General Terms and Conditions / Všeobecné podmínky

Účinnost od 17.06.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Následující dokument obsahuje VOP nejprve v místním jazyce a poté v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi češtinou a angličtinou je rozhodující anglická jazyková verze.

Úvodní poznámky

Následující dokument obsahuje dvoje Všeobecné podmínky. „Všeobecné podmínky / Podmínky prodeje“ se vztahují na nákup produktů a služeb odvozu prostřednictvím Platformy      SFLX nebo mimo Platformu      SFLX. To platí bez ohledu na to, zda jsou uvedené produkty zákazníkovi dopraveny nebo zda si je zákazník vyzvedne sám. „Všeobecné podmínky / Zasílatelské podmínky“ platí pouze v případě, že jsou zasílatelské služby objednány prostřednictvím Platformy      SFLX nebo mimo Platformu      SFLX.

Všeobecné podmínky / Podmínky prodeje

Preambule

Společnost Schuettflix Česká republika s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 142 05 408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 362065—dále jen „     SFLX“—prodává na své elektronické prodejní platformě komerčním zákazníkům (podnikatelům) převážně volně ložené (sypké) zboží/ostatní zboží (dále jen „Produkty“), jakož i služby odvozu a odstranění odpadu (dále společně jen „Služby“). Kromě toho společnost      SFLX nabízí související dodávky/odběry na místě.

Zákazník      má v úmyslu tyto služby využívat ke komerčním účelům.

Spolupráce smluvních stran se řídí navazujícími Všeobecnými podmínkami / Zasílatelskými podmínkami, které jsou nedílnou součástí Podmínek prodeje.

Definice a vysvětlivky

Zákazník: Zákazník je společnost, která uzavírá se společností      SFLX právní transakci, která se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

Zasílatel: Zasílatel je společnost nebo společnosti přepravující zboží, které je předmětem těchto Všeobecných podmínek, k zákazníkovi.

Stavební projekt/staveniště: Stavební projekt/staveniště je projekt, na nějž je uskutečněna objednávka. Zákazník je povinen uvést místo (obvykle adresu včetně ulice, čísla domu, PSČ a města).

Místo dodání: Místem dodání je místo v rámci Stavebního projektu/staveniště, kde jsou Produkty vyloženy.

Místo: Místo v kontextu Produktů je popsáno jako místo dodání. V případě služeb odvozu se tímto pojmem označuje místo nakládky, kde se odpad nakládá.

Zařízení pro nakládání s odpady: Termín zařízení pro nakládání s odpady zahrnuje zejména zařízení pro odstraňování odpadu a skládky.

1. Použitelnost

1.1                Uplatní se výhradně tyto Podmínky prodeje. Jakékoli odchylné nebo protichůdné podmínky zákazníka společnost      SFLX neuznává, pokud s nimi výslovně nesouhlasila písemnou formou. Rozhodující je znění těchto Podmínek prodeje platné v době uzavření smlouvy, které lze nalézt na adrese https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/ a které jsou na této adrese k dispozici ke stažení.

1.2                Tyto Podmínky prodeje se vztahují i na všechny budoucí transakce mezi stranami, jakož i na případy, kdy společnost      SFLX provádí Služby s předchozí znalostí odchylných nebo protichůdných obchodních podmínek.

1.3                Obchodní činnost společnosti      SFLX je určena výhradně pro komerční zákazníky (podnikatele). Zákazník potvrzuje, že je podnikatelem podle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů     .

2. Předmět smlouvy

2.1                Společnost      SFLX prodává Produkty a      zprostředkovává služby odvozu a odstranění odpadu. Prodej Produktů a zprostředkování služeb odvozu probíhá zásadně na elektronické prodejní Platformě přístupné na internetu (dále jen „Platforma      SFLX“). Společnost      SFLX si však výslovně vyhrazuje právo (zejména v oblasti projektové činnosti) uzavírat smlouvy se zákazníky včetně těch, kteří nemají přístup k Platformě      SFLX. V takovém případě se uplatní následující ustanovení těchto Všeobecných podmínek, a to i když se odkazuje na „Platformu      SFLX“, pokud tato ustanovení nejsou specifická pro danou Platformu.

Smluvním partnerem zákazníka je společnost      SFLX. Společnost      SFLX dodává objednané Produkty zákazníkovi jako zprostředkovatel, a to vlastním jménem. Přepravní služby zajišťují výhradně třetí strany. Společnost      SFLX rovněž poskytuje zákazníkovi služby odvozu vlastním jménem, avšak výhradně prostřednictvím třetích stran.

V souvislosti s nakládáním a odstraňováním odpadů dle těchto Všeobecných podmínek / Podmínek prodeje se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery jako zprostředkovatel nakládání s odpady ve smyslu § 45 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s přepravními službami dle těchto Všeobecných podmínek / Podmínek prodeje se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery pouze jako zprostředkovatel zasílatelských (speditérských) služeb ve smyslu § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tzn. nikoli sám přímo jako zasílatel nebo dopravce).

2.2                Služby odvozu a odstranění odpadu jsou veškeré služby nezbytné nebo účelné pro řádné zpracování, a pokud to vyžaduje zákon, odvozu odpadu, včetně přípravy před samotným zpracováním nebo odstraňování, a to zejména podle českého zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech prováděcích předpisů (dále jen „Český zákon o odpadech“) nebo – pokud je to možné dojednat – podle uvážení společnosti      SFLX. Společnost      SFLX může obecně poskytovat služby odvozu v České republice, jakož i zcela nebo částečně v zahraničí v souladu s právními předpisy platnými v konkrétním případě pro daný odpad. Pokud je v souvislosti s plánovanou přeshraniční přepravou odpadů vyžadováno oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů („Nařízení o přepravě odpadů“) a zákonem provádějícím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 1) a Basilejskou úmluvou ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 2). (Český zákon o odpadech), jakož i dalšími předpisy vydanými v této souvislosti, a pokud to vyžaduje součinnost zákazníka nebo třetí strany, dohodnou se strany na podrobnostech a dodatečných nákladech s tím spojených.

2.3                Služba zprostředkování odvozu a odstranění odpadů nabízená společností      SFLX se obecně týká odpadů ve smyslu Českého zákona o odpadech. Určení nebo upřesnění dalších údajů o druhu odpadu, kódu odpadu v konkrétním případě, jakož i dalších vlastností odpadu, se provádí v rámci uzavírání smlouvy, dle toho, co platí pro příslušnou konkrétní smlouvu.

2.4                Po dobu platnosti smlouvy má zákazník nárok na technickou možnost a oprávnění přístupu k Platformě      SFLX, jakož i na její využívání v rozsahu platné smlouvy. Používání Platformy      SFLX je dostupné pouze registrovaným uživatelům a je bezplatné.

2.5                Platforma      SFLX je umístěna na jednom nebo více serverech. Přenosovým místem služby je připojení k internetu pomocí příslušného datového centra. Zákazník si musí zajistit vlastní připojení k internetu, zajištění a údržbu síťového připojení k příslušnému datovému centru a pořízení a poskytnutí zařízení pro přístup k síti, aby mohl využívat internet na zákaznické straně Platformy      SFLX. Přístup k Platformě      SFLX, poskytovaný společností      SFLX bez žádných dodatečných nákladů, probíhá prostřednictvím prohlížeče nebo pomocí aplikací určených pro použití na chytrých telefonech/tabletech pomocí šifrovací technologie, např. SSL. Používání Platformy      SFLX vyžaduje stabilní internetové připojení. To platí zejména pro přístup k Platformě      SFLX prostřednictvím aplikací a/nebo mobilních zařízení. Používání Platformy      SFLX není možné bez udržování nerušeného internetového připojení. Další požadavky na straně zákazníka pro používání Platformy      SFLX (např. typ/verze prohlížeče, doplňky/pluginy, software, hardware, šířka internetového pásma, individuální číslo mobilního telefonu) naleznete na https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

3. Uzavření smlouvy

3.1                Prezentaci a inzerci služeb na Platformě      SFLX nelze chápat jako závaznou nabídku na uzavření smlouvy, jedná se o výzvu zákazníkovi, aby si objednal služby přesně tak, jak jsou prezentovány na Platformě      SFLX, a to za příslušné ceny (kupní cena plus náklady na dopravu / cena za odvoz plus náklady na dopravu a další poplatky a výdaje).

3.2                Uzavírání smluv o produktech

3.2.1            V rámci procesu objednávání služeb na Platformě      SFLX si zákazník nejprve na Platformě      SFLX vytvoří Stavební projekt/staveniště a ve druhém kroku vybere požadované služby. Požadované množství může kdykoli změnit. Po určení konkrétních Služeb a specifikovaného množství bude přesměrován na stránku, kde si může zvolit přesné místo na Stavebním projektu/Staveništi a také dobu dodání pomocí příslušného uživatelského vstupu (kliknutí). Pokud se zákazník rozhodne pro vlastní odběr produktů objednaných na Platformě      SFLX, uzavření smlouvy se neřídí bodem 3.3, ale bodem 3.5; v takovém případě není výběr produktů a jejich množství, jakož i potvrzení místa vyzvednutí objednávkou dle této smlouvy, ale rezervací. Pokud si zákazník přeje, aby dodávku provedla společnost      SFLX nebo zasílatelská firma pověřená společností      SFLX, bude přesměrován na stránku s přehledem, na které může zákazník potvrdit své údaje a ceny, které jsou mu nabízeny – a zejména u produktů prodávaných na váhu – je zobrazena také cena materiálu za tunu (jednotková cena), takže zákazník má možnost volby podle definovaných autorizačních rolí uživatele nezveřejňovat ceny jednotlivým uživatelům, kteří provádějí objednávku/poptávku jménem zákazníka. Případné chyby v zadání může zákazník opravit kliknutím na tlačítko „zpět“ (pokud je k dispozici, se zobrazením šipky směřující doleva nebo se srovnatelným označením). Pokud si zákazník přeje proces objednávky zcela zrušit, může kdykoli jednoduše zavřít okno prohlížeče nebo aplikaci opustit.

3.2.2            Odesláním objednávky—v případě potřeby také formou vydání potvrzení požadavků na objednávce—prostřednictvím Platformy      SFLX zákazník podává právně závaznou objednávku na nákup a dodání vybraných služeb. Pokud objednávka vychází z požadavku uvedeného v předchozí objednávce, který společnost      SFLX nemůže nebo již není schopna splnit v původně zvolené době dodání, má zákazník možnost změnit dobu dodání před odesláním právně závazné objednávky. Objednávka je pro zákazníka právně závazná po dobu dvou (2) pracovních dnů od jejího podání. Objednávka se podává v průběhu objednávkového procesu na Platformě      SFLX buď kliknutím na tlačítko „Objednat“, nebo pokud objednávku jménem zákazníka zpracoval jiný Uživatel, kliknutím na tlačítko „Vydat“. Závazná objednávka zákazníka je formálně potvrzena na Platformě      SFLX. Během tohoto procesu je každé objednávce přiděleno jedinečné číslo objednávky. Zobrazení tohoto čísla objednávky a zařazení objednávky zákazníka do seznamu objednávek zákazníka na Platformě      SFLX představuje přijetí objednávky společností      SFLX; tím je deklarováno potvrzení smluvního stavu pro výrobky/produkty objednané jménem zákazníka. Společnost      SFLX je však oprávněna deklarovat přijetí objednávky i jinou formou. Přijatá závazná objednávka zákazníka včetně údajů o objednaných produktech, místě a datu bude zákazníkovi trvale a elektronicky zpřístupněna na Platformě      SFLX spolu s těmito Všeobecnými podmínkami a platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Tyto údaje o objednávce si může zákazník kdykoli vytisknout.

3.2.3            Při přípravě objednávky služeb si zákazník zvolí službu, místo a datum doručení/vyzvednutí. Zákazník může provést specifikaci objednávky pomocí nabídek možností a formulářů pro zadávání údajů, které jsou obecně dostupné na Platformě      SFLX. Pokud má zákazník požadavek, který nenalezne v možnostech výběru uvedených na Platformě      SFLX, doporučujeme mu, aby kontaktoval přímo společnost      SFLX (nikoliv na Platformě      SFLX) a svůj požadavek společnosti      SFLX sdělil telefonicky nebo písemnou formou.

3.2.4            Pokud se zákazník rozhodne objednané produkty odebrat osobně namísto toho, aby mu byly dodány, je mu na Platformě      SFLX v rámci procesu výběru/rezervace požadovaného materiálu v rezervovaném množství předložen výběr možných míst odběru/dodavatelů, jakož i příslušná nabízená cena—např. cena materiálu za tunu (jednotková cena). Pokud si zákazník vybere jedno ze zobrazených míst vyzvednutí/jednoho ze zobrazených dodavatelů, bude tam zákazníkem požadovaný produkt (produkty) v uvedeném množství za zobrazenou cenu nezávazně rezervován. Zákazník není povinen vyzvednout si produkt(y) v rezervovaném množství na místě vyzvednutí u dodavatele společnosti      SFLX—tento dodavatel může být v těchto Podmínkách prodeje a na Platformě      SFLX označován také jako „Dodavatel“ —v otevírací době, která je tam obecně platná. S touto rezervací ještě není spojena závazná objednávka a závazné uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena až naložením Produktu (Produktů) na potvrzeném místě odběru, a to tak, jak bylo provedeno v rámci uskutečněného odběru. Společnost      SFLX si vyhrazuje právo zrušit rezervaci zákazníka zcela nebo částečně, dokud není proveden odběr ze strany zákazníka. Toto zrušení je sděleno příslušným oznámením nebo zcela vymazáno na Platformě      SFLX. Zákazník je naopak oprávněn zrušit svou rezervaci na Platformě      SFLX po dobu, po kterou nebyl proveden částečný nebo úplný odběr.

3.2.5            Produkty nabízené společností      SFLX jsou – přinejmenším v převážné míře – přírodní produkty, jejichž kvalita, množství a hmotnost jsou do určité míry proměnlivé. Odchylkám v množství a hmotnosti se proto nelze vyhnout. Pokud jsou dodané produkty v množství/hmotnosti/objemu uvedeném v informacích o objednávce zákazníka větší nebo menší než 5 %, nepovažuje se to za nedostatek plnění, ale za řádné plnění. Není třeba dodávat, že fakturováno bude pouze skutečně dodané množství zákazníkovi (srov. také bod 9). Obrázky produktů na Platformě      SFLX jsou v každém případě pouze orientační a zobrazují pouze třídu daných produktů a nejsou závazné.

3.3                Pokud je objednávka učiněna mimo Platformu      SFLX, smlouva se uzavírá způsobem popsaným níže: Zákazník zašle společnosti      SFLX žádost – například formou zaslání specifikace služby. Pokud společnost      SFLX odpoví a zašle informace o ceně nebo nabídku, nepředstavuje tato odpověď přijetí uvedeného návrhu na uzavření smlouvy (pokud není v odpovědi výslovně uvedeno jinak), představuje nabídku na uzavření smlouvy. Společnost      SFLX zasílá nabídky pouze v případě, že na Platformě      SFLX dochází k transakcím se službami. Vzhledem k tomu, že na všechny transakce na Platformě      SFLX se povinně vztahují stávající Všeobecné podmínky, generování nabídky probíhá vždy za předpokladu, že se použijí výhradně Všeobecné podmínky společnosti      SFLX. Smlouva je uzavřena, pokud zákazník přijme nabídku ve formě uvedené v nabídce ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, činí 48 hodin. Není-li v nabídce uvedena forma přijetí, platí požadavek na textovou formu. 

3.4                Uzavření smlouvy o odvozu a odstranění odpadu a závazky

Uzavření smlouvy o službách odvozu a odstranění odpadu probíhá mimo Platformu      SFLX v písemné formě. Společnost      SFLX si vyhrazuje právo zpřístupnit uzavření a obsah smlouvy v digitální podobě zcela nebo zčásti pomocí „objednávky přepravy“ nebo jiným způsobem na Platformě      SFLX. Rozhodující je však pouze obsah konkrétní smlouvy skutečně uzavřené v písemné formě, zobrazení na Platformě      SFLX není smluvně závazné a nemá samo o sobě žádnou vypovídací hodnotu.

V rámci přípravy nabídky, jakož i uzavření smlouvy na služby odvozu a odstranění odpadu včetně přepravních služeb, je zákazník povinen účelně poskytnout veškeré potřebné informace týkající se odpadu, který má být dle uvážení společnosti      SFLX      odstraněn, a to úplně a poctivě, zejména pokud jde o původ odpadu, druh odpadu spolu s informací o kódu odpadu dle české vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění, a další vlastnosti, které jsou obvyklé nebo dle uvážení společnosti      SFLX nezbytné nebo účelné pro druh a způsob odvozu, a poskytnout zejména deklarační rozbory. Deklarační rozbory a odběr vzorků, z nichž vycházejí, se provádějí v souladu s platnými právními předpisy, jakož i s úředními požadavky a letáky, směrnicemi a informačními publikacemi. Společnost      SFLX není povinna ověřovat informace zákazníka o odpadech, které mají být odstraněny, a/nebo dokumenty, které zákazník k tomuto účelu poskytne. Za úplnost a správnost poskytnutých informací a dokumentů odpovídá výhradně zákazník. Zákazník je dále odpovědný za prověření a dodržení případných podmíněných povinností k předání nebo nabídnutí odpadu a je povinen nenabízet a/nebo nepředávat odpad, pro který takové povinnosti služby odvozu pro společnost      SFLX existují.

V případě nebezpečných odpadů ve smyslu Českého zákona o odpadech je zákazník jako původce odpadů nebo obdobně jako původce odpadů obecně povinen předložit doklady v souladu s požadavky Českého zákona o odpadech. Nezávisle na tom se zákazník a společnost      SFLX vzájemně podporují a poskytují si potřebné informace, aby strany zapojené do služby odstraňování mohly splnit své povinnosti podle Českého zákona o odpadech. Společnost      SFLX není povinna vypracovávat samostatné doklady o odstraňování, které nevyplývají ze zákonných povinností Českého zákona o odpadech.

3.5                Podmíněné kvóty/projekty

     SFLX umožňuje zákazníkům za určitých konkrétních okolností stanovit a odsouhlasit určité podmíněné kvóty/množstevní kvóty pro Služby (dále také „Projekty“).

3.5.1            Za tímto účelem se zákazník a      SFLX dohodnou—v případě potřeby i mimo Platformu      SFLX—na podmínkách a požadovaných službách vztahujících se k jedné nebo více lokalitám. V důsledku toho se podrobně stanoví maximální celkové množství, které je zákazník oprávněn objednat (dále jen „Kvóta“), odměna, která za ni má být zaplacena—případně jako konečná celková cena za zboží i dodávku—a zejména doba (dále jen „Doba platnosti“), po kterou má Projekt platit. Kromě toho lze v případě potřeby dohodnout případné další obecně platné parametry (např. konkrétní třídy vozidel pro dodávku).

3.5.2            Zákazník je povinen zadat jednu nebo více individuálních objednávek (dále jen „Projektové objednávky“) souvisejících s Projektem, které dohromady tvoří minimálně 75 % z celkového objemu projektu – čímž bude zajištěno, že Projektové objednávky mohou být dodány/vyzvednuty v rámci obvyklé dodací lhůty / lhůty pro vyzvednutí viditelné na platformě SFLX před uplynutím doby platnosti. Zákazník není povinen zadávat objednávky nad tento rámec. Po uplynutí Doby platnosti již společnost SFLX není povinna dodávat ve vztahu ke kontingentu.    

3.5.3            Zákazník může zadat objednávku projektu pouze za podmínek tak, jak byly dohodnuty se společností      SFLX pro daný projekt (např. minimální množství, maximální množství, maximální limity, omezení výběru na násobek určitého minimálního množství). Není-li dohodnuto jinak, minimální/maximální množství se vždy odvíjí od třídy vozidla, které je k dispozici pro dodávku/odběr. Zákazník může zadávat pouze individuální objednávky, které jsou doručovány/odebírány plně naloženými nákladními vozidly příslušné třídy vozidel, která jsou k dispozici; minimální množství, které je třeba dodržet, proto odpovídá maximálnímu přepravnímu objemu nákladního vozidla příslušné třídy vozidel a množství objednávky, které přesahuje minimální množství, musí odpovídat násobku tohoto minimálního množství.

3.5.4                 SFLX si vyhrazuje právo fakturovat každou dílčí dodávku realizovanou v rámci jedné projektové zakázky samostatně podle bodu 9.

3.5.5            Projekty trvající šest měsíců nebo déle vyžadují, aby se strany dohodly na následujícím postupu úpravy cen. Zdrojem pro stanovení cenové úpravy jsou cenové indexy      Českého statistického úřadu Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby). Referenční hodnotou pro stanovení příslušné změny indexu je vždy průměrná roční hodnota za rok 2021. Vychází se rovněž z data objednávky.

4.Dodací lhůta a dodávka produktů

4.1                Společnost      SFLX sama nenabízí přepravní služby, ale nechává si dodávky produktů realizovat zasílatelskými agenturami. Dodávka produktů se provádí na místo určené zákazníkem (Stavební projekt / Staveniště      a místo na uvedeném staveništi), avšak pouze na území České republiky. Pokud vyšší moc (přírodní katastrofy, válka, občanská válka, teroristický útok) trvale znemožní dodávku nebo jinou službu, je jakákoli povinnost plnění ze strany společnosti      SFLX vyloučena. Veškeré již zaplacené částky budou zákazníkovi neprodleně vráceny. Společnost      SFLX je rovněž oprávněna odmítnout dodávku/službu, pokud to vyžaduje úsilí, které je v hrubém nepoměru k zájmu zákazníka na splnění kupní smlouvy podle obsahu uzavřené smlouvy a požadavků dobré víry. V takovém případě se přiměřeně použije bod 4.1 věta 3.

4.2                Vzhledem k množství objednaných Produktů je často nutné, aby společnost      SFLX rozdělila objednávky do více zásilek. Společnost      SFLX je proto oprávněna provádět dílčí dodávky, pokud

4.2.1            zákazník může dílčí dodávku využít v rámci smluvně stanoveného účelu,

4.2.2            je zajištěna dodávka zbývajícího nezaplaceného objednaného zboží a

4.2.3            zákazníkovi nevzniknou značné dodatečné výdaje nebo dodatečné náklady (pokud se společnost      SFLX nedohodne, že tyto náklady ponese).

4.3                Dodání produktů se uskuteční v dohodnutém termínu nebo v dohodnutém časovém rámci. Společnost      SFLX je však v zásadě oprávněna dodat produkty v dřívějším termínu, i když se strany nedohodly jinak. To platí zejména pro termín dodávky. Sjednání zcela konkrétního data („plánovaná dodávka“) nepředstavuje pevně stanovenou transakci („fixní termín“) a vždy zahrnuje minimální toleranci +/- 1 hodinu, a to i v případě, že na Platformě      SFLX nebo v dohodě mimo tuto Platformu je možné datum určit na minutu přesně. Překročení dohodnutého termínu opravňuje zákazníka pouze k uplatnění práv uvedených v bodě 4.7. S výjimkou zpoždění způsobeného úmyslně nebo hrubou nedbalostí je tímto vyloučena jakákoli další odpovědnost společnosti      SFLX, zejména za následné škody.

4.4                Zákazník je povinen v rámci své objednávky, jakož i při vytváření Stavenišť / Stavebních projektů, přesně a jednoznačně popsat místo; to zahrnuje zejména uvedení přístupnosti/dostupnosti místa pro požadované vozidlo. Pokud zákazník specifikuje místo v rámci individuální objednávky – např. uvedením přesného bodu na mapě – musí být toto místo v rámci hranic zadaného stavebního projektu. Zákazník je povinen neprodleně zodpovědět veškeré dotazy týkající se místa od společnosti      SFLX nebo třetí osoby, kterou společnost      SFLX pověřila vyzvednutím nebo dodáním. Dodávka produktů se obvykle provádí nákladními vozidly o hmotnosti do 40 tun. Přístupové cesty ke Stavebnímu projektu/Staveništi z nejbližší hlavní silnice, jakož i veškeré příjezdové cesty v rámci Stavebního projektu/Staveniště musí být vhodné pro hmotnost do 40 tun a musí být široké nejméně 3 metry a 4 metry vysoké a nesmí mít větší sklon než 10 %. Pokud má silnice nebo příjezdová cesta, která má být použita pro dodávku na místo, nižší hmotnostní limit nebo nižší šířku/výšku nebo vyšší sklon, je zákazník povinen o tom a o případných dalších překážkách plnění informovat společnost      SFLX při zadání objednávky. Pokud zákazník uvedl místo, které však není pro zasílatele jasně identifikovatelné, pokusí se zasílatel nejprve kontaktovat zákazníka, aby uvedené místo identifikoval. Pokud se to nepodaří, je zasílatel oprávněn buď zaparkovat zásilku na vhodném viditelném místě v prostorové blízkosti (do 100 m) místa, nebo zboží vůbec nedodat.

4.5                Zákazník je povinen umožnit společnosti      SFLX a jí pověřenému zasílatelovi kdykoli nerušený přístup na sjednané místo a umožnit okamžitou a nerušenou vykládku produktů. Pokud je zákazník nebo některý z jeho uživatelů, oprávněný vydat potvrzení o dodávce podle přiděleného profilu autorizační role, přítomen na sjednaném místě v době dodání produktů, je povinen být přítomen u vykládky produktů a potvrdit dokončení dodávky na Platformě      SFLX bezprostředně po jejím dokončení. Pokud je dodávka realizována v době nepřítomnosti zákazníka nebo některého z jeho oprávněných uživatelů, musí být potvrzení o dokončení dodávky provedeno neprodleně, nejpozději do 9:00 následujícího dne. Při potvrzení by měl zákazník zhodnotit kvalitu a dodávku produktů.

4.6                Společnost      SFLX neodpovídá za nemožnost realizovat dodávku ani za zpoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými nepředvídatelnými událostmi, které mohou nastat v době uzavření smlouvy (např. provozní poruchy všeho druhu, potíže při obstarávání materiálu nebo energií, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovních sil, energií nebo surovin, potíže při obstarávání potřebných úředních povolení, úřední opatření nebo chybějící, nesprávné nebo opožděné dodávky ze strany zasílatelských firem), za které společnost      SFLX neodpovídá. Za předpokladu, že tyto události podstatně ztěžují nebo znemožňují dodání nebo poskytnutí služby společnosti      SFLX a zábrana nebo překážka není pouze dočasná, je společnost      SFLX oprávněna odstoupit od smlouvy. V případě dočasných překážek se termíny dodání nebo poskytnutí služby prodlouží nebo odloží o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu na zahájení provozu nebo obnovu. Pokud nelze očekávat, že zákazník převezme dodávku nebo služby z důvodu nepředvídaného zpoždění, může od smlouvy odstoupit okamžitým písemným prohlášením adresovaným společnosti      SFLX.

4.7                V případě zpoždění dodávky, za které odpovídá společnost      SFLX, budou sjednané náklady na dopravu sníženy ve prospěch zákazníka,

4.7.1            v případě „termínu dodání“ v plné výši o příplatek sjednaný za včasné dodání, pokud je zpoždění delší než jedna hodina,

4.7.2            v případě jakéhokoli jiného zpoždění dodávky o paušální částku ve výši 30 % sjednaných nákladů na dopravu.

Pokud se zpoždění dodávky týká pouze jednotlivých nebo samostatných dílčích dodávek, snižuje se výše uvedená srážka nákladů na dopravu proporcionálně. Rozhodující je pak poměr zpožděné dodávky k zbývajícímu množství dodávky. Byla-li sjednána konečná cena bez uvedení dopravních nákladů, použijí se body 4.7.1 a 4.7.2 obdobně s tím, že pro bod 4.7.2 slouží jako imaginární norma pro uvedený výpočet dopravní náklady obvyklé v daném místě.

4.8                Pokud se společnost      SFLX opozdí s dodávkou nebo službou nebo pokud se stane, že pro společnost      SFLX není poskytnutí dodávky nebo služby možné, ať už z jakéhokoli důvodu, je odpovědnost společnosti      SFLX za náhradu škody omezena podle bodu 6 a nezávisle na bodu 4.7.

4.9                Pokud bude      přeprava již přepravovaných produktů zcela přerušena z důvodů, za které je odpovědný zákazník – včetně, nikoliv však pouze, následujících podmínek:      příjezdové cesty k místu přepravy jsou zablokovány, není k dispozici vhodné místo vykládky, místo dodávky nelze jednoznačně určit nebo zákazník neoprávněně odmítne převzetí – a vozidlo použité k přepravě je nuceno se vrátit zpět, individuální objednávka nebude znovu provedena, ale bude ukončena bez dodání produktů. Odměna, která má být v tomto případě vyplacena, vychází z bodu 9.2; výplata jakékoli jiné odměny se ruší, přičemž případné nároky společnosti      SFLX na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Pokud je přerušená přepravní služba dílčí dodávkou, výše uvedené ustanovení se použije přiměřeně a proporcionálně podle přesně vypočitatelného koeficientu pouze na danou dílčí dodávku.

4.10             Dodání na místo („poslední míle“) se provádí nákladním automobilem. Společnost      SFLX si však vyhrazuje právo, zejména v případech delších přepravních tras, použít v případě potřeby i jiné vhodné dopravní prostředky (např. kombinaci nákladní automobil – železniční doprava – nákladní automobil).

4(a)             Sběr a převzetí služeb odvozu a odstranění odpadů

4(a).1         Sběr odpadů pro sjednané služby odvozu se provádí na místě určeném zákazníkem, avšak pouze na území České republiky. Zákazníci nebo třetí osoby v jejich zastoupení jsou povinni poskytnout pouze odpady odpovídající sjednané službě odvozu odpadů a vlastnostem uvedeným nebo odsouhlaseným zákazníkem a společnost      SFLX je povinna tyto odpady pouze převzít nebo vyzvednout. Pokud množství odpadu k vyzvednutí přesáhne množství uvedené zákazníkem při uzavření smlouvy, je společnost      SFLX oprávněna, nikoliv však povinna, toto nadměrné množství pro zákazníka      odstranit za dohodnutých cenových podmínek a podmínek plnění.

Zákazník je dále povinen společnosti      SFLX zajistit, aby jí byl odpad poskytnut pouze na sběrných místech výslovně k tomuto účelu schválených. Zákazník odpovídá za zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti s přípravou a poskytnutím odpadu před jeho odvozem. Není-li dohodnuto jinak, zákazník odpovídá za nakládku odpadu.

4(a).2         Není-li dohodnuto jinak, může společnost      SFLX svoz odpadu rozdělit do několika transportů.

4(a).3         Odpad bude svážen v dohodnutém termínu nebo v dohodnutém časovém rámci. Po čekání delším než 15 minut má společnost      SFLX nárok na poplatek za čekání ve výši      2.250 CZK za hodinu. Tento poplatek bude vypočítáván a účtován každých 15 minut.

4(a).4         Ustanovení 4.6 se použije přiměřeně.

4(a).5         Vlastnické právo k odpadu přechází až po převzetí odpadu v zařízení na odstraňování odpadu, které má společnost      SFLX smluvně zajištěno pro služby odstraňování odpadu.

5. Vlastní odběr

5.1                Pokud se zákazník rozhodl, že si produkty nenechá doručit, ale vyzvedne si je sám, musí si zajistit jejich vyzvednutí na místě vyzvednutí uvedeném v průběhu rezervace. Vyzvednutí je tam možné v otevírací době uvedené na Platformě      SFLX, a to po dobu, po kterou ještě nebyla rezervace odložena nebo zrušena. Pro naplánování tohoto vyzvednutí musí zákazník na Platformě      SFLX zahájit jeden nebo více transportů s vozidly, které si tam vytvořil. V opačném případě nebude nakládka a doručení na místo vyzvednutí možná. O nedělích a svátcích je vyzvednutí možné pouze tehdy, je-li to odpovídajícím způsobem zaznamenáno v uvedené provozní době. Provozní doba uvedená na Platformě      SFLX v době předmětné rezervace má zásadní důležitost. Zákazník je povinen při jízdě na místo vyzvednutí dodržovat firemní pravidla příslušného dodavatele společnosti      SFLX.

5.2                Na místě vyzvednutí je zákazník oprávněn příslušnému dodavateli společnosti      SFLX bezprostředně před nakládkou/předáním rezervovaných produktů prohlásit, že bude odebrána pouze část rezervovaného množství, přičemž společnost      SFLX si vyhrazuje právo trvat na minimálním odběru 1 tuny na objednávku/rezervaci. Vzhledem k zvláštním vlastnostem produktů a možným obtížím při přesné nakládce zákazník akceptuje určité odchylky, pokud jde o množství a hmotnost. V tomto ohledu se přiměřeně použije bod 3.6. Fakturováno je však pouze skutečně naložené množství. To platí zejména v případě, že skutečně dopravované množství přesahuje provedenou rezervaci.

5.3                Za naložení produktů na vozidlo zákazníka, které si vybral na Platformě      SFLX, je obecně odpovědný dodavatel společnosti      SFLX. Zákazník nebo jeho řidič mu asistuje a umožňuje nerušenou nakládku. Tím je zajištěna provozně bezpečná nakládka. Za nakládku a provozní bezpečnost naložených produktů odpovídá výhradně zákazník. Produkty vyzvednuté zákazníkem v místě vyzvednutí jsou před potvrzením ukončení nakládky zváženy. Jakékoli pochybnosti o správnosti vážení a kvalitě přepravovaného zboží musí řidič zajišťující vyzvednutí neprodleně nahlásit společnosti      SFLX, aby mohlo být v případě potřeby provedeno ověřené vážení nebo dodatečná kontrola. Dokončení nakládky musí řidič neprodleně po jejím dokončení potvrdit na Platformě      SFLX a poté, co příslušný dodavatel společnosti      SFLX předtím potvrdil nakládku na Platformě      SFLX. Následně je společností      SFLX vygenerován elektronický nákladní list, který je přístupný na Platformě      SFLX.

5.4                Po dokončení nakládky na vozidlo poskytnuté zákazníkem se naložený Produkt považuje za dodaný zákazníkovi dle definice uvedené v této smlouvě. Pokud je dopravované množství menší než množství uvedené v rezervaci, zůstává rezervace zachována včetně zbývajícího množství. Dokud není probíhající rezervace zrušena, lze provádět dodatečné (částečné) odběry v souladu s bodem 5 těchto podmínek.

5.5                V případě vlastního odběru je zákazník povinen uvést Stavební projekt/staveniště i příslušnou lokalitu. Zákazník zajistí, že bude Produkty přepravovat v rozsahu původní dodávky ze závodu (zařízení) výhradně do téže země uvedené ve stavebním projektu. Jakmile bude tato dodávka dokončena, může zákazník později přepravit produkty na jiná místa.

6. Odpovědnost společnosti SFLX

6.1                Odpovědnost společnosti      SFLX za škody, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména za právní nemožnost, prodlení, vadné nebo nekvalitní plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a úmyslné porušení práva, je omezena podle bodu 12, pokud jde o zavinění.

6.2                Společnost      SFLX není odpovědná v případě prosté nedbalosti svých agentur, právních zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, jejichž plnění je nezbytné pro řádné plnění příslušné smlouvy a na jejichž plnění se zákazník pravidelně spoléhá a/nebo může spoléhat. Podstatnými smluvními povinnostmi se proto rozumí zejména povinnost včasného plnění (služby dodání nebo odvozu a odstranění odpadu), bezvadnost služby z hlediska vlastnického práva a s vyloučením pouhých nepodstatných věcných vad, jakož i povinnosti poradenství, ochrany a péče, které mají zákazníkovi umožnit užívání služeb v souladu se smlouvou nebo které mají chránit život a zdraví zaměstnanců zákazníka nebo chránit majetek zákazníka před značnými škodami.

6.3                Společnost      SFLX odpovídá rovněž za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení smluvních povinností, jejichž splnění má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (kardinální povinnost). Odpovědnost je omezena na odpovědnost typickou pro smlouvy a předvídatelné škody.    

6.4                Jakákoli další odpovědnost společnosti      SFLX je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; to platí zejména pro nároky z protiprávního jednání. Pokud je odpovědnost společnosti      SFLX vyloučena nebo omezena, platí uvedené vyloučení nebo omezení i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců nebo zplnomocněných osob.    

4.5                Výše uvedená omezení nebo vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost nezávislou na zavinění stanovenou zákonem (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) nebo na odpovědnost ze záruky uplatněnou nezávisle na zavinění.    

6.6                Důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících omezení nebo vyloučení odpovědnosti podle bodu 12 nese společnost      SFLX.

6.7                Zákazník nese odpovědnost bez omezení v souladu se zákonnými ustanoveními. Zákazník je dále povinen odškodnit společnost      SFLX za veškeré škody a náklady, které společnosti      SFLX vzniknou v důsledku neúplných nebo nesprávných informací a/nebo dokumentů poskytnutých zákazníkem podle bodu 3.4, jakož i za veškeré škody a náklady, které společnosti      SFLX vzniknou v důsledku toho, že odpad odebraný na daném místě nemá vlastnosti uvedené zákazníkem a/nebo s ním dohodnuté.

7. Záruka

7.1                     Uplatnit nároky za záruky lze ve lhůtě (a) jeden rok od dodání v případě Produktů a (b) dva roky od dokončení plnění v případě služeb odvozu a odstranění odpadu, nebo pokud je plnění schopné převzetí a převzetí se na ně vztahuje, od okamžiku převzetí nebo od okamžiku převzetí právně rovnocenných skutečností. Tato      lhůta neplatí (a) v případě podvodného zatajení vady plnění společností      SFLX, jakož i (b) u nároků na náhradu škody zákazníka, pokud společnost      SFLX odpovídá bez časového omezení podle úpravy v bodech 6.2 a 6.7. V těchto případech se      lhůty pro uplatnění nároků řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

7.2                Zákazník je tímto řádně informován o tom, že společnost      SFLX působí v rámci dodavatelského obchodu jako zprostředkovatel přepravy zásilek v režimu drop shippingu.      Na zákazníka se vztahují povinnosti kontrolovat zboží a oznámit vady zjištěné na základě této kontroly. Oznámení vad musí být učiněno písemně s cílem zachovat důkazy. 

7.3                V případě podstatných vad dodaných Produktů je společnost      SFLX povinna a oprávněna v přiměřené lhůtě vady odstranit nebo dodat náhradní produkt. V případě neúspěchu, tj. nemožnosti, nepřiměřenosti, odmítnutí nebo nepřiměřeného zpoždění odstranění vady nebo dodání náhradního zboží, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu.

7.4                V případě, že vada spočívá v neplnění ze strany společnosti      SFLX, může zákazník požadovat náhradu škody za podmínek uvedených v bodě 6.

8. Výhrada vlastnictví

8.1                Níže sjednaná výhrada vlastnictví slouží k zajištění všech existujících současných a budoucích nároků společnosti      SFLX vůči zákazníkovi vyplývajících z dodavatelského vztahu existujícího mezi stranami (včetně nároků týkajících se úhrady nebo zůstatku plateb vyplývajících ze vztahu týkajícího se běžného účtu omezeného na tento dodavatelský vztah).

8.2                Produkty dodané společností      SFLX zákazníkovi zůstávají až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek ve vlastnictví společnosti      SFLX. Produkty, jakož i produkty, na které se vztahuje výhrada vlastnictví a které nastupují na jejich místo v souladu s následujícími ustanoveními, se dále souhrnně označují ve zjednodušené formě jako „zadržené zboží“.

8.3                Zákazník skladuje zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, jménem společnosti      SFLX bezplatně. Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zpracovávat a prodávat v běžném obchodním styku, dokud nenastane případ realizace citované v bodě 8.8. Zástavní práva a převody vlastnického práva formou zástavních smluv nebo smluv o movitých věcech nejsou přípustné.

8.4                Pokud je rezervované zboží zpracováno zákazníkem, je dohodnuto, že zpracování probíhá jménem a na účet společnosti      SFLX jako výrobce a společnost      SFLX přímo nabývá vlastnické právo nebo—pokud zpracování probíhá s materiály od více vlastníků nebo hodnota zpracované věci je vyšší než hodnota rezervovaného zboží —spoluvlastnické právo (podílové vlastnictví) k nově vytvořené věci a to v poměru hodnoty rezervovaného zboží k hodnotě nově vytvořené věci. V případě, že by k takovému převodu vlastnictví u společnosti      SFLX nemělo dojít, převádí zákazník již nyní své budoucí vlastnictví nebo—za výše uvedených podmínek—spoluvlastnictví nově vytvořené věci jako jistotu na společnost      SFLX. Pokud je zadržené zboží spojeno nebo neoddělitelně smícháno s jinými položkami tak, že tvoří jednotnou věc, a pokud má být jedna z těchto věcí považována za věc hlavní, převede společnost      SFLX, pokud hlavní věc náleží společnosti      SFLX, na zákazníka spoluvlastnický podíl na jednotnou věc v poměru uvedeném výše v první větě.

8.5                V případě dalšího prodeje zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zákazník již v této fázi postupuje, formou jistoty, vzniklý nárok vůči kupujícímu—v případě spoluvlastnictví zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, společností      SFLX, a to proporcionálně podle spoluvlastnického podílu—na společnost      SFLX. Totéž platí pro jiné nároky, které nastupují na místo rezervovaného zboží nebo které jinak vznikají v souvislosti s rezervovaným zbožím, jako jsou pojistné nároky nebo nároky z úmyslného porušení práva v případě ztráty nebo zničení. Společnost      SFLX odvolatelně zmocňuje zákazníka, aby nároky postoupené na společnost      SFLX vymáhal svým jménem. Společnost      SFLX může toto pověření k vymáhání odvolat pouze v případě realizace.

8.6                Pokud ke zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, mají přístup třetí osoby, zejména v důsledku zabavení, zákazník jim neprodleně jasně identifikuje majetek společnosti      SFLX a informuje o tom společnost      SFLX, aby mohla uplatnit svá práva k uvedenému majetku. Pokud třetí osoba není schopna uhradit společnosti      SFLX veškeré soudní či mimosoudní náklady, které v této souvislosti vzniknou, je zákazník povinen tyto náklady společnosti      SFLX v plné výši nahradit.

8.7                Společnost      SFLX uvolní zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, jakož i věci nebo pohledávky, které je nahrazují, pokud jejich hodnota převyšuje výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. Výběr věcí, které mají být vydány, je poté na společnosti      SFLX.

8.8                Odstoupí-li společnost      SFLX od smlouvy v případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou—zejména v případě prodlení s platbou—je společnost      SFLX oprávněna požadovat vrácení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví (realizace).

9. Odměna

9.1                Produkty

9.1.1            Zákazník je povinen zaplatit společnosti      SFLX dohodnutou odměnu (na Platformě      SFLX nebo mimo Platformu      SFLX). Tato odměna obvykle zahrnuje cenu materiálu (materiálů) a zvlášť náklady na dopravu. Strany se však místo toho mohou dohodnout—případně i s využitím alternativně volitelné možnosti—na      celkové ceně, která zahrnuje      cenu materiálu      jakož i náklady na      dopravu. Objednané množství není rozhodující; pro materiál/konečnou cenu je rozhodující množství skutečně dodané společností      SFLX v tunách (t), a to i v případě, že zákazník ve své objednávce určil množství, které má být dodáno, na základě specifikace objemu. V tomto ohledu se cena materiálu/konečná cena vypočítá podle dohodnuté jednotkové ceny.

9.1.2            Náklady na dopravu jsou obecně pevnou cenou podle dohody. Ty se však zvyšují, pokud se dodání Produktů zpozdí o více než 15 minut z důvodů, za které odpovídá zákazník. Pokud byla sjednána konečná cena, aniž by byly náklady na dopravu uvedeny zvlášť, platí tyto náklady obdobně; v takovém případě se konečná cena zvyšuje. Doba zpoždění se počítá od příjezdu příslušného nákladního vozidla na místo a trvá až do ukončení vykládky příslušného nákladního vozidla. Pokud dojde k překročení zpoždění o více než 15 minut, bude účtován dodatečný poplatek za doručení ve výši      2.250 CZK plus DPH za hodinu za každé použité nákladní vozidlo, který bude fakturován proporcionálně v intervalech po 5 minutách, maximálně však po dobu čtyř hodin. Pokud bude započatá přeprava Produktů zcela ukončena z důvodů, za které je odpovědný zákazník—např. protože příjezdová cesta k místu je zablokována, není k dispozici vhodné místo vykládky nebo zákazník neoprávněně odmítne převzetí—a dodávka je zcela zrušena a nákladní vozidlo použité k přepravě se vrátí zpět, náklady na přepravu se dodatečně zvýší o paušální částku na dvojnásobek sjednané částky v rámci objednávky—v případě použití více nákladních vozidel proporcionálně; pokud je sjednána konečná cena bez uvedení nákladů na přepravu, je společnost      SFLX oprávněna účtovat zákazníkovi dopravu zpět na základě obvyklých místních nákladů na přepravu. Jiné nároky vznesené společností      SFLX v případě nepřevzetí zásilky zákazníkem zůstávají tímto nařízením nedotčeny. Zvýšený poplatek za dodání bude započten proti případným nárokům na náhradu škody, které je společnost      SFLX oprávněna uplatnit v případě porušení povinnosti ze strany zákazníka.

9.1.3            Zákazník odpovídá za zaplacení přesné aktuální příslušné zákonné daně z prodeje nebo daně z přidané hodnoty bez ohledu na to, jak je uvedena v dokumentaci k objednávce. Společnost      SFLX vystaví zákazníkovi správnou fakturu.

9.1.4            Není-li dohodnuto jinak, je odměna splatná na základě faktury. Faktura je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení. Odměna bude uhrazena bez jakýchkoli srážek, pokud nejsou pro zákazníka uloženy žádné odchylné podmínky, pokud jde o platební prostředky (např. inkaso), platební podmínky a slevu na Platformě      SFLX. Společnost      SFLX doručuje faktury zákazníkovi výhradně v elektronické podobě (např. na Platformě      SFLX nebo jako e-mail). Zákazník je povinen si v případě potřeby vytisknout nebo stáhnout dobropisy, aby splnil všechny povinnosti týkající se uchovávání daňové evidence.

9.2                Služby odvozu a odstranění odpadu

9.2.1            Zákazník je povinen zaplatit společnosti      SFLX odměnu sjednanou za příslušné služby odvozu a odstranění odpadu. V případě odměny za služby odvozu a odstranění odpadu závislé na hmotnosti je rozhodující pouze množství v tunách skutečně převzaté společností      SFLX, a to i v případě, že zákazník v rámci individuální objednávky, jak byla učiněna, uvedl množství jiné. Pro určení skutečně převzatého množství jsou zpravidla rozhodující pouze údaje o vážení v zařízení na odstraňování odpadu, které společnost      SFLX poskytla zákazníkovi o množstvích tam převzatých, a to i v případě, že vážení bylo možné provést i na Stavebním projektu/Staveništi nebo tam bylo skutečně provedeno.

9.2.2            Zákazník odpovídá za zaplacení přesné aktuální příslušné zákonné daně z prodeje nebo daně z přidané hodnoty bez ohledu na to, jak je uvedena v dokumentaci k objednávce. Společnost      SFLX vystaví zákazníkovi správnou fakturu.

9.2.3            Není-li dohodnuto jinak, je platba za služby odvozu splatná na základě faktury. Faktura je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury. Odměna bude uhrazena bez jakýchkoli srážek, pokud nejsou pro zákazníka uloženy žádné odchylné podmínky, pokud jde o platební prostředky (např. inkaso), platební podmínky a slevu na Platformě      SFLX. Společnost      SFLX doručuje faktury zákazníkovi výhradně v elektronické podobě (např. na Platformě      SFLX nebo jako e-mail). Zákazník je povinen si v případě potřeby vytisknout nebo stáhnout dobropisy, aby splnil všechny povinnosti týkající se uchovávání daňové evidence.

10. Správce a uživatel

10.1                Zákazník je povinen jmenovat alespoň jednoho správce. Tato osoba má přístup k Platformě      SFLX prostřednictvím identifikačního kódu a hesla, které jí přidělí společnost      SFLX. Správce—pokud je jmenováno více správců, platí to pro každého z nich—je oprávněn udělovat a odebírat oprávnění k užívání Platformy      SFLX třetím osobám, např. zaměstnancům zákazníka nebo externím poskytovatelům služeb/společníkům, jménem zákazníka v rozsahu, jak jej pro tento účel obecně definuje společnost      SFLX na Platformě      SFLX (tito zaměstnanci/pověřené osoby/třetí osoby jsou v těchto Podmínkách prodeje označováni jako „Uživatelé“). Počet možných Uživatelů není omezen; správce je zejména oprávněn určit další správce se stejnými přístupovými oprávněními. Po prvním přidělení odpovídajících oprávnění je na Platformě      SFLX pro příslušného Uživatele vytvořen uživatelský profil a tito příslušní Uživatelé poté obdrží od společnosti      SFLX e-mailovou výzvu k připojení spojenou s žádostí o registraci na Platformě      SFLX. Teprve po dokončení této registrace a poté, co potvrdí souhlas se Všeobecnými podmínkami společnosti      SFLX —správce musí rovněž souhlasit s Všeobecnými podmínkami—jsou Uživatelé oprávněni používat Platformu      SFLX, a to až do odvolání oprávnění správcem nebo do ukončení smlouvy. Rozsah použití pro Uživatele může být omezen, a to buď obecným funkčním rozsahem Platformy      SFLX, nebo na základě případných autorizačních rolí podporovaných Platformou      SFLX a příslušných nastavení pro zákazníky, například s ohledem na přístup ke konkrétnímu obsahu.

10.2                Správce—případně další správci—a všichni ostatní Uživatelé jsou oprávněni jednat jménem a na účet zákazníků se společností      SFLX, zejména činit prohlášení o záměru za zákazníky. Jejich úkony, jakož i každý úkon s využitím přístupových údajů správce (správců), jakož i všech dalších Uživatelů v souvislosti s Platformou      SFLX, se považují za úkony provedené zákazníkem. Všichni Uživatelé a správce (správcové) jsou zástupci zákazníků a jsou považováni za subjekty zákazníky zmocněné zastupovat jejich zájmy vůči společnosti      SFLX.

10.3                S přístupovými údaji k Platformě      SFLX musí správce (správci) a uživatelé nakládat jako s přísně důvěrnými. Zákazník je povinen zajistit a zaručit, že přístupové údaje nebudou šířeny nebo vyzrazeny.      SFLX musí být neprodleně informován, pokud neoprávněné třetí osoby získají poznatky nebo podstatné informace o přístupových údajích.

10.4                Tři nesprávná zadání přístupových údajů a tři měsíce nepoužívání oprávněným uživatelem Platformy      SFLX budou mít automaticky za následek dočasné zablokování příslušného přístupu.

11. Obecné povinnosti zákazníka a uživatele

Aby Platforma      SFLX—zejména při velkém počtu uživatelů—fungovala tak, aby společnost      SFLX mohla správně poskytovat své vlastní smluvní služby, jsou všichni Uživatelé a Uživatelé zákazníků (v následujícím textu jsou všichni správci a další Uživatelé zákazníků označováni jako „Uživatelé“) povinni dodržovat předpisy a povinnosti.

11.1                Všeobecné informace

11.1.1            Zákazník se informoval o základních funkčních vlastnostech Platformy      SFLX a přebírá riziko, že Platforma      SFLX bude plnit jeho požadavky a potřeby. Otázky před uzavřením smlouvy konzultoval se zaměstnanci společnosti      SFLX a/nebo s experty z řad třetích stran.

11.1.2            Zákazník dodržuje pokyny k používání Platformy      SFLX, které mu poskytla společnost      SFLX; zákazník bude pravidelně kontrolovat informační zdroje uvedené na Platformě      SFLX, jakož i informační zdroje uvedené na internetové adrese www.schuettflix.com, a při používání Platformy      SFLX je bude brát v úvahu.

11.1.3            Zákazník bude pravidelně kontrolovat informace, které mu společnost      SFLX zpřístupňuje na Platformě      SFLX—zejména prostřednictvím tam poskytované funkce upozornění—, aby měl přístup k novým zprávám, dokumentům, upozorněním a dalším informacím. Informace zaslané jemu, tj. některému z jeho uživatelů pomocí funkce oznámení na Platformě      SFLX, se považují za obdržené do konce příslušného pracovního dne, kdy bylo oznámení (jedno nebo více) odesláno. Zákazník zároveň souhlasí a bere na vědomí, že SFLX může Partnerovi zasílat prostřednictvím Platformy SFLX i výzvy týkající dlužných nebo splatných částek Partnera vůči SFLX.

11.1.4            Zákazník je povinen po celou dobu platnosti smlouvy používat na lokálních systémech, které jsou používány pro přístup k Platformě      SFLX, aktuální antivirové programy a přijmout vhodná opatření proti útokům hackerů, napadení viry a srovnatelným poruchám, což zahrnuje zejména neprodlenou instalaci bezpečnostních záplat dostupných pro používaný operační systém.

11.1.5            Zákazník souhlasí s tím, aby společnost      SFLX měla přístup k jeho datům v nezbytném rozsahu pro analýzu/odstranění jím nahlášených chyb/nedostatků, jakož i v rámci požadované podpory a pro zajištění řádného provozu Platformy      SFLX, zejména analýz funkčních procesů a zkoušek a/nebo testování struktur souborů.

11.2                Zákazník je plně a výlučně odpovědný za obsah, který on a jeho Uživatelé zveřejňují na Platformě      SFLX. Společnost      SFLX nekontroluje úplnost, správnost, zákonnost, aktuálnost, kvalitu a/nebo vhodnost obsahu příspěvků pro konkrétní účel.

11.3                Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je oprávněným vlastníkem práv k obsahu, který jeho Uživatelé přenášejí nebo nahrávají (např. fotografie, jména, telefonní čísla), nebo je alespoň jinak oprávněn (např. s řádně získaným souhlasem vlastníka (vlastníků)) předávat obsah společnosti      SFLX, zpřístupnit jej k použití na Platformě      SFLX a zpřístupnit jej svým Uživatelům na Platformě      SFLX. Zákazník proto před předáním obrázků, plánů, výkresů, náčrtů a jakýchkoli jiných informací zajišťuje, že má dostatečná práva k užívání uvedených informací nebo že příslušné soubory zpřístupněné na Platformě      SFLX nepředstavují porušení právních předpisů, osvědčených postupů a/nebo práv třetích osob. Pokud zákazník nahraje fotografie, na nichž lze rozpoznat osoby, může se tak stát pouze tehdy, pokud byl řádně získán jejich účinný souhlas.

11.4                Zákazník zprošťuje společnost      SFLX všech nároků, které třetí osoby (včetně zahraničních uživatelů) uplatní vůči společnosti      SFLX z důvodu domnělého porušení jejich práv přenášeným nebo nahrávaným obsahem nebo z důvodu jiného využití Platformy      SFLX zákazníky a jeho uživateli. Toto právo na zproštění zahrnuje zejména náklady na nutnou právní obranu ze strany společnosti      SFLX, včetně veškerých soudních nákladů a právních poplatků. Právo na zproštění neexistuje, pokud a v rozsahu, v němž dotyční zákazníci nebo Uživatelé nejsou odpovědni za porušení.

11.5                Společnost      SFLX si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo nahrání obsahu a/nebo upravit, zablokovat nebo odstranit již zveřejněný obsah bez předchozího upozornění, pokud je zveřejněný obsah vykládán tak, že vedl k porušení bodu 11.3, nebo pokud existují konkrétní náznaky, že by mohlo dojít k závažnému porušení bodu 11.3.

11.6                Společnost      SFLX jako poskytovatel technických služeb ukládá a zpracovává pro zákazníka obsah a údaje, které jsou poskytovány jím a uživateli během používání Platformy      SFLX a které vznikly během používání Platformy      SFLX. Zákazník je povinen nezveřejňovat/nepoužívat žádný obsah a data, což je trestné podle zákona nebo jinak protiprávní v absolutním smyslu nebo ve vztahu k jednotlivým třetím osobám, a nepoužívat žádné programy obsahující viry nebo jiný škodlivý software a nevystavovat oznamovací software žádným takovým rizikům. Zákazník zaručuje, že aktivně zajistí, aby všichni Uživatelé tyto povinnosti dodržovali. Zákazník zůstává stranou odpovědnou za osobní údaje, a proto musí vždy zkontrolovat, zda je zpracování těchto údajů na Platformě      SFLX povoleno v rámci platných oprávnění uživatelů podle zákona. Zákazník musí zejména zajistit, aby všichni Uživatelé souhlasili se zasíláním e-mailů, SMS a jiných push zpráv generovaných společností      SFLX—zejména v rámci procesu prvotní registrace a pozvání.

11.7                Používání obsahu na Platformě      SFLX

Používání Platformy      SFLX a jejích aplikací může probíhat výhradně a výslovně pro účely uvedené v bodě 2.1. Jakékoli použití nad tento rámec je zakázáno. Uživatelům je zakázáno používat kontaktní údaje jiných Uživatelů zpřístupněné prostřednictvím Platformy      SFLX k jakýmkoli jiným účelům než ke komerční komunikaci se zákazníky, a to pouze v rozsahu, v jakém s tím jiný Uživatel souhlasil, nebo v rozsahu, který je povolen zákonem.

11.8                Porucha Platformy      SFLX

11.8.1            Zásahy do Platformy      SFLX jsou zakázány. Zejména je zakázáno provádět taková opatření, která mohou vést k nadměrnému zatížení Platformy      SFLX zpracováním dat (např. hromadným zasíláním oznámení nebo zpráv, spamem nebo útokem typu odmítnutí služby (DoS)) nebo k nepřiměřenému obtěžování ostatních uživatelů.

11.8.2            Elektronické útoky jakéhokoli druhu proti Platformě      SFLX (včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu) nebo proti jednotlivým uživatelům jsou zakázány. Takové elektronické útoky zahrnují mimo jiné níže uvedená opatření:

Pokusy o hackerské útoky, tj. veškeré pokusy o ovládnutí, obejití nebo jiné znefunkčnění bezpečnostních mechanismů Platformy      SFLX, aplikace a/nebo šíření virů, červů, trojských koní a jiných škodlivých souborů, útoky hrubou silou, jiné akce nebo postupy, které mohou narušit Platformu      SFLX včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu a/nebo takové, které mohou poškodit společnost      SFLX nebo Uživatele.

11.9                Hodnocení (Rating)

11.9.1            V rozsahu obecně poskytovaném společností      SFLX se mohou Uživatelé Platformy      SFLX po provedení dodávky vzájemně hodnotit a tyto informace jsou veřejně přístupné na Platformě      SFLX. Společnost      SFLX si vyhrazuje právo nechat hodnotit jednotlivé aspekty plnění různého druhu. Hodnocení nejsou společností      SFLX kontrolována ani potvrzována. Mohou být proto nepřesná nebo zavádějící.

11.9.2            Každý uživatel, tj. každý jednotlivý uživatel, je povinen uvádět v recenzích nebo hodnoceních zadaných na Platformě      SFLX pouze pravdivé údaje. Uvedená hodnocení musí být v každém případě věcná a nesmí obsahovat žádnou urážlivou kritiku nebo informace, které by mohly být jako takové vykládány.

11.9.3            Je zakázáno uvádět hodnocení sebe samého nebo si taková hodnocení nechat uvádět třetími osobami, uvádět nebo zmiňovat v hodnoceních okolnosti, které nesouvisejí s transakcemi pro konkrétní dodávku, a navádět nebo jinak podněcovat ostatní Uživatele k předložení nebo nepředložení hodnocení na základě výhrůžek nebo finančních pobídek.

11.9.4            Na zveřejnění předložených ratingů ani na předložení ratingů neexistuje žádný nárok.

12. Dostupnost a provoz Platformy SFLX

12.1             Společnost      SFLX zaručuje jako jednu ze svých povinností průměrnou roční dostupnost Platformy      SFLX na 98 %. Služby poskytované Platformou      SFLX jsou obvykle dostupné od pondělí do neděle v době od 00:00 do 24:00 hodin každý den (7 dní 24 hodin denně). Pro výpočet uvedené dostupnosti se však předpokládá roční dostupnost v rozsahu maximálně 3000 hodin (= 250 dní x 12 hodin), jak je odvozeno od standardní pracovní doby. Výpočet dostupnosti navíc nezahrnuje pravidelná období vyhrazená pro údržbu systému, která jsou v pracovní dny v době od 18:00 do 6:00 následujícího pracovního dne a v neděli/svátek po celý den.

12.2             Dále platí, že právo na využívání služeb dostupných na Platformě      SFLX trvá pouze v rámci technických a provozních možností společnosti      SFLX. Společnost      SFLX usiluje o nepřetržitou použitelnost Platformy      SFLX v rozsahu, v jakém je to technicky možné. Technické poruchy (např. přerušení dodávky elektrické energie, chyby hardwaru a softwaru, technické problémy na datových přenosových linkách) však mohou způsobit dočasná omezení nebo přerušení.

12.3             Společnost      SFLX zajišťuje provozování Platformy      SFLX pouze na systémech zpracování dat na území Spolkové republiky Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a ukládání údajů zákazníků bez výjimky ve Spolkové republice Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Společnost      SFLX je však oprávněna kdykoli změnit místa plnění v rámci hranic výše uvedených zemí podle vlastního uvážení.

12.4             Společnost      SFLX zajišťuje oddělenou správu údajů jednotlivých smluvních stran tak, aby byl vyloučen případný přístup k těmto údajům ze strany jiných zákazníků a/nebo jiných neoprávněných třetích osob. Z toho jsou v nezbytném rozsahu vyloučeni další Uživatelé Platformy      SFLX—např. dodavatelé a zasílatelské firmy—které      SFLX využívá k doručování produktů objednaných zákazníkem.

12.5             Data zaznamenaná na Platformě      SFLX—zejména ta týkající se objednávek, dodávek, faktur atd. —jsou pravidelně zálohována společností      SFLX nejméně jednou denně podle harmonogramu, aby byla zaručena obnova dat a informací v případě ztráty ve smyslu denní obnovy systému. Změny dat, ať už úmyslné (např. zadání dat), nebo neúmyslné (např. vymazání dat), ke kterým dojde mezi zálohováním, se neukládají. Za dodržení doby uchovávání dat podle obchodních, profesních a daňových zákonů však odpovídá výhradně zákazník. Dlouhodobé zálohování dat pro účely archivace není součástí služeb Platformy      SFLX.

12.6             Společnost      SFLX usiluje o neustálý rozvoj Platformy      SFLX. Proto je společnost      SFLX oprávněna kdykoli provést změny uživatelského rozhraní, funkcí, služeb a aplikací poskytovaných na Platformě      SFLX—zejména změny týkající se uspořádání a designu—a obnovit jejich dostupnost. Takový průběžný vývoj může, ale nemusí být spojen s omezením nebo dokonce s odstraněním jednotlivých dílčích funkcí v subdoménách na Platformě      SFLX. Pokud mohou být oprávněné zájmy zákazníka změnou služby, která má vliv na uvedený stav Platformy      SFLX, ve značné míře dotčeny, informuje společnost      SFLX zákazníka o změně nejméně tři měsíce před jejím vstupem v platnost. V takovém případě může zákazník proti změně vznést námitku do jednoho měsíce od jejího oznámení. Námitka musí být podána minimálně v písemné podobě. Pokud společnost      SFLX neumožní zákazníkovi využívat Platformu      SFLX v dříve dostupné podobě ihned po vznesení námitky, má zákazník právo na ukončení smlouvy bez výpovědní doby s okamžitou platností ve lhůtě pěti pracovních dnů od data účinnosti změny služby.

13. Blokování přístupu

13.1             Společnost      SFLX může zablokovat přístup zákazníka k Platformě      SFLX—buď úplně, nebo pro jednotlivé uživatele – dočasně nebo trvale, pokud existují konkrétní indicie, že došlo k porušení této smlouvy ze strany zákazníka nebo některého z jeho uživatelů, k porušení Všeobecných podmínek, k porušení jiných všeobecných podmínek používání Platformy      SFLX a/nebo platného zákona či právního požadavku nebo pokud má společnost      SFLX jiný oprávněný zájem na zablokování přístupu k Platformě. Při rozhodování o zablokování přístupu k Platformě      SFLX zohlední společnost      SFLX příslušné oprávněné zájmy zákazníka.

13.2             V případě dočasného nebo trvalého zablokování přístupu k Platformě      SFLX společnost      SFLX zablokuje příslušná přístupová oprávnění zákazníka i jeho uživatelů a informuje jej o tom e-mailem.

14. Doba platnosti a ukončení

14.1             Smlouva o Platformě      SFLX se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran ji může ukončit s výpovědní lhůtou jeden (1) celý měsíc ke konci měsíce.

14.2             Kromě toho může být smlouva ukončena kteroukoli stranou bez výpovědní lhůty ze závažného důvodu (například nikoli však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy).

14.3             Smlouva se ukončí minimálně v písemné podobě.

14.4             Ukončení této smlouvy nemá vliv na platnost jednotlivých smluv o dodání Produktů uzavřených na Platformě      SFLX. Ty budou na Platformě      SFLX zpracovávány tak, jak bylo dohodnuto, bez ohledu na případné ukončení smlouvy.

14.5             Zákazník je povinen stáhnout data a soubory, které má uložené na Platformě      SFLX po ukončení smlouvy, a to pomocí funkcí exportu a stahování, které jsou k tomuto účelu na Platformě samotné k dispozici, a to v dostatečném předstihu před ukončením daného smluvního vztahu. V případě ukončení smlouvy bez výpovědi umožní společnost      SFLX zákazníkovi přístup k funkcím exportu a stahování na Platformě      SFLX po dobu dvou týdnů počítanou od ukončení smlouvy. Při ukončení smlouvy—v případě ukončení bez výpovědi po uplynutí dalších dvou týdnů—je společnost      SFLX nejen oprávněna, ale i povinna okamžitě vymazat data zákazníka a zničit všechny dříve vytvořené kopie. V posledně jmenovaném případě dojde k vymazání po uplynutí těchto lhůt.

15. Ochrana údajů

15.1             Zákazník a společnost      SFLX budou dodržovat přiměřeně platné předpisy o ochraně osobních údajů, zejména ty, které platí      v České republice, nebo jiné zemi podle bydliště subjektu údajů, a zaváží své zaměstnance, kteří se podílejí na spolupráci mezi zákazníky a společností      SFLX, k dodržování zákazu zveřejňování údajů, pokud k tomu již nejsou obecně zavázáni nebo navíc k takové povinnosti.

15.2             Pokud zákazník shromažďuje, zpracovává nebo používá osobní údaje prostřednictvím Platformy      SFLX, zaručuje, že je k tomu oprávněn v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, a zároveň v případě jejich porušení zbavuje společnost      SFLX nároků třetích stran.

15.3             Podrobnosti o povinnostech a předpisech týkajících se ochrany údajů jsou uvedeny v příslušných a platných předpisech společnosti      SFLX o ochraně údajů, které jsou součástí smluvního ujednání. V souladu se zákonnými požadavky jsou tam zaznamenány body ochrany údajů, které mají být upraveny.

16. Různé

16.1             Pro účely těchto Všeobecných podmínek se pracovním dnem rozumí vždy den, který není v příslušném sjednaném místě státním svátkem. Neděle nejsou pracovními dny.

16.2             Zákazník může převést práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti      SFLX.

16.3             Započtení je přípustné pouze s nespornými nebo právně závaznými pohledávkami společnosti      SFLX.

16.4             Pro změny těchto Všeobecných podmínek existují dva postupy:

1)            nové verze Všeobecných podmínek jsou přijímány (například na základě žádosti v aplikaci nebo v souvislosti s objednávkou) v rámci běžného obchodního vztahu mezi stranami,

2)            alternativně (pro případy delší nečinnosti zákazníka) informuje společnost      SFLX zákazníka o změnách Všeobecných podmínek písemně, e-mailem nebo na Platformě      SFLX. Pokud zákazníci do šesti týdnů od obdržení oznámení nevznesou proti těmto změnám námitky, považují se změny za přijaté a odsouhlasené. O právu vznést námitku a o právních důsledcích mlčení v případě změny podmínek bude zákazník informován zvlášť.

16.5             Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se její platnosti) jsou v prvním stupni příslušné výhradně soudy v      České republice, a to dle místa sídla společnosti SFLX.    

16.6             Pokud není výslovně stanoveno jinak, tato smlouva se řídí výhradně      českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (Úmluva OSN o prodeji).

16.7             Tyto Všeobecné podmínky / Podmínky prodeje jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích – anglické a české. V případě rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí má přednost anglická jazyková verze.

Všeobecné podmínky / Zasílatelské podmínky

Preambule

Společnost Schuettflix Česká republika s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 142 05 408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 362065—dále jen „     SFLX“—nabízí svým obchodním zákazníkům kromě jiných nabídek také izolovanou přepravu volně loženého (sypkého) zboží a jiného zboží zákazníka jako zasílatelskou činnost, tj. vyzvednutí zboží z jednoho místa za účelem přepravy na jiné místo určené zákazníkem a jeho vyložení na tomto místě—tyto přepravní služby prováděné bez prodeje produktů jsou dále označovány jako „Zasílatelská činnost“. Následující Všeobecné obchodní podmínky/Zasílatelské podmínky ve spojení se Všeobecnými obchodními podmínkami/Podmínkami prodeje upravují smluvní specifika této Zasílatelské činnosti.

1. Použitelnost

Tyto Zasílatelské podmínky mají přednost před Podmínkami prodeje. Upravují konkrétní smluvní podmínky při sjednávání Zasílatelské činnosti.

2. Předmět smlouvy

2.1                Předmětem zasílatelské obchodní transakce je zajištění přepravy Produktů, jak je určil zákazník při objednávce—tj. zajištění svozu na sjednané místo vyzvednutí, přeprava produktů na uvedené místo a vykládka Produktu (Produktů) na tomto místě. Pro tyto zasílatelské obchodní transakce mají přednost tyto Zasílatelské podmínky a Podmínky prodeje mají podřízenou prioritu. Vzhledem k charakteristice transakce prodeje zboží se na zasílatelské obchodní transakce nevztahují body 3 (uzavření smlouvy), 4 (dodací lhůta a vyzvednutí Produktů), 5 (vlastní odběr), 6 (odpovědnost společnosti      SFLX), 7 (záruka), 8 (výhrada vlastnictví) a 9 (odměna) Podmínek prodeje.

Společnost      SFLX sama nenabízí žádné přepravní ani zasílatelské služby, ale nechává si odpovídající služby provádět zasílatelskými společnostmi. Pokud se v následujícím textu v souvislosti s prováděním těchto služeb odkazuje na společnost      SFLX, rozumí se tím i pověřená zasílatelská společnost.

Přepravní a zasílatelské služby nabízí a zajišťuje převážně společnost      SFLX prostřednictvím Platformy      SFLX.  Společnost      SFLX si však výslovně vyhrazuje právo (zejména v oblasti projektové činnosti) uzavírat smlouvy s jinými zákazníky včetně těch, kteří nemají přístup k Platformě      SFLX. V takovém případě platí následující ustanovení, i když se odkazuje na „Platformu      SFLX“, pokud tato ustanovení nejsou specifická pro danou Platformu.

2.2                Místo vyzvednutí a umístění Produktů se musí nacházet v České republice. Vyloučena je přeprava

2.2.1            produktů v hodnotě vyšší než      500.000,00      CZK,

2.2.2            nebezpečného nebo rizikového zboží a všech druhů zásilek obsahujících olej, benzín, maziva, plyny, kyslík, tlakové láhve s obsahem i bez obsahu, výbušné předměty,

2.2.3            živých zvířat, lidských a zvířecích ostatků, orgánů a částí mrtvol, uren,

2.2.4            zbraní ve smyslu      českého zákona o střelných zbraních a střelivu, střeliva a zbraní nebo součástí zbraní, které porušují právní předpisy země odeslání nebo přijetí,

2.2.5            produktů, které porušují      české dovozní předpisy, sankční seznamy v případě embarga a také protiteroristická nařízení Rady (ES) EGVO 2580/2001 a 881/2002,

2.2.6            produktů, které samy o sobě nebo při své přepravě představují porušení zákonného nebo regulačního zákazu, a

2.2.7            produktů citlivých na teplotu, jako jsou rostliny, ovoce a/nebo zboží podléhající rychlé zkáze.

2.3                Pokud neexistuje zvláštní dohoda, zasílatelská činnost a plnění společnosti      SFLX v tomto ohledu nezahrnuje

2.3.1            nakládku Produktů,

2.3.2            balení Produktů,

2.3.3            vážení, inspekci, opatření ke konzervaci/zlepšení zboží nebo balení zboží,

2.3.4            poskytnutí a/nebo výměnu palet nebo jiného nakládacího/balicího zařízení či materiálu.

Pokud jsou Produkty přepravovány/připravovány pomocí nakládacího zařízení, není společnost      SFLX povinna je vyměnit za jiné/srovnatelné nakládací zařízení. Povinnost vrácení ze strany společnosti      SFLX neexistuje, pokud taková povinnost nebyla předem samostatně dohodnuta.

2.4                Společnost      SFLX provádí zasílatelskou činnost zpravidla od pondělí do pátku. O sobotách, nedělích a ve dnech, které jsou v České republice státními svátky, se zasílatelská činnost neprovádí.

2.5                Celní odbavení je výhradní povinností zákazníka. V případě dovozu a vývozu, na který se vztahuje povolení, nepřebírá společnost      SFLX žádné povinnosti týkající se celní deklarace, celního odbavení, vyřizování dovozních a vývozních cel nebo poplatků atd. Za dodržování celních, daňových, železničních a jiných úředních předpisů, jakož i předpisů týkajících se vedení statistických záznamů o pohybu zboží odpovídá výhradně zákazník. Ten je zejména povinen obstarat, vystavit a vyplnit všechny formuláře/(průvodní) doklady, které jsou v této souvislosti vyžadovány, a zajistit veškeré potřebné odbavení Produktů nebo všechny průvodní doklady. Zákazník je povinen předat společnosti      SFLX nebo zasílatelské společnosti, kterou mu společnost      SFLX přidělí, předtím než dojde k vyzvednutí Produktů, všechny potřebné doklady, které jsou vyžadovány při celním nebo jiném úředním řízení v tašce na dokumenty. V případě, že společnost      SFLX bude v souvislosti s celním odbavením vystavena nárokům nebo stížnostem ze strany třetích osob (včetně nikoliv však pouze celních orgánů), zákazník neprodleně na první požádání zprostí společnost      SFLX povinnosti platit veškeré náklady, poplatky, daně, cla atd. a odškodní ji v souvislosti s nimi. To zahrnuje i veškeré náklady na právní poradenství a obhajobu.

2.6                Pokud úřady vyměří daně, poplatky, dávky, cla, celní pokuty nebo náklady na skladování nebo pokud je společnost      SFLX požádána o úhradu takových nákladů jménem zákazníka, odesílatele, adresáta, příjemce nebo třetí osoby a pokud společnost      SFLX není schopna tuto částku od dotyčné osoby na první požádání inkasovat, je zákazník povinen na výzvu společnosti      SFLX uhradit celou částku, ledaže by finanční náklady byly zbytečné a nevznikly na základě zavinění nebo chyby ze strany zákazníka nebo ledaže by za ně byl zákazník odpovědný. To platí i v případě, že příjemce nebo, v případě fakturace třetí osobě, tato třetí osoba neuhradí žádnou dlužnou částku.

3. Uzavření smlouvy

3.1                Prezentace a reklama zasílatelských služeb na Platformě      SFLX nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření smlouvy, ale pouze výzvu zákazníkovi k objednání služeb prezentovaných na Platformě      SFLX, které se týkají zasílatelských služeb obecně a zejména pak zasílatelských obchodních transakcí, a to za příslušné nabízené ceny. 

Zákazník nemá právo takové objednávky přijmout. Společnost      SFLX je oprávněna, nikoliv však povinna, přijmout jakékoli objednávky zákazníka.

3.2                     SFLX přijímá objednávky ohledně zasílatelských obchodních transakcí od zákazníka buď telefonicky, e-mailem/elektronickou komunikací nebo na Platformě      SFLX podle uvážení      SFLX. Zákazník je povinen informovat      SFLX o všech podrobnostech konkrétní zasílatelské obchodní transakce (např. druh, povaha a množství Produktů, místo odběru, čas odběru, odměna a v případě potřeby počet/složení nákladních vozidel). U poptávek předávaných na Platformě      SFLX si      SFLX vyhrazuje právo jednostranně upřesnit jednotlivé detaily zasílatelské obchodní transakce zákazníkovi nebo poskytnout pouze určité možnosti výběru. Není-li dohodnuto jinak, je společnost      SFLX vždy oprávněna přijmout konkrétní zasílatelskou obchodní transakci—a to i opakovaně—pouze po částech; jiné plnění je možné pouze v případě, že částečná přeprava Produktů—např. vzhledem k jejich povaze—není pro zákazníka možná nebo přiměřená. Údaje o objednávce přijaté a odsouhlasené telefonicky nebo předané zákazníkem na Platformě      SFLX jsou společností      SFLX neprodleně zařazeny spolu s číslem individuální objednávky do seznamu objednávek zákazníka tak, jak jsou uvedeny na Platformě      SFLX. Nabídka zákazníka na uzavření individuální smlouvy o zasílatelské obchodní transakci (objednávce) nabývá účinnosti okamžikem, kdy je tam umístěna. Případné přijetí této nabídky ze strany společnosti      SFLX není v zásadě spojeno se zadáním objednávky a společnost      SFLX je jako takové nedeklaruje, a to ani v rámci telefonického přijetí objednávky.

3.3                Zákazník je povinen zkontrolovat svou objednávku z hlediska správnosti a úplnosti obsahu bezprostředně po jejím umístění do seznamu objednávek na Platformě      SFLX. Dokud společnost      SFLX objednávku zákazníka nepřijme, je zákazník oprávněn obsah objednávky změnit nebo ji i zcela zrušit v rámci možností zrušení, které jsou k tomuto účelu na Platformě      SFLX uvedeny. Společnost      SFLX usiluje o to, aby zákazníkovi bylo přiznáno právo na změnu a zrušení objednávky, dokud a pokud je jeho objednávka zobrazena jako „otevřená“ a nikoliv ještě jako „přiřazená“ nebo nikoliv jako „v procesu“ v seznamu smluv na Platformě      SFLX. Změna objednávky nabývá účinnosti, pokud ji společnost      SFLX vloží do seznamu smluv zákazníka se změněným obsahem. Objednávka, kterou zákazník zcela nebo zčásti zruší, bude ve smlouvě označena jako „zrušená“. Do té doby však zůstává účinná ve lhůtách stanovených zákazníkem při zadání uvedené objednávky. Není-li doba platnosti určena zákazníkem, zůstává jeho objednávka účinná po dobu dvou (2) pracovních dnů počítanou od data jejího vložení do seznamu objednávek. Platnost ztrácí také v případě, že ji společnost      SFLX uvede v seznamu zakázek jako „zrušenou“.

3.4                Společnost      SFLX informuje zákazníka na Platformě      SFLX nebo jiným způsobem o tom, že konkrétní smlouva je zcela nebo zčásti zrušena. Pokud je zasílatelská činnost vyřizována na Platformě, děje se tak v současné době tak, že zákazník obdrží prvotní oznámení o plánované vykládce Produktů z konkrétní přepravy/nabídky (datum a čas/časové rozpětí) na Platformě v jejím centru oznámení. Jinak může společnost      SFLX také zakázku označit v seznamu zakázek na Platformě jako zcela nebo částečně přidělenou nebo jako „v procesu“. Tím je smlouva o konkrétní zasílatelské transakci, tj. smlouva, uzavřena. Pokud se oznámení/označení v seznamu zakázek týká pouze části nebo částečného množství Produktů, je smlouva zpočátku uzavřena pouze v tomto rozsahu. Dokud je objednávka zákazníka platná a smlouva je uzavřena pouze částečně, může společnost      SFLX prohlásit (částečné) přijetí několikrát. Společnost      SFLX je rovněž oprávněna prohlásit přijetí nabídky zákazníka zcela nebo částečně jinde. Závazná akceptovaná nabídka zákazníka s údaji o smlouvě (zejména odběr/místo, datum, počet/kvalita/kategorie vozidel, odměna) bude zákazníkovi zpřístupněna na Platformě      SFLX spolu s těmito Zasílatelskými podmínkami, Všeobecnými podmínkami/Podmínkami prodeje a platnými předpisy o ochraně osobních údajů a je trvale k dispozici v elektronické podobě.

3.5                Společnost      SFLX nesjednává pro Produkty pojištění proti živelním nebezpečím, požáru nebo jiným rizikům poškození, aniž by konkrétně na to byla uzavřena samostatná objednávka. To platí zejména pro takové Produkty, které jsou z provozních důvodů dočasně uskladněny.

4. Přeprava

4.1                Množství přepravovaných Produktů často vyžaduje, aby společnost      SFLX rozdělila objednávky do několika transportů, tj. nákladů. Společnost      SFLX je proto v zásadě oprávněna uskutečňovat dílčí transporty a sběrnou přepravu (menší než kontejnerový náklad – LCL), pokud zákazník již ve své nabídce neuvedl, že to má být vyloučeno, nebo pokud z informací uvedených v této souvislosti o povaze Produktu jasně nevyplývá odmítnutí dílčích dodávek nebo sběrné přepravy.

4.2                Vyzvednutí a vykládka Produktů na místě vyzvednutí nebo v místě odběru se uskuteční v dohodnutém termínu a v dohodnutém časovém rámci. Společnost      SFLX je však v zásadě oprávněna vyzvednout a dodat Produkty i v dřívějším termínu, pokud se strany nedohodly jinak. Sjednání zcela konkrétního data („plánovaná dodávka“) nepředstavuje pevně stanovenou transakci („fixní termín“) a vždy zahrnuje minimální toleranci +/- 1 hodinu, a to i v případě, že na Platformě      SFLX je možné datum určit na minutu přesně. Překročení dohodnutého termínu opravňuje zákazníka pouze k uplatnění práv uvedených v bodě 1.1. S výjimkou zpoždění způsobeného úmyslně nebo hrubou nedbalostí je tímto vyloučena jakákoli další odpovědnost společnosti      SFLX, zejména za následné škody.

4.3                Zákazník je povinen přesně a jednoznačně popsat nejen druh, kvalitu, povahu, množství (rozměry, objem, hmotnost) Produktů, ale také jak místo odběru, tak i místo v rámci své objednávky a v případě vytvoření Stavebního projektu/Staveniště na platformě; to zahrnuje zejména specifikaci přístupnosti/dostupnosti místa odběru/místa pro nákladní automobil. Pokud zákazník specifikuje místo vyzvednutí v rámci objednávky – např. jeho vyznačením na mapě – musí se toto místo nacházet v rámci hranic zadaného Stavebního projektu/Staveniště. Zákazník je povinen neprodleně zodpovědět veškeré dotazy týkající se místa vyzvednutí/obecného místa společnosti      SFLX nebo třetí osoby, kterou společnost      SFLX pověřila vyzvednutím nebo dodáním. Odběr, přeprava a dodávka Produktů se obvykle provádí nákladními vozidly o hmotnosti do 40 tun. Dodací cesty, jakož i případné příjezdové cesty k místu vyzvednutí/doručení z nejbližší hlavní silnice musí být vhodné pro hmotnost do 40 tun a musí mít šířku nejméně 3 metry a výšku 4 metry a nesmí mít větší sklon než 10 %. Pokud má silnice, která má být použita k doručení, nižší hmotnostní limit nebo menší šířku/výšku nebo větší sklon, není společnost      SFLX povinna objednávku realizovat. Zákazník je dále povinen zajistit, aby Produkty byly bezprostředně po doručení Objednávky přeloženy na místo odběru a mohl je naložit na vozidlo zajištěné společností      SFLX. Není-li zákazník přítomen na plánovaném místě a v plánovaný čas vyzvednutí Produktů, je společnost      SFLX nebo třetí osoba zajištěná společností      SFLX oprávněna, nikoli však povinna, naložit Produkty sama. Zákazník je povinen zajistit, aby nakládka proběhla, pokud jsou Produkty ve vlastnictví  třetích osob.

4.4                Zákazník je povinen umožnit společnosti      SFLX a      dopravcům pověřeným společností      SFLX kdykoli nerušený přístup k sjednanému odběru/místu a umožnit okamžitou, nerušenou nakládku nebo vykládku Produktů, jakmile objednávka nabude účinnosti. Za nakládku a vykládku obecně odpovídá zákazník, pokud není v objednávce výslovně dohodnuto jinak. Pokud je zákazník nebo některý z jeho Uživatelů, který je oprávněn vydat potvrzení podle přiděleného profilu, přítomen v době vyzvednutí nebo dodání Produktů na dohodnutém místě vyzvednutí nebo dodání, je zákazník povinen být přítomen vyzvednutí nebo vyložení Produktů a potvrdit dokončení nakládky nebo vykládky bezprostředně po jejím dokončení na Platformě      SFLX a dodatečně to potvrdit dopravci přítomnému na místě—v případě potřeby oznámením svého jména a podpisem nákladního listu. Pokud k vyzvednutí/doručení dojde v době, kdy je zákazník nebo některý z jeho uživatelů, který je oprávněn vydat potvrzení o doručení, nepřítomen, může nakládka i vykládka Produktů společností      SFLX nebo třetími stranami pověřenými přepravou proběhnout i v nepřítomnosti zákazníka. V takovém případě znamená vykládka splnění těchto povinností. Vykládkou Produktů na místě je dodávka dokončena.

4.5                Společnost      SFLX, jakož i třetí osoba pověřená provedením zasílatelských služeb společností      SFLX, neodpovídá za nemožnost provedení zasílatelské činnosti nebo za zpoždění jejího provedení, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat (jedná se např. o provozní poruchy jakéhokoli druhu, potíže při obstarávání energií nebo pohonných hmot, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovních sil, energií nebo surovin, potíže při obstarávání potřebných úředních povolení nebo úředních opatření), za které společnost      SFLX neodpovídá. Pokud tyto události podstatně ztěžují nebo znemožňují plnění nebo poskytování služeb společnosti      SFLX a zábrana nebo překážka není dočasná, je společnost      SFLX oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě dočasných překážek se termíny plnění prodlužují nebo se termíny plnění posouvají o dobu trvání překážky plus přiměřené období najetí. V případě, že nelze očekávat, že zákazník v důsledku zpoždění vyzvedne/dodá Produkty nebo provede jinou službu, může od objednávky odstoupit okamžitým písemným prohlášením adresovaným společnosti      SFLX.

4.6                V případě zpoždění dopravy, za které odpovídá společnost      SFLX, se sjednané náklady na dopravu snižují ve prospěch zákazníka o paušální částku ve výši 30 % sjednaných nákladů na dopravu, pokud je zpoždění delší než jedna hodina. Pokud se zpoždění dodávky týká pouze jednotlivých nebo samostatných dílčích dodávek, snižuje se výše uvedená srážka nákladů na dopravu proporcionálně. Rozhodující je pak poměr zpožděné dodávky k zbývajícímu množství dodávky.

4.7                Pokud se společnost      SFLX opozdí s poskytnutím služby nebo pokud se stane, že pro společnost      SFLX není poskytnutí dodávky nebo služby možné, ať už z jakéhokoli důvodu, je odpovědnost společnosti      SFLX za náhradu škody omezena podle bodu 5 a nezávisle na bodu 1.1.

4.8                Pokud je započatá přeprava Produktů zcela zrušena z důvodů, za které je odpovědný zákazník—např. proto, že je zablokována příjezdová nebo přístupová cesta k odběru/nebo místu, Produkty nelze naložit/vyložit, není k dispozici dostatečná plocha pro vykládku nebo zákazník či jiná třetí osoba neoprávněně odmítne Produkty vyzvednout/vyložit—a nákladní vozidlo použité k přepravě se musí vrátit zpět, nebude objednávka znovu provedena, ale bude okamžitě ukončena. Společnost      SFLX je oprávněna uskladnit již naložené Produkty, zajistit je nebo je dopravit zpět na místo odběru; společnost      SFLX je oprávněna účtovat zákazníkovi náklady, které jí v této souvislosti vzniknou. Odměna, která má být v tomto případě vyplacena, vychází z bodu 7.2; výplata jakékoli jiné odměny se ruší, přičemž případné nároky společnosti      SFLX na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Pokud je přerušená přeprava dílčí dodávkou, výše uvedené ustanovení se použije přiměřeně a proporcionálně podle přesně vypočitatelného koeficientu pouze na danou dílčí dodávku.

4.9                Pokud vyšší moc (přírodní katastrofy, válka, občanská válka, teroristický útok) trvale znemožní provedení přepravy nebo jakékoli jiné služby, je závazek k plnění pro společnost      SFLX vyloučen. Veškeré již zaplacené částky budou zákazníkovi neprodleně vráceny. Společnost      SFLX je rovněž oprávněna odmítnout provedení přepravy/poskytnutí služby, pokud to vyžaduje úsilí, které je v hrubém nepoměru k zájmu zákazníka na splnění objednávky s ohledem na obsah uzavřené smlouvy a požadavky dobré víry. V takovém případě se přiměřeně použije bod 4.9 věta 3.

4.10             Společnost      SFLX obecně akceptuje pouze takové krátkodobé dočasné skladování Produktů, které je považováno za skladování související s přepravou. Pokud neexistují výslovné předpisy nebo dohody, které by tomu bránily, je společnost      SFLX oprávněna dočasně skladovat vhodné Produkty venku.

5. Odpovědnost za škody

5.1                Odpovědnost společnosti      SFLX za škody, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména za právní nemožnost, prodlení, vadné nebo nekvalitní plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a úmyslné porušení práva, je omezena podle tohoto bodu 5, pokud se jedná o      zavinění.

5.2                Odpovědnost společnosti      SFLX za škody, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména za právní nemožnost, prodlení, vadné nebo nekvalitní plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a úmyslné porušení práva, je omezena podle tohoto bodu 5 do té míry, v níž se jedná o zavinění.

5.3                Společnost      SFLX odpovídá bez omezení podle právních předpisů za škody na životě a újmy na zdraví, jejichž příčinou je nedbalost společnosti      SFLX nebo úmyslné porušení povinností ze strany jejích zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů, jakož i za škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy, jakož i na podvodném úmyslu společnosti      SFLX, jejích zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů.                                

5.4                Společnost      SFLX rovněž odpovídá za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení smluvních povinností, jejichž splnění má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (zásadní povinnost). Odpovědnost je omezena na odpovědnost typickou pro smlouvy a předvídatelné škody.

5.5                Jakákoli další odpovědnost společnosti      SFLX je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; to platí zejména také pro nároky z protiprávního jednání. Pokud je odpovědnost společnosti      SFLX vyloučena nebo omezena, platí uvedené vyloučení nebo omezení i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců, nebo zprostředkovatelů.

5.6                Výše uvedená omezení nebo vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost nezávislou na zavinění, jak je stanovena zákonem (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku), nebo na odpovědnost ze záruky uplatňovanou nezávisle na zavinění.     

5.7                Důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících omezení nebo vyloučení odpovědnosti podle bodu 5 nese společnost      SFLX.

5.8                Pokud je společnost      SFLX povinna uhradit škodu za ztrátu nebo poškození Produktů, nahradí poškozené straně podle následujících předpisů reálnou tržní hodnotu a v případě její neexistence reálnou tržní hodnotu, kterou mělo zboží stejného druhu a kvality v příslušné oblasti působnosti těchto Zasílatelských podmínek v době, kdy mělo dojít k plnění ze strany společnosti      SFLX, přičemž se od ní odečte to, co bylo v důsledku ztráty nebo poškození ušetřeno, zejména clo, ostatní náklady a přepravné, a v případě poškozeného zboží i jeho prodejní hodnota.

5.9                Uplatní se následující      maximální výše odpovědnosti:

5.9.1            Odpovědnost společnosti      SFLX v případě ztráty nebo poškození Produktů je omezena na částku [•]      za kilogram hrubé hmotnosti zásilky.

5.9.2            Pokud byly ztraceny nebo poškozeny pouze jednotlivé balíky nebo některá část zásilky, vypočítá se maximální částka odpovědnosti podle bodu 5.6.1 na základě hrubé hmotnosti celé zásilky, pokud byla zrušena celá zásilka, nebo na základě hrubé hmotnosti zrušené části zásilky, pokud byla zrušena pouze část zásilky.

5.10             Maximální výše odpovědnosti platí      také pro případné mimosmluvní nároky vznesené vůči společnosti      SFLX.

5.11             Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu ve prospěch agentur, právních zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců společnosti      SFLX.

5.12             Pokud společnost      SFLX poskytuje technické informace nebo působí jako poradce a tyto informace nebo poradenství nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu služeb, které je povinna poskytovat, děje se tak bezplatně, a tedy s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

5.13             Omezení uvedená v tomto bodě 5 se nevztahují na odpovědnost společnosti      SFLX v důsledku úmyslného jednání, za zaručené vlastnosti, v důsledku újmy na životě nebo zdraví     .      

6. Promlčení

6.1                Veškeré smluvní a jiné nároky vůči společnosti      SFLX, jejím zákonným zástupcům, zaměstnancům a zástupcům podléhají promlčení podle §      629 a násl.       českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.).

6.2                Výše uvedená lhůta se nevztahuje na nároky zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě nebo zdraví nebo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti      SFLX nebo zástupců společnosti      SFLX, které se promlčují vždy podle platných právních předpisů.

7. Odměna

7.1                Zákazník hradí společnosti      SFLX odměnu sjednanou za použití Platformy      SFLX nebo mimo Platformu      SFLX. Pokud byla objednávka splněna pouze částečně, odměna sjednaná za celou objednávku se odpovídajícím způsobem snižuje.

7.2                Náklady na dopravu jsou v zásadě pevnou cenou, podle dohody. Ty se však zvyšují, pokud se dodání Produktů zpozdí o více než 15 minut z důvodů, za které odpovídá zákazník. Tato doba zpoždění se počítá od příjezdu příslušného kamionu na místo sběru/vykládky a běží až do ukončení nakládky/vykládky příslušného kamionu. Pokud dojde ke zpoždění o více než 15 minut, bude za každý použitý nákladní automobil účtován dodatečný poplatek za doručení ve výši      2.250      CZK plus DPH za hodinu, který bude účtován po minutách, maximálně však po dobu dvou hodin. Pokud musí být již započatá přeprava Produktů po jejich naložení zcela ukončena z důvodů, za které odpovídá zákazník např. z důvodu zablokování příjezdové cesty k místu odběru/vykládky, nedostupnosti dostatečné plochy pro vykládku nebo neoprávněného odmítnutí odběru/vykládky zákazníkem/třetí osobou—a nákladní vozidlo použité k přepravě se musí vrátit zpět, náklady na dopravu se dodatečně zvýší jako paušální částka na dvojnásobek částky sjednané v rámci objednávky—proporcionálně, pokud je použito více nákladních vozidel. Ostatní nároky společnosti      SFLX z důvodu porušení povinnosti zákazníka zůstávají tímto ustanovením nedotčeny. Zvýšený poplatek za dodání bude započten proti případným nárokům na náhradu škody, které je společnost      SFLX oprávněna uplatnit v případě porušení povinnosti ze strany zákazníka.

7.3                Zákazník odpovídá za zaplacení přesné aktuální příslušné zákonné daně z prodeje nebo daně z přidané hodnoty bez ohledu na to, jak je uvedena v dokumentaci k objednávce. Společnost      SFLX vystaví zákazníkovi fakturu obsahující všechny náležitosti.

7.4                Není-li dohodnuto jinak, je platba za službu odvozu splatná v plné výši po vystavení faktury. Faktura je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení. Odměna bude uhrazena bez jakýchkoli srážek, pokud nejsou pro zákazníka uloženy žádné odchylné podmínky, pokud jde o platební prostředky (např. inkaso), platební podmínky a slevu na Platformě      SFLX. Společnost      SFLX doručuje faktury zákazníkovi výhradně v elektronické podobě (např. na Platformě      SFLX nebo jako e-mail). Zákazník je povinen si v případě potřeby vytisknout nebo stáhnout dobropisy, aby splnil všechny povinnosti týkající se uchovávání daňové evidence.

7.5                Tyto Všeobecné podmínky / Zasílatelské podmínky jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích – anglické a české. V případě rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí má přednost anglická jazyková verze.

Preliminary Remarks

The following document includes two General Terms and Conditions. The "General Terms and Conditions / Conditions of Sale" apply to the purchase of products and disposal services via the      SFLX Platform or outside the      SFLX Platform. This applies regardless of whether said products are transported to the customer or collected by the customer himself. The "General Terms and Conditions / Forwarding Business Conditions" are only valid if forwarding services are booked via the      SFLX Platform or outside the      SFLX Platform.

General Terms and Conditions / Conditions of Sale

Preamble

The company Schuettflix Česká republika s.r.o., with its registered seat at Jindřišská 937/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Praha 1, the Czech Republic, identification number 142 05 408, registered with the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague under file number C 362065—hereinafter referred to as "     SFLX"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as disposal services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers (business persons) on its electronic sales platform. Furthermore,      SFLX offers related on-site delivery/collection.

The customer intends to use these Services for commercial purposes.

The cooperation of the parties is based on the following General Terms and Conditions / Forwarding Business Conditions, which are an integral part of the Conditions of Sale.

Definitions and explanations

Customer: The customer is the company which concludes a legal transaction with      SFLX as subject to these General Terms and Conditions.

Freight forwarder: A freight forwarder is the company or companies that transport goods subject to these General Terms and Conditions to the customer.

Construction Project/Construction Site: The construction project/construction site is the project for which the order is placed. The customer is obligated to specify a location (usually an address including street, house number, postal code and city).

Delivery point: The delivery point is the area at the Construction Project/Construction Site where the Products are unloaded.

Location: Location in the context of Products is described as the delivery point. For disposal services, the term describes the loading site, where the waste is loaded.

Waste Management Facility: The term waste management facility includes, specifically, disposal facilities, landfills and dumping grounds.

1. Applicability

1.1                These Conditions of Sale shall apply exclusively. The customer's deviating or contradictory conditions are not recognized by SFLX unless SFLX has agreed to them expressly in writing. The version of these Conditions of Sale valid at the time of the conclusion of the contract, which can be found at https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/ and are available for download there shall be decisive.

1.2                These Conditions of Sale also apply to all future transactions between the parties as well as if      SFLX performs the Services with previous knowledge of any deviating or conflicting Terms and Conditions.

1.3                     SFLX business activities are exclusively for commercial customers. The customer affirms that it is an entrepreneur according to § 420 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended     .

2. Subject of the Contract

2.1                     SFLX sells Products and intermediates disposal services. Essentially, Products sales and disposal services      intermediation are conducted on an electronic sales platform accessible on the internet (hereinafter referred to as the "     SFLX Platform"). However,      SFLX explicitly reserves the right (especially in the project business) to conclude contracts with customers including those without access to the      SFLX Platform. In this case the following provisions of this General Terms and Conditions apply even if reference is made to the "     SFLX Platform" insofar as the regulations are not Platform-specific.

The customer’s contractual partner is      SFLX.      SFLX delivers the Products as ordered to the customer as an intermediary in its own name. Transportation services are exclusively provided by third parties.      SFLX also provides disposal services to the customer in its own name but exclusively through third parties.

In connection with waste management and disposal services under these General Terms and Conditions / Conditions of Sale, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as a waste management intermediary within the meaning of Section 45 of Act No. 541/2020 Coll., on waste, as amended.

In connection with transport services under these General Terms and Conditions / Conditions of Sale, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as intermediator of freight forwarding services within the meaning of Section 2471 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (i.e. not as a carrier).

2.2                Disposal services are all the services necessary or expedient for the proper recovery of, and, where required by law, disposal of waste, including preparation prior to processing or disposal, especially pursuant to the Czech Act No. 541/2020 Coll., on Wastes, as amended, including any implementary regulations therein (hereinafter referred to as the “Czech Waste Act”) or—as far as it is negotiable—at      SFLX’s discretion.      SFLX can generally provide disposal services in the Czech Republic, as well as completely or partially abroad in accordance with the legal regulations applicable in the individual case for the waste in question. If, with regard to a planned transboundry (cross-border) shipment of waste, notification is required in accordance with Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ("Waste Shipment Regulation") and the Act on the Implementation of Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste 1) and the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 2) (Czech Waste Act) as well as additional regulations issued in this regard and if this requires the cooperation of the customer or a third party,  the parties shall agree on the details and the additional costs incurred for this.

2.3                The intermediation of disposal service offered by      SFLX in general refer to wastes pursuant to the meaning of the Czech Waste Act. The determination or specification of additional details about the type of waste, the waste code in an individual case as well as other characteristics of the waste shall take place within the framework of the conclusion of the contract as applicable to the respective individual contract.

2.4                During the contract period      the customer is entitled to the technical possibility and authorization to access the      SFLX Platform, as well as to use it within the scope of the valid agreement. The use of the      SFLX Platform is only available to registered users and is free of charge.

2.5                The SFLX Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data centre. The customer must ensure their own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the customer side of the      SFLX Platform. The access to the      SFLX Platform, provided  by      SFLX at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g. SSL. The use of the      SFLX Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the      SFLX Platform on apps and/or mobile devices. Use of the      SFLX Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection. Further requirements, on the part of the customer, for the use of the      SFLX Platform (e.g., browser type/version, addons/plugins, software, hardware, internet bandwidth, individual mobile phone number) can be found on https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

3. Conclusion of Contract

3.1                The presentation and advertisement of Services on the      SFLX Platform cannot be construed as a binding offer to conclude a contract, it is an invitation to the customer to order the Services precisely as presented on the      SFLX Platform at the respective prices (purchase price plus transport costs / disposal price plus transport costs and other fees and expenses).

3.2                Conclusion of Product Contracts

3.2.1            As part of the ordering process for Services on the      SFLX Platform, the customer first creates a Construction Project/Construction Site on the      SFLX Platform and, in a second step, selects the Services requested. He can change the requested amount at any time. Once specific Services and specified quantities have been determined, he will be directed to the page where he can select the exact location on the Construction Project/Construction Site as well as the delivery time by means of a corresponding user input (click). If the customer decides to self-collect the Products ordered on the      SFLX Platform, the conclusion of the contract shall not be governed by Clause 3.3, but by Clause 3.5; in this case, the selection of Products and product quantity as well as the confirmation of the collection point shall not be an order pursuant to this contract, but a reservation. If the customer wishes a delivery to be made by      SFLX or a forwarding agent commissioned by      SFLX, he will be directed to an overview page on which the customer can confirm  his data and the prices offered to him—and, especially for Products sold by weight—the material price per ton (unit price) is also displayed, so that the customer has the choice according to the defined user authorization roles to not reveal prices to individual users who carry out the order/inquiry on the customer’s behalf. The customer can correct any entry errors by clicking on the "back" button (if applicable, displayed with an arrow pointing to the left or a comparable label). If the customer wishes to cancel the ordering process completely, he can simply close his browser window or exit the app at any time.

3.2.2            By sending an order—if necessary, also in form of a release confirmation of order requests—using the      SFLX Platform, the customer places a legally binding order for the purchase and delivery of the selected Services. If the order is based on a previous order request which      SFLX is not or no longer able to deliver at the initially selected delivery time, the customer is given the opportunity to change the delivery time before the submission of the legally binding order. The order is legally binding for the customer for a period of two (2) working days after its submission. The order is placed during the order process on      SFLX Platform either by clicking on the "Order” button or, if another User has processed the order on behalf of the customer, by clicking on the "Release" button. The customer’s binding order is formally confirmed on the      SFLX Platform. During this process, each order is assigned a unique order number. The display of this order number and the inclusion of the customer's order in the customer's order list on the      SFLX Platform represents the acceptance of the order by      SFLX; thereby declaring confirmation of the contract status for the articles/Products ordered on behalf of the customer. However,      SFLX is also entitled to declare the acceptance of the order in another form. The customer's accepted binding order including the details of the Products ordered, location and date will be made permanently and electronically available to the customer on the      SFLX Platform together with these General Terms and Conditions and the valid data protection regulations. This order data is available to the customer to print out at any time.

3.2.3            When preparing an order for Services, the customer selects the Service, the location and the delivery date/collection date. The customer can make order specifications by using the option menus and data entry forms generally available on the      SFLX Platform. If the customer has a request not found in the selection options provided on the      SFLX Platform he is advised to contact      SFLX directly (not on the      SFLX Platform) and to make his request to      SFLX by phone or in text form.

3.2.4            If a customer decides to collect the Products they ordered instead of having them delivered, the choices of possible collection locations/supplier as well as the respective offered price—e.g., the material price per ton (unit price)—is presented on the      SFLX Platform as part of the selection/reservation process for the material requested at the quantity reserved. If the customer chooses one of the collection locations/supplier displayed, the Product(s) requested by the customer will be reserved there in the specified quantity at the displayed price without obligation. The customer is not obligated to pick up the Product(s) in the reserved quantity at the collection location at      SFLX’s supplier—these supplier can also be referred to as "Supplier" in these Conditions of Sale and on the      SFLX Platform—during the opening hours generally valid there. A binding order and a binding contract conclusion are not yet associated with this reservation. A contract is concluded only by loading the Product(s) at the confirmed collection location, namely as performed in the scope of the executed collection.      SFLX reserves the right to cancel the customer reservation completely or partially as long as a collection by the customer has not been executed. This cancellation is communicated by a corresponding notification, or completely deleted on the      SFLX Platform. Conversely, the customer is entitled to cancel his reservation on the      SFLX Platform for as long as it has not been partially or completely collected.

3.2.5            The Products      SFLX offers are—at least predominantly—natural products whose quality, quantities and weight are, to a certain extent, subject to variability. Therefore, deviations in quantity and weight are unavoidable. As far as the delivered Products are greater or lesser than 5% in quantity/weight/volume as stated in the customer’s order information, this shall not be considered a performance deficiency but as proper performance. Needless to say, only the actual quantity delivered to the customer will be invoiced (cf. also Clause 9). The Product images on the      SFLX Platform are only representative of their class in each case and are not binding.

3.3                If an order is placed outside of the      SFLX Platform, the contract shall be concluded as described below: The customer sends a request to      SFLX—for example, in the form of sending a service specification. If      SFLX responds and sends price information or an offer, this response does not constitute acceptance of said offer to conclude a contract (unless it is explicitly stated otherwise in the response), it represents an offer to conclude a contract.      SFLX only sends offers when service transactions take place on the      SFLX Platform. Since the extant General Terms and Conditions are obligatorily applied to all transactions on the      SFLX Platform, generating the offer always takes place under the premise that the      SFLX General Terms and Conditions are exclusively applied. The contract is concluded if the customer accepts the offer in the form specified in the offer by the deadline specified in the offer. If no time limit is specified, it shall be 48 hours. If no form of acceptance is specified in the offer, the text form requirement shall apply. 

3.4                Conclusion of Contract Disposal Services and Obligations

The conclusion of the contract for disposal services takes place outside the      SFLX Platform in written form.      SFLX reserves the right to make the conclusion and content of the contract digitally available in whole or in part using the "forwarding order" or in another way on the      SFLX Platform. However, only the content of the individual contract actually concluded in written form is decisive, the representation in the      SFLX Platform is not contractually binding and has no declarative value i

Within the scope of the preparation of an offer as well as the conclusion of a contract for disposal services including transport services, the customer is obligated to expediently provide all necessary information concerning the waste to be disposed of completely and truthfully at      SFLX’s discretion, specifically concerning the origin of the waste, type of waste together with information on the waste code according to the Czech Decree No. 8/2021 Coll., on the Waste Catalogue and Assessment of Waste Properties (Waste Catalogue), as amended from time to time, and any other characteristics which are customary or, at      SFLX’s discretion, necessary or expedient for the kind and manner of the disposal and to provide declaration analyses in particular. Declaration analyses and the sampling on which they are based shall be carried out in accordance with the applicable legal provisions as well as official requirements and leaflets, guidelines, and information publications.      SFLX is not obligated to verify customer information about the waste to be disposed and/or any documents provided by the customer to serve this purpose. The customer is solely responsible for the completeness and correctness of the information and documents as provided. The customer is furthermore responsible for the examination of and compliance with any possible contingent obligations to hand over or offer waste and is obligated not to offer and/or hand over waste for which such disposal service obligations are extant for      SFLX.

In the case of hazardous waste within the meaning of the Czech Waste Act the customer as or analogous to a waste producer is generally obligated to provide evidence in accordance with the requirements of the Czech Waste Act. Independently of this, the customer and      SFLX will support each other and provide the necessary information so that the parties involved in the disposal service can fulfil their obligations according to the Czech Waste Act.      SFLX is not obligated to prepare separate disposal certificates which do not result from statutory obligations based on the Czech Waste Act.

3.5                Contingent Quotas/Projects

     SFLX allows the customers to determine and agree to certain contingent quotas/quantity quotas for Services (hereinafter also referred to as "Projects") under specific circumstances.

3.5.1            For this purpose, the customer and      SFLX agree—if necessary, also outside the      SFLX Platform—to conditions and required Services related to one or more locations. As a result, the maximum total quantity that the customer is entitled to order (hereinafter referred to as the "Quota"), the remuneration to be paid for it—if applicable, as a final total price for both the goods and the delivery—and especially the period (hereinafter referred to as the "Validity Period") for which the project is to be valid shall be determined in detail. In addition, any additional generally applicable parameters (e.g., specific vehicle classes for delivery) can be agreed upon if required.

3.5.2            The customer is obligated to to place one or more individual orders      (hereinafter referred to as "Project Orders") related to the Project that combined amount to at least 75% of the total project volume – ensuring that the Project Orders can be delivered/collected within the usual delivery periods/collection periods visible on the SFLX Platform prior to the expiry of the Validity Period     . The customer shall not be obliged to place orders going beyond this. After the expiration of the Validity Period, SFLX is no longer obligated to deliver in relation to the contingent.    

3.5.3            The customer can only place a Project Order according to the conditions as agreed with      SFLX for the project (e.g., minimum quantities, maximum quantities, maximum limits, limitation of the selection to a multiple of certain minimum quantities). Unless otherwise agreed, the minimum/maximum quantity shall always be based on the vehicle class available for delivery/collection. The customer can only place individual Orders that are delivered/collected by fully loaded trucks of the respective vehicle class available; the minimum quantity to be complied with therefore corresponds to the maximum transport volume of a truck in the respective vehicle class and an order quantity that exceeds the minimum quantity must correspond to a multiple of this minimum quantity.

3.5.4                 SFLX reserves the right to individually invoice each partial delivery carried out under a single Project Order according to Clause 9.

3.5.5            Projects of six months or longer require the parties to agree on the following price adjustment regulation. The price indices of the      Czech Statistical Office  Construction Industry Price Indices—Construction work price indices, construction work price indices and construction production cost indices      shall be used. The reference value for determining the respective index change is always the annual average value for the year 2021. It is also based on the date of the order.

4. Delivery Time and Delivery of Products

4.1                     SFLX itself does not offer transport services but has deliveries of Products carried out by forwarding agencies. The delivery of the Products is made to the location as specified by the customer (Construction Project / Construction Site and the location at said site), but only within the Czech Republic. If force majeure (natural disasters, war, civil war, terrorist attack) makes the delivery or any another service permanently impossible, any obligation to perform by      SFLX is excluded. Any amounts already paid will be refunded to the customer without delay.      SFLX is also entitled to refuse the delivery/service as far as this requires an effort which is grossly disproportionate to the customer's interest in the fulfilment of the purchase contract according to the content of the concluded contract and the dictates of good faith. Clause 4.1 sentence 3 shall then apply accordingly.

4.2                The quantities of Products ordered often make it necessary for      SFLX to allocate the Orders across several shipments. Therefore,      SFLX is entitled to perform partial deliveries if

4.2.1            the partial delivery can be used by the customer within the scope of the contractually intended purpose,

4.2.2            the delivery of the remaining outstanding ordered goods is ensured and

4.2.3            the customer does not incur considerable additional expenses or additional costs (unless      SFLX agrees to bear these costs).

4.3                Delivery of the Products shall be made on the date agreed or within the time frame as agreed. However, in principle      SFLX is entitled to deliver the Products at an earlier date even if the parties have not agreed otherwise. This is specifically applicable to a delivery deadline. The agreement of a very specific date ("scheduled delivery") does not represent a fixed transaction (“drop dead date”) and always includes a minimum tolerance of +/- 1 hour, even if on the      SFLX Platform or in an agreement outside of that Platform it is possible to specify a date to the minute. The exceeding of an agreed deadline only entitles the customer to assert the rights as stated in Clause 4.7. With the exception of a delay caused intentionally or through gross negligence any further liability for      SFLX, especially for consequential damages is hereby excluded.

4.4                The customer is obligated to describe the location precisely and unambiguously within the scope of its order as well as when creating Construction Sites/Construction Projects; this includes, in particular, specifying the accessibility/navigability of the location for the vehicle required. If the customer specifies the location within the scope of an individual order—e.g., by indicating the precise point on the map—this must be within the boundary of the construction project specified. The customer shall answer any questions, about the location, from      SFLX or the third party entrusted by      SFLX with the collection or delivery without delay. The delivery of the Products is usually carried out by trucks with a weight of up to 40 tons. The access roads to the Construction Project/Construction Site from the nearest main road as well as any driveways within the Construction Project/Construction Site must be suitable for a weight of up to 40 tons and be at least 3 meters wide and 4 meters high and must not have more than a 10% incline. If a road or driveway to be used for the delivery to the location has a lower weight limit or lower width/height or higher incline, the customer is obligated to inform      SFLX of this and any other obstacle to performance at the time the order is placed. If the customer has provided a location but it is not clearly identifiable to the Freight Forwarder, the Freight Forwarder will first attempt to contact the customer to identify said location. If this is not successful, the Freight Forwarder is entitled to either park the delivery at a suitable viewable place in spatial proximity (up to 100m) to the location or not to deliver the goods at all.

4.5                The customer is obligated to grant      SFLX and the Freight Forwarder entrusted by      SFLX the unhindered access to the agreed upon location at any time and to enable the immediate, undisturbed unloading of the Products. If the customer or one of its users, authorized to issue a delivery confirmation according to the assigned authorization role profile, is present at the agreed location at the time of delivery of the Products, the customer is obligated to accompany the unloading of the Products and to confirm the completion of the delivery on the      SFLX Platform immediately after its completion. If the delivery is made when the customer or one of its authorized users is absent, the confirmation of the completion of the delivery must be made without delay and no later than 09:00 am the following day. During confirmation the customer should evaluate the quality and the delivery of the Products.

4.6                     SFLX is not liable for impossibility of delivery or for delays in delivery as far as they are caused by force majeure or other unforeseeable events that might occur at the time of the conclusion of the contract (e.g., operational disturbances of all sorts, difficulties in the material or energy procurement, transport delays, strikes, lawful lockouts, lack of manpower, energy or raw materials, difficulties in the procurement of official permissions required, official measures or missing, incorrect or delayed delivery by forwarding agents) which      SFLX is not responsible for. Provided that such events make the delivery or service considerably more difficult or impossible for      SFLX and the hindrance or obstacle is not only temporary,      SFLX is entitled to withdraw from the contract. In the event of temporary hindrances, the delivery or services deadlines shall be extended or postponed by the duration of the hindrance plus a reasonable start-up or recovery period. Insofar as the customer cannot be expected to accept the delivery or services due to an unforeseen delay, he may withdraw from the contract by immediate written declaration to      SFLX.

4.7                In case of delays in delivery for which      SFLX is responsible, the transport costs agreed upon will be reduced in favour of the customer,

4.7.1            for a "delivery deadline", in full for the surcharge agreed for the on-time delivery, if the delay is more than one hour,

4.7.2            for any other delay in delivery by a flat rate of 30% of the agreed transport costs.

If the delays in delivery relate only to individual or separate partial deliveries, the deduction of transport costs stated above shall be reduced proportionately. The ratio of the delayed delivery to the remaining delivery quantity shall then be decisive. If a final price without indication of transport costs has been agreed on, Clauses 4.7.1 and 4.7.2 shall apply accordingly, with the provision that for Clause 4.7.2 the transport costs customary in the locality shall serve as a fictitious standard for said calculation.

4.8                If      SFLX is delayed with a delivery or service or if a delivery or service becomes impossible for      SFLX to execute, no matter the reason,      SFLX’ liability for compensation is limited according to Clause 6 and independent of Clause 4.7.

4.9                If transport of Products already in transit shall be aborted completely for reasons for which the customer  is responsible—including but not limited to the following conditions:  access roads to location blocked, no appropriate unloading site is available, the location cannot be clearly identified or the customer wrongfully refuses acceptance—and the vehicle used for the transport is forced to turn back, the individual order shall not be executed again but shall be terminated without delivery of the Products. The remuneration to be paid in this case is based on Clause 9.2; the payment of any other remuneration shall be cancelled, whereas possible claims for damages by      SFLX remain unaffected. If the aborted transportation service is a partial delivery, the above provision shall apply accordingly and proportionately according to an exactly calculable factor only to the partial delivery in question.

4.10             Delivery to the location ("last mile") is by truck. However,      SFLX reserves the right, especially for cases of longer transport routes, to use other suitable means of transport if necessary (for example a combination of truck-rail transport-truck).

4(a)             Collection and Acceptance of Disposal Services

4(a).1         The collection of waste for agreed disposal services shall take place at the location specified by the customer, but only within the Czech Republic. Customers, or third parties on their behalf, are obligated to only provide waste matching the agreed waste disposal service and the properties indicated or agreed upon by the customer, and      SFLX shall only be obligated to accept or collect such waste. If the quantity of the waste provided for collection exceeds the quantity indicated by the customer at the conclusion of the contract,      SFLX is entitled, but not obligated, to dispose of these excess quantities for the customer at the agreed upon pricing and performance conditions.

Furthermore, the customer shall ensure      SFLX that the waste is only made available for collection points expressly approved for this purpose. The customer shall be responsible for ensuring traffic safety in connection with the preparation and provision of the waste prior to collection. Unless otherwise agreed upon, the customer is responsible and liable for loading the waste.

4(a).2         Unless otherwise agreed,      SFLX may distribute the collection of the waste over several transports.

4(a).3         Waste will be collected on the agreed upon date or within the agreed upon time frame.      SFLX is entitled to a waiting fee of      CZK 2,250 per hour after waiting more than 15 minutes. This will be calculated and billed every 15 minutes.

4(a).4         Clause 4.6 shall apply accordingly.

4(a).5         Ownership of the waste shall not pass until the waste is accepted at the waste disposal facility contracted by      SFLX for the disposal services.

5. Self-collection

5.1                If the customer has decided not to have the Products delivered, but to pick them up himself, he must arrange for their collection at the collection site specified in the course of the reservation. A collection is possible there during the opening hours indicated on the      SFLX Platform, for as long as the reservation has not yet been delayed or cancelled. To schedule this, the customer must start one or more transports on the      SFLX Platform with the vehicles he has created there. Otherwise, loading and delivery at the collection point shall not be possible. On Sundays and public holidays, collection is only possible if this is recorded accordingly in the specified opening hours. The opening hours are visible on the      SFLX Platform at the time of the reservation in question are key. The customer shall adhere to the company rules of      SFLX’s respective supplier when driving to the collection point.

5.2                At the collection point, the customer is entitled to declare to      SFLX’s respective supplier that only part of the reserved quantity will be taken immediately before loading/handing over of the reserved Products, whereas      SFLX reserves the right to insist on a minimum purchase of 1 ton per order/reservation. Due to the special properties of the Products and the possible difficulties in accurate loading, the customer accepts certain deviations in terms of quantity and weight. In this respect, Clause 3.6 shall apply accordingly. However, only the quantity actually loaded is invoiced. This particularly applies in the event that the quantity actually shipped exceeds the reservation that has been made.

5.3                The loading of the Products onto the customer's vehicle as selected on the      SFLX Platform is generally the responsibility of      SFLX’s supplier. The customer or his driver assists him and enables unimpeded loading. This ensures operationally safe loading. The customer is solely responsible for the loading and operational safety of the loaded Products. The Products retrieved by the customer at the place of collection are weighed before confirming the completion of loading. Any doubts about the accuracy of the weighing and the quality of the transported goods shall be immediately reported to      SFLX by the driver used for the collection, so that a validated weighing or a supplementary inspection can take place if necessary. The completion of the loading shall be immediately confirmed by the driver on the      SFLX Platform after its completion, and after      SFLX’s respective supplier has previously confirmed the loading on the      SFLX Platform. Subsequently an electronic bill of lading, which can be accessed on the      SFLX Platform, is generated by      SFLX.

5.4                Upon completion of loading onto the vehicle provided by the customer, the loaded Product shall be deemed delivered to the customer by definition of this contract. If the quantity shipped is less than the quantity specified in the reservation, the reservation shall be maintained including the amount of the remaining difference. As long as the ongoing reservation is not cancelled, additional (partial) collections can be made in accordance with Clause 5 of these Terms and Conditions.

5.5                For cases of self-collection, the customer is obligated to state a Construction Project/Construction Site as well as the associated location. The customer assures that he will transport the Products within the scope of the original delivery from the plant (facility) exclusively to the same country specified in the construction project. Once this delivery has been completed, the customer is free to transport the Products to other locations at a later date.

6. SFLX’s Liability

6.1                The      SFLX liability for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to Clause 12 insofar as it comes down to culpability.

6.2                     SFLX is not liable in case of simple negligence of its agencies, legal representatives, employees or other vicarious agents as far as it is not a violation of essential contractual obligations. Material contractual obligations are those obligations whose fulfilment is essential for the proper performance of the relevant contract and on whose fulfilment the customer regularly relies on and/or may rely on. Accordingly, material contractual obligations shall include, in particular, the obligation to perform in a timely manner (delivery or disposal services), the freedom of the service from defects of title and excluding mere insignificant material defects, as well as consulting, protection and care obligations that are intended to enable the customer to use the Services in accordance with the contract or which are intended to protect the life and limb of the customer's personnel or to protect the customer's property from significant damage.                                      

6.3                     SFLX shall also be liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.

6.4                Any further liability on the part of      SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular to tortious claims. Insofar as the      SFLX’s liability is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives or vicarious agents.    

6.5                However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent of culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.     

6.6                The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to clause 12 shall be borne by      SFLX.

6.7                The customer shall be liable without limitation in accordance with the statutory provisions. Furthermore, the customer is obligated to indemnify      SFLX from all damages and expenses incurred by      SFLX due to incomplete or incorrect information and/or documentation as provided by the customer according to Clause 3.4 as well as from all damages and expenses incurred by      SFLX due to the fact that the waste collected at the location does not have the properties specified and/or agreed upon by the customer.

7. Warranty

7.1                The limitation period for warranty claims shall be (a) one year from delivery in the case of Products and (b) two years from completion of the performance in the case of disposal services or, insofar as the performance is capable of being accepted and subject to acceptance, from the time of acceptance or the acceptance of legally equivalent facts. This limitation period does not apply (a) in case of fraudulent concealment of a defect of the performance by      SFLX as well as (b) for claims for damages of the customer if      SFLX is liable without limitation according to the regulation in Clause 6.2 and 6.7. In these cases, the statute of limitations shall be governed by the applicable statutory provisions.

7.2                The customer is hereby duly informed that      SFLX acts as a drop shipment intermediary in the supply business.      The customer has always obligation           to inspect the goods and give notice of any defects     . The notification of defects must be made in writing in order to preserve evidence. 

7.3                In case of material defects of the delivered Products,      SFLX is obligated and entitled to rectify the defects or to deliver a replacement within a reasonable period of time. In case of failure, i.e., impossibility, unreasonableness, refusal or unreasonable delay of the rectification or replacement delivery, the customer may withdraw from the contract or reasonably reduce the purchase price.

7.4                If a defect is based on a failure of      SFLX to perform, the customer can claim damages under the conditions as set forth in Clause 6.

8. Retention of Title

8.1                The following agreed upon retention of title serves as security for all respectively existing present and future claims of      SFLX against the customer resulting from the delivery relationship existing between the parties (including remittance or payment balance claims resulting from a current account relationship as limited to this delivery relationship).

8.2                The Products delivered by      SFLX to the customer remain the property of      SFLX until the payment is complete for all secured claims. The Products as well as the Products covered by the retention of title which take their place in accordance with the following provisions are hereinafter collectively referred to in simplified form as "Retained Goods".

8.3                The customer stores the goods, subject to retention of title on behalf of      SFLX, free of charge. The customer shall be entitled to process and sell the goods subject to retention of title in the ordinary course of business until the case of realization event cited in Clause 8.8 arises. Pledges and transfers of ownership by way of security or chattel agreements are not permitted.

8.4                If the reserved goods are processed by the customer, it is agreed that the processing takes place in the name and for the account of      SFLX as manufacturer and      SFLX directly acquires the ownership or—if the processing takes place with materials from several owners or the value of the processed item is higher than the value of the reserved goods—the co-ownership (fractional ownership) of the newly created item is in proportion to the value of the reserved goods to the value of the newly created item. In case that no such transfer of ownership should occur at      SFLX, the customer already now transfers his future ownership or—under the above-mentioned conditions—co-ownership of the newly created object as security to      SFLX. If the Retained Goods are combined or inseparably mixed with other items to form a uniform item and if one of the other items shall be regarded as the main item,      SFLX shall, insofar as the main item belongs to      SFLX, transfer to the customer the co-ownership of the uniform item on a pro rata basis in the ratio mentioned in above in the first sentence.

8.5                In case of resale of the goods subject to retention of title, the customer already at this stage assigns by way of security the resulting claim against the purchaser—in case of      SFLX’s co-ownership of the goods subject to retention of title proportionally according to the co-ownership share—to      SFLX. The same applies to other claims that take the place of the reserved goods or otherwise arise with regard to the reserved goods, such as insurance claims or claims in tort for loss or destruction.      SFLX revocably authorizes the customer to collect the claims assigned to      SFLX in his own name.      SFLX may revoke this direct debit authorization only in case of a realization event.

8.6                If third parties access the goods subject to retention of title, especially by seizure, the customer will immediately clearly identify the property of      SFLX to them and inform      SFLX about this in order to enable      SFLX to enforce its rights to said property. If the third party is not able to reimburse      SFLX for any and all judicial or extrajudicial costs arising in this connection, the customer is liable to compensate      SFLX for these costs in full.

8.7                     SFLX will release the goods subject to retention of title as well as the items or claims replacing them to the extent that their value exceeds the amount of the secured claims by more than 50%. The selection of the items to be released is thereafter up to      SFLX.

8.8                If      SFLX withdraws from the contract in case of behaviour contrary to the customer’s contract—especially default of payment—     SFLX is entitled to demand the return of the goods subject to retention of title (realization event).

9. Remuneration

9.1                Products

9.1.1            The customer shall pay      SFLX the agreed upon remuneration (on the      SFLX Platform or outside of the      SFLX Platform). This typically includes the price      for material(s)      and separate cost of transport. However, the parties may have instead agreed—possibly also using an alternatively selectable option—on a      total price that includes      materials as well as       cost of delivery. The quantity ordered is not decisive, the quantity actually delivered by      SFLX in tons (to) is decisive for the material/final price, even if the customer has determined the quantity to be delivered in his order using a volume specification. In this respect, the material/final price shall be calculated according to the unit price agreed upon.

9.1.2            The transport costs are in general a fixed price as agreed. However, these are increased if the delivery of the Products is delayed by more than 15 minutes for reasons for which the customer is responsible. If a final price has been agreed upon without the transport costs being shown separately, these costs shall apply accordingly; in this case the final price shall be increased. The delay period is calculated from the arrival of the respective truck at the location and runs until the unloading of the respective truck is completed. If a delay of more than 15 minutes is exceeded, an additional delivery charge of      CZK 2,250 plus VAT per hour will be incurred for each truck used, which will be invoiced pro rata temporis in intervals of 5 minutes each, but only for a maximum duration of four hours. If the transport of the Products that has been started shall be terminated completely for reasons for which the customer is responsible—e.g. because the access road to the location is blocked, no appropriate unloading site is available or the customer wrongfully refuses the acceptance—and delivery is  completely aborted and the truck used for the transport to turn back, the transport costs increase additionally as a lump sum to double the amount of the agreed upon sum within the scope of the order—in case of use of several trucks proportionally so; if a final price without indication of transport costs is agreed upon,      SFLX is entitled to charge the return transport to the customer on the basis of the usual local transport costs. Other claims made by      SFLX in case of default of acceptance of the customer remain unaffected by this regulation. The increased delivery charge will be credited against possible claims for damages to which      SFLX is entitled in case of breach of duty by the customer.

9.1.3            The customer shall be responsible for paying the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in any order documentation.      SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

9.1.4            Unless otherwise agreed, the remuneration shall be due upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the      SFLX Platform.      SFLX exclusively delivers the invoices to the customer in electronic form (for example on the      SFLX Platform or as an email). It is the customer's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

9.2                Disposal Services

9.2.1            The customer shall pay      SFLX the remuneration agreed upon for the respective disposal services. In case of weight-dependent remuneration for the disposal services only the quantity in tons actually accepted by      SFLX is decisive, even if the customer has indicated the quantity differently in the context of the individual order as placed. As a rule, for the determination of the actually accepted quantity, only the weighing data at the waste disposal plant as provided to the customer by      SFLX about the quantities accepted there are applicable, even if a weighing was also possible at the Construction Project/Construction Site or was actually carried out there.

9.2.2            The customer shall be responsible for paying the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in the order documentation.      SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

9.2.3            Unless otherwise agreed upon, payment for the disposal services shall be due upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the      SFLX Platform.      SFLX exclusively delivers the invoices to the customer in electronic form (for example on the      SFLX Platform or as an email). It is customer's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

10. Administrator and User

10.1             The customer shall appoint at least one administrator. This person shall have access to the      SFLX Platform by means of an identification code and a password to be assigned by      SFLX. The administrator—if several administrators are appointed, this is valid for each of them—shall be authorized to grant and withdraw authorizations for the use of the      SFLX Platform to third parties, e.g., customers’ employees or external service providers/partners, in the name of the customers according to the scope as generally defined by      SFLX for this purpose on the      SFLX Platform (these employees/commissioned persons/third parties are referred to as "Users” in these Conditions of Sale). The number of possible Users is not limited; in particular, the administrator is entitled to designate additional administrators with identical access authorizations. Upon the first assignment of corresponding authorizations, a User profile is created for the respective User on the      SFLX Platform and these respective Users then receive an email invitation to join from      SFLX, combined with the request to register on the      SFLX Platform. Only after completion of this registration and after their consent to the      SFLX General Terms and Conditions—the administrator must also consent to the General Terms and Conditions—are the Users authorized to use the      SFLX Platform, until the withdrawal of the authorization by the administrator, or until the contract is terminated. The scope of use for Users may be limited, either by the general functional scope of the      SFLX Platform or based on the authorization roles supported by the      SFLX Platform, if applicable, and the corresponding settings for the customers, for example, with regard to access to specific content.

10.2             The administrator—if applicable further administrators—and all other Users are authorized to act in the name and on behalf of the customers with      SFLX, especially to make declarations of intent for the customers. Their actions as well as every action using the access data of the administrator(s) as well as any and all other Users in connection with the      SFLX Platform shall be imputed as performed by the customer. All Users and administrator(s) are vicarious agents of the customers and are considered as authorized by the customers to represent its interests for      SFLX.

10.3             The access data to the      SFLX Platform is to be treated as strictly confidential by the administrator(s) and the Users. The customer must ensure and guarantee that the access data is not distributed or revealed.      SFLX shall be informed immediately if and when unauthorized third parties obtain knowledge or material information about the access data.

10.4             Three incorrect entries of access data and three months of non-use by the authorized      SFLX User will automatically result in a temporary block for that respective access.

11. General Customer and User Obligations

In order for the      SFLX Platform—particularly with a large number of Users—to function so that      SFLX can provide its own contractual services correctly, all Users and the customers’ Users (in the following administrator(s) and further customer s’ Users are all referred to as "Users") shall comply with the regulations and duties.

11.1             General

11.1.1        The customer has looked into the essential functional features of the      SFLX Platform and assumes the risk that the      SFLX Platform fulfils his requirements and needs.      SFLX employees and/or by expert third parties were consulted for questions prior to the conclusion of the contract.

11.1.2        The customer observes the instructions for the use of the      SFLX Platform as provided by      SFLX; the customer will regularly check the information sources provided on the      SFLX Platform as well as the information sources provided online at www.schuettflix.com and take them into account when using the      SFLX Platform.

11.1.3        The customer will regularly check the information      SFLX makes available to him       on the      SFLX Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access new messages, documents, notifications and further information. The information sent to him, i.e., to one of his Users using the notifications function of the      SFLX Platform shall be deemed received by the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent. At the same time, the Customer agrees and acknowledges that SFLX may also send notices to the Partner through the SFLX Platform regarding the Partner's outstanding or due amounts to SFLX.

11.1.4        The customer is obligated to use current anti-virus programs on the local systems that are used to access the      SFLX Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which particularly includes installing the security patches available for the operating system used without delay.

11.1.5        The customer agrees that      SFLX has access to his data to the necessary extent for the analysis/remedy of errors/defects reported by him as well as in the context of the requested support and to ensure the proper operation of the      SFLX Platform, in particular analyses of functional processes and examinations and/or testing of file structures.

11.2             The customer is fully and exclusively responsible for the content posted by him and his Users on the      SFLX Platform.      SFLX does not check post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

11.3             The customer declares and warrants that he is the authorized owner of the rights to the contents transmitted or uploaded by his Users (e.g., photos, names, telephone numbers) or is at least otherwise authorized (e.g., with duly obtained consent from the owner(s)) to transmit the contents to      SFLX, to make them available for use on the      SFLX Platform and to make them available to his Users on the      SFLX Platform. Therefore, the customer ensures that he is entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the      SFLX Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties prior to the transmission of pictures, plans, drawings, sketches and any other information. Insofar as the customer uploads photographs in which persons can be recognized, this may only take place if their effective consent has been duly obtained.

11.4             The customer exempts      SFLX from all claims that third parties (including foreign users) assert against      SFLX due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use of the      SFLX Platform by the customers and his Users. This right to exemption includes, in particular, the costs of the necessary legal defence by      SFLX, including all court costs and legal fees. The right to exemption does not exist if and to the extent that the customers or the Users concerned are not responsible for the infringement.

11.5                  SFLX reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted content is construed to have led to a violation of Clause 11.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of Clause 11.3 could occur.

11.6                  SFLX stores and processes content and data for the customer, which are provided by him and the Users during the use of the      SFLX Platform, as a technical service provider and which come about during the use of the      SFLX Platform. The customer is obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties, and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the notification software to any such risks. The customer shall guarantee to actively ensure that all Users comply with these obligations. The customer remains the responsible party for personal data and must therefore always check whether the processing of such data on the      SFLX Platform is allowed under the applicable User permissions according to law. The customer shall ensure in particular that all Users have consented and agreed to receive emails, SMS and other push messages generated by      SFLX—specifically in the context of the initial registration and invitation process.

11.7             Use of Content on the SFLX Platform

The use of the      SFLX Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in Clause 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. Users are prohibited from using the contact data of any other Users made accessible via the      SFLX Platform for any other purpose than for the commercial communication of the customers and only to the extent that the other User has consented or that which is permitted by law.

11.8                  SFLX Platform Malfunction

11.8.1        Interfering with the      SFLX Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the      SFLX Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or denial of services attack) or to the unreasonable annoyance of other Users.

11.8.2        Electronic attacks of any kind against the      SFLX Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual Users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

Hacking attempts, i.e., any and all attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms on the      SFLX Platform, the application and/or distribution of viruses, worms, Trojans and other harmful files, brute force attacks, other actions or procedures that may interfere with the      SFLX Platform including all hardware and software used for its operation and/or those that can harm      SFLX or Users.

11.9             Evaluation (Ratings)

11.9.1        To the extent generally provided by      SFLX, Users of the      SFLX Platform can rate each other after the execution of a delivery, and this information is made publicly accessible on the      SFLX Platform.      SFLX reserves the right to have individual and varied aspects of the performance evaluated. The ratings are not checked or confirmed by      SFLX. They may therefore be inaccurate or misleading.

11.9.2        Each User, i.e., every single User is obligated to provide only truthful information in the reviews or ratings submitted on the      SFLX Platform. The evaluations submitted in each case must be factual and may not contain any abusive criticism or any information that may be construed as such.

11.9.3        It is prohibited to submit ratings about oneself or to have them submitted by third parties, to include or mention circumstances in the ratings that are not related to the transactions for a specific delivery and to induce or otherwise encourage other Users to submit or not to submit a rating by means of threats or financial incentives.

11.9.4        There is no entitlement to the publication of submitted ratings, nor to the submission of ratings.

12. Availability and Operation of the SFLX Platform

12.1                  SFLX guarantees, as one of its responsibilities, a 98% annual average availability for the      SFLX Platform. Usually, the services provided by the      SFLX Platform are available from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 every day (7 days 24 hours a day). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day.

12.2             Furthermore, the right to the use of the services available on the      SFLX Platform is extant only within the technical and operational possibilities of      SFLX.      SFLX strives for an uninterrupted usability of the      SFLX Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

12.3                  SFLX assures operating the      SFLX Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state which is party to the Agreement on the European Economic Area, and to save customer data, without exception, in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state which is party to the Agreement on the European Economic Area. However,      SFLX is entitled to change the places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

12.4                  SFLX ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Excluded from this are, to the necessary extent, other Users on the      SFLX Platform—e.g., the suppliers and forwarding agents—that      SFLX uses to deliver the Products ordered by the customer.

12.5             The data recorded on the      SFLX Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by      SFLX according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in terms of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the customer is solely responsible for compliance with retention periods under commercial, professional and tax law. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the      SFLX Platform’s scope of services.

12.6                  SFLX strives to continuously develop the      SFLX Platform. Therefore,      SFLX is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services, and applications provided on the      SFLX Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the      SFLX Platform. If the justified interests of the customer can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the      SFLX Platform,      SFLX shall inform the customer about the change at least three months before coming into effect. In this case, the customer may object to the change within one month after its announcement. The objection must be made in text form at a minimum. If      SFLX does not enable the customer to use the      SFLX Platform in the previously available form immediately after his objection, the customer is entitled to the termination of the contract without notice with immediate effect within a period of five working days from the effective date of the service change.

13. Blocking Access

13.1                  SFLX can block a customer's access to the      SFLX Platform—either completely or for single Users—temporarily or permanently if there are concrete indications that there has been a violation of this contract by the customer or one of his Users, a violation of the General Terms and Conditions, a violation of any other general terms of use of the      SFLX Platform and/or valid law or legal requirement or if      SFLX has any other justified interest in blocking access to the Platform. When deciding upon blocking access to the      SFLX Platform,      SFLX shall take the appropriate legitimate interests of the customer into account.

13.2             In case of temporary or permanent blocking of access to the      SFLX Platform,      SFLX shall block the respective access authorizations of the customers as well as his Users and inform him about this via email.

14. Duration and Termination

14.1             The contract for the      SFLX Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month.

14.2             Furthermore the contract may be terminated by either party without notice for important cause (for example but not limited to a serious breach of contract).

14.3             A contract shall be terminated in text form at a minimum.

14.4             The termination of this contract does not affect the validity of the individual contracts for the delivery of Products concluded on the      SFLX Platform. These will be processed on the      SFLX Platform as agreed, notwithstanding any termination of the contract.

14.5             The customer is obligated to download the data and files he has stored on the      SFLX Platform after termination of the contract by using the export and download functions provided for this purpose on the Platform itself in due time prior to the termination of that specific contractual relationship. In case of termination of the contract without notice      SFLX shall permit the customer access to the export and download functions on the      SFLX Platform for the duration of 2 weeks as calculated from the end of the contract. With termination of the contract—in case of a termination without notice after expiration of a further two weeks—     SFLX is not only entitled but obligated to delete the customer’s data immediately and to destroy all previously made copies. In the latter case, the deletion will take place after the expiry of these deadlines.

15. Data Protection

15.1             The customer and      SFLX will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in      the Czech Republic or the country where given data subject has its place of residence and will obligate their employees involved in connection with the cooperation between the customers and      SFLX to observe nondisclosure of data insofar as they are not already generally obligated to them or in addition to such an obligation.

15.2             If the customer collects, processes or uses personal data using the      SFLX Platform, he guarantees that he is authorized to do so according to the applicable data protection law and regulations and also exempts      SFLX in case of any violation from the claims of third parties.

15.3             Details about data protection obligations and regulations can be found in the respective and valid      SFLX data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with legal requirements, the data protection articles to be regulated are recorded there.

16. Miscellaneous

16.1             For the purposes of these General Terms and Conditions, a working day is always a day that is not a public holiday at the respectively agreed location. Sundays are not working days.

16.2             The customer may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving prior written consent from      SFLX.

16.3             A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of      SFLX.

16.4             There are two procedures for amendments to these General Terms and Conditions:

1)            new versions of the General Terms and Conditions are accepted (for example, by request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties,

1)            alternatively (for cases of longer customer inactivity),      SFLX shall inform the customer about changes in the Terms and Conditions in written form, by email or on the      SFLX Platform. If the customers do not object to such changes within six weeks upon receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. The customer shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to the Terms and Conditions.

16.5             For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the courts in      the Czech Republic shall have exclusive jurisdiction in the first instance, according to the place where SFLX has its registered office.    

16.6             Unless expressly stated otherwise, this contract shall be exclusively governed by      Czech law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).

16.7             These General Terms and Conditions / Conditions of Sale are prepared in two language versions - English and Czech. In the event of a conflict between the English and Czech language versions, the English language version shall prevail.

General Terms and Conditions / Forwarding Business Conditions

Preamble

The company Schuettflix Česká republika s.r.o., with its registered seat at Jindřišská 937/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Praha 1, the Czech Republic, identification number 142 05 408, registered with the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague under file number C 362065—hereinafter referred to as "     SFLX"—offers its commercial customers, in addition to other offers, the isolated transport of bulk goods and other goods of the customer as a forwarding business, i.e., the collection of goods from one location for transportation to another specified by the customer, and to have them unloaded there—these transport services conducted without the sale of Products are hereinafter referred to as "Forwarding Business". The following General Terms and Conditions of Business/Forwarding Business Conditions in conjunction with the General Terms and Conditions of Business/Conditions of Sale regulate the contractual specifics of this Forwarding Business.

1. Applicability 

These Forwarding Business Conditions shall take precedence over the Conditions of Sale. They regulate the contractual peculiarities when agreeing on a transaction for the Forwarding Business.

2. Object of the Contract

2.1                The subject of a forwarding business transaction is the arrangement of the shipment of the Products as specified by the customer at the time of the order—i.e., the arrangement for the collection at the collection location agreed upon, the transport of the Products to said location and the unloading of Product(s) there. For such forwarding business transactions, these Forwarding Business Conditions shall take precedence and the Conditions of Sale shall have subordinate priority. Because of the characteristics of the transaction for the sale of goods the clauses 3 (conclusion of the contract), 4 (delivery time and collection of Products), 5 (self-collection), 6 (liability of      SFLX),7 (warranty), 8 (retention of title) and 9 (remuneration) of the Conditions of Sale are not applicable to forwarding business transactions.

     SFLX itself does not offer any transport or forwarding services but has corresponding services carried out by forwarding companies. Insofar as in the following reference is made to      SFLX in connection with the performance of these services, this includes the commissioned freight forwarder.

Transport and forwarding services are predominantly offered and handled by      SFLX using the      SFLX Platform.  However,      SFLX explicitly reserves the right (especially in the Project business) to conclude contracts with other customers including those without access to the      SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "     SFLX Platform" to that extent that the regulations are not Platform-specific.

2.2                The collection location and the location of the Products must be in the Czech Republic. Excluded are the transport of

2.2.1            products with a value of more than      CZK      500,000.00,

2.2.2            dangerous or hazardous goods and any kind of consignments containing oil, gasoline, lubricants, gases, oxygen, compressed air cylinders with and without their contents, explosive objects,

2.2.3            live animals, human and animal remains, organs and parts of corpses, urns,

2.2.4            weapons as defined by      Czech Weapons and Ammunition Act, ammunition, and weapons or weapons components that violate legal provisions of the country of departure or receipt,

2.2.5            products which violate      Czech import regulations, embargo lists as well as the European Council (EC) Anti-Terror Regulations EGVO 2580/2001 and 881/2002,

2.2.6            products that in themselves or in their transport constitute a violation of a legal or regulatory prohibition, and

2.2.7            temperature sensitive Products, such as plants, fruits, and/or perishable goods.

2.3                In the absence of a specific agreement, the forwarding business and the performance of      SFLX in this respect does not include

2.3.1            the loading of the Products,

2.3.2            the packaging of the Products,

2.3.3            weighing, examination, measures for preservation/improvement of the goods or their packaging,

2.3.4            the provision and/or exchange of pallets or other loading/packaging equipment or materials.

If the Products are transferred/prepared using loading equipment,      SFLX is not obligated to exchange them for other/comparable loading equipment. An obligation to return does not exist on the part of      SFLX, unless such an obligation was agreed upon separately beforehand.

2.4                     SFLX generally carries out forwarding business from Monday to Friday. On Saturdays, Sundays and any days that are legal public holidays  in the Czech Republic, no forwarding business is executed.

2.5                Customs clearance is the exclusive obligation of the customer. In cases of imports and exports subject to authorization,      SFLX does not assume any obligations for customs declaration, customs clearance, handling of import and export tariffs or fees, etc. The observance of the customs, tax, railroad, and other official regulations as well as the regulations concerning maintaining records of statistics of the movement of goods is the sole responsibility of the customer. The latter shall in particular procure, issue, and complete all forms/(accompanying) documents required in connection with this and shall arrange for any necessary clearance for the Products or any and all accompanying documents. The customer is obligated to hand over all necessary papers which are required by customs or other official processing to      SFLX or to the forwarding company assigned by      SFLX in a document bag before the collection of the Products takes place. In case      SFLX is subject to claims or complaints made by third parties (including but not limited to the customs authorities) in connection with a customs clearance, the customer now exempts and indemnifies      SFLX from all costs, fees, taxes, and customs duties etc., immediately upon first request. This includes all costs for legal counsel and      defence.

2.6                If taxes, fees, charges, duties, customs penalties or storage costs are levied by the authorities or if      SFLX is requested to pay any such costs on behalf of the customer, shipper, consignee, recipient or third party and if      SFLX is not able to collect this amount from the person concerned on first request, the customer shall pay the full amount on demand of      SFLX unless the financial expenses were unnecessary and not incurred based on a fault or mistake made by or the responsibility of the customer. This also applies if the recipient or, in the case of invoicing to third parties, this third party fails to pay any amounts due.

3. Conclusion of Contract

3.1                The presentation and advertisement of forwarding services on the      SFLX Platform does not represent a binding offer to conclude a contract, but only represents an invitation to the customer to order the services as presented on the      SFLX Platform as related to forwarding services in general and forwarding business transactions in particular at the respective offered prices.

The customer has no right to accept such orders.      SFLX is entitled but not obligated to accept any customer orders.

3.2                     SFLX accepts forwarding business transaction requests from the customer either by telephone, by email/electronic communication or on the      SFLX Platform at      SFLX’s discretion. The customer shall inform      SFLX about all details of the specific forwarding business transaction (e.g., type, nature, and quantity of the Products, collection/location, times, remuneration, and if necessary, number/composition of the trucks). For inquiries transmitted on the      SFLX Platform,      SFLX reserves the right to unilaterally specify individual details of the forwarding business transaction to the customer or to provide only certain selection options. Unless otherwise agreed upon,      SFLX is always entitled to accept the specific forwarding business transaction—even multiple times —only in parts; another performance is only applicable if the partial transport of the Products—e.g., due to their nature—is not possible or not reasonable for the customer. The order details received and agreed by phone or transmitted by the customer on the      SFLX Platform are immediately placed by      SFLX together with an individual order number in the customer's order list as it appears on the      SFLX Platform. The customer's offer to conclude the individual contract on the forwarding business transaction (the order) shall become effective when it is placed there. Any acceptance of this offer by      SFLX is not connected with order placement in principle and is not declared as such by      SFLX, also in the context of the telephone order acceptance.

3.3                The customer is obligated to check his order for accuracy and completeness of content immediately after it is placed on the order list on the      SFLX Platform. As long as      SFLX has not yet accepted the order of the customer, the customer is entitled to change the content of the order or even to cancel it completely within the scope of the cancellation options provided for this purpose on the      SFLX Platform.      SFLX strives to grant the customer the right to modification and cancellation as long as and as far as his order is shown as "open" and not yet as "assigned" or not as "in process" on the      SFLX Platform on the contract list as it is displayed there. A change of the order becomes effective if it is put into the customer’s contract list by      SFLX with the changed content. An order cancelled in whole or in part by the customer will be identified in the order contract as "cancelled". Until then, however, it remains effective within the time limits specified by the customer upon placing said order. In the absence of a Validity Period specified by the customer, his order shall remain effective for a period of two (2) business days as calculated from the date of its placement in the order list. It also loses its validity if      SFLX shows it as "cancelled" on the contract list.

3.4                     SFLX informs the customer on the      SFLX Platform or by other means that the specific contract in whole or in part. Insofar as the forwarding business is handled on the Platform, this is currently done by the customer receiving initial notification of the planned unloading of the Products from the specific transport/offer (date and time/time span) on the Platform in the notification centre there. Alternatively,      SFLX can mark the contract in the order list of the Platform completely or partially as assigned or as "in process". Thus, the contract on the specific forwarding transaction, i.e., the contract, is concluded. If the notification/designation on the contract list only refers to a part or a partial quantity of the Products, the contract shall initially only be concluded to this extent. As long as the customer order is still effective and the contract  is only partly concluded,      SFLX is allowed to declare the (partial) acceptance several times.      SFLX is also entitled to declare the acceptance of the offer of the customer completely or partly elsewhere. The customer’s binding accepted offer with the details of the contract (especially collection/location, date, number/quality/category of vehicles, remuneration) will be made available to the customer on the      SFLX Platform together with these Forwarding Business Conditions, the General Terms and Conditions/Conditions of Sale and the valid data protection regulations and are permanently retrievable in electronic form.

3.5                     SFLX does not arrange insurance coverage against natural hazards, fire or other damage risks for the Products without concluding an explicit order for this. This applies in particular to such Products that are temporarily stored for operational reasons.

4. Transportation

4.1                The quantities of transported Products often make it necessary for      SFLX to distribute the orders over several transports, i.e., loads. In principle      SFLX is therefore entitled to partial transports and to groupage (Less than Container Load), unless the customer has already indicated in his offer that this shall be excluded or the information given in this context concerning the nature of the Product clearly indicates the refusal of partial deliveries or groupage.

4.2                The collection and unloading of the Products at the collection point or location shall take place on the date as agreed and within the time frame agreed on. However, in principle      SFLX is also entitled to pick up and deliver the Products at an earlier time if the parties have not agreed otherwise. The agreement of a very specific date ("scheduled delivery") does not represent a fixed transaction (“drop dead date”) and always includes a minimum tolerance of +/- 1 hour, even if on the      SFLX Platform it is possible to specify a date to the minute. Exceeding an agreed deadline only entitles the customer to assert the rights as stated in Clause 1.1. With the exception of a delay caused intentionally or through gross negligence any further liability of      SFLX, especially for consequential damages is hereby excluded.

4.3                The customer is obligated to describe not only the type, quality, nature, quantity (dimensions, volume, weight) of the Products precisely and unambiguously, but also both the collection location and the location within the scope of its order and in the case of the creation of Construction Project/Construction Site on the Platform; this includes in particular the specification of the accessibility/navigability of the collection location/location by truck. If the customer specifies the collection location within the scope of an order—e.g., by indicating it on the map—it must be located within boundary of the specified Construction Project/Construction Site. The customer shall answer any questions about the collection location/general location      SFLX or the third party entrusted by      SFLX have about the collection or delivery without delay. The collection, transport and delivery of the Products is usually carried out by trucks weighing up to 40 tons. The delivery roads as well as any driveways to the collection/delivery site from the nearest main road must be suitable for a weight of up to 40 tons and have a width of at least 3 meters and a height of 4 meters and must not have more than a 10% incline. If a road to be used for the delivery has a lower weight limit or lower width/height or greater incline,      SFLX is not obligated to execute the Order. Furthermore, the customer shall ensure that the Products are transferred immediately after the Order arrives at the place of collection and can be loaded by him on the vehicle organized by      SFLX. If the customer is not present at the scheduled place and time of collection of the Products,      SFLX or the third party organized by      SFLX is entitled but not obligated to load the Products themselves. The customer must ensure that loading takes place, insofar as the Products are the property of third parties.

4.4                The customer is obligated to grant      SFLX and the freight carriers entrusted by      SFLX the unhindered access to the agreed upon collection/location at any time and to enable the immediate, undisturbed loading or unloading of the Products as soon as the Order has come into effect. Loading and unloading shall generally be the responsibility of the customer, unless expressly agreed otherwise in the Order. If the customer or one of his Users, who is authorized to give a confirmation according to the assigned role profile, is present at the time of the collection  or delivery of the Products at the agreed collection or location, the customer is obligated to accompany the collection or unloading of the Products and to confirm the completion of the loading or unloading immediately after its completion on the      SFLX Platform and additionally confirm this to the carrier present on site—if necessary by notification of his name and by signing a bill of lading. If the collection/delivery takes place during when the customer or one of his Users who is authorized to give a delivery confirmation is absent, the loading as well as the unloading of the Products by      SFLX or by the third parties charged with the transport may also take place in the absence of the customer. In this case, the unloading means those obligations have been discharged. The unloading of the Products at the location completes the delivery.

4.5                     SFLX, as well as the third party commissioned with the execution of forwarding services  by      SFLX, is not liable for impossibility of performing the forwarding business or for delays of its execution as far as these are caused by force majeure or any other events not foreseeable at the time of the conclusion of the contract (e.g., operational disturbances of any kind, difficulties in the procurement of energy or fuel, transport delays, strikes, lawful lockouts, lack of manpower, energy or raw materials, difficulties in the procurement of necessary official permissions or official measures) which      SFLX is not responsible for. Provided that such events make the performance or service considerably more difficult or impossible for      SFLX and the hindrance or obstacle is not temporary,      SFLX is entitled to withdraw from the contract. In the event of temporary hindrances, performance deadlines shall be extended or performance dates shall be postponed by the period of the hindrance plus a reasonable start-up period. In the event that the customer cannot be expected to collect/deliver the Products or to perform any other service due to the delay, he can withdraw from the Order by immediate written declaration to      SFLX.

4.6                In case of transport delays for which      SFLX is responsible, the agreed transport costs are reduced in favor of the customer by a lump sum of 30% of the agreed transport costs if the delay is more than one hour. If the delays in delivery relate only to individual or separate partial deliveries, the deduction of transport costs stated above shall be reduced proportionately. The ratio of the delayed delivery to the remaining delivery quantity shall then be decisive.

4.7                If      SFLX is subject to a delay with a service or if a service becomes impossible for      SFLX, no matter for what reason, the liability of      SFLX for compensation is limited according to Clause 5 independent of Clause 1.1.

4.8                If a transport of the Products that has been started is completely canceled due to reasons for which the customer  is responsible—e.g., because the access road or driveway to the collection/     or location is blocked, the Products cannot (be) loaded/unloaded, no sufficient unloading area is available for unloading or the customer or another third party unjustifiably refuses to collect/unload the Products—and the truck used for the transport needs to turn back, the Order will not be executed again but terminated immediately.      SFLX is entitled to store Products which have already been loaded, to secure them or to transport them back to the place of collection;      SFLX is entitled to charge the customer for the expenses incurred in this respect. The remuneration to be paid in this case is based on Clause 7.2; the payment of any other remuneration shall be canceled, whereas possible claims for damages by      SFLX remain unaffected. If the aborted transport is a partial delivery, the above provision shall apply accordingly and proportionately according to an exactly calculable factor only to the partial delivery in question.

4.9                If force majeure (natural disasters, war, civil war, terrorist attack) makes the execution of the transport or any other service permanently impossible, an obligation to perform for      SFLX is excluded. Any amounts already paid will be refunded to the customer without delay.      SFLX is also entitled to refuse the provision of the transport/service as far as this requires an effort which is grossly disproportionate to the interest of the customer in the fulfil     ment of the Order under consideration of the content of the concluded contract and the dictates of good faith. Clause 4.9 sentence 3 shall then apply accordingly.

4.10                  SFLX generally only accepts such short-term temporary storage of Products that are considered transport-related. Provided that there are no express regulations or agreements to the contrary,      SFLX is entitled to store suitable Products outside temporarily.

5. Liability for Damages

5.1                The liability of      SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to this Clause 5 insofar as it depends on culpability.

5.2                The liability of      SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to this Clause      5 insofar as it depends on culpability.

5.3                     SFLX is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on      SFLX’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of      SFLX, its legal representatives or vicarious agents.                                

5.4                     SFLX is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.    

5.5                Any further liability on the part of      SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of      SFLX is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.

5.6                However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.  

5.7                The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to      Clause      5 shall be borne by      SFLX.

5.8                If      SFLX is liable to pay damages for loss or damage of Products,      SFLX will compensate the injured party subject to the following regulations, the fair market value and in its absence the fair market value which goods of the same kind and quality had in the respective area of application of these Forwarding Business Conditions at the time when the performance of      SFLX had to take place, deducting from this what has been saved as a result of the loss or damage, in particular customs duties, other costs and freight, as well as in case of damaged goods their sales value.

5.9                     The following      maximum liability amounts shall apply:

5.9.1            The liability of      SFLX in case of loss or damage of the Products is limited to the amount of [•]     per kilogram of the gross weight of the consignment.

5.9.2            If only individual packages or some portion of the consignment have been lost or damaged, the maximum liability sum pursuant to Clause 5.6.1 shall be calculated on the basis of the gross weight of the entire consignment if the entire consignment has been cancelled or based on the gross weight of the cancelled part of the consignment if only part of the consignment has been cancelled.

5.10             The maximum liability amounts apply      also for any non-contractual claims raised against      SFLX.

5.11             The above exclusions and limitations of liability apply to the same extent in favour of the agencies, legal representatives, employees, or any other vicarious agents of      SFLX.

5.12             As far as      SFLX gives technical information or acts in an advisory capacity and this information or advice is not part of the contractually agreed scope of services owed by him, this happens free of charge and therefore under exclusion of any liability.

5.13             The restrictions of this Clause 5 do not apply to the liability of      SFLX as a result of intentional conduct, for guaranteed characteristics, due to injuries to life, body or health     .      

6. Statute of Limitation

6.1                All contractual and other claims against      SFLX, its legal representatives, employees and vicarious agents are subject to the statute of limitation according to §      629      et seq of the      Czech Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.).

6.2                The aforementioned period does not apply to claims for damages from the customer resulting from injury of life, body or health or from intentional or grossly negligent breaches of duty of      SFLX or vicarious agents of      SFLX, which are each subject to the statute of limitation according to the applicable legal regulations.

7. Remuneration

7.1                The customer pays to      SFLX the remuneration agreed upon using the      SFLX Platform or outside the      SFLX Platform. If the Order has only been completed in part, the remuneration agreed for the entire order shall be reduced accordingly.

7.2                The transport costs are basically a fixed price as agreed. However, these are increased if the delivery of the Products is delayed by more than 15 minutes for reasons for which the customer is responsible. This delay period is calculated from the arrival of the respective truck at the collection/unloading location and runs until the loading/unloading of the respective truck is completed. If a delay of more than 15 minutes is exceeded, an additional delivery charge of      CZK      2,250 plus VAT per hour will be incurred for each truck used, which will be billed on a minute-by-minute basis, but only for a maximum duration of two hours. If the transport of the Products that has already begun must be completely terminated after they have been loaded for reasons for which the customer is responsible—e.g., because the access road to the collection/unloading location is blocked, no sufficient unloading area is available or the customer/a third party unjustifiably refuses the collection/unloading—and the truck used for the transport has to turn back, the transport costs shall additionally be increased as a lump sum to twice the amount agreed within the scope of the Order—pro rata if several trucks are used. The other claims of      SFLX because of the breach of duty of the customer remain unaffected by this regulation. The increased delivery charge will be credited against possible claims for damages to which      SFLX is entitled in case of breach of duty by the customer.

7.3                The customer is responsible to pay the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in any order documentation.      SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

7.4                Unless otherwise agreed, payment for the disposal service shall be due in full upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the      SFLX Platform.      SFLX delivers the invoices to the customer exclusively in electronic form (for example on the      SFLX Platform or as an email). It is customer     's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

7.5                These General Terms and Conditions / Forwarding Business Conditions are drawn up in two language versions - English and Czech. In the event of a conflict between the English and Czech language versions, the English language version shall prevail.