Schüttflix

General Terms and Conditions / Všeobecné podmínky

Účinnost od 17.06.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Následující dokument obsahuje VOP nejprve v místním jazyce a poté v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi češtinou a angličtinou je rozhodující anglická jazyková verze.

Všeobecné podmínky / Nákupní podmínky

Preambule

Společnost Schuettflix Česká republika s.r.o., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5 , Česká republika, identifikační číslo 142 05 408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 362065 – dále jen „SFLX“ – prodává na své elektronické prodejní platformě převážně volně ložené zboží/ostatní zboží (dále jen „Produkty“), jakož i Služby odvozu (dále společně jen „Služby“) komerčním zákazníkům (podnikatelům).

Partner má v úmyslu pro SFLX vystupovat jako dodavatel (dále jen „Partner“).

Pro spolupráci těchto stran platí následující pravidla:

1. Použitelnost

1.1                Platí výhradně tyto Nákupní podmínky. Odchylné nebo protichůdné podmínky Partnera společnost SFLX neuznává, pokud s nimi výslovně písemně nesouhlasila. Rozhodující je verze Nákupních podmínek platná v době uzavření smlouvy, která je k dispozici na adrese https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/, jakmile se zákazník přihlásí na platformě svými přístupovými údaji. SFLX zpřístupní Všeobecné podmínky zákazníkovi na vyžádání e-mailem.

1.2                Tyto Nákupní podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce mezi stranami týkající se druhu služeb upravených v těchto Nákupních podmínkách, jakož i v případech, kdy společnost SFLX pořizuje Služby od Partnera s vědomím odchylných nebo protichůdných podmínek.

1.3                Partner potvrzuje, že je podnikatelem podle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět smlouvy

2.1                SFLX provozuje elektronickou prodejní platformu pro Služby přístupnou na internetu (dále jen „Platforma SFLX“). Tato prodejní platforma slouží v zásadě k vyřizování jak prodeje služeb zákazníkům SFLX, tak nákupu Služeb společností SFLX od jejích dodavatelů – tedy zejména od partnera. V případě produktů to zahrnuje transakce pro dodání uvedených produktů včetně jejich vyzvednutí u dodavatelů – tito dodavatelé mohou být na Platformě SFLX označeni také jako „Poskytovatel“ – a dodání zákazníkům SFLX. SFLX si však výslovně vyhrazuje právo (zejména v oblasti projektové činnosti) uzavírat smlouvy s jinými zákazníky a dodavateli včetně těch, kteří nemají přístup k Platformě SFLX. V takovém případě platí následující ustanovení, i když se odkazuje na „Platformu SFLX“, pokud tato ustanovení nejsou specifická pro danou platformu.

V souvislosti s nakládáním a odstraněním odpadů dle těchto Všeobecných podmínek / Nákupních podmínek se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery jako zprostředkovatel nakládání s odpady ve smyslu § 45 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s přepravními službami dle těchto Všeobecných podmínek / Nákupních podmínek se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery pouze jako zprostředkovatel zasílatelských (speditérských) služeb ve smyslu § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tzn. nikoli sám přímo jako zasílatel nebo dopravce).

2.2                Specifické služby, které jsou nezbytné nebo účelné pro řádné využití, a pokud to vyžaduje zákon, odvozu odpadů, včetně přípravy před zpracováním nebo likvidací, zejména podle českého zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech prováděcích předpisů (dále jen „Český zákon o odpadech“), jsou dále označovány jako „Služby odvozu a odstranění odpadu“. Veškeré Služby odvozu a odstranění odpadu musí být poskytovány v České republice a v souladu se všemi právními předpisy, které se v každém jednotlivém případě vztahují na příslušné předpisy o nakládání s odpady, jakož i s úředními požadavky a brožurami, pokyny a informačními publikacemi (dále společně jen „Předpisy“). Rozhodující jsou vždy Předpisy platné nebo použitelné v době provádění služeb. Vedlejší služby v rámci Služeb odvozu a odstranění odpadu zahrnují zejména získání všech povolení a oprávnění nezbytných pro poskytování služeb partnerem, vykládku, vážení, přípravu a předání potvrzení o vážení, spolupráci při přípravě nebo dokumentaci přepravy a průvodních dokladů a přípravu dokladu o odvozu v souladu se zákonnými a/nebo úředními požadavky. SFLX je oprávněna požadovat od partnera doklady a stvrzenky v originále. Pokud má partner v úmyslu provést službu (také) v zahraničí nebo ji nechat provést v zahraničí, je povinen o tom SFLX neprodleně písemně informovat. Dále je výslovně vyžadován předchozí souhlas SFLX v písemné formě. Pokud je v souvislosti s plánovanou přeshraniční přepravou odpadů vyžadováno oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen „Nařízení o přepravě odpadů“) a/nebo podle prováděcího nařízení (ES) č. 1013/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, a/nebo podle Basilejské úmluvy ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a/nebo Českého zákona o odpadech, jakož i dalšími předpisy vydanými v této souvislosti, a pokud to vyžaduje spolupráci SFLX nebo jiného zákazníka společnosti SFLX, dohodnou se strany na těchto podrobnostech mimo Platformu SFLX.

2.3                Po dobu platnosti smlouvy získává partner technickou možnost a oprávnění k přístupu na Platformu SFLX, jakož i k využívání příslušných funkcí platformy SFLX, jak jsou nabízeny v rámci platné smlouvy. Používání Platformy SFLX je dostupné pouze registrovaným uživatelům a je bezplatné. Partner rozhoduje o tom, které Služby se rozhodne nabízet  společnosti SFLX k nákupu prostřednictvím Platformy SFLX.

2.4                Platforma SFLX je umístěna na jednom nebo více serverech. Přenosovým místem služby je připojení k internetu pomocí příslušného datového centra. Partner musí zajistit vlastní připojení k internetu, zajištění a údržbu síťového připojení k příslušnému datovému centru a pořízení a poskytnutí zařízení pro přístup k síti. Přístup k Platformě SFLX, poskytovaný SFLX bez žádných dodatečných nákladů, probíhá prostřednictvím prohlížeče nebo pomocí aplikací určených pro použití na chytrých telefonech/tabletech pomocí šifrovací technologie, např. SSL. Používání Platformy SFLX vyžaduje stabilní internetové připojení. To platí zejména pro přístup k Platformě SFLX prostřednictvím aplikací a/nebo mobilních zařízení. Používání Platformy SFLX není možné bez udržování nerušeného internetového připojení. Další požadavky na straně partnera pro používání Platformy SFLX (např. typ/verze prohlížeče, doplňky/pluginy, software, hardware, šířka internetového pásma, individuální číslo mobilního telefonu) naleznete na https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

2.5                Partner poučí zaměstnance, kteří musí používat Platformu SFLX, a případné subdodavatele (viz bod 5) o obsluze příslušných funkcí Platformy SFLX v odpovídajícím rozsahu.

3. Uzavření smlouvy

3.1                Po zpřístupnění všech relevantních dokumentů (nahráním) na Platformě SFLX Partner rozhodne, které Služby budou nabízeny SFLX, za jaké ceny (za tunu) a na jaké adrese (adresách) budou k dispozici, a to pomocí nastavení na Platformě SFLX. Partner zejména určí místo poskytování Služeb (na Platformě SFLX nazývané „lokality“), a to podle toho, kde jsou tyto Služby k dispozici.

Pokud jde o Služby odvozu a odstranění odpadu, partner rovněž uvede klasifikaci servisních míst. Ty se mohou v jednotlivých lokalitách lišit.

Zveřejnění Služeb na Platformě SFLX partnerem (tj. uvedení ceny a dostupného minimálního množství, a v případě Služeb odstraňování odpadu i uvedení odpadu, na který se služby vztahují (tzn. označení odpadu a kód odpadu podle české vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění, včetně dalších vlastností nebo požadavků, včetně přítomnosti a/nebo nepřítomnosti určitých chemických a/nebo fyzikálních parametrů, jakož i maximálního množství za den), představuje, po dobu, kdy je příslušný Produkt označen společníkem na Platformě SFLX jako „dostupný“, závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o odstraňování odpadu.

SFLX je oprávněna využívat Služby partnera tak často, jak si přeje, a v množství, které je v každém jednotlivém případě na uvážení SFLX, za předpokladu, že objednané množství v každém jednotlivém případě neklesne pod minimální nebo nepřekročí maximální množství za den, jak je partnerem uvedeno. Společnost SFLX není povinna akceptovat nabídky partnera nebo nakupovat určitá minimální množství.

3.2                Pokud nejsou k dispozici všechny funkce Platformy SFLX potřebné pro vytvoření závazné nabídky partnera a/nebo přijetí takové nabídky společností SFLX, nebo pokud partneři upřednostňují (např. z důvodu složitosti) zadání mimo platformu SFLX, mohou strany uzavřít jednotlivé smlouvy i jiným ze zákona přípustným způsobem v písemné formě, na který se vztahují tyto Všeobecné podmínky s výjimkou specifických pravidel Platformy SFLX.

3.3                Partner si jednostranně vybírá Služby nabízené tam na Platformě SFLX s obsahem dle bodu 3.1, na které je ochoten kdykoli uzavřít smlouvy se SFLX pro každou lokalitu za podmínek upravených těmito Nákupními podmínkami.

Pokud jde o Produkty, Partner stanoví příslušnou čistou prodejní cenu za tunu. Kromě toho partner určí garantované minimální dostupné množství. Jedná se o množství dodávky, které je partner schopen dodat pro každou jednotlivou objednávku/kupní smlouvu na příslušné Produkty s kvalitativními vlastnostmi definovanými na Platformě SFLX. Dále partner zvolí, zda je příslušný Produkt aktuálně dostupný/zda jsou příslušné Produkty aktuálně dostupné/ za jím evidovaných podmínek, tj. zda partner aktuálně přijímá objednávky na příslušný Produkt/příslušné Produkty.

Partner je oprávněn kdykoli změnit informace o službách na Platformě SFLX, nikoli však u dříve uzavřených jednotlivých smluv. Pokud a dokud označí příslušné Služby na platformě SFLX jako dostupné, je společnost SFLX oprávněna objednávat jednotlivé dodávky této služby prostřednictvím Platformy SFLX. Závazná smlouva – dále také jen „Individuální objednávka“ – se stává platnou, když společnost SFLX přijme závaznou nabídku partnera tím, že společníkovi přidělí objednávku na množství, které SFLX uvede, vždy s číslem Individuální objednávky z Platformy SFLX (v případě přidělení pomocí Platformy SFLX lze pak objednávku načíst ze seznamu objednávek partnera).

V případě volně loženého zboží/jiného zboží je podmínkou pro uzavření smlouvy skutečnost, že objednávka SFLX neklesne pod minimální množství uvedené partnerem, jakož i skutečnost, že příslušné produkty jsou označeny jako dostupné.

V případě Služeb odvozu a odstranění odpadu je třeba vzít v úvahu, že množství uvedené společností SFLX je obvykle založeno na prohlášení zákazníka, které SFLX nemůže předem ověřit vážením. Jedná se tedy pouze o odhadované množství, takže partner musí běžně předpokládat, že se bude jednat o větší či menší množství. Partner je proto povinen plnit podle podmínek Individuální objednávky na základě údajů uvedených partnerem na Platformě o maximálním množství za den, a to i v případě, že skutečně předané množství je větší nebo menší než údaj o množství od SFLX v době zadání Individuální objednávky o více než 10 %.

3.4                Produkty jsou – alespoň zcela převážně – přírodními produkty, jejichž kvalita, množství a hmotnost podléhají do určité míry proměnlivosti. Odchylkám v množství a hmotnosti se proto nelze vyhnout. Pokud jsou dodané produkty co do množství/hmotnosti/objemu uvedeném v informacích o objednávce od SFLX větší nebo menší než 5 %, v každém případě však menší než 1 tuna, nepovažuje se to za nedostatek plnění, ale za řádné plnění. Individuální objednávka provedená nad rámec těchto limitů a případně i taková, kterou řidič příslušného nákladního vozidla výslovně potvrdil jako řádnou, se nepovažuje za schválení nedostatků v provedení. Fakturováno bude samozřejmě v každém případě pouze skutečně dodané množství (srov. také bod 6).

3.5                Všechny Produkty musí odpovídat obecně uznávaným technologickým normám, zejména příslušným normám ÚNMZ („Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“, Český úřad pro technickou normalizaci) a veřejným stavebním předpisům. Pokud prodej neprobíhá na Platformě SFLX a byly dohodnuty zvláštní požadavky na Produkt, musí být dodrženy i tyto požadavky. Pokud jsou opatřeny značkou kvality nebo normou od asociace na ochranu kvality nebo jiné asociace, musí být splněny související požadavky na kvalitu. Partner je povinen podrobit dodané produkty pečlivé výstupní kontrole, aby bylo zajištěno, že jsou bez vad, a na požádání to SFLX prokázat.

3.6                SFLX si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo částečně zrušit závazné Individuální objednávky bez udání zvláštních důvodů – např. jejich uzavřením/změnou v seznamu objednávek partnera. V případě Produktů to platí, dokud nebyly příslušné objednané produkty vyzvednuty SFLX nebo pověřenou zasílatelskou firmou. V případě Služeb odvozu a odstranění odpadu to platí, pokud a do té míry, v níž objednaná Služba ještě nebyla vyzvednuta prostřednictvím SFLX doručením odpadu na adresu daného místa. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy neexistuje, pokud k uzavření smlouvy došlo před více než 14 dny. Pokud dojde k zrušení, bude příslušná Individuální objednávka anulována. Veškeré Produkty, které již byly partnerem předány SFLX, ale dosud nebyly dodány zákazníkovi SFLX, musí být vráceny a partnerem převzaty zpět. Při uplatnění tohoto práva na odstoupení od smlouvy nevzniká partnerovi nárok na náhradu nákladů ani na jakoukoli jinou náhradu. Případné nároky partnera na náhradu škody podle zákonných předpisů zůstávají nedotčeny.

3.7                Pokud je objednávka učiněna mimo Platformu SFLX, smlouva se uzavírá způsobem popsaným níže: SFLX zašle partnerovi žádost – například formou zaslání specifikace služby. SFLX zasílá tyto žádosti pouze v případě, že na Platformě SFLX dochází k partnerovým transakcím se službami. Pokud partner odpoví a zašle informace o ceně nebo nabídku, nepředstavuje tato odpověď přijetí uvedené nabídky na uzavření smlouvy, představuje nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, pokud SFLX přijme nabídku ve formě uvedené v nabídce ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, činí 48 hodin. Není-li v nabídce uvedena forma přijetí, platí požadavek na textovou formu. Vzhledem k tomu, že na všechny transakce na platformě SFLX se povinně vztahují stávající Všeobecné podmínky, přijetí nabídky se vždy uskutečňuje za předpokladu, že se použijí výhradně Všeobecné podmínky SFLX.

3.8                Podmíněné kvóty/projekty

SFLX umožňuje partnerovi za určitých konkrétních okolností stanovit a odsouhlasit určité podmíněné kvóty/množstevní kvóty pro Služby (dále také „Projekty“).

3.8.1              Za tímto účelem se partner a SFLX dohodnou – v případě potřeby i mimo Platformu SFLX – na podmínkách pro takové Projekty, pokud jde o jedno nebo více míst dodání určitých Produktů. Podrobně se stanoví maximální celkové množství Produktů nebo Služeb odvozu, které je SFLX oprávněn objednat (dále jen „Kvóta“), cena, která za ně bude zaplacena – zpravidla definovaná jednotka, cena za tunu –, jakož i konkrétní doba (dále jen „Doba platnosti“), po kterou bude Projekt platit. Kromě toho mohou být v případě potřeby dohodnuty obecné aspekty, tj. parametry (např. určitá vždy dostupná minimální množství nebo maximální množství).

3.8.2              SFLX je oprávněna, nikoliv však povinna, zrušit objednávku na dříve sjednanou kvótu pro projekt (dále jen „Projektové objednávky“) během Doby platnosti jedním nebo více jednotlivými úplnými nebo částečnými případy zrušení. Projektové objednávky se obvykle dokončují prostřednictvím Platformy SFLX a zpracovávají se jako Individuální objednávky. Během Doby platnosti musí být kvóta od partnera nepřetržitě k dispozici. Partner není oprávněn odmítnout Projektové objednávky během Doby platnosti. Jednostranná určení partnera o dostupnosti, minimálním množství nebo maximálním množství Produktů a Služeb odvozu zaznamenaná na Platformě SFLX v souladu s bodem 3.2 se nevztahují na Kvóty. Povinnost partnera splnit dosud v plné míře nevyzvednutou nebo neobjednanou Kvótu končí uplynutím Doby platnosti.

3.8.3              SFLX může zadat Projektovou objednávku pouze v souladu s obecnými podmínkami dohodnutými s partnerem pro daný Projekt. Ve všech ostatních ohledech se Projektová objednávka řídí předpisy platnými pro Individuální objednávky.

4. Dodání, vyzvednutí a nakládka

4.1                Místem plnění smlouvy je adresa uložená partnerem při uzavření smlouvy na příslušnou službu na Platformě SFLX. V případě Služeb odvozu partner přebírá odpad tak, jak je definován v Individuálních objednávkách Služeb odvozu. Partner zajistí vykládku a, v případě zadání odvozu na základě hmotnosti, také vážení definovaného odpadu.

V případě Produktů partner předává a dopravuje Produkty objednané v Individuálních objednávkách společnosti SFLX nebo zasílatelské společnosti, kterou mu SFLX přidělí. V případě vlastního odběru zákazníkem provádí předání zákazník. Partner zajišťuje nakládku a vážení Produktů.

4.2                Partner je povinen vyřídit Individuální objednávky v provozní době, kterou uvedl na Platformě SFLX po jejich zadání; státní svátky v daném místě jsou z toho vyloučeny. Partner je oprávněn provozní dobu změnit. Pro již zadané Individuální objednávky však platí tato nová provozní doba pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém rozšiřuje předchozí provozní dobu.

4.3                U jednostranně objednaných Produktů si SFLX bezpodmínečně volí dobu odběru. V případě Služeb odvozu si SFLX bezpodmínečně volí dobu odvozu odpadu pro danou Službu jednostranně, ale pokud to bude možné, bude tuto dobu koordinovat s partnerem.

Odběry nebo dodávky musí být ve vztahu k partnerovi uskutečněny nejpozději do dvou týdnů od data zaznamenaného v příslušné Individuální objednávce. Odběr/dodávku provede buď sama SFLX, nebo jí pověřené třetí osoby.

4.4                Pokud partner poskytuje služby spojené s vykládkou definovaného odpadu (např. vykládka pomocí vhodného zařízení), je partner povinen provést práci pečlivě a potvrdí to při vyplňování záznamu objednávky na Platformě SFLX.

4.5                SFLX dle vlastního uvážení určí, jaká nákladní vozidla a kolik nákladních vozidel bude přistaveno nebo odvezeno. Po potvrzení příslušným řidičem nákladního vozidla je společností SFLX vygenerován elektronický nákladní list, který je přístupný na Platformě SFLX. Dílčí odběry Individuálních objednávek Produktů – rovněž rozložené do různých dnů a v dílčích množstvích podle rozhodnutí SFLX – jsou přípustné. V těchto případech je partner povinen naložit Produkty podle objednávky na nákladní automobily vyslané společností SFLX za použití bezpečných provozních norem, předem je zvážit a potvrdit dokončení uvedené nakládky bezprostředně po jejím dokončení na Platformě SFLX.

4.6                Partner je povinen zajistit bezproblémovou přístupnost/sjízdnost své nakládací nebo vykládací plochy tak, aby mohla být využita všemi nákladními vozidly. V případě fakturace na základě hmotnosti musí mít k dispozici řádně kalibrované vážicí zařízení. Případné dotazy týkající se nakládacího/vykládacího prostoru ze strany SFLX nebo třetí strany, kterou SFLX pověřila svozem, musí partner neprodleně zodpovědět. Svoz/dodávka se obvykle provádí nákladními vozidly o hmotnosti do 40 tun. Přístupová cesta k místu nakládky/vykládky z nejbližší hlavní silnice musí být široká nejméně 3 metry a vysoká 4 metry a nesmí mít větší sklon než 10 %. Pokud má silnice nebo příjezdová cesta, kterou je nutné použít na cestě k místu nakládky/vykládky nebo z něj, nižší hmotnostní limit, šířku nebo výšku nebo vyšší sklon, partner je povinen o tom SFLX neprodleně informovat a SFLX není povinna za těchto podmínek Produkty odebrat.

4.7                Partner je povinen umožnit SFLX a dopravci pověřenému společností SFLX nerušený přístup k místu dodávky/vykládky a umožnit okamžitou, nerušenou a rychlou nakládku/vykládku Produktů v provozní době (viz bod 4.2). Pokud se nákladní vozidlo dostane k místu nakládky/vykládky během provozní doby (viz bod 4.2), je partner povinen umožnit/vykonat nakládku/vykládku, i když provozní doba uplynula – např. z důvodu množství.

4.8                V rámci procesu nákupu produktů od partnera přechází vlastnické právo k příslušnému produktu na SFLX převzetím produktu přepravnou společností (tzn. naložením příslušného produktu na příslušný nákladní automobil).

4.9                Zákazník (tj. původce odpadu) je v rámci procesu nakládání s odpady vlastníkem odpadu a má veškeré povinnosti původce odpadu až do okamžiku jeho předání zařízení určenému k nakládání s odpady. SFLX jako zprostředkovatel nakládání s odpady se nestává vlastníkem příslušného odpadu. V případě, že dopravu odpadů do zařízení pro nakládání s odpady a odstraňováním zajišťuje sám provozovatel tohoto zařízení pro nakládání s odpady, stává se provozovatel zařízení vlastníkem odpadu okamžikem zahájení přepravy (tj. naložením příslušného odpadu na příslušné nákladní vozidlo určené pro převoz odpadu do zařízení pro nakládání s odpady).

4.10             Partner odpovídá za zvážení dodávaných Produktů nebo odpadů před jejich naložením/vyložením, pokud a když se uplatňuje vyúčtování podle hmotnosti. K tomuto účelu musí partner používat řádně kalibrovanou váhu. Každé jednotlivé vážení nákladního automobilu musí partner zdokumentovat formou vážního lístku. Související údaje (např. číslo vážního lístku, hmotnost) musí být zadány na Platformě SFLX (v případě Produktů před dokončením nakládky). V případě Produktů partner pověřuje SFLX, aby jeho jménem vytvořila digitální informace o hmotnosti, které obsahují zadané údaje a které může SFLX připojit k dodacímu listu.

Originál váhového certifikátu musí partner uchovávat minimálně po dobu zákonem stanovených lhůt a na vyžádání jej kdykoli bezplatně zašle SFLX e-mailem.

Pro Produkty platí následující: Pokud partner nemá přístup k úředně kalibrovaným váhám, může nahradit vážení dodávaných produktů uvedením objemu nakládky; v takovém případě musí být před dokončením nakládky na Platformě SFLX uvedeny odpovídající informace. Partner je však v každém případě povinen prokázat SFLX naložení množství dodávky sjednaného v tunách, a to v případě potřeby po zpracování transakcí v rámci Individuální objednávky – například pokud má SFLX příjemci předložit doklad o splnění objednávky. Rozhodující je vždy skutečná hmotnost Produktů v tunách, nikoliv jejich objem, i když objem může být použit pro zjednodušení vypořádání ve vztahu mezi stranami. Pokud jsou na Platformě SFLX dostupné pevné hodnoty pro přepočet objemu na hmotnost pro jednotlivé typy produktů, vztahují se vždy na produkty v sypkém a suchém stavu. Jedná se pouze o nezávazné odhady fyzikální hustoty materiálu.

4.11             SFLX je oprávněna potvrdit hmotnost, což lze provést na úředně kalibrované váze. Partner je povinen vážení umožnit. V případě záporné odchylky hodnoty vzorku při vážení budou všechny dodávky pro daný den sníženy o procento, o které je kontrolní (namátkové) vážení nižší než specifikace dodávky partnerem.

4.12             Partner je tímto řádně informován o tom, že SFLX působí v rámci dodavatelského obchodu jako zprostředkovatel přepravy zásilek v režimu drop shippingu. Kontrola zboží a případné oznámení veškerých vad v souladu se uskuteční po dodání zboží příjemci/zákazníkovi.

5. Kvalifikace partnerů / využití subdodavatelů pro Služby odvozu

5.1                Pokud je partner certifikovanou společností pro nakládání s odpady podle Českého zákona o odpadech, musí si tuto certifikaci udržet po celou dobu platnosti této smlouvy. Partner přebírá odpovědnost za nahrání příslušného osvědčení a monitorovacích zpráv na Platformu SFLX ihned po registraci. Pokud společník nemá požadovanou certifikaci, je povinen nahrát na Platformu SFLX srovnatelné povolení a udržovat platnost uvedeného certifikátu po celou dobu platnosti této smlouvy. Pokud oprávnění partnera používat certifikát/povolení zanikne uplynutím Doby platnosti, odvoláním nebo z jiného důvodu, nebo pokud se certifikát/povolení již právně nevztahuje na všechny Služby nabízené partnerem, je partner povinen o tom SFLX neprodleně informovat.

5.2                Partner je oprávněn využívat subdodavatele a jiné zprostředkovatele ve vztahu k hlavní službě pouze po předchozím písemném souhlasu SFLX a také pouze tehdy, pokud jsou sami společnostmi s oprávněním pro nakládání s odpady podle Českého zákona o odpadech nebo mají srovnatelná úřední povolení a/nebo osvědčení.

6. Odměna

6.1                SFLX zaplatí partnerovi za každou Individuální objednávku dohodnutou cenu zaznamenanou na Platformě SFLX. V případě cen založených na hmotnosti není pro výši ceny rozhodující objednané množství v každém jednotlivém případě, ale přesné množství, jak bylo odebráno nebo dodáno v tunách, a to i v případě, že množství, které má být dodáno, bylo v Individuální objednávce určeno na základě specifikace objemu. Pro určení odebraného množství jsou rozhodující úřední potvrzení o vážení (vážní lístky), které partner poskytne SFLX. V ceně je výslovně zahrnuto naložení dodaných Produktů a jejich zvážení.

6.2                Partner je povinen zaplatit přesnou aktuální příslušnou zákonnou daň z prodeje nebo daň z přidané hodnoty bez ohledu na to, jak je uvedena v dokumentaci k objednávce.

6.3                Partner souhlasí s tím, že společnost SFLX může jménem partnera vystavovat faktury (self-billing) za období od data, kdy partner souhlasil s používáním platformy SFLX, do data, kdy je tato Smlouva vypovězena partnerem nebo společností SFLX.  Partner musí SFLX okamžitě informovat, (i) pokud  přestal být registrován k DPH nebo (ii) došlo ke změně jeho DIČ. Každá faktura vystavena v rámci self-billingu bude považována za přijatou, pokud ji partner neodmítne do 14 dnů od data vystavení. Partner souhlasí, že nebude vystavovat samostatné faktury za transakce, na které se byla vystavena faktura v rámci self-billingu.

6.4                Příslušná celková částka vyúčtovaná za Individuální objednávku je splatná třicet (30) dnů po dokončení dodávky Produktů/poskytnutí Služby odvozu a bude SFLX převedena na účet, jak je partnerem evidován na Platformě SFLX.

7. Záruky a odpovědnost partnera

7.1                Partner zaručuje, že Produkty jsou dodávány prosté práv třetích osob a že dodáním nebyla porušena žádná práva třetích osob. V případě Služeb odvozu partner zaručuje, že Služby budou provedeny kompletně a v souladu se všemi platnými předpisy (zejména v souladu se zákonem). V případě jakéhokoli porušení výše uvedených záruk partner na první požádání výslovně zprostí SFLX jakýchkoli případných nároků třetích stran.

7.2                SFLX je oprávněna uplatňovat právní nároky vyplývající z vad nebo nedostatků bez omezení. Společnost SFLX je výslovně oprávněna požadovat podle své volby odstranění vady nebo dodání bezvadného Produktu nebo náhradu škody.

7.3                V případě hrozícího nebezpečí je SFLX oprávněna odstranit vady Produktů na náklady partnera po příslušném upozornění partnera.

7.4                Partner je povinen mít uzavřeno pojištění (zejména pojištění odpovědnosti za škodu), které zaručuje dostatečné maximální pojistné částky pro krytí všech nároků vyplývajících ze spolupráce se SFLX, udržovat toto pojištění po celou dobu platnosti smlouvy a je povinen kdykoli na požádání prokázat SFLX pojistné krytí.

8. Správce a uživatel

8.1                Partner je povinen jmenovat alespoň jednoho správce. Tato osoba má přístup k Platformě SFLX prostřednictvím identifikačního kódu a hesla, které jí přidělí SFLX. Správce – pokud je jmenováno více správců, platí to pro každého z nich – je oprávněn udělovat a odebírat oprávnění k užívání Platformy SFLX třetím osobám, např. zaměstnancům partnera nebo externím poskytovatelům služeb/partnerům partnera, a to jménem společníka v rozsahu, jak jej pro tento účel na Platformě SFLX obecně definuje SFLX (tito zaměstnanci/pověřené osoby/třetí osoby se dále označují jako „Uživatelé“). Počet možných Uživatelů není omezen; správce je zejména oprávněn určit další správce se stejnými přístupovými oprávněními. Během prvního přidělení oprávnění je příslušnému Uživateli na Platformě SFLX vytvořen uživatelský profil a příslušní Uživatelé obdrží od SFLX e-mailem pozvánku k účasti spojenou s žádostí o registraci na Platformě SFLX. Teprve po dokončení této registrace a po jejich souhlasu se Všeobecnými podmínkami SFLX – správce musí rovněž jednou souhlasit se Všeobecnými podmínkami – jsou Uživatelé oprávněni používat Platformu SFLX, a to až do odvolání oprávnění správcem, nejdéle však do ukončení této smlouvy. Rozsah použití pro Uživatele může být omezen, a to buď obecným funkčním rozsahem Platformy SFLX, nebo na základě případných autorizačních rolí podporovaných Platformou SFLX a příslušných nastavení partnera, například s ohledem na přístup ke konkrétnímu obsahu.

8.2                Správce – nebo správci – a všichni ostatní Uživatelé jsou oprávněni jednat jménem a na účet partnera se SFLX, zejména činit prohlášení o záměru za partnera. Jejich úkony, jakož i každý úkon s využitím přístupových údajů správce (správců), jakož i všech dalších Uživatelů v souvislosti s platformou SFLX, se považují za úkony provedené partnerem. Všichni Uživatelé a správce (správci) jsou zástupci partnera a jsou považováni za partnerem pověřené osoby, které zastupují zájmy partnera vůči SFLX.

8.3                S přístupovými údaji k Platformě SFLX musí správce a uživatelé nakládat jako s přísně důvěrnými. Partner je povinen zajistit a zaručit, že přístupové údaje nebudou šířeny nebo vyzrazeny. SFLX musí být neprodleně informován, pokud neoprávněné třetí osoby získají poznatky nebo podstatné informace o přístupových údajích.

8.4                Tři nesprávná zadání přístupových údajů a tři měsíce nepoužívání oprávněným Uživatelem SFLX automaticky vedou k dočasnému zablokování příslušného přístupu.

9. Obecné povinnosti Partnera a Uživatele

Aby mohla Platforma SFLX – zejména při velkém počtu Uživatelů – fungovat tak, aby SFLX mohla řádně poskytovat své vlastní smluvní služby, musí všichni Uživatelé a partner spolu se svými Uživateli (v následujícím textu správce (správci) a další uživatelé partnera jednotně označováni jako „Uživatelé“) dodržovat určité předpisy a povinnosti.

9.1                Všeobecná ustanovení

9.1.1              Partner se seznámil se základními funkčními vlastnostmi Platformy SFLX a nese riziko, že platforma splňuje jeho požadavky a potřeby; v případě dotazů byl partner před uzavřením smlouvy informován zaměstnanci SFLX a/nebo odbornými třetími osobami.

9.1.2              Partner dodržuje pokyny pro používání Platformy SFLX, jak je poskytuje SFLX; partnerbude pravidelně kontrolovat informační zdroje uvedené na platformě SFLX, jakož i informační zdroje uvedené na internetu na adrese www.schuettflix.com a bude je brát v úvahu při používání Platformy SFLX.

9.1.3              Partner bude pravidelně kontrolovat informace, které mu společnost SFLX dává k dispozici na Platformě SFLX – zejména prostřednictvím tam poskytované funkce upozornění –, aby měl přístup k novým zprávám, dokumentům, upozorněním a jiným informacím. Informace zaslané jemu, tj. některému z jeho Uživatelů pomocí funkce oznámení na Platformě SFLX, se považují za obdržené nejpozději do konce příslušného pracovního dne, kdy bylo oznámení (jedno nebo více) odesláno.

9.1.4              Partner je povinen po celou dobu platnosti smlouvy používat na lokálních systémech, které jsou používány pro přístup k Platformě SFLX, aktualizované antivirové programy a přijmout vhodná opatření proti útokům hackerů, napadení viry a srovnatelným poruchám, což vždy zahrnuje zejména neprodlenou instalaci posledních bezpečnostních záplat dostupných pro používaný operační systém.

9.1.5              Partner souhlasí s tím, aby SFLX měla přístup k jeho datům v nezbytném rozsahu pro analýzu/odstranění jím nahlášených chyb/nedostatků, jakož i v rámci požadované podpory a pro zajištění řádného provozu platformy SFLX, zejména analýz funkčních procesů a zkoušek a/nebo testování struktur souborů.

9.2                Partner je plně a výlučně odpovědný za obsah, který on a jeho Uživatelé zveřejní na Platformě SFLX. SFLX nekontroluje úplnost, správnost, zákonnost, aktuálnost, kvalitu a/nebo vhodnost obsahu příspěvků pro konkrétní účel.

9.3                Partner prohlašuje a zaručuje SFLX, že je oprávněným vlastníkem práv k obsahu, který jeho Uživatelé přenášejí nebo nahrávají (např. fotografie, jména, telefonní čísla), nebo je alespoň jinak oprávněn (např. s platným povolením vlastníků) předávat obsah SFLX, zpřístupnit jej k použití na Platformě SFLX a zpřístupnit jej svým Uživatelům na Platformě SFLX. Partner proto před předáním obrázků, plánů, výkresů, náčrtů a jakýchkoli jiných informací zajišťuje, že má dostatečná práva k užívání uvedených informací nebo že příslušné soubory zpřístupněné na Platformě SFLX nepředstavují porušení právních předpisů, osvědčených postupů a/nebo práv třetích osob. Pokud partner přenáší fotografie, na nichž lze rozpoznat osoby, může se tak dít pouze v případě, že byl řádně získán jejich platný souhlas.

9.4                Partner zprošťuje a odškodní SFLX všech nároků, které třetí osoby (včetně zahraničních Uživatelů) uplatní vůči SFLX z důvodu domnělého porušení jejich práv přenášeným nebo nahrávaným obsahem nebo z důvodu jiného využití Platformy SFLX partnera a jeho Uživateli a odškodní ji v souvislosti s takovými nároky. Toto právo na zproštění zahrnuje zejména náklady na nutnou právní obranu ze strany SFLX, včetně veškerých soudních nákladů a právních poplatků. Nárok na odškodnění nevzniká, pokud a v rozsahu v jakém partner nebo Uživatel nejsou odpovědni za porušení práv.

9.5                SFLX si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo nahrání obsahu a/nebo upravit, zablokovat nebo odstranit již zveřejněný obsah bez předchozího upozornění, pokud samotný zveřejněný obsah může být vykládán tak, že vedl k porušení bodu 9.3, nebo pokud existují konkrétní náznaky, že by mohlo dojít k závažnému porušení bodu 9.3.

9.6                SFLX jako poskytovatel technických služeb ukládá a zpracovává pro partnera obsah a údaje, které jsou poskytovány jím a Uživateli během používání Platformy SFLX a které vznikly během používání Platformy SFLX. Partner je povinen nezveřejňovat/nepoužívat žádný obsah a data, která jsou trestná podle zákona nebo jinak protiprávní v absolutním smyslu nebo ve vztahu k jednotlivým třetím osobám a nepoužívat žádné programy obsahující viry nebo jiný škodlivý software a nevystavovat software Platformy SFLX žádným takovým rizikům. Partner zaručuje, že aktivně zajistí, aby všichni Uživatelé tyto povinnosti dodržovali. Partner zůstává stranou odpovědnou za osobní údaje, a proto musí vždy zkontrolovat, zda je zpracování těchto údajů na Platformě SFLX povoleno v rámci platných oprávnění Uživatelů podle zákona. Partner musí zejména zajistit, aby všichni Uživatelé souhlasili se zasíláním e-mailů, SMS a dalších push zpráv generovaných prostřednictvím SFLX – konkrétně v rámci procesu prvotní registrace a pozvání.

9.7                Používání obsahu na Platformě SFLX

Používání Platformy SFLX a jejích aplikací může probíhat výhradně a výslovně za účelem uvedeným v bodě 2.1. Jakékoli použití nad tento rámec je zakázáno. Uživatelům je zakázáno používat kontaktní údaje jiných Uživatelů, které jsou přístupné prostřednictvím platformy SFLX, k jakýmkoli jiným účelům než ke komerční komunikaci s Partnerem, a to pouze v rozsahu, v jakém s tím jiný Uživatel souhlasil, nebo v rozsahu, který je povolen zákonem.

9.8                Porucha platformy SFLX

9.8.1              Zásahy do platformy SFLX jsou zakázány. Zejména je zakázáno přijímat takové kroky, které mohou vést k nadměrnému zatížení Platformy SFLX zpracováním dat (např. hromadným zasíláním oznámení nebo zpráv, spamem nebo útokem typu odmítnutí služby (DoS)) nebo k nepřiměřenému obtěžování ostatních Uživatelů.

9.8.2              Elektronické útoky jakéhokoli druhu proti Platformě SFLX (včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu) nebo proti jednotlivým Uživatelům jsou zakázány. Takové elektronické útoky zahrnují mimo jiné níže uvedené aktivity:

●              Pokusy o hackerské útoky, tj. pokusy o ovládnutí, obejití nebo jiné vyřazení bezpečnostních mechanismů Platformy SFLX;

 

●              uplatňování a/nebo šíření virů, červů, trojských koní a jiných škodlivých nebo zločinných souborů;

●              útoky hrubou silou;

●              jiné aktivity nebo postupy či zneužití, které mohou narušit fungování platformy SFLX včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu a/nebo poškodit SFLX nebo Uživatele.

9.9                Hodnocení (Rating)

9.9.1              V rozsahu obecně poskytovaném SFLX se mohou Uživatelé platformy SFLX po provedení dodávky vzájemně hodnotit a tyto informace jsou veřejně přístupné na Platformě SFLX. SFLX si vyhrazuje právo nechat hodnotit jednotlivé a různé aspekty plnění. Hodnocení nejsou SFLX kontrolována ani potvrzována. Mohou být proto nepřesná nebo zavádějící.

9.9.2              Každý Uživatel, tj. každý jednotlivý Uživatel, je povinen uvádět v recenzích nebo hodnoceních zadaných na Platformě SFLX pouze pravdivé údaje. Předložená hodnocení musí být v každém případě věcná a nesmí obsahovat žádnou hanobící kritiku nebo informace, které by mohly být za takovou kritiku považovány.

9.9.3              Je zakázáno uvádět hodnocení sebe samého nebo si taková hodnocení nechat uvádět třetími osobami, uvádět nebo zmiňovat v hodnoceních okolnosti, které nesouvisejí s transakcemi pro konkrétní dodávku, a navádět nebo jinak podněcovat ostatní Uživatele k předložení nebo nepředložení hodnocení na základě výhrůžek nebo finančních pobídek.

9.9.4              Na zveřejnění předložených ratingů ani na předložení ratingů neexistuje žádný nárok.

10. Dostupnost a provoz platformy SFLX

10.1             SFLX zaručuje jako jednu ze svých povinností průměrnou roční dostupnost platformy SFLX na 98 %. Služby Platformy SFLX jsou obvykle poskytovány od pondělí do neděle v době od 00:00 do 24:00 hodin každý den (7 dní 24 hodin denně). Pro výpočet uvedené dostupnosti se však předpokládá roční dostupnost v rozsahu maximálně 3000 hodin (= 250 dní x 12 hodin), jak je odvozeno od standardní pracovní doby. Výpočet dostupnosti navíc nezahrnuje pravidelná období vyhrazená pro údržbu systému, která jsou v pracovní dny v době od 18:00 do 6:00 následujícího pracovního dne a v neděli/svátek po celý den.

10.2             Kromě toho právo na využívání služeb dostupných na Platformě SFLX trvá pouze v rámci technických a provozních možností SFLX. SFLX usiluje o nepřetržitou použitelnost Platformy SFLX v rozsahu, v jakém je to technicky možné. Technické poruchy (např. přerušení dodávky elektrické energie, chyby hardwaru a softwaru, technické problémy na datových přenosových linkách) však mohou způsobit dočasná omezení nebo přerušení.

10.3             SFLX zajišťuje provozování platformy SFLX pouze na systémech zpracování dat na právním území České republiky, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ukládání údajů partnera bez výjimky České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. SFLX je však oprávněna kdykoli změnit místa plnění v rámci hranic výše uvedených zemí podle vlastního uvážení.

10.4             SFLX zajišťuje oddělenou správu údajů jednotlivých smluvních stran tak, aby byl vyloučen případný přístup k těmto údajům ze strany jiných zákazníků a/nebo jiných neoprávněných třetích osob. Výjimku tvoří ostatní Uživatelé platformy SFLX v nezbytném rozsahu – např. zasílatelské firmy a zákazníci/příjemci – ti, kdo se aktivně podílejí na zpracování příslušných transakcí na Platformě SFLX.

10.5             Data zaznamenaná na Platformě SFLX – zejména ta týkající se objednávek, dodávek, faktur atd. – jsou pravidelně zálohována SFLX nejméně jednou denně podle harmonogramu, aby byla zaručena obnova dat a informací v případě ztráty ve smyslu denní obnovy systému. Změny dat, ať už úmyslné (např. zadání dat), nebo neúmyslné (např. vymazání dat), ke kterým dojde mezi zálohováním, se neukládají. Za dodržení doby uchovávání dat podle obchodních, profesních a daňových zákonů však odpovídá výhradně partner. Dlouhodobé zálohování dat pro účely archivace není součástí rozsahu služeb Platformy SFLX.

10.6             SFLX usiluje o neustálý rozvoj Platformy SFLX. Proto je SFLX oprávněna kdykoli provést změny uživatelského rozhraní, funkcí, služeb a aplikací poskytovaných na Platformě SFLX – zejména změny týkající se uspořádání a designu – a obnovit jejich dostupnost. Takový průběžný vývoj může, ale nemusí být spojen s omezením nebo dokonce s odstraněním jednotlivých dílčích funkcí v subdoménách na Platformě SFLX. Pokud mohou být oprávněné zájmy partnera změnou služby, která má vliv na uvedený stav Platformy SFLX, ve značné míře dotčeny, informuje SFLX partnera o změně nejméně tři měsíce před jejím vstupem v platnost. V takovém případě může partner vznést námitky proti změně plnění do jednoho měsíce od jejího oznámení. Námitka musí být vznesena minimálně v písemné formě. Pokud SFLX neumožní partnerovi využívat Platformu SFLX v dříve dostupné podobě bezprostředně po podání námitky, je partner oprávněn smlouvu mimořádně vypovědět s okamžitou účinností ve lhůtě dvou týdnů ode dne účinnosti změny plnění.

11. Blokování přístupu

11.1             SFLX může zablokovat partnerovi přístup k Platformě SFLX – buď úplně, nebo pro jednotlivé Uživatele – dočasně nebo trvale, pokud existují konkrétní indicie, že došlo k porušení této smlouvy ze strany partnera nebo některého z jeho Uživatelů, k porušení Všeobecných podmínek, k porušení jiných všeobecných podmínek používání Platformy SFLX a/nebo platného zákona či právního požadavku nebo pokud má SFLX jiný oprávněný zájem zablokovat přístup k Platformě SFLX. Při rozhodování o zablokování přístupu SFLX náležitě zohlední oprávněné zájmy partnera.

11.2             V případě dočasného nebo trvalého zablokování přístupu k Platformě SFLX zablokuje SFLX příslušná přístupová oprávnění partnera i jeho Uživatelů a informuje jej o tom e-mailem.

12. Doba platnosti a ukončení

12.1             Tato smlouva pro Platformu SFLX se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran ji může ukončit s výpovědní lhůtou jeden (1) celý měsíc, jenž uplyne vždy ke konci následujícího kalendářního měsíce.

12.2             Kromě toho může být smlouva ukončena kteroukoli stranou bez výpovědní lhůty ze závažného důvodu (například nikoli však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy).

12.3             Jakákoli výpověď musí být minimálně v písemné podobě.

12.4             Ukončení této smlouvy nemá vliv na platnost jednotlivých smluv o dodání Produktů uzavřených na Platformě SFLX. Ty budou na Platformě SFLX zpracovávány tak, jak bylo dohodnuto, bez ohledu na případné ukončení smlouvy.

12.5             Partner je povinen stáhnout svá data a soubory, uložené na Platformě SFLX po ukončení smlouvy, a to pomocí funkcí exportu a stahování, které jsou k tomuto účelu na platformě samotné k dispozici, a to v dostatečném předstihu před ukončením daného smluvního vztahu. V případě ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty umožní SFLX partnerovi přístup k funkcím exportu a stahování na Platformě SFLX po dobu dvou týdnů počítanou od ukončení smlouvy. Při ukončení smlouvy – v případě ukončení bez výpovědi po uplynutí dalších dvou týdnů – je SFLX nejen oprávněna, ale i povinna okamžitě vymazat data partnera a zničit všechny dříve vytvořené kopie.

13. Ochrana údajů

13.1             Partner a SFLX budou dodržovat přiměřeně platné předpisy o ochraně údajů, zejména ty, které platí v České republice nebo jiné zemi podle místa bydliště subjektu údajů, a zaváží své zaměstnance, kteří se podílejí na spolupráci mezi partnerem a SFLX, k dodržování zákazu zveřejňování údajů, pokud k tomu již nejsou obecně zavázáni nebo navíc k takové povinnosti.

13.2             Pokud partner shromažďuje, zpracovává, nebo používá osobní údaje prostřednictvím Platformy SFLX, zaručuje, že je k tomu oprávněn v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, a zároveň v případě jakéhokoli porušení odškodní a zbaví SFLX nároků třetích stran.

13.3             Podrobnosti o povinnostech a předpisech týkajících se ochrany údajů naleznete v platných předpisech společnosti SFLX o ochraně údajů, které jsou součástí smluvního ujednání. V souladu se zákonnými požadavky jsou tam zaznamenány body ochrany údajů, které mají být regulovány.

14. Odpovědnost SFLX

14.1             Odpovědnost SFLX za škodu, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména za právní nemožnost, prodlení, vadné nebo nekvalitní plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a úmyslné porušení práva, je omezena podle tohoto bodu 14 v míře, pokud závisí na zavinění.

14.2             SFLX odpovídá bez omezení podle právních předpisů za škody na životě, tělesné újmy nebo škody na zdraví, které vznikly v důsledku nedbalosti SFLX nebo úmyslného porušení povinností ze strany jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob, jakož i za škody, které vznikly v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy, jakož i podvodného úmyslu SFLX, jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob.

14.3             SFLX rovněž odpovídá za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení smluvních povinností, jejichž splnění má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (zásadní povinnost). Odpovědnost je omezena na odpovědnost typickou pro smlouvy a předvídatelné škody.

14.4             Jakákoli další odpovědnost SFLX je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; to platí zejména také pro nároky z deliktního jednání. Pokud je odpovědnost SFLX vyloučena nebo omezena, platí uvedené vyloučení nebo omezení i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců, nebo zplnomocněných osob.

14.5             Výše uvedená omezení nebo vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost nezávislou na zavinění, jak je stanovena zákonem (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku), nebo na odpovědnost ze záruky uplatňovanou nezávisle na zavinění.  

14.6             Důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících omezení nebo vyloučení odpovědnosti podle bodu 14 nese SFLX.

15. Různé

15.1             Tato smlouva / Všeobecné podmínky / Nákupní podmínky jsou vyhotoveny v anglické a české verzi. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou a českou verzí je anglická verze rozhodující.

15.2             Pracovním dnem ve smyslu těchto Všeobecných podmínek je vždy den, který není státním svátkem v České republice. Neděle nejsou pracovními dny.

15.3             Partner může převést práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby pouze po obdržení výslovného písemného souhlasu SFLX.

15.4             Započtení je přípustné pouze s nespornými nebo právně závaznými pohledávkami společnosti SFLX.

15.5             Pro případné změny těchto Nákupních podmínek existují dva postupy: Na jedné straně může dojít k přijetí nového znění těchto Nákupních podmínek (například v rámci žádosti v aplikaci nebo v souvislosti s objednávkou) v rámci běžného obchodního vztahu mezi stranami. Alternativně (například v případě delší nečinnosti partnera) informuje SFLX partnera o změnách těchto Nákupních podmínek písemně, e-mailem nebo prostřednictvím Platformy SFLX. Pokud partner do šesti týdnů od obdržení oznámení nevznese proti těmto změnám námitky, považují se změny za přijaté a odsouhlasené. O právu vznést námitku a o právních důsledcích mlčení v případě změny těchto Nákupních podmínek bude partner informován

15.6             Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se její platnosti) jsou v prvním stupni příslušné výhradně soudy v České republice, a to dle místa sídla společnosti SFLX.

15.7             Pokud není výslovně stanoveno jinak, tato smlouva se řídí výhradně českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (Úmluva OSN o prodeji).

15.8             Tato smlouva / Všeobecné podmínky / Nákupní podmínky jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích – anglické a české. V případě rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí má přednost anglická jazyková verze.

General Terms and Conditions / Conditions of Purchase

Preamble

The company Schuettflix Česká republika s.r.o., with its registered seat at Jindřišská 937/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Praha 1, the Czech Republic, identification number 142 05 408, registered with the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague under file number C 362065—hereinafter referred to as "SFLX"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as Disposal Services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers (business persons) on its electronic sales platform.

The partner intends to act as a supplier (hereinafter referred to as a "Partner") for SFLX.

The following regulations apply to the cooperation of these parties:

1. Applicability

1.1                The Conditions of Purchase shall apply exclusively. The partner’s deviating or contradictory conditions are not recognized by SFLX unless SFLX has agreed to them expressly in writing. The version of the Conditions of Purchase valid at the time of the conclusion of the contract, which are available at https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/ as soon as the customer has logged in on the platform with his access data, shall be decisive. SFLX shall make the General Terms and Conditions available to the customer by email upon request.

1.2                These Conditions of Purchase shall also apply to all future transactions between the parties concerning the kind of Services regulated in these Conditions of Purchase as well as in cases where SFLX procures Services from the partner with foreknowledge of deviating or conflicting terms and conditions.

1.3                The partner affirms that it is an entrepreneur according to § 420 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.

2. Object of the Contract

2.1                SFLX operates an electronic sales platform for Services accessible on the internet (hereinafter referred to as the "SFLX Platform"). This sales platform essentially serves the handling of both the sale of Services to the customers by SFLX and the purchase of Services by SFLX from its suppliers—therefore in particular from the partner. For Products this includes the transactions for the delivery of said Products including collection at the suppliers—these suppliers can also be referred to as a "Provider" on the SFLX Platform—and the delivery to the SFLX’s customers. However, SFLX explicitly reserves the right (especially in the project business) to conclude contracts with other customers and suppliers including those without access to the SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "SFLX Platform" insofar as the regulations are not platform specific.

In connection with waste management and disposal services under these General Terms and Conditions / Conditions of Purchase, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as a waste management intermediary within the meaning of Section 45 of Act No. 541/2020 Coll., on waste, as amended.

In connection with transport services under these General Terms and Conditions / Conditions of Purchase, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as intermediator of freight forwarding services within the meaning of Section 2471 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (i.e. not directly as a freight forwarder or as a carrier).

2.2                Specific services which are necessary or expeditious for the proper recovery of, and, where required by law, disposal of waste, including preparation prior to processing or disposal, especially pursuant to the Czech Act No. 541/2020 Coll., on Wastes, as amended, including any implementary regulations therein (hereinafter referred to as the “Czech Waste Act”) are hereinafter referred to as "Disposal Services". All Disposal Services shall be provided in the Czech Republic and in compliance with all legal provisions applicable to the respective waste management regulations in each individual case as well as the official requirements and leaflets, guidelines, and information publications (collectively referred to as "Regulations"). The valid Regulations in force or applicable at the time of the performance of services shall always be decisive. The ancillary services of the Disposal Services include, in particular, obtaining all permits and authorizations necessary for the provision of service by the partner, unloading, weighing, preparation and transmission of weighing receipts, cooperation in the preparation or documentation of transport and accompanying documents, and the preparation of a proof of disposal in accordance with the statutory and/or official requirements. SFLX is entitled to request documentations and receipts in their original form from the partner. If the partner intends to execute the service (also) abroad or to have it executed abroad, the partner shall inform SFLX immediately in by written form. Furthermore, SFLX’s prior consent in text form is expressly required. If, with regard to a planned transboundary (cross-border) shipment of waste, notification is required in accordance with Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ("Waste Shipment Regulation") and/or the Act on the Implementation of Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste and/or the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and/or the Czech Law on Wastes, as well as additional regulations issued in this regard, and if this requires the cooperation of SFLX or another SFLX customer, the parties will come to an agreement on those details outside of the SFLX Platform.

2.3                During the contract period, the partner receives the technical possibility and authorization to access the SFLX Platform, as well as to use the respective functionalities of the SFLX Platform as offered within the scope of the valid agreement. The use of the SFLX Platform is only available to registered users and is free of charge. The partner decides which Services he chooses to offer SFLX for purchase using the SFLX Platform.

2.4                The SFLX Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data centre. The partner must ensure their own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data centre, and the procurement and provision of network access equipment. The access to the SFLX Platform, provided by SFLX at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g., SSL. The use of the SFLX Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the SFLX Platform on apps and/or mobile devices. Use of the SFLX Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection. Further partner requirements for the use of the SFLX Platform (e.g., browser type/version, addons/plugins, software, hardware, internet bandwidth, individual mobile phone number) can be found on https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

2.5                The partner will instruct the employees who need to use the SFLX Platform and any applicable subcontractors (cf. clause 5) in the operation of the relevant functions of the SFLX Platform to an appropriate extent.

3. Conclusion of Contract

3.1                After making all relevant documents available (by uploading) to the SFLX Platform, the partner decides which Services will be offered to SFLX at which prices (per ton) and at which plant address(es) they are available using the settings on the SFLX Platform. In particular, the partner shall specify the service location (called "locations" on the SFLX Platform) depending on where such Services are available.

With regard to Disposal Services, the partner shall also indicate the classification of the service locations. These can vary from location to location.

The posting of Services on the SFLX Platform by the partner, (i.e. the indication of the price and the available minimum quantity, in the case of Disposal Services waste covered by the services (waste designation and waste code according to the Czech Decree No. 8/2021 Coll., on the Waste Catalogue and Assessment of Waste Properties (Waste Catalogue), as amended from time to time, including additional properties or requirements including the presence and/or absence of certain chemical and/or physical parameters as well as maximum quantities per day) constitutes for the period when the respective Product has been marked as "available" by the partner on the SFLX Platform, a binding offer for the conclusion of a purchase or disposal contract.

SFLX is entitled to use the partner’s Services as often as desired and at a quantity at SFLX’s discretion in each case, provided that the quantity ordered in each case does not fall below or exceed the minimum or maximum quantity per day as indicated by the partner. SFLX is not under any obligation to accept offers from the partner or to purchase certain minimum quantities.

3.2                If not all functionalities of the SFLX Platform required for the creation of a partner’s binding offer and/or the acceptance of such an offer by SFLX are available, or if the partners prefer (for example because of the complexity) an assignment outside of the SFLX Platform, the parties can also conclude individual contracts in another legally permissible way in written form, to which these General Terms and Conditions, with the exception of the SFLX Platform specific regulations, apply.

3.3                The partner unilaterally selects the Service(s) offered there on the SFLX Platform in the content according to section 3.1 for which he is willing to conclude contracts with SFLX at any time for each location under the conditions regulated in these Conditions of Purchase.

With regard to Products, the partner determines the respective net selling price per ton. In addition, the partner specifies the guaranteed minimum quantity available. This is the delivery quantity which the partner is able to deliver for each Individual Order/purchase contract for the respective Products with the quality characteristics as defined on the SFLX Platform. In addition, the partner selects whether the respective Product(s) is/are currently available at the conditions as recorded by him, i.e., whether the partner currently accepts orders for the respective Product(s).

The partner is entitled to change the information about Services on the SFLX Platform at any time, but not for previously concluded individual contracts. If and as long as the respective Services are marked as available by him on the SFLX Platform, SFLX is entitled to order individual deliveries of this Service via the SFLX Platform. The binding contract—hereinafter also referred to as the "Individual Order"—becomes valid when SFLX accepts the partner's binding offer by assigning the partner an order for the quantity SFLX indicates, in each case with an Individual Order number from the SFLX Platform (in case of an assignment using the SFLX Platform the order can then be retrieved from the partner’s order list).

In case of bulk goods/other goods the fact that SFLX’s order does not fall below the minimum quantity stated by the partner as well as the fact that the respective products are marked as available is a condition for the conclusion of the contract.

In case of Disposal Services, it has to be considered that the quantity stated by SFLX is customarily based on a statement made by the customer which cannot be verified by SFLX beforehand by weighing. It is therefore only an estimated quantity, so that the partner must regularly assume that there will be greater or lesser quantities. The partner is therefore obligated to perform according to the conditions of the Individual Order based on the information given by the partner on the Platform about maximum quantities per day even if the quantities actually transferred are greater or lesser than the quantity information from SFLX at the time of placing the Individual Order by more than 10%.

3.4                Products are—at least quite predominantly—natural products whose quality, quantities and weight are subject to variability to a certain extent. Therefore, deviations in quantity and weight are unavoidable. As far as the delivered Products are greater or lesser than 5 % in quantity/weight/volume as stated in the order information from SFLX, but in any case, less than 1 ton, this shall not be considered as performance deficiency but as proper performance. An Individual Order carried out beyond these limits and, if applicable, one even expressly confirmed as proper by the driver of the truck concerned, shall not be deemed to constitute approval of performance deficiencies. Of course, only the actual quantity delivered will be invoiced in any case (cf. also item 6).

3.5                All Products must comply with the generally accepted technological standards, in particular the relevant ÚNMZ ("Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví", Czech authority for technical standardization) norms, and the public building regulations. If the sale does not take place on the SFLX Platform and special requirements for the Product have been agreed, these must also be complied with. If they bear a quality mark or standard from a quality protection association or other association, the associated quality requirements must be fulfilled. The partner is obligated to subject the Products as delivered to a careful outgoing inspection in order to ensure that they are free from defects and to prove this to SFLX upon request.

3.6                SFLX reserves the right to cancel binding Individual Orders completely or partially at any time without giving any special reasons—e.g., by closing/modifying them in the partner’s order list. In case of Products this applies as long as the respectively ordered Products have not been picked up by SFLX or a commissioned forwarding agency. In case of waste Disposal Services this applies if and insofar as the ordered service has not yet been retrieved through SFLX by delivery of waste at the address of the location. The aforementioned possibility of cancellation does not exist if the conclusion of the contract has taken place more than 14 days previously. If a cancellation is made, the respective Individual Order will be rescinded. Any Products already transferred to SFLX by the partner but not yet delivered to SFLX’s customer shall be returned and taken back by the partner. The partner shall not be entitled to any claims for expenses or any other recompense when this right of cancellation is exercised. Possible claims for damages by the partner in accordance with the statutory regulations shall remain unaffected.

3.7                If an order is placed outside the SFLX Platform, the contract shall be concluded as described below: SFLX sends a request to the partner—for example, in the form of sending a service specification. SFLX only sends these requests if the partner’s service transactions take place on the SFLX Platform. If the partner responds and sends price information or an offer, this response does not constitute acceptance of said offer to conclude a contract, it represents an offer to conclude a contract. The contract is concluded if SFLX accepts the offer in the form specified in the offer by the deadline specified in the offer. If no time limit is specified, it shall be 48 hours. If no form of acceptance is specified in the offer, the text form requirement shall apply. Since the extant General Terms and Conditions are obligatorily applied to all transactions on the SFLX Platform, the acceptance of the offer always takes place under the premise that the General Terms and Conditions from SFLX are exclusively applied.

3.8                Contingent Quotas/Projects

SFLX allows the partner to determine and agree to certain contingent Quotas/quantity Quotas for Services (hereinafter also referred to as "Projects") under specific circumstances.

3.8.1            To serve this purpose, the partner and SFLX agree—if required also outside the SFLX Platform—to the conditions for such Projects as related to one or more locations for the delivery of certain Products. In detail, the maximum total quantity of Products or Disposal Services that SFLX is entitled to order (hereinafter referred to as "Quota"), the price to be paid for it/them—as a rule a defined unit, price per ton—as well as the specific period of time (hereinafter referred to as the "Validity Period") for which the Project shall be valid shall be determined. In addition, general considerations i.e., parameters (e.g., certain always available minimum quantities or maximum quantities) can be agreed upon if necessary.

3.8.2            SFLX is entitled to, but not obligated to cancel an order for a contingent previously agreed upon for a Project (hereinafter referred to as "Project Orders") within the Validity Period by means of one or more individual whole or partial cancellations. Project Orders are usually completed using the SFLX Platform and processed as Individual Orders. During the Validity Period, the contingent must be continuously available from the partner. The partner is not entitled to reject Project Orders during the Validity Period. Unilateral determinations by the partner about the availability, minimum quantities or maximum quantities of the Products and Disposal Services as recorded on the SFLX Platform in accordance with section 3.2 shall not apply to Quotas. The partner's obligation to fulfill a Quota that has not yet been retrieved or ordered in full ends upon expiration of the Validity Period.

3.8.3            SFLX can only place a Project Order according to the general conditions agreed on with the partner for the Project. In all other respects, a Project Order shall be governed by the regulations applicable to Individual Orders.

4. Delivery, Collection and Loading

4.1                Place of performance for the contract is the plant address deposited by the partner at the time of the conclusion of contract for the respective service on the SFLX Platform. In the case of Disposal Services, the partner accepts the waste as defined in the Individual Orders for Disposal Services. The partner shall provide for unloading and, in case of commissioning weight-based disposals, the weighing of the defined waste.

In case of Products the partner transfers and conveys the Products ordered in the Individual Orders to SFLX or to the forwarding agency assigned by SFLX. In the case of customer self-collection, the transfer is performed by the customer. The partner provides loading and weighing for the Products.

4.2                The partner is obligated to fulfil Individual Orders during the opening hours indicated by him on the SFLX Platform after they have been placed; public holidays at the location in question are excluded from this. The partner is entitled to change the opening hours. However, for Individual Orders that have already been placed, these new opening hours shall only apply if and to the extent that they extend the previous opening hours.

4.3                For Products SFLX unconditionally chooses the time of collection for Products ordered unilaterally. In case of Disposal Services, SFLX unconditionally chooses the time of delivery of the waste for the service unilaterally, but will coordinate these times with the partner if at all possible.

The collections or deliveries must be made to the partner no later than two weeks after the date recorded in the respective Individual Order. The collection/delivery will be done either by SFLX itself or by third parties commissioned by SFLX.

4.4                If the partner provides services related to the unloading of the defined waste (for example, unloading using suitable equipment), the partner is obligated to perform the work carefully and shall confirm this during completion of the order record on the SFLX Platform.

4.5                SFLX determines at its own discretion what trucks  and how many truck loads will be delivered or collected. After confirmation by the respective truck driver, an electronic bill of lading is generated by SFLX, which can be accessed on the SFLX Platform. Partial collections of Individual Orders for Products—also distributed over different days and in partial quantities as determined by SFLX—are permissible. In these cases, the partner is obligated to load the Products as ordered on the trucks sent by SFLX using safe operational standards, to weigh them in advance and to confirm the completion of said loading immediately after its completion on the SFLX Platform.

4.6                The partner is obligated to ensure the unhindered accessibility/navigability of its loading area or unloading area for the use of all trucks. In the case of weight-based billing, a properly calibrated weighing facility must be kept available. Any questions about the loading area/unloading area from SFLX or the third party entrusted by SFLX with the collection shall be answered by the partner without delay. The collection/delivery is usually carried out by trucks with a weight of up to 40 tons. The access road to the loading/unloading area from the nearest main road must be at least 3 meters wide and 4 meters high and must not have more than a 10% incline. If a road or access driveway that must be used on the way to or from the loading/unloading area has a lower weight limit, width or height or a higher incline, the partner shall inform SFLX immediately and SFLX is not obligated to collect the Products under these conditions.

4.7                The partner is obligated to grant SFLX and the forwarding agent entrusted by SFLX unhindered access to the location of the delivery area/unloading area and to enable an immediate, undisturbed, and speedy loading/unloading of the Products during hours of operation (see section 4.2). If a truck reaches the loading/unloading area during the hours of operation (cf. Clause 4.2), the partner shall enable/carry out the loading/unloading, even if the hours of operation have elapsed—e.g., due to the quantity.

4.8                Within the process of purchasing products from the partner, the ownership right to the respective product shall pass to SFLX by taking over the respective product by the transport company (i.e. upon loading of the respective product onto the respective truck).

With regard to waste disposal services, the liability shall pass to the partner upon unloading of the respective waste at the site.

4.9                Within the process of waste disposal, the customer (i.e. waste producer) is the owner of the waste and has all the obligations of the waste producer until the moment of its handover to the facility designated for waste management and disposal. SFLX as intermediary of disposal services does not become owner of the respective waste. In the event that the transport of waste to the waste management and disposal facility is provided by the operator of such facility, the operator of the facility becomes the owner of the waste at the moment of the start of the transport (i.e. upon loading of the respective waste onto the respective truck).

4.10             The partner shall be responsible for weighing the Products or waste to be delivered prior to their loading/unloading if and when weight-based billing is applicable. In order to perform this, the partner shall use a properly calibrated scale. Each single truck weighing shall be documented by the partner in the form of a weight slip. The associated data (e.g., weight slip number, weight) must be entered on the SFLX Platform (in the case of Products, before loading is completed). For Products, the partner authorizes SFLX to create digital weight information on his behalf that contains the entered data and can be attached to the delivery bill by SFLX.

The original weight certificate has to be kept by the partner at least for the duration of any legally defined periods and shall be sent to SFLX free of charge upon request by email at any time.

For Products the following applies: If the partner does not have access to officially calibrated scales, he may substitute the weighing of the Products to be delivered by stating the loaded volume; in this case, corresponding information must be provided on the SFLX Platform before completion of the loading. However, the partner is obligated in any case to prove to SFLX the loading of the delivery quantity agreed upon in tons, if necessary, after processing the Individual Order transactions—for example, if SFLX has to provide proof of order fulfilment to the recipient. The actual weight of the Products in tons and not their volume shall always be decisive, although volume may be used to simplify the settlement in the relationship between the parties. As far as fixed values for the conversion of volume into weight for the individual product types are accessible on the SFLX Platform, these always refer to Products in loose and dry condition. These are only non-binding estimates of the physical density of the material.

4.11             SFLX is entitled to confirm weights, which can be carried out on an officially calibrated scale. The partner shall facilitate the weighing. In case of a negative deviation in the sampled value during weighing, all deliveries for the day in question shall be reduced by the percentage by which the control (sample) weighing is lower than the partner’s delivery specification.

4.12             The partner is hereby duly informed that SFLX acts as a drop shipment intermediary in the supply business. The inspection of the goods and, if necessary, notification of any and all defects shall take place after delivery to the recipient/customer.

5. Partner Qualification / Use of Subcontractors for Disposal Services

5.1                If a partner is a certified waste management company in accordance with the Czech Waste Act, it shall maintain this certification for the duration of this agreement. The partner accepts the responsibility to upload the relevant certificate (and the monitoring reports on the SFLX Platform immediately after registration. If the partner does not have the required certification, he shall upload a comparable permit on the SFLX Platform and maintain the validity of said certificate for the entire duration of this agreement. If the authorization of the partner to use the certificate/permit expires by expiration of the Validity Period, withdrawal or for any other cause, or if the certificate/permit no longer legally covers all Services offered by the partner, the partner shall inform SFLX immediately.

5.2                The partner is only entitled to use subcontractors and other vicarious agents in relation to the main service after prior written approval by SFLX and also only if they themselves are certified waste management companies according to the Czech Waste Act or have comparable official permits and/or certifications.

6. Remuneration

6.1                SFLX pays the partner the price agreed upon as recorded on the SFLX Platform for each Individual Order. In the case of weight-based prices, the decisive factor for the amount of the price is not the quantity ordered in each case, but the accurate quantity as collected or delivered in tons, even if the quantity to be delivered has been determined in the Individual Order by means of a volume specification. The official weighing receipts (weight slips) provided to SFLX by the partner are decisive for the determination of the quantity received. The price specifically includes loading the Products delivered and weighing them.

6.2                The partner shall be responsible to pay the accurate current respective statutory sales tax or value-added tax, regardless of how it appears in the order documentation.

6.3                The partner agrees that SFLX may issue self-billings on the partner’s behalf for the period from the date on which the partner has agreed to use the SFLX Platform until the date on which this Agreement is terminated by the partner or SFLX. The partner must notify SFLX immediately (i) if the partner ceases to be registered for VAT, or (ii) the partner’s VAT-ID number changes. Each self-billing will be considered accepted if the partner does not reject it within 14 days from the date of issue. The partner agrees to not raise separate sales invoices for the transactions covered by a self-billing.

6.4                The respective total amount billed for an Individual Order is due thirty (30) days after completion of delivery of the Products/provision of the Disposal Services and will be transferred by SFLX to the account as recorded by the partner in the SFLX Platform.

7. Partner Warranties and Liability

7.1                The partner warrants that the Products are delivered free and clear of third-party rights and that no third-party rights have been infringed by the delivery. In the case of Disposal Services, the partner guarantees that the services will be performed completely and according to all applicable regulations (in particular in compliance with the law). In case of any and all violations of the aforementioned warranties, the partner shall expressly exempt SFLX from any possible claims from third parties upon first request.

7.2                SFLX is entitled to enforce legal claims arising from defects or deficiencies without restriction. SFLX is expressly entitled to demand at its own choice removal of the defect or delivery of a defect-free Product or compensation.

7.3                In case of imminent danger SFLX is entitled to remove defects in Products at the partner's expense after correspondingly notifying the partner.

7.4                The partner shall keep insurance coverage (especially public liability insurance) that guarantees sufficient maximum insured amounts to cover any and all claims resulting from the cooperation with SFLX, to maintain this insurance during the contract period and is obligated to prove the insurance coverage to SFLX at any time upon request.

8. Administrator and User

8.1                The partner shall appoint at least one administrator. This person shall have access to the SFLX Platform by means of an identification code and a password to be assigned by SFLX. The administrator—if several administrators are appointed, this is valid for each of them—shall be authorized to grant and withdraw authorizations for the use of the SFLX Platform to third parties, e.g., employees of the partner or external service providers/partners of the partner, in the name of the partner according to the scope as generally defined by SFLX for this purpose on the SFLX Platform (these employees/commissioned persons/third parties are hereinafter referred to as "Users"). The number of possible Users is not limited; in particular, the administrator is entitled to designate additional administrators with the identical access authorizations. During the initial assignment of authorizations, a User profile is created for the respective User on the SFLX Platform and the respective Users receive an invitation to participate from SFLX by email, combined with the request to register on the SFLX Platform. Only after this registration is complete and after their consent to the General Terms and Conditions of SFLX—the administrator also has to consent once to the General Terms and Conditions—are the Users authorized to use the SFLX Platform, until the withdrawal of the authorization by the administrator, but no longer than until the termination of this contract. The scope of use for Users may be limited, either by the general functional scope of the SFLX Platform or based on the authorization roles supported by the SFLX Platform, if applicable, and the corresponding settings of the partner, for example also with regard to access to specific content.

8.2                The administrator—or administrators—and all other Users are authorized to act in the name and on behalf of the partner with SFLX, especially to make declarations of intent for the partner. Their actions as well as every action using the access data of the administrator(s) as well as any and all other Users in connection with the SFLX Platform have to be imputed as performed by the partner. All Users and administrator(s) are vicarious agents of the partner and are considered as authorized by the partner to represent the partner’s interests for SFLX.

8.3                The access data to the SFLX Platform is to be treated as strictly confidential by the administrator and the Users. The partner must ensure and guarantee that the access data is not distributed or revealed. SFLX shall be informed immediately if and when unauthorized third parties obtain knowledge or material information about the access data.

8.4                Three incorrect entries of access data and three months of non-use by the authorized SFLX User will automatically result in a temporary block on the respective access.

9. General Partner and User Obligations

In order for the SFLX Platform—especially with a large volume of Users—to function so that SFLX can provide its own contractual services correctly, all Users and the partner together with its Users (in the following administrator(s) and other users of the partner are uniformly referred to as "Users") have to comply with certain regulations and duties.

9.1                General

9.1.1            The partner has made themselves aware of the essential functional features of the SFLX Platform and bears the risk that the Platform fulfils his requirements and needs; if questions have arisen the partner has been advised by SFLX employees and/or by expert third parties prior to the conclusion of the contract.

9.1.2            The partner observes the instructions for the use of the SFLX Platform as provided by SFLX; the partner will regularly check the information sources provided on the SFLX Platform as well as the information sources provided on the internet at www.schuettflix.com and take them into account when using the SFLX Platform.

9.1.3            The partner will regularly check the information SFLX has made available on the SFLX Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access of new messages, documents, notifications, and other information. The information sent to him, i.e., to one of his Users using the notifications function of the SFLX Platform shall be considered as received at the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent at the latest.

9.1.4            The partner is obligated to use updated anti-virus programs on the local systems that are used to accesses the SFLX Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which includes in particular to always install the latest security patches available for the operating system used without delay.

9.1.5            The partner agrees that SFLX has access to partner data to the necessary extent for the analysis/remedy of errors/defects reported by him as well as in the context of the requested support and to ensure the proper operation of the SFLX Platform, in particular analyses of functional processes and examinations and/or testing of file structures.

9.2                The partner is fully and exclusively responsible for the content posted by him and his Users on the SFLX Platform. SFLX does not check any post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

9.3                The partner declares and warrants to SFLX that he is the authorized owner of the rights to the contents transmitted or uploaded by his Users (e.g., photos, names, telephone numbers) or is at least otherwise authorized (e.g., by an effective permission of the rights owners) to transmit the contents to SFLX, to make them available for use on the SFLX Platform and to make them available to his Users on the SFLX Platform. Therefore, the partner ensures before the transmission of pictures, plans, drawings, sketches, and other information that he is entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the SFLX Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties. Insofar as the partner transmits photographs in which persons can be recognized, this may only take place if their effective consent has been duly obtained.

9.4                The partner exempts and indemnifies SFLX from all claims which third parties (including foreign Users) assert against SFLX due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use of the SFLX Platform by the partner and his Users. This right to exemption includes in particular the costs of the necessary legal defense by SFLX, including all court costs and legal fees. The right to exemption does not exist if and to the extent that the partner or the Users concerned are not responsible for the infringement.

9.5                SFLX reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted contents themselves can be construed to have led to a violation of section 9.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of section 9.3 can occur.

9.6                SFLX stores and processes content and data for the partner that are provided by him and the Users during the use of the SFLX Platform as a technical service provider and which arise during the use of the SFLX Platform. The partner is obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the SFLX Platform software to any such risks. The partner shall guarantee to actively ensure that all Users comply with these obligations. The partner remains the responsible party with regard to personal data and must therefore always check whether the processing of such data on the SFLX Platform is allowed under the applicable User permissions according to law. The partner has to ensure in particular that all Users have consented and agree to receive emails, SMS and other push messages generated via SFLX—specifically in the context of the initial registration and invitation process.

9.7                Use of Content on the SFLX Platform

The use of the SFLX Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in section 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. Users are prohibited from using the contact data of other Users which are accessible via the SFLX Platform for any other purpose than for the commercial communication of the partner and only to the extent that the other User has consented or that which is permitted by law.

9.8                SFLX Platform Malfunction

9.8.1            Interfering with the SFLX Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the SFLX Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or Denial of Services attack) or to an unreasonable annoyance of other Users.

9.8.2            9.8.2. Electronic attacks of any kind against the SFLX Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual Users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

●              Hacking attempts, i.e., attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms of the SFLX Platform;

●              applying and/or spreading viruses, worms, Trojans and other harmful or malicious files;

●              brute force attacks;

●              other measures or procedures or exploits which can interfere with the SFLX Platform including all hardware and software used for its operation and/or damage SFLX or Users.

9.9                Evaluation (Ratings)

9.9.1            To the extent generally provided by SFLX, Users of the SFLX Platform can rate each other after the performance of a delivery and this information is publicly accessible on the SFLX Platform. SFLX reserves the right to have individual and varied aspects of the performance evaluated. The ratings are not checked or confirmed by SFLX. They may therefore be inaccurate or misleading.

9.9.2            Each User, i.e., every single User is obligated to provide only truthful information in the reviews or ratings submitted on the SFLX Platform. The evaluations submitted in each case must be factual and may not contain any vituperative criticism or any information that may be construed as such.

9.9.3            It is prohibited to submit ratings about oneself or to have them submitted by third parties, to include or mention circumstances in the ratings that are not related to the transactions for a specific delivery and to induce or otherwise encourage other Users to submit or not to submit a rating by means of threats or financial incentives.

9.9.4            There is no entitlement to the publication of submitted ratings, nor to the submission of ratings.

10. Availability and Operation of the SFLX Platform

10.1             SFLX guarantees as one of its responsibilities a 98% annual average availability for the SFLX Platform. Usually, the services of the SFLX Platform are provided from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 each day (7days 24 hours a day). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3,000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day.

10.2             Apart from that, the right to the use of the services available on the SFLX Platform is extant only within the technical and operational possibilities of SFLX. SFLX strives for an uninterrupted usability of the SFLX Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

10.3             SFLX assures to operate the SFLX Platform only on data processing systems within the legal territory of the Czech Republic, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area and to store partner data without exception in the Czech Republic, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area. However, SFLX is entitled to change the places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

10.4             SFLX ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Exempt from this are the other Users of the SFLX Platform to the extent necessary—e.g., the forwarding agents and customers/recipients—those who are actively involved in the processing of the respective transactions on the SFLX Platform.

10.5             The data recorded on the SFLX Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by SFLX according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in the sense of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the partner is solely responsible for compliance with retention periods under commercial, professional and tax law. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the SFLX Platform’s scope of services.

10.6             SFLX strives to continuously develop the SFLX Platform. Therefore, SFLX is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services and applications provided on the SFLX Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the SFLX Platform. If the justified interests of the partner can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the SFLX Platform, SFLX shall inform the partner about the change at least three months before it becomes effective. In this case, the partner may object to the change in performance within one month after its announcement. The objection must be raised in written form at a minimum. If SFLX does not enable the partner to use the SFLX Platform in the previously available form immediately after his objection, the partner is entitled to terminate the contract extraordinarily with immediate effect within a period of two weeks from the effective date of the service change.

11. Blocking Access

11.1             SFLX can block the partner's access to the SFLX Platform—either completely or for single Users—temporarily or permanently if there are concrete indications that there has been a violation of this contract by the partner or one of his Users, a violation of the General Terms and Conditions, a violation of any other general terms of use of the SFLX Platform and/or valid law or legal requirement or if SFLX has any other justified interest to block access to the SFLX Platform. When deciding about blocking access, SFLX will take the legitimate interests of the partner into account appropriately.

11.2             In case of temporary or permanent blocking of access to the SFLX Platform, SFLX shall block the respective access authorizations of the partner as well as his Users and inform him about this by email.

12. Duration and Termination

12.1             This contract for the SFLX Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full calendar months’ notice as of the the end of a subsequent clendar month.

12.2             Furthermore, the contract may be terminated by either party without notice for important cause (for example but not limited to a serious breach of contract).

12.3             Any termination shall be in text form at a minimum.

12.4             The termination of this contract does not affect the validity of the individual contracts for the delivery of Products concluded on the SFLX Platform. These will be processed on the SFLX Platform as agreed, notwithstanding any termination of the contract.

12.5             The partner is obligated to download his data and files stored on the SFLX Platform after termination of the contract by using the export and download functions provided for this purpose on the Platform itself in due time before the termination of the specific contractual relationship. In case of termination of the contract without notice SFLX shall allow the partner the access to the export and download functions on the SFLX Platform for the duration of 2 weeks as calculated from the end of the contract. With termination of the contract—in case of a termination without notice after expiration of a further two weeks—SFLX is not only entitled but obligated to delete the data of the partner immediately and to destroy all previously made copies.

13. Data Protection

13.1             The partner and SFLX will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in the Czech Republic or the country where given data subject has its place of residence and will oblige their employees involved in connection with the cooperation between the partner and SFLX to observe nondisclosure of data insofar as they are not already generally obligated to them or in addition to such an obligation.

13.2             If the partner collects, processes or uses personal data using the SFLX Platform, he guarantees that he is authorized to do so according to the applicable data protection law and regulations and also exempts and indemnifies SFLX from the claims of third parties in case of any violation.

13.3             Details about data protection obligations and regulations can be found in SFLX’s valid data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with the legal requirements, the data protection points to be regulated are recorded there.

14. Liability of SFLX

14.1             The liability of SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to Clause 14 insofar as it depends on culpability.

14.2             SFLX is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on SFLX’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of SFLX, its legal representatives or vicarious agents.

14.3             SFLX is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.

14.4             Any further liability on the part of SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of SFLX is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.

14.5             However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.  

14.6             The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to Clause 14 shall be borne by SFLX.

15. Miscellaneous

15.1             This contract / General Terms and Conditions / Conditions of Purchase were drawn up in English and Czech version. In case of any discrepancies between the English and Czech versions, the English version shall prevail.

15.2             Working day in the sense of these General Terms and Conditions is always a day which is not a holiday in the Czech Republic. Sundays are not working days.

15.3             The partner may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving the express written consent of SFLX.

15.4             A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of SFLX.

15.5             There are two procedures with regard to any amendments of these Conditions of Purchase: On the one hand, new versions of these Conditions of Purchase may be made by acceptance (for example, as part of a request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties. Alternatively (for example in the case of a longer period of inactivity by the partner) SFLX shall inform the partner about changes in these Conditions of Purchase in written form, by email or via the SFLX Platform. If the partner does not object to such changes within six weeks after receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. The partner shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to these Conditions of Purchase.

15.6             For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the courts in the Czech Republic shall have exclusive jurisdiction in the first instance, according to the place where SFLX has its registered office.

15.7             Unless expressly stated otherwise, this contract shall be exclusively governed by Czech law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).

15.8             This contract / General Terms and Conditions / Conditions of Purchase are drawn up in two language versions - English and Czech. In the event of a conflict between the English and Czech language versions, the English language version shall prevail.