Schüttflix

Polityka prywatności

Obowiązuje od 01.04.2022 do 31.05.2023.

To jest wersja zarchiwizowana. Aktualna wersja jest dostępna w archiwum.

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Dlatego też gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych. Jesteśmy przy tym zobowią-zani do przestrzegania nakazu zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak również ograniczenia danych oso-bowych do niezbędnego minimum. W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o przetwa-rzaniu danych w ramach naszej relacji biznesowej.

1. Kto jest odpowiedzialny za zgodność z prawem przetwarzania danych?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-wych (RODO) jest:

Schuettflix GmbH
Langer Weg 5
33332 Guetersloh
Tel.: +49 5241 60130-0
E-Mail: service@schuettflix.de
Strona internetowa: schuettflix.com

Zgodnie z art. 37 RODO spółka Schuettflix GmbH powołała zakładowego inspektora ochrony danych i za-stępcę na wypadek jego nieobecności. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się również pod wskazanym adresem i pod adresem mailowym Data.Protection@schuettflix.de.

2. Jakie dane gromadzimy i w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy te dane?

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z platformy Schuettflix i z naszych usług, wówczas będziemy potrzebo-wać pewnych danych osobowych. Gromadzimy dane, pozyskując je od Państwa, pozyskujemy je za po-średnictwem Państwa urządzenia końcowego lub Państwa przeglądarki lub uzyskujemy je od osób trzecich lub w publicznie dostępnych źródłach.

Przetwarzanie danych przy uruchomieniu aplikacji Schuettflix lub strony internetowej Schuettflix

Jeżeli odwiedzają Państwo stronę internetową Schuettflix lub używają aplikacji Schuettflix, najpierw prze-kazywane są do nas automatycznie określone dane dostępowe i informacje o urządzeniu i są one tymcza-sowo zapisywane w tak zwanych plikach dziennika. Mogą do nich należeć:

 • Państwa adres IP,

 • Państwa nr identyfikacyjny urządzenia,

 • data i godzina dostępu,

 • strefa czasowa,

 • ilość przesyłanych danych/kompletność wymiany danych/ewentualna awaria strony internetowej lub aplikacji,

 • strona internetowa, z której przeszli Państwo na naszą stronę,

 • Państwa system operacyjny i wersja Państwa systemu operacyjnego.

Dane te są nam potrzebne do następujących celów:

 • w celu technicznego umożliwienia działania strony internetowej i aplikacji,

 • w celu udostępnienia Państwu strony internetowej i aplikacji oraz

 • do zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i aplikacji, tzn. w celu zapobiegania naduży-ciom i nieprawidłowemu działaniu oraz w celu ich wyeliminowania.

Dane dostępowe/urządzenia nie umożliwiają nam identyfikacji Państwa osoby. Jeżeli tak jednak jest, to nie wykorzystujemy ich do zidentyfikowania Państwa jako osoby fizycznej. Zapisujemy dane dostępo-we/urządzenia na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO. Prze-twarzanie jest niezbędne do ochrony naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu funkcjonalności, bezbłędnego działania oraz bezpieczeństwa naszej strony internetowej i aplikacji.

Przetwarzanie ogólnych danych kontaktowych i przedsiębiorstwa, które przekazują nam Państwo w trak-cie rejestracji na platformie i korzystania z platformy

Do danych, które nam Państwo przekazują, mogą zaliczać się:

 • nazwa i adres przedsiębiorstwa, dla którego Państwo pracują,

 • dane lokalizacyjne przedsiębiorstwa,

 • Państwa nazwisko i nazwiska osób zarejestrowanych dla przedsiębiorstwa, zdjęcia profilowe zareje-strowanych osób, adresy e-mail zarejestrowanych osób i preferowany język tych osób

 • nazwa użytkownika oraz hasło,

 • numery telefonów kontaktowych,

 • adresy e-mail,

 • dane dotyczące konta lub płatności

 • numer identyfikacji podatkowej.

Przetwarzamy te dane, aby udostępnić Państwu konto użytkownika i umożliwić Państwu w ten sposób zawieranie i realizację umów za pośrednictwem platformy Schuettflix. Podstawę prawną tego przetwarza-nia stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, żeby móc oferować bez-pieczną platformę, która odpowiada wymogom rynku i interesom. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy o użyt-kowaniu lub do wdrożenia działań przed zawarciem umowy, które następują na zapytanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy te dane również w celu wykonywania umów zawartych za pośrednictwem platformy Schuettflix. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO. Poza tym mamy uzasadniony interes w tym, żeby móc jednoznacznie identyfikować Państwa jako naszego partnera umownego, art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO.

Każdej zarejestrowanej osobie nadajemy numer identyfikacyjny, który zapisujemy. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO. Mamy uzasadniony interes w prawidłowym funkcjonowaniu platformy, co wymaga możliwości identyfikacji zarejestrowanych osób.

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane, w szczególności dane kontaktowe, do celów reklamy bezpośred-niej naszego przedsiębiorstwa i naszych ofert – w szczególności drogą mailową, o ile otrzymaliśmy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług lub usług obróbki. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO. Mamy uzasadniony interes w prze-syłaniu Państwu reklam bezpośrednich. Są Państwo uprawnieni do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej (art. 21 ust. 2 RODO). W takim przypadku nie będziemy już wysyłać do Państwa żadnych informacji reklamowych.

Wreszcie, w wyjątkowych przypadkach wykorzystujemy Państwa dane do sprawdzenia zdolności kredyto-wej. Podstawą tego jest nasz uzasadniony interes w nawiązaniu z Państwem lub z Państwa przedsiębior-stwem niezawodnej relacji biznesowej, art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO.

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Przetwarzamy informacje dotyczące żądanych przez Państwa, oferowanych, udzielanych, zaakceptowanych i zrealizowanych zleceń. Przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do wykonania umów zawartych z Państwem za pośrednictwem platformy Schuettflix lub do umożliwienia zawierania takich umów (art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO). Służy ono ponadto ochronie polegającego na egzekwowaniu ewentualnych roszczeń prawnych oraz udostępnieniu naszym użytkownikom wykazu udzielonych i zrealizowanych zleceń w ich profilu użytkownika (art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO).

Przetwarzanie danych lokalizacyjnych kierowcy

W związku z wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem platformy Schuettflix lub dostawą za-mówień w postaci materiałów sypkich przetwarzamy dane lokalizacyjne kierowców. Warunkiem tego jest wyrażenie zgody przez danego kierowcę na to przetwarzanie poprzez aktywację funkcji GPS na jego urzą-dzeniu końcowym. Klient może w czasie rzeczywistym uzyskać wgląd do danych lokalizacyjnych kierowcy na platformie Schuettflix i nastawić się na dokładny czas dostawy. Dane te są udostępniane klientowi w formie podsumowania po zakończeniu kursu. Takie przetwarzanie danych następuje wyłącznie w trakcie realizacji zleceń spedycyjnych (dojazd i dostawa) oraz w trakcie dostawy zamówionych towarów sypkich (wyłącznie dostawa). Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi zgoda danego kierowcy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RODO.

Przetwarzanie danych dotyczących legitymizacji / uwierzytelniania

Podczas załadunku lub dostawy zamówionego materiału sypkiego w celu potwierdzenia załadunku lub rozładunku przetwarzany może być również Państwa podpis i / lub pozostałe dane dotyczące legitymizacji / uwierzytelniania (np. numer dowodu osobistego lub inne informacje zawarte w oficjalnych dokumen-tach tożsamości). Podstawy prawne stanowią w tym przypadku art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO, ponie-waż Państwa podpis może być niezbędny do wykonania umowy, którą zawarli Państwo za pośrednictwem platformy Schuettflix, oraz art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO, tzn. nasz uzasadniony interes w dokumen-towaniu wykonania umowy lub załadunku i rozładunku materiału sypkiego zamówionego za pośrednic-twem platformy Schuettflix. Schuettflix gromadzi te dane albo samodzielnie, albo otrzymuje od zaanga-żowanych przedsiębiorstw kopie tych danych zawarte w dokumentach.

Przetwarzanie danych dotyczących wypłacalności i tym podobnych danych

W wyjątkowym przypadku możemy otrzymywać od osób trzecich dane, które dotyczą wypłacalności Pań-stwa przedsiębiorstwa (np. dane z wywiadowni gospodarczej Schufa lub Creditreform). Poza tym w wyjąt-kowym przypadku otrzymujemy dane z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy, media). Mamy przy tym do czynienia w szczególności z danymi dotyczącymi zachowań w obszarze płatności oraz doku-mentów rocznych sprawozdań finansowych lub ocen biznesowych, danych liczbowych z planów operacyj-nych i innych informacji ekonomicznych i finansowych. Podstawą tego jest nasz uzasadniony interes w nawiązaniu z Państwem lub z Państwa przedsiębiorstwem niezawodnej relacji biznesowej, art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RODO.

Przetwarzanie danych dotyczących śledzenia

Wreszcie, w pewnym zakresie gromadzimy dane dotyczące Państwa urządzenia końcowego, Państwa prze-glądarki i Państwa zachowań w trakcie użytkowania, tak zwane dane dotyczące śledzenia, które przetwa-rzamy do różnych celów, w szczególności w celu monitorowania i zapewnienia bezpiecznego i sprawnego działania platformy Schuettflix oraz udoskonalania i dalszego rozwoju platformy Schuettflix oraz naszych usług i ofert. O ile nie mamy przy tym do czynienia z technicznie bezwzględnie koniecznym przetwarza-niem danych, przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RODO. Więcej szczegółowych informacji w tej kwestii znajdą Państwo w punkcie 4 niniejszej polityki pry-watności.

3. Kto otrzymuje Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane różnym osobom trzecim w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem platformy Schuettflix oraz obsługi i administrowania platformy Schuettflix, a mianowicie w następujący sposób:

Jeżeli za pośrednictwem platformy Schuettflix zawierają Państwo dostawy materiałów sypkich lub innych usług lub umieszczają Państwo odpowiednie oferty, wówczas przekazujemy szczegółowe zamówienia oraz Państwa dane kontaktowe:

 • naszym partnerom biznesowym,

 • dostawcom,

 • spedytorom,

 • przewoźnikom i

 • innym przedsiębiorstwom, które angażujemy na potrzeby realizacji zamówień.

Przekazywanie Państwa danych i przetwarzanie Państwa danych przez te podmioty przetwarzające nastę-puje na podstawie umów przetwarzania na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO lub na podstawie innych umów zawartych pomiędzy nami a usługodawcami.

Ponadto przekazujemy dane użytkownika usługodawcom, z których usług korzystamy w celu obsługi, ad-ministrowania i kształtowania platformy Schuettflix oraz w celu wykonywania umów, w szczególności rea-lizacji płatności oraz do celów reklamowych. Tacy usługodawcy są podmiotami przetwarzającymi. O ile nasi usługodawcy znajdują się w krajach poza UE lub poza EOG, zapewniamy, że w odniesieniu do przekazanych danych osobowych zapewniony jest taki sam wysoki poziom ochrony danych jak w Niemczech lub w UE, albo na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej (art. 45 RODO) lub innych odpowiednich gwarancji (art. 46 RODO). Szczegóły dotyczące tej kwestii znajdą Państwo w wy-kazie naszych usługodawców.

Państwa dane przekazujemy konkretnie następującym osobom trzecim i do wskazanych poniżej celów:

(Odbiorca danych | Dane, których to doty-czy | Dane wykorzystywane do | Kraj odbiorcy)

Bynder | Zdjęcie osoby | Proces zakupu | Niemcy

Shopify | Nazwisko, adres, e-mail, dane dotyczące płatno-ści | Proces zakupu | USA

Hubspot | Nazwisko, adres, e-mail, dane dotyczące płatno-ści, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, NIP UE | Sprzedaż | Niemcy, USA

GoogleBigQuery | Nazwisko, nazwa firmy, e-mail, numer identyfi-kacji podatkowej, ad-res, dane dotyczące płatności | Analiza | USA, Chile, Irlandia, Holandia, Finlandia, Belgia

Fivetran | Nazwisko, adres, e-mail | Analiza | USA, Kanada, UE, UK

Jotform | Nazwisko, adres, dane dotyczące płatności, e-mail | Analiza | USA

Amazon Web Services | Nazwisko, e-mail | Hosting | USA

4. Jakie usługi analityczne (pliki cookie i śledzenie) i interfejsy są wykorzy-stywane?

Korzystamy z różnych usług śledzenia i analitycznych oraz interfejsów dostawców zewnętrznych. Jeżeli odwiedzają Państwo platformę Schuettflix za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszej aplika-cji, w ten sposób inne dane na temat Państwa, Państwa urządzenia końcowego lub Państwa przeglądarki mogą być gromadzone i przetwarzane dalej w różnych celach.

Stosujemy pliki cookie, w szczególności aby sprawić, żeby nasze usługi były bardziej przyjazne dla użyt-kownika. Mamy przy tym do czynienia z małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urzą-dzeniu końcowym i poprzez które do miejsca, które tworzy pliki cookie, dopływają określone informacje. Państwa urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do tych plików. Te pliki cookie umożliwiają nam przykłado-wo automatyczne rozpoznawanie w przypadku ponownych odwiedzin w naszej aplikacji lub na naszej stro-nie internetowej tego, że już Państwo u nas byli, np. jako zalogowany użytkownik. O ile mamy tu do czy-nienia z technicznie niezbędnymi plikami cookie, korzystanie opiera się na naszym uzasadnionym intere-sie polegającym na oferowaniu Państwu funkcjonalnej strony internetowej lub aplikacji, art. 6 ust. 1 aka-pit 1 litera f RODO. O ile mamy do czynienia z plikami cookie do celów analitycznych (informacje staty-styczne o naszej stronie internetowej, pomiar i poprawa wydajności), funkcjonalne pliki cookie (poprawa funkcjonalności i personalizacja, przykładowo live chaty, wideo i korzystanie z mediów społecznościowych) oraz pliki cookies do celów reklamowych i śledzenia, używamy plików cookie wyłącznie na podstawie Pań-stwa zgody, art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RODO. Mogą Państwo wyrazić lub cofnąć zgodę za pomocą banne-ra plików cookie lub za pomocą Państwa ustawień ochrony danych.

Popularne przeglądarki oferują poza tym opcję ustawień, która nie zezwala na stosowanie plików cookie. W każdej chwili mogą Państwo również usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa prze-glądarki. Jeżeli dokonają Państwo odpowiednich ustawień, nie ma gwarancji, że będą Państwo mieli do-stęp do wszystkich funkcji bez ograniczeń.

Więcej informacji o plikach cookie znajdą Państwo w naszych wytycznych dotyczących plików cookie i na liście używanych plików cookie w naszych ustawieniach dotyczących ochrony danych.

a) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwisów internetowych spółki Google Inc. („Google“). Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Ta strona internetowa korzysta jednak z Google Analytics z rozsze-rzeniem „_anonymizeIp()“, przy czym Państwa adres IP zostaje uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się Poro-zumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. O ile zgromadzone dane dotyczące Państwa oso-by mają osobiste odniesienie, zostaje więc ono natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostają tym samym niezwłocznie usunięte. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP przekazy-wany jest na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony.

Na nasze zlecenie Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa strony in-ternetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z korzystaniem z In-ternetu. My natomiast wykorzystujemy zanonimizowane dane na potrzeby analizy i optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przez Google.

Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi Państwa zgoda, która może zostać przez Państwa udzielona lub wycofana poprzez banner plików cookie lub Państwa ustawienia o ochronie danych, art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RODO.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w opro-gramowaniu swojej przeglądarki. W takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie mieć możli-wości korzystania z wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić przekazywanie danych wygenerowanych przez pliki cookie, odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP), do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod wskazanym poniżej linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b) Google Marketing-Services

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „Usługi marketingowe Goo-gle”) spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Usługi marketingowe Google pozawalają nam wyświetlać ogłoszenia reklamowe dla naszej strony internetowej i na niej w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikiem wyłącz-nie te ogłoszenia, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Usługi marketingowe Google wykorzystują pliki cookie na potrzeby rejestrowania, które strony internetowe odwiedzał użytkownik, jakie treści go interesują i na które oferty kliknął, ponadto informacji technicznych na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz innych in-formacji dotyczących korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowni-ków, przy czym zostaje on skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umawiających się Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a wyłącznie w wyjątkowych przypadkach jest on przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Wskazane powyżej informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł.

Dane użytkowników są przetwarzane w postaci spseudonimizowanej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik Google wyraźnie zezwolił na to, żeby dane były przetwarzane bez pseudonimizowania. Informacje dotyczące użytkowników zebrane przez usługi marketingowe Google są przekazywane Google i zapisywane na serwerach Googles w USA.

Przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo wyrazić i wycofać poprzez nasz banner plików cookie lub za pomocą Państwa ustawień ochrony danych, art. 6 ust. 1 akapit 1 lite-ra a. RODO.

Więcej informacji o wykorzystaniu danych przez Google do celów marketingowych znajdą Państwo na stronie z wykazem: www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem www.google.com/policies/privacy.

Jeżeli chcieliby Państwo wyrazić sprzeciw wobec reklamy opartej na zainteresowaniach przesyła-nej przez usługi marketingowe Google, mogą Państwo skorzystać z udostępnionych opcji ustawień Google i możliwości rezygnacji: www.google.com/ads/preferences

c) Facebook-Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. „Pikseli Facebooka“ spółki Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA („Facebook“). W ten sposób użytkownikom naszej strony internetowej w ramach odwiedzin sieci społecznościowej Facebook lub innej sieci również korzystającej z tej procedury, mogą być prezentowane reklamy oparte na zainteresowaniach („Fa-cebook-Ads“). Poprzez Facebook-Pixel Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które groma-dzone są poprzez zastosowanie tego narzędzia przez Facebook i w związku z tym informujemy Pań-stwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez zintegrowanie Facebook-Pixel, Facebook uzyskuje informację, że kliknęli Państwo na ogłoszenie od nas lub, że wyświetlili Państwo odpowiednią stronę internetową naszej witryny internetowej. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w usłudze Fa-cebooka, Facebook może przypisać odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeżeli nie są Państwo za-rejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że dostawca pozna Państwa adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne i zapisze je.

Poprzez zastosowanie Facebook-Pixel dąży my do tego, żeby wyświetlać włączone przez nas rekla-my Facebooka wyłącznie takim użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową. Za pomocą Facebook-Pixel chcielibyśmy więc zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie oddziałują one na nich w uciążliwy sposób. Ponadto za pomocą Facebook-Pixel możemy zrozumieć skuteczność re-klam na Facebooku do celów statystycznych, widząc, czy użytkownicy zostali przekierowani na na-szą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku.

Podstawę prawną zastosowania narzędzia Facebook-Pixel stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RODO, którą mogą Państwo wyrazić i wycofać za pomocą naszego bannera plików cookie lub za pomocą Państwa ustawień ochrony danych.

Informacje dostawcy zewnętrznego: Facebook Inc.; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

d) Zastosowanie z Hubspotu

Hubspot, Inc. ma swoją główną siedzibę w USA. Dane przetwarzane są w Irlandii i w USA. Zawarli-śmy z Hubspot, Inc. Umowę o przetwarzanie danych na zlecenie, zawierającą aktualne tzw. stan-dardowe klauzule umowne UE. Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez za-stosowanie standardowych klauzul umownych UE.

a. Zastosowanie analityki internetowej

W celu ulepszenia naszych usług i świadczeń przy użyciu technologii Hubspot, Inc. (www.hubspot.com) na naszej platformie automatycznie gromadzone i zapisywane są dane, z których generowane są profile użytkowników przy zastosowaniu pseudonimów. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi Państwa zgodna zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera a RO-DO, którą mogą Państwo wyrazić i wycofać za pomocą naszego bannera plików cookie lub za pomocą Państwa ustawień ochrony danych. Po ustaniu celu i zakończeniu stosowania przez nas Hubspot dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte.

b. Zastosowanie na potrzeby zarządzania kontami użytkowników i komunikacji

Na tej stronie internetowej na potrzeby zarządzania kontami użytkowników stosujemy również technologie Hubspot, Inc.

Jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy lub chat i podadzą przy tym swój adres e-mail, stworzone zostanie konto użytkownika, a treść komunikacji zostanie za-pisana, aby móc lepiej przetwarzać to i przyszłe zapytania. Jeżeli nie wprowadzą Państwo żad-nego adresu e-mail, konto użytkownika nie zostanie utworzone, a treści komunikacji nie zo-staną zapisane.

Poza tym na potrzeby wysyłki e-maili stosujemy Hubspot.

Przetwarzanie danych służy w ogóle z jednej strony do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO, a z drugiej strony do ochrony naszych nadrzędnych prawnie uzasad-nionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty, optymalnym przetwarzaniu Pań-stwa zapytań oraz do celów reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit 1 litera f RO-DO.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i zapisywania danych ze skutkiem na przyszłość, zapisując plik cookie rezygnacji na swoim urządzeniu końcowym, lub też za pomocą odpowiedniej wtyczki w przeglądarce, np. Ghostery, która powstrzyma działanie narzędzia lub też korzystając z udostępnionego na naszej platformie (por. https://www.schuettflix.de/privacy-policy/) narzędzia służącemu ustawieniom ochrony danych za pomocą kliknięcia na „Zmień swoją zgodę“ lub „Cofnięcie zgody“.

e) Nasze oferty w mediach społecznościowych i integracja usług innych stron trzecich

Jesteśmy reprezentowani poprzez treści również w mediach społecznościowych i na innych wirtu-alnych platformach, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi i użytkownikami oraz prezentować im nasze usługi. Przy korzystaniu z tych sieci społecznościowych i wirtualnych platform obowiązują ich zasady dotyczące ochrony danych. Należy to mieć w szczególności na uwadze, gdy poprzez użycie odpowiednich linków na naszej stronie internetowej wyświetlają Pań-stwo nasze konta w sieciach społecznościowych i na innych platformach. Są one zintegrowane na naszej stronie internetowej wyłącznie poprzez zwykłe linki, dlatego też żadne dane nie są tam przesyłane do momentu kliknięcia przez Państwa na odpowiedni link lub przycisk ekranowy.

O ile nasza polityka prywatności nie przewiduje odmiennych regulacji, przetwarzamy Państwa da-ne osobowe, które udostępniają nam Państwo poprzez sieci społecznościowe lub wirtualne plat-formy w ramach naszej komunikacji, np. poprzez przesyłanie do nas wiadomości, w celu przetwo-rzenia Państwa zapytań. Podstawę tego przetwarzania przekazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 litera b RODO.

Poza tym w celu optymalizacji naszej witryny internetowej na naszej stronie internetowej korzy-stamy z ofert dostawców zewnętrznych w celu zintegrowania ich treści i usług, mianowicie np. wideo lub czcionek z naszą stroną internetową (zwanych dalej jednolicie „usługami“). Integracja ta zakłada, że dostawcy tych usług przetwarzają Państwa adres IP. Ponieważ nie można zapobiec temu w sposób techniczny, przetwarzanie adresu IP jest więc niezbędne do korzystania z usług i ich rea-lizacji. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby stosować wyłącznie takie usługi, których odpo-wiedni dostawcy przetwarzają adres IP jedynie w celu bezpośredniego świadczenia usług. Ponadto zewnętrzni dostawcy usług mogą stosować tak zwane znaczniki pikseli (niewidoczne grafiki, okre-ślane również mianem „Web Beacons“ ) do celów statystycznych i marketingowych. Dzięki „Web-Beacons“ różne informacje, np. odwiedziny na naszej stronie internetowej, mogą być badane i analizowane. Poza tym informacje mogą być zapisywane w spseudonimizowanej formie w plikach cookie na Państwa urządzeniu końcowym, dzięki czemu przetwarzane mogą być techniczne infor-macje dotyczące Państwa przeglądarki i zastosowanego systemu operacyjnego, podlinkowanych stron internetowych, czasu odwiedzin oraz inne dane dotyczące korzystania z naszej strony inter-netowej.

a. YouTube

Integracja filów wideo na platformie “YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Politykę prywatności tego dostawcy znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje na temat ogranicze-nia/dezaktywacji transmisji danych/reklam można znaleźć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated.

b. Google Maps

Integracja map usługi „Google Maps“ dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mo-untain View, CA 94043, USA. Politykę prywatności tego dostawcy znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje na temat ograniczenia/dezaktywacji transmisji danych/reklam można znaleźć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated.

c. Google Fonts

Integracja czcionek dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (por. https://www.google.com/fonts). Politykę prywatności tego dostawcy znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje na temat ogra-niczenia/dezaktywacji transmisji danych/reklam można znaleźć pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

O ile w momencie gromadzenia danych (np. w ramach oświadczenia o wyrażeniu zgody) nie zostanie po-dany wyraźny okres przechowywania, wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko prze-staną one być potrzebne do realizacji celu przechowywania, chyba że ustawowe obowiązki przechowywa-nia (np. obowiązki przechowywania wynikające z prawa handlowego i podatkowego) lub bezwzględne po-wody uzasadniające ochronę, które przeważają Państwa interesy, prawa i wolności, stoją na przeszkodzie usunięciu, lub dalsze przetwarzanie danych przez nas służy dochodzeniu, egzekucji lub obronie naszych praw i roszczeń prawnych.

6. Jakie mają Państwo prawa?

W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Do wykonania tych praw lub w przypadku pytań w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobo-wych mogą się Państwo skontaktować z nami pod wskazanymi w punkcie 1 danymi kontaktowymi.

 • Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do żądania informacji o swoich danych osobo-wych, które są przez nas przetwarzane, jak również do żądania wydania kopii tych danych.

 • O ile zachodzą przesłanki art. 20 RODO, mogą Państwo żądać udostępnionych przez siebie da-nych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie i przenieść je do innego administratora danych lub, o ile jest to technicznie wykonalne, zlecić nam ich przeniesienie (tzw. „Prawo do przenoszenia danych“).

 • Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidło-wych danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania danych, uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Zgodnie z przesłankami art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych oso-bowych.

 • Zgodnie z przesłankami art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. O ile Państwa prze-twarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO, tzn. w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach wykonywania władzy publicznej, która została nam przekazana, lub w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej, a istnieją powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, wówczas mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania. Nie będziemy wtedy prze-twarzać już Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać bezwzględne uza-sadniające ochronę powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekucji lub obronie roszczeń praw-nych. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej niezależnie od podstawy prawnej tego przetwarza-nia danych oraz istnienia szczególnych powodów.

 • O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody legalność przetwarzania dokonywanego do momentu wycofania pozostaje nienaruszona.

7. Prawo do wniesienia skargi

Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO). Właściwym dla nas organem nadzorczym ds. ochrony danych jest

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW [Krajowy Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii]
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424 – 0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

8. Zmiana informacji o ochronie danych

Należy mieć na uwadze, że postanowienia dotyczące ochrony danych w każdej chwili mogą zostać zmie-nione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zawsze obowiązuje wersja opu-blikowana w momencie Państwa odwiedzin. W przypadku istotnych zmian zostaną Państwo o tym odręb-nie poinformowani.

Cookie FirstCookieFirst.com.