie roszczenia osób trzecich (w tym użytkowników zagranicznych), które wnoszą przeciwko SFLX z tytułu domniemanego naruszenia ich praw poprzez przekazywanie lub wgrywanie treści lub z powodu innego użycia Platformy SFLX przez partnera i jego Użytkowników. To prawo do uwolnienia od roszczeń obejmuje w szczególności koszty niezbędnej obrony prawnej podjętej przez SFLX, w tym wszystkie koszty sądowe i opłaty prawne. Prawo do uwolnienia od roszczeń nie występuje, jeżeli i w zakresie w jakim partner lub właściwi Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie.

9.5. SFLX zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia lub wprowadzenia treści lub do redagowania, blokowania lub usuwania udostępnionych treści bez uprzedzenia, jeżeli udostępnione treści można zinterpretować jako naruszające pkt 9.3 lub jeśli występują konkretne wskazania, że może dojść do poważnego naruszenia pkt 9.3., 

9.6.SFLX, jako usługodawca techniczny, przechowuje i przetwarza dla partnera treści i dane udostępniane przez partnera i jego Użytkowników w czasie korzystania z Platformy SFLX oraz powstałe w trakcie korzystania z Platformy SFLX.  Partner jest zobowiązany nie zamieszczać ani nie używać treści i danych w zakresie podlegającym karze na mocy prawa lub w inny sposób bezprawnych bezwzględnie lub w stosunku do osób trzecich, a także nie używać programów zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie oraz nie narażać oprogramowania Platformy SFLX na takie zagrożenia. Partner gwarantuje, że będzie aktywnie dbał, aby wszyscy Użytkownicy przestrzegali tych zobowiązań. Partner pozostaje podmiotem odpowiedzialnym w związku z danymi osobowymi i dlatego musi zawsze sprawdzać, czy przetwarzanie tych danych na Platformie SFLX jest dozwolone na podstawie właściwej zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Partner musi zapewnić w szczególności, aby wszyscy Użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną, SMS-ów i innych wysyłanych wiadomości generowanych via SFLX, a w szczególności w związku z początkowym procesem rejestracji i zaproszenia.


9.7. Korzystanie z treści na Platformie SFLX

Korzystanie z Platformy SFLX i jej aplikacji jest dozwolone wyłącznie i wyraźnie do celów określonych w pkt 2.1. Każde korzystanie wykraczające poza ten zakres jest zabronione. Użytkownikom nie wolno używać danych kontaktowych innych Użytkowników, które są dostępne poprzez Platformę SFLX, do żadnych innych celów niż komunikacja komercyjna partnera i wolno im ich używać wyłącznie w zakresie, na jaki Użytkownik wyraził zgodę lub w jakim zezwala na to obowiązujące prawo.

9.8. Awaria Platformy SFLX

9.8.1. Ingerowanie w Platformę SFLX jest zabronione. W szczególności zabronione jest stosowanie środków, które mogą doprowadzić do nadmiernego obciążenia Platformy SFLX (np. poprzez masową wysyłkę powiadomień lub wiadomości, wysyłkę niechcianych wiadomości (spamu) lub atak typu Denial of Services) lub do bezzasadnego angażowania uwagi innych Użytkowników.

9.8.2. Wszelkie ataki elektroniczne przeciwko Platformie SFLX (w tym przeciwko sprzętowi i oprogramowaniu używanym do zapewnienia jej działania) lub przeciwko indywidualnym Użytkownikom są zabronione. Takie elektroniczne ataki obejmują, między innymi, środki wskazane poniżej:

  • ataki hakerskie, tj. próby przejęcia, obejścia lub wyłączenia w inny sposób zabezpieczeń Platformy SFLX,

  • stosowanie lub rozpowszechnianie wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich i innych szkodliwych lub złośliwych plików,

  • ataki typu brute force,

  • inne środki lub procedury lub programy typu exploit, które mogą zakłócić działanie Platformy SFLX, w tym sprzętu i oprogramowania używanych do zapewnienia jej działania, lub zaszkodzić SFLX lub Użytkownikom.

9.9. Ocena (ratingi)

9.9.1. W zakresie określonym ogólnie przez SFLX, Użytkownicy Platformy mogą oceniać siebie nawzajem po zrealizowaniu dostawy, a te informacje są dostępne publicznie na Platformie SFLX. SFLX zastrzega sobie prawo do poddawania ocenie indywidualnych i zróżnicowanych aspektów działania. Te oceny (ratingi) nie są sprawdzane ani potwierdzane przez SFLX. Dlatego mogą być niedokładne lub mylące.

9.9.2. Każdy Użytkownik, tj. każdy indywidualny Użytkownik, jest zobowiązany do przekazywania wyłącznie wiarygodnych informacji w opiniach lub ocenach udostępnianych na Platformie SFLX. Udostępniane oceny muszą przedstawiać stan faktyczny i nie mogą zawierać obraźliwej krytyki ani żadnych informacji, które można uznać za taką krytykę.

9.9.3. Zabronione jest zamieszczanie ocen o sobie oraz zlecanie zamieszczania ocen osobom trzecim, wskazywanie lub uwzględnianie w ocenach okoliczności, które nie są związane z transakcjami dotyczącymi danej dostawy, oraz zachęcanie innych Użytkowników do zamieszczania lub niezamieszczania ocen za pomocą gróźb lub zachęt finansowych.

9.9.4. Nikomu nie przysługuje prawo do publikacji ocen ani do udostępniania ocen.

10. Dostępność i działanie Platformy SFLX

10.1.SFLX gwarantuje, jako jeden ze swoich obowiązków, średnioroczną dostępność Platformy SFLX na poziomie 98%.  Zwykle Usługi Platformy SFLX są świadczone od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 00: 00 do 24: 00 każdego dnia (7 dni w tygodniu przez całą dobę). Jednak w celu obliczenia tej dostępności w podany sposób zakłada się maksymalną roczną dostępność w wymiarze 3 tysięcy godzin (= 250 dni x 12 godzin), która wynika z standardowych godzin pracy. Ponadto obliczenie dostępności nie obejmuje planowych okresów obsługi systemu, które będą przypadały w dni robocze od godz. 18:00 do godz. 06:00 następnego dnia roboczego oraz w niedziele/święta przez całą dobę.

10.2. Ponadto, prawo do korzystania z Usług dostępnych na Platformie SFLX przysługuje wyłącznie w granicach technicznych i operacyjnych możliwości SFLX. SFLX stara się zapewnić możliwość nieprzerwanego korzystania z Platformy SFLX w możliwym technicznie zakresie. Jednak awarie techniczne (np. przerwy dostaw energii elektrycznej, błędy sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne na łączach używanych do przesyłania danych) mogą powodować powstawanie czasowych ograniczeń lub przerw.

10.3. SFLX gwarantuje, że Platforma SFLX działa wyłącznie w oparciu o systemy przetwarzania danych znajdujące się na terytorium prawnym Republiki Federalnej Niemiec, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz że dane partnera są przechowywane bez wyjątku w Republice Federalnej Niemiec, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak SFLX ma prawo do zmiany miejsca wykonywania świadczeń w dowolnym czasie w graniach wspomnianych wyżej państw według własnego uznania.

10.4.SFLX zapewnia, że dane poszczególnych stron umowy są administrowane osobno w taki sposób, że inni klienci lub inne nieuprawnione osoby trzeciej nie mają dostępu do ich danych.  Z powyższego wyłączeni są pozostali Użytkownicy Platformy SFLX w zakresie niezbędnym, np. dostawcy i klienci/odbiorcy, czyli podmioty uczestniczące aktywnie w realizacji odpowiednich transakcji na Platformie SFLX.

10.5. Systematycznie, a przynajmniej raz dziennie, zgodnie z harmonogramem, SFLX sporządza kopie zapasowe danych zapisanych na Platformie SFLX, a zwłaszcza danych dotyczących zleceń, dostaw, faktur itp., w celu zapewnienia możliwości odtworzenia utraconych danych i informacji w ramach wznowienia działania sytemu w ciągu dnia. Zmiany danych, zarówno celowe (np. wprowadzenie danych), jak i nieumyślne (np. usunięcie danych), dokonane pomiędzy kopiami zapasowymi nie są zapisywane. Jednak partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych danych do celów archiwizacji nie wchodzi w zakres usług Platformy SFLX. 

10.6.  Jednak partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego, zawodowego i podatkowego. Dlatego SFLX jest uprawniony do wprowadzenia w każdej chwili zmian w interfejsach użytkownika, funkcjonalnościach, usługach i aplikacjach udostępnianych na Platformie SFLX, a zwłaszcza dotyczących układu i wyglądu, oraz do przywracania ich dostępności. Taki ciągły rozwój może, lecz nie musi, być związany z ograniczaniem lub nawet usuwaniem poszczególnych częściowych funkcjonalności w subdomenach na Platformie SFLX. Jeżeli uzasadnione interesy partnera mogą zostać znacząco dotknięte przez zmianę usługi oddziałującą na zadeklarowany stan Platformy SFLX, SFLX poinformuje partnera o tej zmianie na co najmniej trzy miesiące przed jej wprowadzeniem. W tym przypadku partner może wyrazić sprzeciw wobec zmiany działania w ciągu jednego miesiąca po jej ogłoszeniu. Sprzeciw należy przekazać na piśmie. Jeżeli SFLX nie umożliwi partnerowi korzystania z Platformy SFLX w dostępnej wcześniej formie bezpośrednio po zgłoszeniu sprzeciwu, partner może wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w życie zmiany usługi.

11. Blokowanie dostępu

11.1. SFLX może zablokować dostęp partnera do Platformy SFLX, całkowicie albo dla pojedynczych Użytkowników, czasowo lub na stałe, jeżeli wystąpią konkretne przesłanki, że doszło do naruszenia niniejszej umowy przez partnera lub jednego z jego Użytkowników, naruszenia Ogólnych Warunków Umowy, naruszenia jakichkolwiek innych ogólnych warunków korzystania z Platformy SFLX lub obowiązującego przepisu lub wymogu prawnego albo jeżeli SFLX będzie mieć inny uzasadniony interes, by zablokować dostęp do Platformy SFLX. Podejmując decyzję o zablokowaniu dostępu, SFLX odpowiednio uwzględni uzasadnione interesy partnera.

11.2. W razie czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Platformy SFLX, SFLX zablokuje właściwe uprawnienia dostępowe partnera i jego Użytkowników oraz poinformuje o tym partnera pocztą elektroniczną.

12. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

12.1. Niniejsza umowa dotycząca Platformy SFLX jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wymiarze jednego (1) pełnego miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. 

12.2. Ponadto każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn.

12.3. Każde wypowiedzenie wymaga co najmniej formy dokumentowej.

12.4. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie wpływa na ważność umów indywidualnych w sprawie dostaw Produktów zawartych na Platformie SFLX. Będą one realizowane na Platformie SFLX w umówiony sposób bez względu na wypowiedzenie umowy.

12.5. Po wypowiedzeniu umowy, partner jest zobowiązany do samodzielnego pobrania swoich danych i plików przechowywanych na Platformie SFLX za pomocą funkcji eksportu i pobierania udostępnionych w tym celu na Platformie SFLX we właściwym czasie przed rozwiązaniem tego konkretnego stosunku umownego. W razie wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia SFLX umożliwi partnerowi dostęp do funkcji eksportu i pobierania na Platformie SFLX przez okres 2 tygodni, licząc od momentu rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy, a w przypadku rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, po upływie dodatkowych dwóch tygodni, SFLX jest nie tylko uprawniony, lecz również zobowiązany, do niezwłocznego usunięcia danych partnera i zniszczenia wszystkich sporządzonych wcześniej kopii.

13. Ochrona danych 

13.1. Partner i SFLX będą odpowiednio przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza tych, które obowiązują w Niemczech, Polsce albo w kraju, w którym osoba, której dane dotyczą ma miejsce zamieszkania, oraz zobowiążą swoich pracowników uczestniczących we współpracy pomiędzy partnerem a SFLX do przestrzegania zakazu ujawniania danych w zakresie, w jakim nie są oni już zobowiązani w ten sposób wobec nich lub w uzupełnieniu takiego zobowiązania.

13.2. Jeżeli partner będzie gromadził, przetwarzał lub wykorzystywał dane osobowe z użyciem Platformy SFLX, partner zagwarantuje, że jest do tego upoważniony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a także w razie jakiegokolwiek naruszenia, zwolni SFLX z odpowiedzialności i zapewni SFLX odszkodowanie z tytułu roszczeń osób trzecich.

13.3. Szczegółowe informacje o obowiązkach i przepisach w zakresie ochrony danych są dostępne we właściwych obowiązujących regulaminach SFLX dotyczących ochrony danych stanowiących część umowy. Zgodnie z wymogami prawnymi kwestie z zakresu ochrony danych wymagające uregulowania zostały zapisane w tych regulaminach.

14. Odpowiedzialność SFLX

14.1. Odpowiedzialność SFLX za szkody, bez względu na przyczynę prawną, a zwłaszcza za niemożność prawną, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w trakcie negocjowania umowy i czyny niedozwolone jest ograniczona zgodnie z pkt 13 do szkód zawinionych.

14.2. SFLX odpowiada bez ograniczeń zgodnie z obowiązującym prawem za utratę życia, szkody na osobie i uszczerbek na zdrowiu spowodowane przez niedbalstwo SFLX lub umyślne naruszenie obowiązku przez jego przedstawicieli prawnych lub agentów, a także za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa, a także nieuczciwego zamiaru SFLX, jego przedstawicieli prawnych lub agentów.                       

14.3. SFLX odpowiada również za szkody spowodowane przez niedbalstwo w stopniu, w jakim to niedbalstwo dotyczy naruszenia zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie główne). Ta odpowiedzialność jest ograniczona do kontraktowej za normalne następstwa działania lub zaniechania i przewidywalnych szkód.   

14.4. Wszelka dalsza odpowiedzialność po stronie SFLX zostaje wyłączona bez względu na charakter prawny zgłoszonych roszczeń. Dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. W zakresie, w jakim odpowiedzialność SFLX została wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie obejmuje również odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli lub agentów.

14.5. Jednak powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności niezależnej od winy (na zasadzie ryzyka) wynikającej z obowiązującego prawa (np. na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt) ani do odpowiedzialności na podstawie z tytułu rękojmi mającej zastosowanie niezależnie od winy.   

14.6 Ciężar dowodu faktów uzasadniających ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z pkt14 spoczywa na SFLX.

15. Postanowienia różne

15.1. Obowiązuje tylko angielska wersja językowa niniejszej umowy. 

15.2 Dniem roboczym w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy jest zawsze dzień niebędący dniem wolnym od pracy w Polsce. Niedziele nie są dniami roboczymi. 

15.2. Partner może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie po otrzymaniu wyraźnej pisemnej zgody SFLX.

15.3. Potrącenie jest dozwolone wyłącznie w stosunku bezspornych lub prawnie wiążących roszczeń SFLX.

15.4. Obowiązują dwie procedury wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Zakupu: Z jednej strony, nowe wersje niniejszych Warunków Zakupu mogą zostać wprowadzone za zgodą (np. na podstawie wniosku w aplikacji lub w związku ze zleceniem) w ramach normalnych stosunków biznesowych pomiędzy stronami. Alternatywnie (np. w razie dłuższego okresu braku aktywności partnera) SFLX poinformuje partnera o zmianach niniejszych Warunków Zakupu pisemnie, pocztą elektroniczną lub poprzez Platformę SFLX. Jeżeli partner nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany uznaje się za przyjęte i uzgodnione. Partner zostanie poinformowany odrębnie o prawie do wyrażenia sprzeciwu i skutkach prawnych braku odpowiedzi na informację o zmianach niniejszych Warunków Zakupu.

15.5. Wszystkie spory powstałe w związku z niniejszą umową (w tym dotyczące jej ważności) będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby SFLX.

15.6. Prawnie wiążąca jest wyłącznie wersja angielska niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, polskie tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym.

15.7. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja ONZ o sprzedaży).

General Terms and Conditions / Conditions of Purchase

Preamble

The company Schuettflix Polska sp. z o. o., ul. Postępu 15, VII piętro, 02-676,  Warsaw—hereinafter referred to as "SFLX"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as Disposal Services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers on its electronic sales platform.

The partner intends to act as a supplier (hereinafter referred to as a "partner") for SFLX.

The following regulations apply to the cooperation of these parties:

1 Applicability

1.1. The Conditions of Purchase shall apply exclusively. The partner’s deviating or contradictory conditions are not recognized by SFLX unless SFLX has agreed to them expressly in writing. The version of the Conditions of Purchase valid at the time of the conclusion of the contract, which are available at https://schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/ as soon as the customer has logged in on the platform with his access data, shall be decisive. SFLX shall make the General Terms and Conditions available to the customer by email upon request.

1.2. These Conditions of Purchase shall also apply to all future transactions between the parties concerning the kind of Services regulated in these Conditions of Purchase as well as in cases where SFLX procures Services from the partner with foreknowledge of deviating or conflicting terms and conditions.

1.3 The partner affirms that it is an entrepreneur according to Article 431 of the Civil Code.

2 Object of the Contract

2.1. SFLX operates an electronic sales platform for Services accessible on the internet (hereinafter referred to as the "SFLX Platform"). This sales platform essentially serves the handling of both the sale of Services to the customers by SFLX and the purchase of Services by SFLX from its suppliers. For Products this includes the transactions for the delivery of said Products including collection at the suppliers—these suppliers can also be referred to as a "Provider" on the SFLX Platform—and the delivery to the SFLX’s customers. However, SFLX explicitly reserves the right (especially in the project business) to conclude contracts with other customers and suppliers including those without access to the SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "SFLX Platform" insofar as the regulations are not platform specific. 

These Conditions of Purchase regulate the purchase of Services by SFLX from the partner.

2.2 Specific services which are necessary or expeditious for the proper recovery of, and, where required by law, disposal of waste, including preparation prior to processing or disposal pursuant to the Polish Act of 14 December 2012 on Waste – Act on Waste are hereinafter referred to as "Disposal Services". All Disposal Services shall be provided in Poland and in compliance with all legal provisions applicable to the respective waste management regulations in each individual case as well as the official requirements and leaflets, guidelines, and information publications. The valid Regulations in force or applicable at the time of the performance of services shall always be decisive. The ancillary services of the Disposal Services include, in particular, obtaining all permits and authorizations necessary for the provision of service by the partner, unloading, weighing, preparation and transmission of weighing receipts, cooperation in the preparation or documentation of transport and accompanying documents, and the preparation of a proof of disposal in accordance with the statutory and/or official requirements. SFLX is entitled to request documentations and receipts in their original form from the partner. If the partner intends to execute the service (also) abroad or to have it executed abroad, the partner shall inform SFLX immediately in text form. Furthermore, SFLX’s prior consent in text form is expressly required. If, with regard to a planned transboundary (cross-border) shipment of waste, notification is required in accordance with Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ("Waste Shipment Regulation") and/or the Act on the Implementation of Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste and/or the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes as well as additional regulations issued in this regard, and if this requires the cooperation of SFLX or another SFLX customer, the parties will come to an agreement on those details outside of the SFLX Platform. 

2.3. During the contract period, the partner receives the technical possibility and authorization to access the SFLX Platform, as well as to use the respective functionalities of the SFLX Platform as offered within the scope of the valid agreement. The use of the SFLX Platform is only available to registered users and is free of charge. The partner decides which Services he chooses to offer SFLX for purchase using the SFLX Platform.

2.4 The SFLX Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data center. The partner must ensure their own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the partner side. The access to the SFLX Platform, provided by SFLX at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g., SSL. The use of the SFLX Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the SFLX Platform on apps and/or mobile devices. Use of the SFLX Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection. Further partner requirements for the use of the SFLX Platform (e.g., browser type/version, addons/plugins, software, hardware, internet bandwidth, individual mobile phone number) can be found on https://schuettflix.com/pl/pl/legal/system-requirements/.

2.5 The partner will instruct the employees who need to use the SFLX Platform and any applicable subcontractors (cf. clause 5) in the operation of the relevant functions of the SFLX Platform to an appropriate extent. 

3. Conclusion of Contract

3.1. After making all relevant documents available (by uploading) to the SFLX Platform, the partner decides which Services will be offered to SFLX at which prices (per ton) and at which plant address(es) they are available using the settings on the SFLX Platform. In particular, the partner shall specify the service location (called "locations" on the SFLX Platform) where they are available. With regard to Disposal Services, the partner shall also indicate the classification of the service locations. These can vary from location to location. The posting of Services on the SFLX Platform by the partner, i.e. the indication of the price and the available minimum quantity, in the case of Disposal Services waste covered by the services (waste designation and waste code according to Polish Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2014 on the waste catalogue – Waste Catalogue) including additional properties or requirements including the presence and/or absence of certain chemical and/or physical parameters as well as maximum quantities per day constitutes, if and for as long as the respective Product has been marked as "available" by the partner on the SFLX Platform, a binding offer for the conclusion of a purchase or disposal contract. 

SFLX is entitled to use the partner’s Services as often as desired and at a quantity at SFLX’s discretion in each case, provided that the quantity ordered in each case does not fall below or exceed the minimum or maximum quantity per day as indicated by the partner. SFLX is not under any obligation to accept offers from the partner or to purchase certain minimum quantities.

3.2. If not all functionalities of the SFLX Platform required for the creation of a partner’s binding offer and/or the acceptance of such an offer by SFLX are available, or if the partners prefer (for example because of the complexity) an assignment outside of the SFLX Platform, the parties can also conclude individual contracts in another legally permissible way in written form, to which these General Terms and Conditions, with the exception of the SFLX Platform specific regulations, apply.

3.3. The partner unilaterally selects the Service(s) offered there on the SFLX Platform in the content according to section 3.1 for which he is willing to conclude contracts with SFLX at any time for each location under the conditions regulated in these Conditions of Purchase. 

With regard to Products, the partner determines the respective net selling price per ton. In addition, the partner specifies the guaranteed minimum quantity available. This is the delivery quantity which the partner is able to deliver for each Individual Order/purchase contract for the respective Products with the quality characteristics as defined on the SFLX Platform. In addition, the partner selects whether the respective Product(s) is/are currently available at the conditions as recorded by him, i.e., whether the partner currently accepts orders for the respective Product(s). 

The partner is entitled to change the information about Services on the SFLX Platform at any time, but not for previously concluded individual contracts. If and as long as the respective Services are marked as available by him on the SFLX Platform, SFLX is entitled to order individual deliveries of this Service via the SFLX Platform. The binding contract—hereinafter also referred to as the "Individual Order"—becomes valid when SFLX accepts the partner's binding offer by assigning the partner an order for the quantity SFLX indicates, in each case with an Individual Order number from the SFLX Platform (in case of an assignment using the SFLX Platform the order can then be retrieved from the partner’s order list).

In case of bulk goods/other goods the fact that SFLX’s order does not fall below the minimum quantity stated by the partner as well as the fact that the respective products are marked as available is a condition for the conclusion of the contract. 

In case of Disposal Services, it has to be considered that the quantity stated by SFLX is customarily based on a statement made by the customer which cannot be verified by SFLX beforehand by weighing. It is therefore only an estimated quantity, so that the partner must regularly assume that there will be greater or lesser quantities. The partner is therefore obligated to perform according to the conditions of the Individual Order based on the information given by the partner on the Platform about maximum quantities per day even if the quantities actually transferred are greater or lesser than the quantity information from SFLX at the time of placing the Individual Order by more than 10%. 

3.4 Products are—at least quite predominantly—natural products whose quality, quantities and weight are subject to variability to a certain extent. Therefore, deviations in quantity and weight are unavoidable. As far as the delivered Products are greater or lesser than 5 % in quantity/weight/volume as stated in the order information from SFLX, but in any case, less than 1 ton, this shall not be considered as performance deficiency but as proper performance. An Individual Order carried out beyond these limits and, if applicable, one even expressly confirmed as proper by the driver of the truck concerned, shall not be deemed to constitute approval of performance deficiencies. Of course, only the actual quantity delivered will be invoiced in any case (cf. also item 6).

3.5. All Products must comply with the generally accepted technological standards, in particular the relevant PN ("Polskie Normy", Polish Committee for Standardisation) norms, and applicable provisions of Polish public law (including the public building regulations). If the sale does not take place on the SFLX Platform and special requirements for the Product have been agreed, these must also be complied with. If they bear a quality mark or standard from a quality protection association or other association, the associated quality requirements must be fulfilled. The partner is obligated to subject the Products as delivered to a careful outgoing inspection in order to ensure that they are free from defects and to prove this to SFLX upon request.

3.6. SFLX reserves the right to cancel binding Individual Orders completely or partially at any time without giving any special reasons—e.g., by closing/modifying them in the partner’s order list. In case of Products this applies as long as the respectively ordered Products have not been picked up by SFLX or a commissioned forwarding agency. In case of waste Disposal Services this applies if and insofar as the ordered service has not yet been retrieved through SFLX by delivery of waste at the address of the location. The aforementioned possibility of cancellation does not exist if the conclusion of the contract has taken place more than 14 days previously. If a cancellation is made, the respective Individual Order will be rescinded. Any Products already transferred to SFLX by the partner but not yet delivered to SFLX’s customer shall be returned and taken back by the partner. The partner shall not be entitled to any claims for expenses or any other recompense when this right of cancellation is exercised. Possible claims for damages by the partner in accordance with the statutory regulations shall remain unaffected. 

3.7. If an order is placed outside the SFLX Platform, the contract shall be concluded as described below: SFLX sends a request to the partner—for example, in the form of sending a service specification. SFLX only sends these requests if the partner’s service transactions take place on the SFLX Platform. If the partner responds and sends price information or an offer, this response does not constitute acceptance of said offer to conclude a contract, it represents an offer to conclude a contract. The contract is concluded if SFLX accepts the offer in the form specified in the offer by the deadline specified in the offer. If no time limit is specified, it shall be 48 hours. If no form of acceptance is specified in the offer, the text form requirement shall apply. Since the extant General Terms and Conditions are obligatorily applied to all transactions on the SFLX Platform, the acceptance of the offer always takes place under the premise that the General Terms and Conditions from SFLX are exclusively applied. 

3.8. Contingent Quotas/Projects

SFLX allows the partner to determine and agree to certain contingent Quotas/quantity Quotas for Services (hereinafter also referred to as "Projects") under specific circumstances.

3.8.1. To serve this purpose, the partner and SFLX agree—if required also outside the SFLX Platform—to the conditions for such Projects as related to one or more locations for the delivery of certain Products. In detail, the maximum total quantity of Products or Disposal Services that SFLX is entitled to order (hereinafter referred to as "Quota"), the price to be paid for it/them—as a rule a defined unit, price per ton—as well as the specific period of time (hereinafter referred to as the "Validity Period") for which the Project shall be valid shall be determined. In addition, general considerations i.e., parameters (e.g., certain always available minimum quantities or maximum quantities) can be agreed upon if necessary.

3.8.2. SFLX is entitled to, but not obligated to cancel an order for a contingent previously agreed upon for a Project (hereinafter referred to as "Project Orders") within the Validity Period by means of one or more individual whole or partial cancellations. Project Orders are usually completed using the SFLX Platform and processed as Individual Orders. During the Validity Period, the contingent must be continuously available from the partner. The partner is not entitled to reject Project Orders during the Validity Period. Unilateral determinations by the partner about the availability, minimum quantities or maximum quantities of the Products and Disposal Services as recorded on the SFLX Platform in accordance with section 3.2 shall not apply to Quotas. The partner's obligation to fulfill a Quota that has not yet been retrieved or ordered in full ends upon expiration of the Validity Period.

3.8.3. SFLX can only place a Project Order according to the general conditions agreed on with the partner for the Project. In all other respects, a Project Order shall be governed by the regulations applicable to Individual Orders.

4 Delivery, Collection and Loading

4.1 Place of performance for the contract is the plant address deposited by the partner at the time of the conclusion of contract for the respective service on the SFLX Platform. In the case of Disposal Services, the partner accepts the waste as defined in the Individual Orders for Disposal Services. The partner shall provide for unloading and, in case of commissioning weight-based disposals, the weighing of the defined waste.

In case of Products the partner transfers and conveys the Products ordered in the Individual Orders to SFLX or to the forwarding agency assigned by SFLX. In the case of customer self-collection, the transfer is performed by the customer. The partner provides loading and weighing for the Products.

4.2 The partner is obligated to fulfill Individual Orders during the opening hours indicated by him on the SFLX Platform after they have been placed; public holidays at the location in question are excluded from this. The partner is entitled to change the opening hours. However, for Individual Orders that have already been placed, these new opening hours shall only apply if and to the extent that they extend the previous opening hours.

4.3 For Products SFLX unconditionally chooses the time of collection for Products ordered unilaterally. In case of Disposal Services, SFLX unconditionally chooses the time of delivery of the waste for the service unilaterally, but will coordinate these times with the partner if at all possible. 

The collections or deliveries must be made to the partner no later than two weeks after the date recorded in the respective Individual Order. The collection/delivery will be done either by SFLX itself or by third parties commissioned by SFLX.

4.4 If the partner provides services related to the unloading of the defined waste (for example, unloading using suitable equipment), the partner is obligated to perform the work carefully and shall confirm this during completion of the order record on the SFLX Platform. 

4.5 SFLX determines at its own discretion what trucks and how many truck loads will be delivered or collected. After confirmation by the respective truck driver, an electronic bill of lading is generated by SFLX, which can be accessed on the SFLX Platform. Partial collections of Individual Orders for Products—also distributed over different days and in partial quantities as determined by SFLX—are permissible. In these cases, the partner is obligated to load the Products as ordered on the trucks sent by SFLX using safe operational standards, to weigh them in advance and to confirm the completion of said loading immediately after its completion on the SFLX Platform. 

4.6 The partner is obligated to ensure the unhindered accessibility/navigability of its loading area or unloading area for the use of all trucks. In the case of weight-based billing, a properly calibrated weighing facility must be kept available. Any questions about the loading area/unloading area from SFLX or the third party entrusted by SFLX with the collection shall be answered by the partner without delay. The collection/delivery is usually carried out by trucks with a weight of up to 40 tons. The access road to the loading/unloading area from the nearest main road must be at least 3 meters wide and 4 meters high and must not have more than a 10% incline. If a road or access driveway that must be used on the way to or from the loading/unloading area has a lower weight limit, width or height or a higher incline, the partner shall inform SFLX immediately and SFLX is not obligated to collect the Products under these conditions.

4.7. The partner is obligated to grant SFLX and the transport agent entrusted by SFLX unhindered access to the location of the delivery area/unloading area and to enable an immediate, undisturbed, and speedy loading/unloading of the Products during hours of operation (see section 4.2). If a truck reaches the loading/unloading area during the hours of operation (cf. Clause 4.2), the partner shall enable/carry out the loading/unloading, even if the hours of operation have elapsed—e.g., due to the quantity.

4.8. Within the process of selling products, ownership of the delivery shall pass to SFLX upon loading of the respective product onto the truck. With regard to waste disposal services, ownership and responsibility shall pass to the partner upon unloading of the respective waste at location of the delivery area/unloading.

4.9. The partner shall be responsible for weighing the Products or waste to be delivered prior to their loading/unloading if and when weight-based billing is applicable. In order to perform this, the partner shall use a properly calibrated scale. Each single truck weighing shall be documented by the partner in the form of a weight slip. The associated data (e.g., weight slip number, weight) must be entered on the SFLX Platform (in the case of Products, before loading is completed). For Products, the partner authorizes SFLX to create digital weight information on his behalf that contains the entered data and can be attached to the delivery bill by SFLX. 

The original weight certificate has to be kept by the partner at least for the duration of any legally defined periods and shall be sent to SFLX free of charge upon request by email at any time. 

For Products the following applies: If the partner does not have access to officially calibrated scales, he may substitute the weighing of the Products to be delivered by stating the loaded volume; in this case, corresponding information must be provided on the SFLX Platform before completion of the loading. However, the partner is obligated in any case to prove to SFLX the loading of the delivery quantity agreed upon in tons, if necessary, after processing the Individual Order transactions—for example, if SFLX has to provide proof of order fulfillment to the recipient. The actual weight of the Products in tons and not their volume shall always be decisive, although volume may be used to simplify the settlement in the relationship between the parties. As far as fixed values for the conversion of volume into weight for the individual product types are accessible on the SFLX Platform, these always refer to Products in loose and dry condition. These are only non-binding estimates of the physical density of the material.

4.9. SFLX is entitled to confirm weights, which can be carried out on an officially calibrated scale. The partner shall facilitate the weighing. In case of a negative deviation in the sampled value during weighing, all deliveries for the day in question shall be reduced by the percentage by which the control (sample) weighing is lower than the partner’s delivery specification.

4.10 The partner is hereby duly informed that SFLX acts as a drop shipment intermediary in the supply business. 

4.11. Partner shall inspect the goods immediately upon delivery by SFLX, insofar as this is possible in the ordinary course of business and shall notify SFLX immediately if a defect is detected. If partner fails to so notify SFLX, the goods shall be deemed accepted unless the defect was not recognizable upon inspection. In the event that such defect becomes apparent later, notice must be given immediately upon discovery; otherwise, the goods shall be deemed to have been approved also with respect to such defect.

5. Partner Qualification / Use of Subcontractors for Disposal Services

5.1. If a partner is a certified waste management company in accordance with requirements of the Act on Wasteit shall maintain this certification for the duration of this agreement. The partner accepts the responsibility to upload the relevant permits or entry in waste database (BDO registry)  (Article 41 Act on Waste) and report on waste generated and on waste management (Article 75 Act on Waste) on the SFLX Platform immediately after registration.
If the partner does not have the required certification, he shall upload a comparable permit on the SFLX Platform and maintain the validity of said certificate for the entire duration of this agreement. If the authorization of the partner to use the certificate/permits expires by expiration of the Validity Period, withdrawal or for any other cause, or if the certificate/permits no longer legally covers all Services offered by the partner, the partner shall inform SFLX immediately.

5.2. The partner is only entitled to use subcontractors and other vicarious agents in relation to the main service after prior written approval by SFLX and also only if they themselves are certified waste management companies according to the Act on Waste..

6. Remuneration

6.1. SFLX pays the partner the price agreed upon as recorded on the SFLX Platform for each Individual Order. In the case of weight-based prices, the decisive factor for the amount of the price is not the quantity ordered in each case, but the accurate quantity as collected or delivered in tons, even if the quantity to be delivered has been determined in the Individual Order by means of a volume specification. The official weighing receipts (weight slips) provided to SFLX by the partner are decisive for the determination of the quantity received. The price specifically includes loading the Products delivered and weighing them.

6.2. The partner shall be responsible to pay the accurate current respective statutory sales tax or value-added tax, regardless of how it appears in the order documentation.

6.3. The partner agrees that SFLX may issue self-billings on the partner’s behalf for the period from the date on which the partner has agreed to use the SFLX platform until the date on which this Agreement is terminated by the partner or SFLX. The partner must notify SFLX immediately (i) if the partner ceases to be registered for VAT, or (ii) the partner’s VAT-ID number changes. Each self-billing will be considered accepted if the partner does not reject it within 14 days from the date of issue. The Partner can only reject a self-billing by e-mail addressed to invoice-pl@schuettflix.com. The partner agrees to not raise separate sales invoices for the transactions covered by a self-billing.

6.4 The respective total amount billed for an Individual Order is due thirty (30) days after completion of delivery of the Products/provision of the Disposal Services and will be transferred by SFLX to the account as recorded by the partner in the SFLX Platform.

7 Partner Warranties and Liability

7.1. The partner warrants that the Products are delivered free and clear of third-party rights and that no third-party rights have been infringed by the delivery. In the case of Disposal Services, the partner guarantees that the services will be performed completely and according to all applicable regulations (in particular in compliance with the law). In case of any and all violations of the aforementioned warranties, the partner shall expressly exempt SFLX from any possible claims from third parties upon first request.

7.2. SFLX is entitled to enforce legal claims arising from defects or deficiencies without restriction. SFLX is expressly entitled to demand at its own choice removal of the defect or delivery of a defect-free Product or compensation.

7.3. In case of imminent danger SFLX is entitled to remove defects in Products at the partner's expense after correspondingly notifying the partner.

7.4. The partner shall keep insurance coverage (especially public liability insurance) that guarantees sufficient maximum insured amounts to cover any and all claims resulting from the cooperation with SFLX, to maintain this insurance during the contract period and is obligated to prove the insurance coverage to SFLX at any time upon request.

8. Administrator and User

8.1. The partner shall appoint at least one administrator. This person shall have access to the SFLX Platform by means of an identification code and a password to be assigned by SFLX. The administrator—if several administrators are appointed, this is valid for each of them—shall be authorized to grant and withdraw authorizations for the use of the SFLX Platform to third parties, e.g., employees of the partner or external service providers/partners of the partner, in the name of the partner according to the scope as generally defined by SFLX for this purpose on the SFLX Platform (these employees/commissioned persons/third parties are hereinafter referred to as "Users"). The number of possible Users is not limited; in particular, the administrator is entitled to designate additional administrators with the identical access authorizations. During the initial assignment of authorizations, a User profile is created for the respective User on the SFLX Platform and the respective Users receive an invitation to participate from SFLX by email, combined with the request to register on the SFLX Platform. Only after this registration is complete and after their consent to the General Terms and Conditions of SFLX—the administrator also has to consent once to the General Terms and Conditions—are the Users authorized to use the SFLX Platform, until the withdrawal of the authorization by the administrator, but no longer than until the termination of this contract. The scope of use for Users may be limited, either by the general functional scope of the SFLX Platform or based on the authorization roles supported by the SFLX Platform, if applicable, and the corresponding settings of the partner, for example also with regard to access to specific content.

8.2. The administrator—or administrators—and all other Users are authorized to act in the name and on behalf of the partner with SFLX, especially to make declarations of intent for the partner. Their actions as well as every action using the access data of the administrator(s) as well as any and all other Users in connection with the SFLX Platform have to be imputed as performed by the partner. All Users and administrator(s) are vicarious agents of the partner and are considered as authorized by the partner to represent the partner’s interests for SFLX.

8.3. The access data to the SFLX Platform is to be treated as strictly confidential by the administrator and the Users. The partner must ensure and guarantee that the access data is not distributed or revealed. SFLX shall be informed immediately if and when unauthorized third parties obtain knowledge or material information about the access data.

8.4. Three incorrect entries of access data and three months of non-use by the authorized SFLX User will automatically result in a temporary block on the respective access.

9. General Partner and User Obligations

In order for the SFLX Platform—especially with a large volume of Users—to function so that SFLX can provide its own contractual services correctly, all Users and the partner together with its Users (in the following administrator(s) and other users of the partner are uniformly referred to as "Users") have to comply with certain regulations and duties.

9.1. General

9.1.1. The partner has made themselves aware of the essential functional features of the SFLX Platform and bears the risk that the Platform fulfills his requirements and needs; if questions have arisen the partner has been advised by SFLX employees and/or by expert third parties prior to the conclusion of the contract.

9.1.2. The partner observes the instructions for the use of the SFLX Platform as provided by SFLX; the partner will regularly check the information sources provided on the SFLX Platform as well as the information sources provided on the internet at www.schuettflix.com and take them into account when using the SFLX Platform.

9.1.3. The partner will regularly check the information SFLX has made available on the SFLX Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access of new messages, documents, notifications, and other information. The information sent to him, i.e., to one of his Users using the notifications function of the SFLX Platform shall be considered as received at the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent at the latest.

9.1.4. The partner is obligated to use updated anti-virus programs on the local systems that are used to accesses the SFLX Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which includes in particular to always install the latest security patches available for the operating system used without delay.

9.1.5. The partner agrees that SFLX has access to partner data to the necessary extent for the analysis/remedy of errors/defects reported by him as well as in the context of the requested support and to ensure the proper operation of the SFLX Platform, in particular analyses of functional processes and examinations and/or testing of file structures.

9.2. The partner is fully and exclusively responsible for the content posted by him and his Users on the SFLX Platform. SFLX does not check any post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

9.3. The partner declares and warrants to SFLX that he is the authorized owner of the rights to the contents transmitted or uploaded by his Users (e.g., photos, names, telephone numbers) or is at least otherwise authorized (e.g., by an effective permission of the rights owners) to transmit the contents to SFLX, to make them available for use on the SFLX Platform and to make them available to his Users on the SFLX Platform. Therefore, the partner ensures before the transmission of pictures, plans, drawings, sketches, and other information that he is entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the SFLX Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties. Insofar as the partner transmits photographs in which persons can be recognized, this may only take place if their effective consent has been duly obtained.

9.4. The partner exempts and indemnifies SFLX from all claims which third parties (including foreign Users) assert against SFLX due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use of the SFLX Platform by the partner and his Users. This right to exemption includes in particular the costs of the necessary legal defense by SFLX, including all court costs and legal fees. The right to exemption does not exist if and to the extent that the partner or the Users concerned are not responsible for the infringement.

9.5. SFLX reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted contents themselves can be construed to have led to a violation of section 9.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of section 9.3 can occur.

9.6. SFLX stores and processes content and data for the partner that are provided by him and the Users during the use of the SFLX Platform as a technical service provider and which arise during the use of the SFLX Platform. The partner is obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the SFLX Platform software to any such risks. The partner shall guarantee to actively ensure that all Users comply with these obligations. The partner remains the responsible party with regard to personal data and must therefore always check whether the processing of such data on the SFLX Platform is allowed under the applicable User permissions according to law. The partner has to ensure in particular that all Users have consented and agree to receive emails, SMS and other push messages generated via SFLX—specifically in the context of the initial registration and invitation process.

9.7. Use of Content on the SFLX Platform

The use of the SFLX Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in section 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. Users are prohibited from using the contact data of other Users which are accessible via the SFLX Platform for any other purpose than for the commercial communication of the partner and only to the extent that the other User has consented or that which is permitted by law.

9.8. SFLX Platform Malfunction

9.8.1. Interfering with the SFLX Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the SFLX Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or Denial of Services attack) or to an unreasonable annoyance of other Users.

9.8.2. Electronic attacks of any kind against the SFLX Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual Users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

  • Hacking attempts, i.e., attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms of the SFLX Platform;

  • applying and/or spreading viruses, worms, Trojans and other harmful or malicious files;

  • brute force attacks;

  • other measures or procedures or exploits which can interfere with the SFLX Platform including all hardware and software used for its operation and/or damage SFLX or Users.

9.9. Evaluation (Ratings)

9.9.1. To the extent generally provided by SFLX, Users of the SFLX Platform can rate each other after the performance of a delivery and this information is publicly accessible on the SFLX Platform. SFLX reserves the right to have individual and varied aspects of the performance evaluated. The ratings are not checked or confirmed by SFLX. They may therefore be inaccurate or misleading.

9.9.2. Each User, i.e., every single User is obligated to provide only truthful information in the reviews or ratings submitted on the SFLX Platform. The evaluations submitted in each case must be factual and may not contain any vituperative criticism or any information that may be construed as such.

9.9.3. It is prohibited to submit ratings about oneself or to have them submitted by third parties, to include or mention circumstances in the ratings that are not related to the transactions for a specific delivery and to induce or otherwise encourage other Users to submit or not to submit a rating by means of threats or financial incentives.

9.9.4. There is no entitlement to the publication of submitted ratings, nor to the submission of ratings.

10. Availability and Operation of the SFLX Platform

10.1. SFLX guarantees as one of its responsibilities a 98% annual average availability for the SFLX Platform. Usually, the services of the SFLX Platform are provided from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 each day (7days 24 hours a day). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3,000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day.

10.2. Apart from that, the right to the use of the services available on the SFLX Platform is extant only within the technical and operational possibilities of SFLX. SFLX strives for an uninterrupted usability of the SFLX Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

10.3. SFLX assures to operate the SFLX Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area and to store partner data without exception in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area. However, SFLX is entitled to change the places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

10.4. SFLX ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Exempt from this are the other Users of the SFLX Platform to the extent necessary—e.g., the forwarding agents and customers/recipients—those who are actively involved in the processing of the respective transactions on the SFLX Platform.

10.5. The data recorded on the SFLX Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by SFLX according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in the sense of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the partner is solely responsible for compliance with retention periods under any applicable laws. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the SFLX Platform’s scope of services.

10.6. SFLX strives to continuously develop the SFLX Platform. Therefore, SFLX is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services and applications provided on the SFLX Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the SFLX Platform. If the justified interests of the partner can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the SFLX Platform, SFLX shall inform the partner about the change at least three months before it becomes effective. In this case, the partner may object to the change in performance within one month after its announcement. The objection must be raised in written form at a minimum. If SFLX does not enable the partner to use the SFLX Platform in the previously available form immediately after his objection, the partner is entitled to terminate the contract extraordinarily with immediate effect within a period of two weeks from the effective date of the service change.

11. Blocking Access

11.1. SFLX can block the partner's access to the SFLX Platform—either completely or for single Users—temporarily or permanently if there are concrete indications that there has been a violation of this contract by the partner or one of his Users, a violation of the General Terms and Conditions, a violation of any other general terms of use of the SFLX Platform and/or valid law or legal requirement or if SFLX has any other justified interest to block access to the SFLX Platform. When deciding about blocking access, SFLX will take the legitimate interests of the partner into account appropriately.

11.2. In case of temporary or permanent blocking of access to the SFLX Platform, SFLX shall block the respective access authorizations of the partner as well as his Users and inform him about this by email.

12. Duration and Termination

12.1. This contract for the SFLX Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month.

12.2. Furthermore, the contract may be terminated by either party without notice for cause.

12.3. Any termination shall be in text form at a minimum.

12.4. The termination of this contract does not affect the validity of the individual contracts for the delivery of Products concluded on the SFLX Platform. These will be processed on the SFLX Platform as agreed, notwithstanding any termination of the contract.

12.5. The partner is obligated to download his data and files stored on the SFLX Platform after termination of the contract by using the export and download functions provided for this purpose on the Platform itself in due time before the termination of the specific contractual relationship. In case of termination of the contract without notice SFLX shall allow the partner the access to the export and download functions on the SFLX Platform for the duration of 2 weeks as calculated from the end of the contract. With termination of the contract—in case of a termination without notice after expiration of a further two weeks—SFLX is not only entitled but obligated to delete the data of the partner immediately and to destroy all previously made copies.

13. Data Protection 

13.1. The partner and SFLX will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in Germany, Poland or the country where given data subject has its place of residence and will oblige their employees involved in connection with the cooperation between the partner and SFLX to observe nondisclosure of data insofar as they are not already generally obligated to them or in addition to such an obligation.

13.2. If the partner collects, processes or uses personal data using the SFLX Platform, he guarantees that he is authorized to do so according to the applicable data protection law and regulations and also exempts and indemnifies SFLX from the claims of third parties in case of any violation.

13.3. Details about data protection obligations and regulations can be found in SFLX’s valid data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with the legal requirements, the data protection points to be regulated are recorded there.

14. Liability of SFLX

14.1. The liability of SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to section 13 insofar as it depends on culpability.

14.2. SFLX is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on SFLX’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of SFLX, its legal representatives or vicarious agents.                       

14.3. SFLX is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.   

14.4. Any further liability on the part of SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of SFLX is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.

14.5. However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.   

14.6 The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to clause14 shall be borne by SFLX.

15. Miscellaneous

15.1. Only the German language version of this contract is valid. 

15.2 Working day in the sense of these General Terms and Conditions is always a day which is not a holiday in Poland. Sundays are not working days.

15.2. The partner may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving the express written consent of SFLX.

15.3. A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of SFLX.

15.4. There are two procedures with regard to any amendments of these Conditions of Purchase: On the one hand, new versions of these Conditions of Purchase may be made by acceptance (for example, as part of a request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties. Alternatively (for example in the case of a longer period of inactivity by the partner) SFLX shall inform the partner about changes in these Conditions of Purchase in written form, by email or via the SFLX Platform. If the partner does not object to such changes within six weeks after receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. The partner shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to these Conditions of Purchase.

15.5. For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the court having jurisdiction over the registered office of the SFLX shall have exclusive jurisdiction in the first instance.

15.6. Only the English version of this General Terms and Conditions shall be legally binding, the Polish translation serves information purposes only.

15.7. This contract shall be exclusively governed by Polish law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).