General Terms and Conditions / Všeobecné podmínky

Účinnost od 17.06.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Následující dokument obsahuje VOP nejprve v místním jazyce a poté v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi češtinou a angličtinou je rozhodující anglická jazyková verze.

Všeobecné podmínky / Podmínky přepravy

Preambule

Společnost Schuettflix Česká republika s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 142 05 408, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 362065 – dále jen „     SFLX“ – prodává na své elektronické prodejní platformě převážně volně ložené zboží/ostatní zboží (dále jen „Produkty“), jakož i služby odvozu (dále společně jen „Služby“) komerčním zákazníkům (podnikatelům).

Partner (na Platformě      SFLX alternativně označovaný jako „dopravce“)      má v úmyslu pro      SFLX poskytovat zasílatelské (spediční) služby.  

Pro spolupráci těchto stran platí následující pravidla:

1. Použitelnost

1.1 Platí výhradně tyto      Podmínky přepravy.      Rozhodující a použitelná je verze      Podmínek přepravy platná v době uzavření Individuální objednávky, kterou lze nalézt na adrese https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/.

1.2 Podmínky přepravy se vztahují i na všechny budoucí transakce mezi stranami, jakož i na případy, kdy      SFLX objedná zasílatelské služby od partnera s předchozí znalosti odchylných nebo protichůdných podmínek.

1.3 Partner potvrzuje, že je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.    

2. Předmět smlouvy

2.1 SFLX provozuje elektronickou prodejní platformu přístupnou na internetu (dále jen „Platforma      SFLX“) pro Produkty a služby odvozu a odstranění odpadu (dále obojí jen „Služby“). Platforma      SFLX slouží v zásadě k vyřizování jak prodeje Produktů a Služeb zákazníkům ze strany      SFLX, tak nákupu Produktů a Služeb ze strany      SFLX od jejích dodavatelů (zejména výrobců sypkých materiálů a zařízení      určených pro nakládání s odpady) a zpracování nezbytných transakcí zasílatelských služeb pro      SFLX přepravními společnostmi – tedy zejména partnerem.      SFLX si však výslovně vyhrazuje právo (zejména v oblasti projektové činnosti) uzavírat smlouvy s jinými zákazníky a partnery včetně těch, kteří nemají přístup k Platformě      SFLX. V takovém případě platí následující ustanovení, i když se odkazuje na „Platformu      SFLX“, pokud tato ustanovení nejsou specifická pro danou platformu.

 Podmínky přepravy upravují přepravu Produktů partnerem, konkrétně jejich vyzvednutí od dodavatelů      SFLX – tito dodavatelé mohou být v těchto      Podmínkách přepravy a na Platformě      SFLX označeni také jako „Dodavatel“ – a jejich přepravu na místo určené zákazníky      SFLX nebo samotnou společností      SFLX (dále jen „Místo vykládky“) spolu s vykládkou na tomto místě. Dále tyto      Podmínky přepravy upravují zasílatelské služby nezbytné v souvislosti se Službami, tj. svoz odpadu, na němž je založena služba odvozu z určitého místa za účelem jeho přepravy na místo určené zákazníkem nebo      SFLX a jeho vykládky na tomto místě.

Konečně tyto Podmínky přepravy upravují objednávku přepravy, a tedy další službu, kterou      SFLX nabízí svým obchodním zákazníkům. V rámci objednávky přepravy nabízí      SFLX zákazníkům jako zasílatelské firma izolovanou přepravu (a) volně loženého zboží a jiného specifického zboží od zákazníka – dále také jen „Produkty“ – nebo (b) odpadů, za jejichž odstranění      je zákazník smluvně a/nebo právně odpovědný, tj. svoz produktů nebo odpadů z určitého místa za účelem jejich přepravy na místo určené zákazníkem (dále také jen „Místo vykládky“) a jejich vyložení na tomto místě. 

V souvislosti s nakládáním a odstraněním odpadů dle těchto Všeobecných podmínek / Podmínek přepravy se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery jako zprostředkovatel nakládání s odpady ve smyslu § 45 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s přepravními službami dle těchto Všeobecných podmínek / Podmínek prodeje se má pro vyloučení jakýchkoli pochybností za to, že SFLX vystupuje ve smluvních vztazích se zákazníky a partnery pouze jako zprostředkovatel zasílatelských (speditérských) služeb ve smyslu § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tzn. nikoli sám přímo jako zasílatel nebo dopravce).

2.2 Po dobu platnosti smlouvy má partner nárok na technickou možnost a oprávnění přístupu k Platformě      SFLX, jakož i na její využívání v rozsahu platné smlouvy. Používání Platformy      SFLX je dostupné pouze registrovaným uživatelům a je bezplatné. Partner rozhoduje o tom, které objednávky zasílatelských služeb přijme od      SFLX prostřednictvím Platformy      SFLX.

2.3 Platforma SFLX je umístěna na jednom nebo více serverech. Předávacím místem služby je připojení k internetu pomocí příslušného datového centra. Partner musí zajistit vlastní připojení k internetu, zajištění a údržbu síťového připojení k příslušnému datovému centru a pořízení a poskytnutí zařízení pro přístup k síti, aby mohl využívat internet na straně partnera. Přístup k Platformě      SFLX, za který      SFLX neúčtuje další poplatky, probíhá prostřednictvím prohlížeče nebo pomocí aplikací určených pro použití na chytrých telefonech/tabletech pomocí šifrovací technologie, např. SSL. Používání Platformy      SFLX vyžaduje stabilní internetové připojení. To platí zejména pro přístup k Platformě prostřednictvím aplikací a/nebo mobilních zařízení. Používání Platformy      SFLX není možné bez udržování nerušeného internetového připojení. Další požadavky na straně partnera pro používání Platformy      SFLX (např. typ/verze prohlížeče, doplňky/pluginy, software, hardware, šířka internetového pásma, individuální číslo mobilního telefonu) naleznete na https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Partner rozhoduje, které z přepravních zakázek, jak jsou nabízeny  SFLX na Platformě      SFLX nebo mimo tuto platformu partnerovi a dalším třetím osobám, přijme. Partner je v zásadě oprávněn podat nabídku na uzavření objednávky přepravy pro každou objednávku přepravy, kterou      SFLX partnerovi na Platformě      SFLX předloží jako objednávku, která má být přidělena, jak se v daném okamžiku zobrazuje pod záhlavím „Objednávky      SFLX“. Žádosti podané mimo Platformu      SFLX nebo objednávky přepravy zveřejněné na Platformě      SFLX společností      SFLX a označené tam jako dosud nepřiřazené objednávky nepředstavují závaznou nabídku      SFLX na uzavření objednávky přepravy, ale pouze výzvu partnerovi, aby na Platformě      SFLX předložil závazné nabídky ze své strany.      SFLX není povinna zveřejnit objednávky přepravy na Platformě      SFLX a/nebo takové objednávky partnerovi přidělit.

3.2 Partner si vybírá objednávky přepravy, které      SFLX prezentuje na Platformě      SFLX a které je ochoten realizovat v souladu s podmínkami, jak jsou tam zobrazeny a upraveny. Obsahem uzavírané objednávky přepravy je druh/kvalita/množství (v případě odpadů se jedná o odhady) Produktů nebo odpadů, které mají být přepravovány (v případě odpadů zejména také označení odpadu a kód odpadu podle české vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění,  – dále také jen „Přepravované zboží“ – přepravní hmotnost, místo sběru/nakládky, Místo vykládky (s maximální možnou sjízdností), datum, kdy má být dodávka provedena u zákazníka      SFLX, typ nákladního vozidla (minimální požadavky na třídu vozidla), které má partner použít, a paušální přepravné. Kliknutím na tlačítko „Přidělit mi“ nebo podobně označené tlačítko na Platformě      SFLX partner předkládá společnosti      SFLX závaznou nabídku na provedení příslušné objednávky přepravy na základě těchto      Podmínek přepravy a podle podmínek uvedených v daném okamžiku na Platformě      SFLX. Závazná objednávka přepravy – dále také jen „Individuální objednávka“ – vzniká přidělením partnerovi na platformě      SFLX. Od tohoto okamžiku se partnerovi zobrazuje na Platformě      SFLX pod záhlavím „Moje objednávky“ – s výhradou srovnatelné reprezentace – jako objednávka, která mu byla přidělena. Pokud byla objednávka přepravy před rozhodnutím partnera přidělena jiné společnosti nebo zanikla z jiných důvodů, nebude partnerovi přidělena, a tudíž mu nebude vystavena žádná Individuální objednávka.      SFLX je oprávněna jednostranně zrušit Individuální objednávku, pokud partner ještě nezahájil příslušnou přepravu, tj. řidič ještě nepotvrdil zahájení jízdy v aplikaci      SFLX. V případě takového zrušení nemá partner nárok na žádnou odměnu. Případné nároky partnera na náhradu škody podle zákonných pravidel zůstávají nedotčeny. O zrušení bude partner vhodnou formou informován na Platformě      SFLX.

3.3 Pokud      SFLX uvádí na Platformě      SFLX informace o vzdálenostech, trasách a délce trvání přepravy, jedná se pouze o odhady a jako takové jsou obecně nezávazné. Vycházejí ze standardních dotazů běžných mapovacích/naváděcích nástrojů.      SFLX nemůže zaručit, že zobrazené a vypočtené trasy může partner ujet, ani nepřebírá žádnou záruku, že trasy představují nejkratší, nejrychlejší nebo z jiných důvodů optimální trasu nebo že trasu lze ujet ve vypočteném čase, jak je zobrazeno. Za výběr tras a za dobu, jakou bude trvat jízda po nich, odpovídá výhradně partner. Při plánování a výběru tras je partner povinen dodržovat všechny zákonné a úřední požadavky a omezení, zejména také s ohledem na povahu přepravovaného zboží.

3.4 Partner má v zásadě volnou ruku při výběru dopravních prostředků. Partner však musí dodržet alespoň třídu vozidla (užitečné zatížení) stanovenou      SFLX v rámci příslušné objednávky přepravy a zaručit obvyklou, nerušenou nakládku/vykládku, jakož i spolehlivou a řádnou přepravu příslušného přepravovaného zboží prostřednictvím zvoleného vozidla – zejména za dodržení nejvyšší přípustné celkové hmotnosti, jakož i všech ostatních zákonných nebo úředních požadavků na dopravní prostředek pro příslušné přepravované zboží. Dělení přepravovaného zboží mezi více vozidel není přípustné. U zásilek v rámci modelu drop shipping musí dopravní prostředek odpovídat stanovené třídě vozidla; odchylky (směrem nahoru) nejsou přípustné. Použití více dopravních prostředků nevede k současnému zvýšení sjednaného přepravného.

3.5 Produkty jsou – alespoň zcela převážně      –  přírodní produkty, jejichž kvalita, množství a hmotnost podléhají do určité míry proměnlivosti. Odchylkám v množství a hmotnosti se proto nelze vyhnout. Pokud přepravované zboží – zejména v případě drop shippingu – překročí nebo nedosáhne specifikace v Individuální objednávce, pokud jde o množství/hmotnost/objem, o méně než 5 %, v každém případě však o méně než 1 tunu, partner je nadále povinen realizovat přepravní službu bez nároku na dodatečnou odměnu. V případě, že sjednaná odměna se neodvíjí od hmotnosti, nevede to k výše uvedené dodatečné odměně.    

3.6 Pokud je objednávka učiněna mimo Platformu      SFLX, smlouva se uzavírá způsobem popsaným níže:      SFLX zašle partnerovi žádost – například formou zaslání specifikace služby.      SFLX zasílá tyto žádosti pouze v případě, že na Platformě      SFLX dochází k partnerovým transakcím se službami. Pokud partner odpoví a zašle informace o ceně nebo nabídku, nepředstavuje tato odpověď přijetí uvedené nabídky na uzavření smlouvy, představuje nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, pokud      SFLX přijme nabídku ve formě uvedené v nabídce ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, činí 48 hodin. Není-li v nabídce uvedena forma přijetí, platí požadavek na písemnou formu. Vzhledem k tomu, že stávající Všeobecné obchodní podmínky se povinně vztahují na všechny transakce na Platformě      SFLX, přijetí nabídky se vždy uskutečňuje za předpokladu, že se použijí výhradně Všeobecné obchodní podmínky      SFLX.

3.7 Podmíněné kvóty/projekty

Společnost      SFLX umožňuje partnerovi za určitých konkrétních okolností stanovit a odsouhlasit určité podmíněné kvóty/množstevní kvóty pro Služby (dále také „Projekty“).

3.7.1 K tomuto účelu se partner a      SFLX dohodnou – v případě potřeby i mimo Platformu      SFLX – na podmínkách pro takové Projekty a Služby podle potřeby. Podrobně se stanoví maximální celkové množství přepravovaného zboží, které je      SFLX oprávněna odebrat za účelem realizace jedné objednávky přepravy nebo více objednávek přepravy (podmíněná kvóta, dále jen „Kvóta“), cena za přepravu, která za ni bude zaplacena, a zejména časové období (dále jen „Doba platnosti“), po kterou bude Projekt platit. Kromě toho mohou být v případě potřeby dohodnuty další obecné aspekty, tj. parametry (např. určitá vždy dostupná minimální množství nebo maximální množství).

3.7.2 SFLX je oprávněna, nikoliv však povinna, zrušit objednávku na dříve sjednanou Kvótu pro Projekt (dále jen „Projektové objednávky“) během Doby platnosti jedním nebo více jednotlivými úplnými nebo částečnými případy zrušení. Projektové objednávky se dokončují na Platformě      SFLX. Příslušná objednávka přepravy se považuje za vzniklou jejím přiřazením na platformě      SFLX pod záhlaví „Moje objednávky“ – s výhradou srovnatelné reprezentace – jako objednávka přiřazená partnerovi a od tohoto okamžiku se považuje za závaznou Individuální objednávku. Partner musí být kdykoli během Doby platnosti připraven Kvótu přepravit. Partner není oprávněn odmítnout Projektové objednávky během Doby platnosti. Povinnost partnera splnit dosud nevyzvednutou nebo neobjednanou Kvótu končí uplynutím Doby platnosti.

3.7.3 SFLX může zadat Projektovou objednávku pouze v souladu s obecnými podmínkami pro Projekt dohodnutými s partnerem. Ve všech ostatních ohledech se Projektová objednávka řídí předpisy platnými pro Individuální objednávky.

4. Vyzvednutí, nakládka a dodání

4.1 Partner je povinen k realizaci příslušné Individuální objednávky použít pouze vozidla, která jsou evidována na Platformě      SFLX s jejich úplnými a správnými údaji. Řidič, který má být použit, musí být partnerem vytvořen jako zdroj, který bude využívat pro celé zpracování příslušné Individuální objednávky pomocí aplikace      SFLX na chytrém telefonu zamýšleným způsobem a zejména musí striktně dodržovat provozní kroky pro zpracování Individuální objednávky, jak jsou stanoveny      SFLX. Partner musí zajistit, aby řidič spustil aplikaci      SFLX na chytrém telefonu přepravovaném v příslušném vozidle před zahájením jízdy na místo vyzvednutí a zastavil ji až poté, co bude Individuální objednávka kompletně zpracována a řádně potvrzena na Platformě      SFLX, a to nejdříve po jejím dokončení. Mezitím musí být zajištěn mobilní internet pro chytrý telefon během vyřizování objednávky přepravy pomocí mobilních rádiových dat a musí být zajištěna komunikace (odesílání/přijímání dat) v aplikaci      SFLX s Platformou      SFLX. Během vyřizování objednávky přepravy aplikace      SFLX odesílá do Platformy      SFLX informace o poloze používaného nákladního vozidla. Použitý chytrý telefon proto musí mít funkci identifikace polohy a umožnit aplikaci      SFLX přístup k ní a její použití. Dále musí společník zajistit, aby jím používaný řidič mohl být kdykoli během vyřizování objednávky přepravy přímo telefonicky kontaktován společností      SFLX, jakož i příslušným dodavatelem a příjemcem přepravovaného zboží, a – během přepravy, samozřejmě pouze s ohledem na právní předpisy – aby byl k dispozici pro další dotazy/pro další opatření. Za tímto účelem musí být na Platformě      SFLX zaznamenáno platné číslo mobilního telefonu partnera nebo řidiče, které je      SFLX oprávněna sdělit také příslušnému dodavateli a příjemci spolu s jejich uživateli.

4.2 Vyzvednutí přepravovaného zboží se uskuteční na adrese místa vyzvednutí uvedené v příslušné Individuální objednávce na Platformě      SFLX (dále jen „Místo nakládky“) v jeho otevírací době v pracovních dnech uvedených na Platformě      SFLX. O nedělích a státních svátcích je vyzvednutí na adrese místa vyzvednutí možné pouze v případě, že to bylo odpovídajícím způsobem vyznačeno v uvedené provozní době. Rozhodující je provozní doba, která je viditelná na Platformě      SFLX v době uzavření příslušné Individuální objednávky. Při jízdě na adresu vyzvednutí je partner povinen dodržovat domovní a podnikový řád, který zde platí.

4.3 Za naložení přepravovaného zboží na dopravní prostředek na adrese vyzvednutí obecně odpovídá dodavatel. Partner mu poskytuje podporu a umožňuje nerušenou nakládku. Zajišťuje, aby naložené zboží bylo dostatečně střeženo a aby nakládka byla bezpečná a spolehlivá. Partner odpovídá za nakládku a provozní bezpečnost nakládaného zboží. Ukončení nakládky potvrdí řidič na Platformě      SFLX bezprostředně po jejím dokončení, a to poté, co příslušný poskytovatel předtím potvrdil nakládku na Platformě      SFLX. Bezprostředně poté je společností      SFLX vygenerován elektronický nákladní list který je přístupný na Platformě      SFLX.

4.4 Přeprava a dodání přepravovaného zboží na Místo vykládky se uskuteční bezprostředně po jeho naložení a samostatném potvrzení jízdy příslušným řidičem. Při doručování je partner povinen věnovat pozornost Místu vykládky, které je za tímto účelem uvedeno v Individuální objednávce spolu s případnými doplňujícími informacemi/pokyny. Jakmile partnerův řidič dorazí do příslušného Místa vykládky, nahlásí to na Platformě      SFLX.

Od tohoto okamžiku se počítá čas při přepravě Produktů a odpadu; končí úplným vyložením příslušného nákladního vozidla a potvrzením tohoto dokončení na Platformě      SFLX (doba vykládky).

Pokud příslušný řidič partnera dorazil na Místo vykládky včas, ale nemůže k němu dojet a/nebo vyložit přepravované zboží z důvodů, za které partner neodpovídá, je řidič povinen vyčkat přiměřenou dobu, minimálně 15 minut, v žádném případě však ne déle než tři hodiny, a rovněž neprodleně nahlásit toto narušení prostřednictvím Platformy      SFLX. Po uplynutí této čekací doby je partner oprávněn zrušit dodání přepravovaného zboží v souladu s bodem 4.9. Tímto zrušením končí i Doba vykládky.

4.5 Při přepravě odpadů musí partner dodržovat platné zákonné předpisy pro přepravu, zejména českého zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech prováděcích předpisů (dále jen „Český zákon o odpadech“). Partner je dále povinen učinit veškerá prohlášení a provést všechny úkony tak, aby      SFLX a její zákazníci mohli splnit své povinnosti v oblasti dokazování a dokumentace, jakož i další povinnosti jako původce nebo vlastník odpadu a obchodník a zprostředkovatel odpadu (ve smyslu Českého zákona o odpadech), zejména v souvislosti s přípravou a pořízením potvrzení o vážení, potvrzení o předání a potvrzení o odstranění, avšak pouze pokud se jedná o rozsah služeb partnera (nakládka, přeprava, vykládka). Partner poskytne      SFLX na vyžádání veškerá odůvodnění a doklady na Platformě      SFLX a v originále. 

4.6 Partner zajistí, aby bylo přepravované zboží zváženo před potvrzením dokončení nakládky a/nebo dodávky – rozhodující je specifikace zobrazená v aplikaci      SFLX u Individuální objednávky. V případě potřeby musí být přesná hmotnost nákladu zadána do aplikace      SFLX a musí zde být poskytnuta vhodná doložená dokumentace – např. nahráním fotografie nebo skenu certifikátu o vážení). Pochybnosti o správnosti vážení, kvalitě přepravovaného zboží, poškození přepravního obalu nebo jiné nevyřešené nedostatky musí řidič neprodleně nahlásit      SFLX, aby v případě potřeby mohlo proběhnout ověřené vážení, dodatečná kontrola nebo nahlášení nedostatků.

4.7 Partner je povinen Individuální objednávky vyřídit bezprostředně poté, co k nim dojde, a to tak včas, aby přepravované zboží jím bylo dodáno, tj. doručeno a vyloženo v úplnosti a v pořádku na dohodnutém Místě vykládky po vyzvednutí. V případě sjednaného časového rámce je dodání včasné, pokud se uskuteční ve stanoveném časovém rámci nebo před ním. V případě pevně sjednané doby dodání („plánované dodání“) je dodání včasné, pokud je sjednaný termín překročen nebo zmeškán o méně než jednu hodinu. Za dodržení dohodnutého termínu/časového rámce dodání odpovídá partner. Společník musí zejména počítat s tím, že při přebírání zboží k přepravě a při jeho vykládce v Místě dodání může dojít k obvyklým čekacím dobám.

4.8 Za vykládku/vyložení přepravovaného zboží odpovídá partner. Partner zajistí, aby přepravované zboží bylo vyloženo na dohodnutém Místě vykládky provozně bezpečným způsobem a bez ohrožení osob/majetku/životního prostředí. Partnerův řidič vyloží přepravované zboží nejlépe v přítomnosti a pod dohledem příjemce. Pokud adresát nemůže najít Uživatele s přístupem k Platformě      SFLX, který je připraven převzít zboží v místě vykládky, a pokud je hledání takového Uživatele neúspěšné, je partner oprávněn vyložit zboží i v nepřítomnosti příjemce.  Na rozdíl od výše uvedené podmínky musí být odpad vždy vykládán za přítomnosti zástupce příjemce a v souladu s jeho pokyny (pokud to není v souladu s běžnou praxí v místě vykládky) a v souladu se všemi existujícími zákonnými, licenčními nebo regulačními požadavky.

Ukončení dodávky musí řidič potvrdit neprodleně, tj. na Platformě      SFLX před odjezdem z Místa vykládky. Pokud vykládka probíhá bez přítomnosti příjemce a bez jeho současného potvrzení na Platformě      SFLX, je řidič partnera povinen vyložené přepravované zboží vyfotografovat a řádné ukončení procesu vykládky tímto způsobem zdokumentovat na Platformě      SFLX.

4.9 Pokud se dodávka na dohodnutém místě vykládky nezdaří – ať už z jakéhokoli důvodu – je partner povinen přepravované zboží dopravit zpět k dodavateli a doručit je tam; k dalšímu doručení adresátovi a/nebo příjemci pak nedojde. Na rozdíl od výše uvedené podmínky musí být v případě odpadu vždy předem vyžádán pokyn      SFLX a partner nebo jeho zástupce pak může postupovat v souladu s právními a/nebo úředními požadavky. Neuskutečnění dodávky musí být společnosti      SFLX písemně oznámeno neprodleně, tj. před opuštěním Místa vykládky, v každém případě před vrácením přepravovaného zboží na místo nakládky, spolu s podrobným vysvětlením důvodů a okolností, nejlépe na Platformě      SFLX. Doručení se nezdaří zejména v případech, kdy adresát odmítne vyložit přepravované zboží v případě pozdního doručení.

4.10 Zvláštní vlastnosti objednávky přepravy

Pokud je Individuální objednávka objednávkou přepravy, platí následující zvláštní vlastnosti, které mají přednost před výše uvedenými ustanoveními tohoto článku 4:

4.10.1 Vyzvednutí se uskuteční v dohodnutém místě vyzvednutí v dohodnutém termínu nebo v dohodnutém časovém rámci. Není-li dohodnuto jinak, je partner v zásadě oprávněn vyzvednout přepravované zboží i v dřívějším termínu. O nedělích a státních svátcích je však vyzvednutí možné pouze tehdy, pokud to bylo předem výslovně dohodnuto.

4.10.2 Za nakládku přepravovaného zboží partner v zásadě neodpovídá. Odpovědnost partnera se v tomto ohledu omezuje na dohled nad nakládkou, střežení naloženého přepravovaného zboží a zajištění bezpečnosti přepravy a případných dalších požadavků. Pokud je to v jeho silách, může při nakládce pomáhat. 

4.10.3 Ukončení nakládky i vykládky je řidič povinen potvrdit na Platformě      SFLX bezprostředně po jejím ukončení. Za tímto účelem si řidič opatří potvrzení přítomného odesílatele/příjemce přepravovaného zboží nebo třetí osoby, která nakládku/vykládku doprovází, spolu se jménem a podpisem uvedené osoby. Pokud odesílatel/adresát zboží podepíše nákladní list, musí být tento před dalším úsekem přepravy vyfotografován spolu s podpisem odesílatele/příjemce a obrazový soubor musí být zpřístupněn      SFLX na Platformě      SFLX. Originál musí partner uchovávat po dobu trvání příslušných zákonných lhůt, nejméně však 24 měsíců, a na vyžádání jej musí bezplatně zaslat společnosti      SFLX poštou. Pokud nakládce/vykládce není přítomen odesílatel/adresát nebo příjemce nebo třetí osoba, musí partner bezprostředně před zahájením další cesty vyfotografovat místo nakládky, jakož i naložené přepravované zboží, a poskytnout tyto fotografie      SFLX jako důkaz na Platformě      SFLX. Na rozdíl od výše uvedené podmínky musí být odpad vždy vykládán za přítomnosti zástupce adresáta/příjemce a v souladu s pokyny adresáta a v souladu s případnými existujícími zákonnými, licenčními nebo regulačními požadavky.

4.10.4 Pokud se dodávka na dohodnuté Místo vykládky nepodaří – z jakéhokoli důvodu – je partner povinen neprodleně informovat      SFLX písemnou formou – nejlépe na Platformě      SFLX – a vyčkat na další pokyny      SFLX po poskytnutí podrobnějšího vysvětlení důvodů a okolností. Doručení se nezdaří zejména v případech, kdy příjemce odmítne vyložit přepravované zboží v případě pozdního doručení.

4.10.5 Pokud jsou časy vyzvednutí a vykládky od sebe natolik vzdálené, že není možné celou Individuální objednávku vyřídit v jednom pracovním dni, je společník povinen přepravované zboží uskladnit.

5. Odměna a poplatek za čekání

5.1 Partner obdrží od      SFLX příslušnou odměnu (přepravné) sjednanou za provedení Individuální objednávky. Jedná se o pevně stanovenou cenu.

5.2 Přepravné pokrývá veškeré náklady partnera, zejména vzniklé silniční poplatky a veškeré předvídatelné a běžné služby, které partnerovi vzniknou v souvislosti s přepravou (vyzvednutím a dodáním) přepravovaného Zboží, zejména náklady na nakládku a vykládku, jakož i náklady na nakládku a případné skladování. Ustanovení bodu 5.4 zůstávají nedotčena.

5.3 Partner je povinen zaplatit přesnou aktuální příslušnou zákonnou daň z prodeje nebo daň z přidané hodnoty bez ohledu na to, jak je uvedena v dokumentaci k objednávce.

5.4 Pokud a do té míry, v níž doba vykládky (srov. bod 4.4) přesáhne z důvodů, za které odpovídá příjemce, dobu 15 minut, je partner oprávněn účtovat za každé vozidlo partnera, kterého se zpoždění týká, poplatek za čekání, a to až do ukončení vykládky, nejdéle však do jejího neuskutečnění (zrušení nebo neprovedení), nejdéle však po dobu tří hodin. Jedná se o pevnou hodinovou sazbu plus DPH, kterou      SFLX stanoví v obecném ceníku pro příslušné třídy použitých vozidel – v tomto ohledu je rozhodující obecně platný ceník      SFLX v době zadání Individuální objednávky. Poplatek za čekání se účtuje proporcionálně v časových intervalech po 5 minutách.

5.5 Pokud se vykládka Zboží určeného k přepravě neuskuteční včas ve smyslu bodu 4.7 z důvodů, za které odpovídá partner, snižuje se sjednaný poplatek za přepravu o paušální částku ve výši 30 %. Pokud příjemce odmítne provést vykládku včas a za zpoždění je odpovědný partner, poplatky za přepravné propadají v plné výši. Totéž platí v případě, že se vykládka přepravovaného zboží u adresáta nebo příjemce nezdaří z důvodů, za které odpovídá partner. Pokud se vykládka přepravovaného zboží u adresáta nezdaří z důvodů, za které odpovídá adresát, a pokud je z tohoto důvodu nutné přepravované zboží znovu přepravit k dodavateli v souladu s bodem 4.9, přepravné se zdvojnásobí jako paušální poplatek.

Pokud se zpoždění dodávky/překážky ve zpracování týkají pouze jednotlivých dílčích dodávek, přepravné se proporcionálně sníží nebo zvýší. Rozhodující je pak poměr zpožděné nebo neuskutečněné dodávky k zbývajícímu množství dodávky.

5.6 Partner souhlasí s tím, že společnost      SFLX může jménem partnera vystavovat faktury (self-billing) za období od data, kdy partner souhlasil s používáním platformy      SFLX, do data, kdy je tato Smlouva vypovězena partnerem nebo společností      SFLX.  Partner musí      SFLX okamžitě informovat, (i) pokud  přestal být registrován k DPH nebo (ii) došlo ke změně jeho DIČ. Každá faktura vystavena v rámci self-billingu bude považována za přijatou, pokud ji partner neodmítne do 14 dnů od data vystavení. Partner souhlasí, že nebude vystavovat samostatné faktury za transakce, na které se byla vystavena faktura v rámci self-billingu.

5.7 Příslušné přepravné plus případné čekací poplatky za příslušnou Individuální objednávku jsou splatné od okamžiku úplné vykládky přepravovaného zboží, a pokud nebyla mezi stranami dohodnuta a v profilu partnera v rámci platformy SFLX nakonfigurována kratší platební lhůta, budou společností      SFLX převedeny bankovním převodem do třiceti (30) dnů na účet evidovaný partnerem na platformě      SFLX.

6. Náležitá péče a využívání subdodavatelů

6.1 Partner bude vždy využívat spolehlivé, odborně vyškolené řidiče (v případě řidičů vozících nebezpečné zboží pak řidiče s příslušným osvědčením o školení a s povolením) s platným řidičským průkazem a s dostatečnou praxí v řízení vozidla.

6.2 Partner zaručuje, že jím používaná vozidla jsou vhodná a řádně vybavená pro dodávku přepravovaného zboží. Vozidla, kontejnery a další vybavení poskytnuté partnerem musí být v technicky bezvadném stavu a musí odpovídat všem právním a úředním předpisům (včetně případného označení), jakož i všem profilům zvláštních požadavků pro konkrétní přepravované zboží. Tyto profily zvláštních požadavků zahrnují jak podmínky/ specifikace identifikované a zaznamenané v příslušné Individuální objednávce, tak i ty, které jsou zřejmé z popisu/stavu přepravovaného zboží.      SFLX dodržování těchto požadavků neověřuje.

6.3 Partner zajistí, aby jeho společnost, vozidla, která používá, a řidičský personál, který zaměstnává, splňovaly všechny zákonné požadavky nezbytné pro plnění zadaných Individuálních objednávek. Partner zejména zajistí a odpovídá za to, že jím zaměstnaný řidičský personál dodržuje dobu řízení a odpočinku, seznámí se s obsahem formulářů o nehodách a bude je mít na předepsaných místech ve vozidle.

6.4 Partner zejména zajistí, aby on sám, jeho řidiči a případní subdodavatelé, které v případě nutnosti může využít pro konkrétní Individuální objednávku,

6.4.1 měli povolení a oprávnění potřebná pro přepravu podle českého zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (povolení, licence Společenství, povolení třetí země a/nebo povolení ECMT Evropské konference ministrů dopravy (ECMT)) a aby tyto zákonem požadované dokumenty měli při plnění svých povinností u sebe;

6.4.2 měli u sebe během cesty knihu jízd podle článku 5 směrnice ECMT;

6.4.3 využívali zahraniční řidiče ze třetích zemí (ze zemí mimo EU/EHP) a subdodavatele ze země EU/EHP pouze s požadovanými řidičskými průkazy nebo je využívali pouze s požadovaným pracovním povolením a zajistili, aby řidičský personál měl při výkonu svých povinností u sebe předepsané doklady (pracovní povolení nebo negativní test) v originále a – v případě potřeby – s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

6.4.4 využívali pouze řidiče, kteří mají platný řidičský průkaz a platný cestovní pas nebo občanský průkaz, který má u sebe řidičský personál;

6.4.5 používali pouze vozidla, která mají platnou licenci pro silniční nákladní dopravu v domovské zemi příslušného dopravce, která jsou vhodná pro přepravu přepravovaného Zboží a která mají veškerá požadovaná označení (např. značky označující náklad jako odpad, pokud se jedná o přepravu odpadu),

6.4.6 měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikání a všechna další zákonem požadovaná pojištění odpovědnosti; toto pojištění musí poskytovat dostatečné maximální pojistné částky pro krytí nároků vyplývajících ze spolupráce se      SFLX s tím, že platné pojištění musí být      SFLX na požádání kdykoli prokázáno.

6.5 Partner je povinen neprodleně informovat      SFLX o všech okolnostech podstatných pro splnění Individuální objednávky, zejména o možných překážkách přepravy a dodání, jakož i o překážkách přepravy, poruchách nebo nehodách či jiných zpožděních na přepravní trase. V případě takové dopravní překážky je partner povinen, pokud je to skutečně možné, předem informovat      SFLX a v případě potřeby si od ní vyžádat pokyny. Informace musí obsahovat důvod zpoždění přepravy a opatření přijatá partnerem, jakož i předpokládaný nový termín dodání.

6.6 V případě nehody nebo poškození nahlásí partner společnosti      SFLX rozpoznatelné škody při přepravě a ztrátu zboží. Následující informace – pokud jsou skutečně relevantní – musí být      SFLX předloženy formou písemného protokolu v přiměřené lhůtě:

6.6.1 Státní poznávací značka a typ (třída vozidla, výrobce) dotčených vozidel

6.6.2 Místo, čas a okolnosti nehody nebo nároku na náhradu škody

6.6.3 Jméno, adresa zraněného/zemřelého

6.6.4 Rozsah ztráty/poškození produktu

6.6.5 Údaje o zásilce

6.6.6 Opatření přijatá partnerm

6.6.7 Schopnosti obnovy.

6.7 Partner je povinen informovat      SFLX o případných stížnostech příjemce týkajících se kvality produktů, množství produktů a dalších povinností v souvislosti s plněním (např. v případě případů týkajících se odpovědnosti) a musí zajistit, aby příjemce při převzetí písemně zaznamenal své stížnosti.

6.8 V případě poškození přepravovaného zboží při přepravě nebo jiných škod způsobených třetími osobami – zejména u adresáta/zákazníka – je partner povinen neprodleně informovat      SFLX a vyžádat si od ní pokyny.

6.9 Partner je oprávněn využívat subdodavatele a jiné zprostředkovatele v souvislosti s prováděním hlavní služby pouze po předchozím písemném souhlasu      SFLX a rovněž pouze v případě, že jsou vhodní a spolehliví. Při přepravě odpadu musí mít využívaní subdodavatelé sami všechna potřebná povolení. 

6.10 Před jízdou po silnicích a přístupových cestách se partner ujistí, že jsou pro použité vozidlo vhodné z hlediska rozměrů a přípustné hmotnosti. Při zadávání zakázky věnuje zvláštní pozornost případným poznámkám o omezení sjízdnosti.

7. Správce a uživatel

7.1 Partner je povinen jmenovat alespoň jednoho správce. Tato osoba má přístup k Platformě      SFLX prostřednictvím identifikačního kódu a hesla, které jí přidělí      SFLX. Správce – pokud je jmenováno více správců, platí to pro každého z nich – je oprávněn udělovat a odebírat oprávnění k užívání Platformy      SFLX třetím osobám, např. zaměstnancům partnera nebo externím poskytovatelům služeb/partnerům partnera, a to jménem partnera v rozsahu, jak jej pro tento účel na Platformě      SFLX obecně definuje      SFLX (tito zaměstnanci/pověřené osoby/třetí osoby se dále označují jako „Uživatelé“). Počet možných uživatelů není omezen; správce je zejména oprávněn určit další správce se stejnými přístupovými oprávněními. Po prvním přidělení odpovídajících oprávnění je příslušnému Uživateli na Platformě      SFLX vytvořen uživatelský profil a příslušní Uživatelé obdrží od      SFLX e-mailem pozvánku k účasti spojenou s žádostí o registraci na Platformě      SFLX. Teprve po dokončení této registrace a po jejich souhlasu se Všeobecnými podmínkami společnosti      SFLX – správce musí rovněž jednou souhlasit se Všeobecnými podmínkami – jsou Uživatelé oprávněni používat Platformu      SFLX, a to až do odvolání oprávnění správcem, nejdéle však do ukončení této smlouvy. Rozsah užití pro Uživatele může být omezen, a to buď obecným funkčním rozsahem Platformy      SFLX, nebo na základě případných autorizačních rolí podporovaných Platformou      SFLX a příslušných nastavení partnera, například s ohledem na přístup ke konkrétnímu obsahu.

7.2 Správce – případně také správci – a všichni ostatní Uživatelé jsou oprávněni jednat jménem a na účet partnera se společností      SFLX, zejména činit prohlášení o záměru za partnera. Jejich úkony, jakož i každý úkon s využitím přístupových údajů správce (správců), jakož i všech dalších Uživatelů v souvislosti s Platformou      SFLX, se považují za úkony provedené partnerem. Všichni Uživatelé a správce (správci) jsou zástupci partnera a jsou považováni za partnerem pověřené osoby, které zastupují zájmy partnera vůči      SFLX.

7.3 S přístupovými údaji k Platformě      SFLX musí správce a Uživatelé nakládat jako s přísně důvěrnými. Partner je povinen zajistit a zaručit, že přístupové údaje nebudou šířeny nebo vyzrazeny.      SFLX musí být neprodleně informován, pokud neoprávněné třetí osoby získají poznatky nebo podstatné informace o přístupových údajích.

7.4 Tři nesprávná zadání přístupových údajů a tři měsíce nepoužívání Platformy      SFLX opravňují      SFLX k dočasnému zablokování příslušného přístupu.

8. Obecné povinnosti partnera a Uživatele

Aby mohla Platforma      SFLX – zejména při velkém počtu Uživatelů – fungovat tak, aby      SFLX mohla řádně poskytovat své vlastní smluvní služby, musí všichni Uživatelé a partner spolu se svými Uživateli – včetně případných subdodavatelů) (v následujícím textu správce (správci) a další Uživatelé partnera jednotně označováni jako „Uživatelé“) dodržovat určité předpisy a povinnosti.

8.1 Všeobecné informace

8.1.1 Partner se seznámil se základními funkčními vlastnostmi Platformy      SFLX a nese riziko, že platforma splňuje jeho požadavky a potřeby; v případě dotazů byl partner před uzavřením smlouvy informován zaměstnanci      SFLX a/nebo odbornými třetími osobami.

8.1.2 Partner dodržuje pokyny pro používání Platformy      SFLX, jak je poskytuje      SFLX; partner bude pravidelně kontrolovat informační zdroje uvedené na Platformě      SFLX, jakož i informační zdroje uvedené na internetu na adrese www.schuettflix.com a bude je brát v úvahu při používání Platformy      SFLX.

8.1.3 Partner bude pravidelně kontrolovat informace, které mu      SFLX zpřístupňuje na Platformě      SFLX – zejména prostřednictvím tam poskytované funkce upozornění –, aby měl přístup k novým zprávám, dokumentům, upozorněním a jiným informacím. Informace zaslané jemu, tj. některému z jeho Uživatelů pomocí funkce oznámení na Platformě      SFLX, se považují za obdržené nejpozději do konce příslušného pracovního dne, kdy bylo oznámení (jedno nebo více) odesláno. Partner zároveň souhlasí a bere na vědomí, že SFLX může Partnerovi zasílat prostřednictvím Platformy SFLX i výzvy týkající dlužných nebo splatných částek Partnera vůči SFLX.

8.1.4 Partner je povinen po celou dobu platnosti smlouvy používat na lokálních systémech, které jsou používány pro přístup k Platformě      SFLX, aktuální antivirové programy a přijmout vhodná opatření proti útokům hackerů, napadení viry a srovnatelným poruchám, což vždy zahrnuje zejména neprodlenou instalaci bezpečnostních záplat dostupných pro používaný operační systém.

8.1.5 Partner souhlasí s tím, aby      SFLX měla přístup k jeho datům v nezbytném rozsahu pro analýzu/odstranění jím nahlášených chyb/nedostatků, jakož i v rámci požadované podpory a pro zajištění řádného provozu Platformy      SFLX, zejména analýz funkčních procesů a zkoušek a/nebo testování struktur souborů.

8.2 Partner je plně a výlučně odpovědný za obsah, který on a jeho Uživatelé zveřejní na Platformě      SFLX.      SFLX nekontroluje úplnost, správnost, zákonnost, aktuálnost, kvalitu a/nebo vhodnost obsahu příspěvků pro konkrétní účel.

8.3 Partner prohlašuje a zaručuje společnosti      SFLX, že je oprávněným vlastníkem práv k obsahu, který jeho Uživatelé přenášejí nebo nahrávají (např. fotografie, jména, telefonní čísla), nebo je alespoň jinak oprávněn (např. s platným povolením vlastníků) předávat obsah společnosti      SFLX, zpřístupnit jej k použití na Platformě      SFLX a zpřístupnit jej svým Uživatelům na Platformě      SFLX. Partner proto před předáním obrázků, plánů, výkresů, náčrtů a jakýchkoli jiných informací zajistí, že má dostatečná práva k užívání uvedených informací nebo že příslušné soubory zpřístupněné na Platformě      SFLX nepředstavují porušení právních předpisů, osvědčených postupů a/nebo práv třetích osob. Pokud partner přenáší fotografie, na nichž lze rozpoznat osoby, může se tak dít pouze v případě, že byl řádně získán jejich platný souhlas.

8.4 Partner zprošťuje a odškodní      SFLX ze všech nároků, které třetí osoby (včetně zahraničních Uživatelů) uplatní vůči      SFLX z důvodu domnělého porušení jejich práv přenášeným nebo nahrávaným obsahem nebo z důvodu jiného využití Platformy      SFLX partnera a jeho Uživateli a odškodní ji v souvislosti s takovými nároky. Toto právo na zproštění zahrnuje zejména náklady na nutnou právní obranu ze strany      SFLX, včetně veškerých soudních nákladů a právních poplatků. Nárok na odškodnění nevzniká, pokud a v rozsahu v jakém partner nebo Uživatel nejsou odpovědni za porušení práv.

8.5 SFLX si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo nahrání obsahu a/nebo upravit, zablokovat nebo odstranit již zveřejněný obsah bez předchozího upozornění, pokud samotný zveřejněný obsah může být vykládán tak, že vedl k porušení bodu 8.3, nebo pokud existují konkrétní náznaky, že by mohlo dojít k závažnému porušení bodu 8.3.

8.6 SFLX jako poskytovatel technických služeb ukládá a zpracovává pro partnera obsah a údaje, které jsou poskytovány jím a Uživateli během používání Platformy      SFLX a které vznikly během používání Platformy      SFLX. Partnerje povinen nezveřejňovat/nepoužívat žádný obsah a data, která jsou trestná podle zákona nebo jinak protiprávní v absolutním smyslu nebo ve vztahu k jednotlivým třetím osobám a nepoužívat žádné programy obsahující viry nebo jiný škodlivý software a nevystavovat software Platformy      SFLX žádným takovým rizikům. Partner zaručuje, že aktivně zajistí, aby všichni Uživatelé tyto povinnosti dodržovali. Partner zůstává stranou odpovědnou za osobní údaje, a proto musí vždy zkontrolovat, zda je zpracování těchto údajů na Platformě      SFLX povoleno v rámci platných oprávnění Uživatelů podle zákona. Partner musí zejména zajistit, aby všichni Uživatelé souhlasili se zasíláním e-mailů, SMS a dalších push zpráv generovaných prostřednictvím      SFLX – konkrétně v rámci procesu prvotní registrace a pozvání.

8.7 Používání obsahu na Platformě SFLX

Používání Platformy      SFLX a jejích aplikací může probíhat výhradně a výslovně za účelem uvedeným v bodě 2.1. Jakékoli použití nad tento rámec je zakázáno. Uživatelům je zakázáno používat kontaktní údaje jiných Uživatelů, které jsou přístupné prostřednictvím Platformy      SFLX, k jakýmkoli jiným účelům než ke komerční komunikaci s partnerem, a to pouze v rozsahu, v jakém s tím jiný Uživatel souhlasil, nebo v rozsahu, který je povolen zákonem.

8.8 Porucha Platformy SFLX

8.8.1 Zásahy do Platformy      SFLX jsou zakázány. Zejména je zakázáno uskutečňovat takové kroky, které mohou vést k nadměrnému zatížení Platformy      SFLX zpracováním dat (např. hromadným zasíláním oznámení nebo zpráv, spamem nebo útokem typu odmítnutí služby (DoS)) nebo k nepřiměřenému obtěžování ostatních Uživatelů.

8.8.2 Elektronické útoky jakéhokoli druhu proti Platformě      SFLX (včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu) nebo proti jednotlivým Uživatelům jsou zakázány. Takové elektronické útoky zahrnují mimo jiné níže uvedené aktivity:

● Pokusy o hackerské útoky, tj. pokusy o ovládnutí, obejití nebo jiné vyřazení bezpečnostních mechanismů Platformy      SFLX,

● uplatňování a/nebo šíření virů, červů, trojských koní a jiných škodlivých nebo zločinných souborů,

● útoky hrubou silou,

● jiné aktivity nebo postupy či zneužití, které mohou narušit fungování platformy      SFLX včetně veškerého hardwaru a softwaru používaného k jejímu provozu a/nebo poškodit      SFLX nebo Uživatele.

8.9 Hodnocení (Rating)

8.9.1 V rozsahu obecně poskytovaném      SFLX se mohou Uživatelé Platformy      SFLX po provedení dodávky vzájemně hodnotit a tyto informace jsou veřejně přístupné na Platformě      SFLX.      SFLX si vyhrazuje právo nechat hodnotit jednotlivé a různé aspekty plnění. Hodnocení nejsou      SFLX kontrolována ani potvrzována. Mohou být proto nepřesná nebo zavádějící.

8.9.2 Každý Uživatel, tj. každý jednotlivý Uživatel, je povinen uvádět v recenzích nebo hodnoceních zadaných na Platformě      SFLX pouze pravdivé údaje. Předložená hodnocení musí být v každém případě věcná a nesmí obsahovat žádnou hanobící kritiku nebo informace, které by mohly být za takovou kritiku považovány.

8.9.3 Je zakázáno uvádět hodnocení sebe samého nebo si taková hodnocení nechat uvádět třetími osobami, uvádět nebo zmiňovat v hodnoceních okolnosti, které nesouvisejí s transakcemi pro konkrétní dodávku, a navádět nebo jinak podněcovat ostatní Uživatele k předložení nebo nepředložení hodnocení na základě výhrůžek nebo finančních pobídek.

8.9.4 Na zveřejnění předložených ratingů ani na předložení ratingů neexistuje žádný nárok.

9. Dostupnost a provoz Platformy SFLX

9.1 SFLX zaručuje jako jednu ze svých povinností průměrnou roční dostupnost Platformy      SFLX na 98 %. Služby Platformy      SFLX jsou obvykle poskytovány od pondělí do neděle v době od 00:00 do 24:00 hodin každý den (7 dní 24 hodin denně). Pro výpočet uvedené dostupnosti se však předpokládá roční dostupnost v rozsahu maximálně 3000 hodin (= 250 dní x 12 hodin), jak je odvozeno od standardní pracovní doby. Výpočet dostupnosti navíc nezahrnuje pravidelná období vyhrazená pro údržbu systému, která jsou v pracovní dny (včetně sobot) v době od 18:00 do 6:00 následujícího pracovního dne a v neděli/svátek po celý den.

9.2 Kromě toho právo na využívání služeb dostupných na Platformě      SFLX trvá pouze v rámci technických a provozních možností      SFLX.      SFLX usiluje o nepřetržitou použitelnost Platformy      SFLX v rozsahu, v jakém je to technicky možné. Technické poruchy (např. přerušení dodávky elektrické energie, chyby hardwaru a softwaru, technické problémy na datových přenosových linkách) však mohou způsobit dočasná omezení nebo přerušení.

9.3 SFLX zajišťuje provozování Platformy      SFLX pouze na systémech zpracování dat na právním území Spolkové republiky Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ukládání údajů partnera bez výjimky ve Spolkové republice Německo, v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.      SFLX je však oprávněna kdykoli změnit místa plnění v rámci hranic výše uvedených zemí podle vlastního uvážení.

9.4 SFLX zajišťuje oddělenou správu údajů jednotlivých smluvních stran tak, aby byl vyloučen případný přístup k těmto údajům ze strany jiných zákazníků a/nebo jiných neoprávněných třetích osob. Výjimku tvoří ostatní Uživatelé Platformy      SFLX v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů – např. dodavatel a zákazníci/adresáti – ti, kteří se aktivně podílejí na zpracování příslušných transakcí na Platformě      SFLX.

9.5 Data zaznamenaná na Platformě      SFLX – zejména údaje týkající se objednávek, dodávek, faktur atd. jsou pravidelně zálohována      SFLX nejméně jednou denně podle harmonogramu, aby byla zaručena obnova dat a informací v případě ztráty ve smyslu denní obnovy systému. Změny dat, ať už úmyslné (např. zadání dat), nebo neúmyslné (např. vymazání dat), ke kterým dojde mezi zálohováním, se neukládají. Za dodržení doby uchovávání dat podle obchodních, profesních a daňových zákonů však odpovídá výhradně partner. Dlouhodobé zálohování dat pro účely archivace není součástí rozsahu služeb Platformy      SFLX.

9.6 SFLX usiluje o neustálý rozvoj Platformy      SFLX. Proto je      SFLX oprávněna kdykoli provést změny uživatelského rozhraní, funkcí, služeb a aplikací poskytovaných na Platformě      SFLX – zejména změny týkající se uspořádání a designu – a obnovit jejich dostupnost. Takový průběžný vývoj může, ale nemusí být spojen s omezením nebo dokonce s odstraněním jednotlivých dílčích funkcí v subdoménách na Platformě      SFLX. Pokud mohou být oprávněné zájmy partnera změnou služby, která má vliv na uvedený stav Platformy      SFLX, ve značné míře dotčeny, informuje      SFLX partnera o změně nejméně tři měsíce před jejím vstupem v platnost. V takovém případě může partner vznést námitky proti změně plnění do jednoho měsíce od jejího oznámení. Námitka musí být vznesena minimálně v písemné formě. Pokud      SFLX neumožní partnerovi využívat Platformu      SFLX v dříve dostupné podobě bezprostředně po podání námitky, je partner oprávněn smlouvu mimořádně vypovědět s okamžitou účinností ve lhůtě dvou týdnů ode dne účinnosti změny plnění.

10. Zablokování přístupu

10.1 SFLX může zablokovat partnerovi přístup k Platformě      SFLX – buď úplně, nebo pro jednotlivé Uživatele – dočasně nebo trvale, pokud existují konkrétní indicie, že došlo k porušení této smlouvy ze strany partnera nebo některého z jeho Uživatelů, k porušení Všeobecných podmínek, k porušení jiných všeobecných podmínek používání Platformy      SFLX a/nebo platného zákona či právního požadavku nebo pokud má      SFLX jiný oprávněný zájem zablokovat přístup k Platformě      SFLX. Při rozhodování o zablokování přístupu      SFLX náležitě zohlední oprávněné zájmy partnera.

10.2 V případě dočasného nebo trvalého zablokování přístupu k Platformě      SFLX zablokuje příslušná přístupová oprávnění partnera i jeho Uživatelů a informuje jej o tom e-mailem.

11. Doba platnosti a ukončení

11.1 Tato smlouva pro portál      SFLX se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran ji může ukončit s výpovědní lhůtou jeden (1) celý měsíc ke konci měsíce.

11.2 Kromě toho může být smlouva ukončena kteroukoli stranou bez výpovědní lhůty ze závažného důvodu (podstatné například nikoli však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy).

11.3 Jakákoli výpověď musí být minimálně v písemné podobě.

11.4 Ukončení této smlouvy nemá vliv na platnost jednotlivých smluv uzavřených na Platformě      SFLX. Ty budou na Platformě      SFLX zpracovávány tak, jak bylo dohodnuto, bez ohledu na případné ukončení smlouvy.

11.5 Partner je povinen stáhnout svá data a soubory, uložené na Platformě      SFLX po ukončení smlouvy, a to pomocí funkcí exportu a stahování, které jsou k tomuto účelu na Platformě      SFLX samotné k dispozici, a to v dostatečném předstihu před ukončením daného smluvního vztahu. V případě ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty umožní      SFLX partnerovi přístup k funkcím exportu a stahování na Platformě      SFLX po dobu dvou týdnů počítanou od ukončení smlouvy. Při ukončení smlouvy – v případě ukončení bez výpovědi po uplynutí dalších dvou týdnů – je      SFLX nejen oprávněna, ale i povinna okamžitě vymazat data partnera a zničit všechny dříve vytvořené kopie.

12. Odpovědnost

12.1 Odpovědnost      SFLX za škody, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu, zejména za právní nemožnost, prodlení, vadné nebo nekvalitní plnění, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a úmyslné porušení práva, je omezena podle tohoto bodu 12 v míře, pokud závisí na zavinění.

12.2 SFLX odpovídá bez omezení podle právních předpisů za škody na životě, tělesné újmy nebo škody na zdraví, které vznikly v důsledku nedbalosti      SFLX nebo úmyslného porušení povinností ze strany jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob, jakož i za škody, které vznikly v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy, jakož i podvodného úmyslu      SFLX, jejích zákonných zástupců nebo zplnomocněných osob.

12.3 SFLX rovněž odpovídá za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení smluvních povinností, jejichž splnění má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (zásadní povinnost). Odpovědnost je omezena na odpovědnost typickou pro smlouvy a předvídatelné škody. 

12.4 Jakákoli další odpovědnost      SFLX je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; to platí zejména také pro nároky z protiprávního jednání. Pokud je odpovědnost      SFLX vyloučena nebo omezena, platí uvedené vyloučení nebo omezení i pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců, nebo zplnomocněných osob. 

12.5 Výše uvedená omezení nebo vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost nezávislou na zavinění, jak je stanovena zákonem (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku), nebo na odpovědnost ze záruky uplatňovanou nezávisle na zavinění. 

12.6 Důkazní břemeno ohledně skutečností odůvodňujících omezení nebo vyloučení odpovědnosti podle bodu 12 nese      SFLX.

13. Ochrana údajů

13.1 Partner a      SFLX budou dodržovat přiměřeně platné předpisy o ochraně údajů, zejména ty, které platí v           České republice, nebo jiné zemi podle bydliště subjektu údajů, a zaváží své zaměstnance, kteří se podílejí na spolupráci mezi partnerem a      SFLX, k dodržování zákazu zveřejňování údajů, pokud k tomu již nejsou obecně zavázáni nebo navíc k takové povinnosti.

13.2 Pokud partner shromažďuje, zpracovává, nebo používá osobní údaje prostřednictvím Platformy      SFLX, zaručuje, že je k tomu oprávněn v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, a zároveň v případě jejich porušení odškodní a zbaví      SFLX nároků třetích stran.

13.3 Podrobnosti o povinnostech a předpisech týkajících se ochrany údajů naleznete v příslušných platných předpisech společnosti      SFLX o ochraně údajů, které jsou součástí smluvního ujednání. V souladu se zákonnými požadavky jsou tam zaznamenány body ochrany údajů, které mají být upraveny.

14. Různé

14.1 Pracovním dnem ve smyslu těchto Všeobecných podmínek je      každý kalendářní den s výjimkou víkendů (sobota a neděle), státních svátků a dalších svátků na které připadá den pracovního volna.     .

14.2 Partner může převést práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby pouze po obdržení výslovného písemného souhlasu      SFLX.

14.3 Započtení je přípustné pouze s nespornými nebo právně závaznými pohledávkami      SFLX.

14.4 Pro případné změny těchto      Podmínek přepravy, existují dva postupy: Na jedné straně může dojít k přijetí nového znění těchto      Podmínek přepravy (například v rámci žádosti v aplikaci nebo v souvislosti s objednávkou) v rámci běžného obchodního vztahu mezi stranami. Alternativně (například v případě delší nečinnosti partnera) informuje      SFLX partnera o změnách těchto      Podmínek přepravy písemně, e-mailem nebo prostřednictvím Platformy      SFLX. Pokud partner do šesti týdnů od obdržení oznámení nevznese proti těmto změnám námitky, považují se změny za přijaté a odsouhlasené. O právu vznést námitku a o právních důsledcích mlčení v případě změny těchto      Podmínek přepravy bude partner informován zvlášť.

14.5 Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se její platnosti) jsou      příslušné výhradně soudy v      České republice, a to dle místa sídla společnosti SFLX.    

14.6 Pokud není výslovně stanoveno jinak, tato smlouva se řídí výhradně      českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (Úmluva OSN o prodeji).

14.7 Tato smlouva / Všeobecné podmínky /      Podmínky přepravy jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích – anglické a české. V případě rozporu mezi anglickou a českou jazykovou verzí má přednost anglická jazyková verze.

General Terms and Conditions / Conditions of Transport

Preamble

The company Schuettflix Česká republika s.r.o., with its registered seat at Jindřišská 937/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Praha 1, the Czech Republic, identification number 142 05 408, registered with the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague under file number C 362065     —hereinafter referred to as "     SFLX"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as disposal services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers (business persons) on its electronic sales platform.

The partner (alternatively referred to as “carrier” on the      SFLX Platform) intends to provide freight forwarding services      for      SFLX. 

The following regulations apply to the cooperation of these parties:

1                   Applicability

1.1                The Conditions of Transport apply exclusively.      The version of the Conditions of Transport valid at the time of conclusion of an Individual Order, which can be found at https://schuettflix.com/cz/cs/legal/terms-of-use/, shall apply.

1.2                The Conditions of Transport also apply to all future transactions between the parties as well as if      SFLX contracts freight forwarding services from the partner with previous knowledge of any deviating or conflicting conditions.

1.3                The partner affirms that he is an entrepreneur according to §      420 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.

2                   Subject of the Contract

2.1                     SFLX operates an electronic sales platform accessible on the internet (hereinafter referred to as the "     SFLX Platform") for Products and disposal services (hereinafter both referred to as "Services"). The      SFLX Platform essentially serves the handling of both the sale of Products and Services to the customers by      SFLX and the purchase of the Products and Services by      SFLX from its suppliers (especially producers of bulk materials and disposal facilities) and the processing of the necessary freight forwarding services transactions for      SFLX by transport companies—thus in particular the partner. However,      SFLX explicitly reserves the right (especially in the project business) to conclude contracts with other customers and partners including those without access to the      SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "     SFLX Platform" insofar as these regulations are not platform specific.

The Conditions of Transport regulate the transport of the Products by the partner, namely their collection from      SFLX’s providers—these suppliers can also be referred to as "Supplier" in these Conditions of Transport and on the      SFLX Platform—and their transport to a location as determined by the customers of      SFLX or      SFLX itself (hereinafter referred to as “Unloading Point”) together with unloading there. Furthermore, these Conditions of Transport regulate the freight forwarding services necessary in connection with the Services, i.e., the collection of waste on which the disposal service is based      from a certain place in order to transport it to a place indicated by the customer or      SFLX and to have it unloaded there.

Finally, these Conditions of Transport regulate the forwarding order, and consequently another service offered by      SFLX to its commercial customers. With the forwarding order      SFLX offers to the customers, as a forwarding business, the isolated transport of (a) bulk goods and other specific goods from the customer—these in the following also called "Products"—or (b) wastes, the disposal for which the customer is contractually and/or legally responsible, i.e., the collection of the Products or wastes from a specific location in order to transport them to a location as indicated by the customer (in the following "Unloading Point") and to have them unloaded there. 

In connection with waste management and disposal services under these General Terms and Conditions / Conditions of Transport, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as a waste management intermediary within the meaning of Section 45 of Act No. 541/2020 Coll., on waste, as amended.

In connection with transport services under these General Terms and Conditions / Conditions of Sale, for the avoidance of any doubt, SFLX is deemed to act in contractual relations with customers and partners as intermediator of freight forwarding services within the meaning of Section 2471 et seq of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (i.e. not directly as a freight forwarder or as a carrier).

2.2                During the contract period the partner is entitled to the technical possibility and authorization to access the      SFLX Platform, as well as to use it within the scope of the valid agreement. The use of the      SFLX Platform is only available to registered users and is free of charge. The partner decides which freight forwarding service orders he accepts from      SFLX using the      SFLX Platform.

2.3                The      SFLX Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data center. The partner must ensure their own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the partner side. The access to the      SFLX Platform, provided by      SFLX at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g., SSL. The use of the      SFLX Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the Platform on apps and/or mobile devices. Use of the      SFLX Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection. Additional partner-side requirements for the use of the      SFLX Platform (e.g., browser type/version, addons/plugins, software, hardware, internet bandwidth, individual mobile phone number) can be found on https://schuettflix.com/cz/cs/legal/systemove-pozadavky/.

3                   Conclusion of Contract

3.1                The partner decides which of the transport orders as offered by      SFLX on the      SFLX Platform or outside the Platform to the partner and additional third parties he accepts. Basically, the partner is entitled to submit an offer for the conclusion of a transport order for each transport order which      SFLX presents to the partner on the      SFLX Platform as an order to be assigned as displayed under the heading "     SFLX Orders” at that time. Requests made outside the      SFLX Platform or transport orders posted on the      SFLX Platform by      SFLX and identified there as orders not yet assigned does not represent a binding offer by      SFLX to conclude a transport order but only the invitation to the partner to submit binding offers on his part on the      SFLX Platform.      SFLX is under no obligation to post transport orders on the      SFLX Platform and/or to assign any such orders to the partner.

3.2                The partner selects the transport orders      SFLX presents on the      SFLX Platform which he is willing to execute according to the conditions as they are displayed and regulated there. The content of the transport order to be concluded includes the type/quality/quantity (in case of waste these are estimates) of the Products or waste to be transported (in case of waste in particular also waste designation and waste code according to the Czech Decree No. 8/2021 Coll., on the Waste Catalogue and Assessment of Waste Properties (Waste Catalogue), as amended from time to time)—hereinafter also referred to as "Goods to be Transported"—the transport weight, the collection/loading area, the Unloading Point (with the maximum navigability possible provided there), the date which delivery has to be performed at      SFLX’s customer, the truck type (minimum vehicle class requirements) to be used by the partner and the lump sum freight charge. By clicking on the button "Assign to me" or a similarly labeled button on the      SFLX Platform the partner submits a binding offer to      SFLX to execute the respective transport order on the basis of these Conditions of Transport and according to the conditions listed on the      SFLX Platform at that time. The binding transport order—hereinafter also referred to as "Individual Order"—comes into existence by being assigned to the partner on the      SFLX Platform. From this moment on it shall be shown to the partner on the      SFLX Platform under the heading "My orders"—reserved is a comparable representation—as an order assigned to him. If the transport order has been assigned to another company before the partner's decision is made or has lapsed for other reasons, no assignment shall be made to the partner and thus no Individual Order shall be issued to the partner.      SFLX is entitled to cancel Individual Orders unilaterally as long as the partner has not yet started the corresponding transport, i.e., the driver has not yet confirmed the start of the journey on the      SFLX app. The partner shall not be entitled to any remuneration in the event of such cancellation. Possible claims for damages by the partner in accordance with the statutory regulations shall remain unaffected. The cancellation will be communicated to the partner on the      SFLX Platform in suitable form.

3.3                As far as      SFLX gives information about distances, routes, and the duration of the transport on the      SFLX Platform, these are only estimates and in general  non-binding as such. They are based on standard queries from common mapping/routing tools.      SFLX can neither guarantee that the displayed and calculated routes can be driven by the partner nor does      SFLX assume any guarantee that the routes represent the shortest, fastest or for any other reasons optimal route or that the route can be covered within the calculated time as displayed. The partner is solely responsible for the choice of routes and for the time they take to perform. When planning and selecting the routes, the partner shall observe all legal and official requirements and restrictions, in particular also taking into account the nature of the transported goods.

3.4                In principle, the partner is free to choose the means of transport. However, the partner must at least comply with the vehicle class (payload) specified by      SFLX within the scope of the respective transport order and guarantee a customary, unhindered loading/unloading as well as the reliable and proper transport of the respective transport goods by means of the selected vehicle—in particular under compliance with the maximum permissible total weight as well as all other legal or official requirements for the means of transport for the respective transport goods. Dividing the transported goods among several vehicles is not permitted. For drop shipments, the means of transport must correspond to the specified vehicle class; deviations (upwards) are not permitted. The use of several vehicles does not lead to a concomitant increase of the freight charge agreed.

3.5                Products are—at least quite predominantly     —natural Products whose quality, quantities and weight are subject to variability to a certain extent. Therefore, deviations in quantity and weight are unavoidable. If the transported goods—in particular in the case of a drop shipment—exceed or fall short of the specifications in the Individual Order with regard to quantity/weight/volume by less than 5%, but in any case, less than 1 ton, the partner shall remain obligated to perform the transport service. In case the agreed remuneration is not weight-based, this does not lead to an above-mentioned additional remuneration.    

3.6                If an order is placed outside the      SFLX Platform, the contract shall be concluded as described below:      SFLX sends a request to the partner—for example, in the form of sending a service specification.      SFLX only sends these requests if the partner’s service transactions take place on the      SFLX Platform. If the partner responds and sends price information or an offer, this response does not constitute acceptance of said offer to conclude a contract, it represents an offer to conclude a contract. The contract is concluded if      SFLX accepts the offer in the form specified in the offer by the deadline specified in the offer. If no time limit is specified, it shall be 48 hours. If no form of acceptance is specified in the offer, the text form requirement shall apply. Since the extant General Terms and Conditions are obligatorily applied to all transactions on the      SFLX Platform, the acceptance of the offer always takes place under the premise that the General Terms and Conditions from      SFLX are exclusively applied.

3.7                Contingent Quotas/Projects

     SFLX allows the partner to determine and agree to certain contingent Quotas/quantity Quotas for Services (hereinafter also referred to as "Projects") under specific circumstances.

3.7.1            To serve this purpose the partner and      SFLX agree—if required also outside the      SFLX Platform—to the conditions for such Projects and Services as required. In detail the maximum total amount of the transported goods which      SFLX is entitled to retrieve for the purpose of executing one transport order or several transport orders (contingent quota, hereinafter referred to as "Quota"), the freight price to be paid for it and in particular the period of time (hereinafter referred to as "Validity Period") for which the Project shall be valid are determined. In addition, additional general considerations i.e., parameters (e.g., certain always available minimum quantities or maximum quantities) can be agreed upon if necessary.

3.7.2                 SFLX is entitled to, but not obligated to cancel an order for a Quota previously agreed upon for a Project (hereinafter referred to as "Project Orders") within the Validity Period by means of one or more individual whole or partial cancellations. Project Orders are completed on the      SFLX Platform. The respective transport order is considered to have come into existence with its assignment on the      SFLX Platform under the heading "My Orders"—subject to a comparable presentation —as an order assigned to the partner and is treated as a binding Individual Order from then on. The partner must be ready to transport the Quota at any time during the Validity Period. The partner is not entitled to reject Project Orders during the Validity Period. The partner's obligation to fulfill a Quota that has not yet been retrieved or ordered ends upon expiration of the Validity Period.

3.7.3                 SFLX can only place a Project Order according to the general conditions for the Project as agreed on with the partner. In all other respects, a Project Order shall be governed by the regulations applicable to Individual Orders.

4                   Collection, Loading and Delivery

4.1                The partner is obligated to use only vehicles that are recorded on the      SFLX Platform with their complete and correct data to execute the respective Individual Order. The driver to be used must be created by the partner as a resource to use for the entire processing of the respective Individual Order using the      SFLX app on a smartphone as intended and in particular to comply with the operational steps for the processing of the Individual Order strictly as provided by      SFLX. The partner has to ensure that the driver starts the      SFLX app on the smartphone carried in the respective vehicle before starting the journey to the collection location and only stops it after the Individual Order has been completely processed and duly confirmed on the      SFLX Platform at the earliest. Meanwhile, mobile internet for the smartphone must be ensured during the handling of the transport order using mobile radio data and that the communication (sending/receiving data) on the      SFLX app with the      SFLX Platform is guaranteed. During the processing of the transport order, the      SFLX app sends information about the location of the truck being used to the      SFLX Platform. The smartphone used must therefore have a location identification function and allow the      SFLX app to access it and use it. Furthermore, the partner has to ensure that the driver he employs can be contacted directly on the telephone by      SFLX as well as by the respective supplier and the consignee of the transport goods at any time during the handling of the transport order and—during the transport, of course only under consideration of the legal regulations—is available for further inquiries/to make other arrangements. For this purpose, a partner or driver’s valid mobile phone number is to be recorded on the      SFLX Platform, which      SFLX is also allowed to disclose to the respective provider and consignee together with their users.

4.2                The collection of the transport goods takes place at the collection location address as entered in the respective Individual Order on the      SFLX Platform (hereinafter referred to as “Loading Site”) during its opening hours on working days as visible on the      SFLX Platform. On Sundays and public holidays, collection at the collection address is only possible if this has been noted accordingly in the specified opening hours. The opening hours which are visible on the      SFLX Platform at the time of the conclusion of the respective Individual Order are decisive. When driving to the address of the collection, the partner shall observe the house and company rules applicable there.

4.3                The loading of the transport goods onto the means of transport at the pick-up address is in general the responsibility of the supplier. The partner supports him and enables undisturbed loading. He ensures that the loaded goods are adequately guarded, and that loading is safe and secure. The partner is responsible for the loading and operational safety of the loaded goods. The completion of the loading is to be confirmed immediately after its completion by the driver on the      SFLX Platform, after the respective provider has previously confirmed the loading on the      SFLX Platform. Immediately afterwards an electronic bill of lading which can be accessed on the      SFLX Platform is generated by      SFLX.

4.4                The transport and delivery of the transported goods to the Unloading Point shall take place immediately after they have been loaded and the trip has been confirmed separately by the respective driver. During delivery, the partner shall pay attention to the Unloading Point specified for this purpose in the Individual Order together with any additional information/instructions. When the partner's driver reaches the respective Unloading Point, he shall report it on the      SFLX Platform.

From this moment on, the time is counted when transporting Products and waste; it ends with the complete unloading of the respective truck and the confirmation of that completion on the      SFLX Platform (unloading period).

If the partner’s respective driver has reached the Unloading Point in time, but he is not able to drive to it and/or unload the transported goods for reasons for which the partner is not responsible, the driver is obligated to wait for a reasonable time, at least 15 minutes, but in no case more than three hours, as well as to report the disruption immediately using the      SFLX Platform. After expiry of this waiting period, the partner shall be entitled to cancel the delivery of the transported goods in accordance with Clause 4.9. This cancellation also ends the time of the unloading period.

4.5                When transporting waste, the partner must comply with the applicable statutory regulations for transport, in particular      the Czech Act No. 541/2020 Coll., on Wastes, as amended, including any implementary regulations therein (hereinafter referred to as the “Czech Waste Act”)     . The partner is furthermore obligated to make all declarations and to perform all actions so that      SFLX and its customers can fulfill their duties of proof and documentation as well as their other duties as waste producer or owner as well as trader and broker of waste (in the sense of the      Czech Waste Act), especially in connection with the preparation and procurement of weighing receipts, transfer receipts and disposal certificates, but only as far as the service scope of the partner (loading, transport, unloading) is concerned. The partner will provide      SFLX all substantiation and documents on the      SFLX Platform and in original form on request. 

4.6                The partner shall ensure that the transported goods are weighed prior to confirmation of the completion of loading and/or delivery—the decisive factor is the specification displayed on the      SFLX app for the Individual Order. If necessary, the exact load weight must be entered in the      SFLX app and suitable substantiated documentation provided there—e.g., by uploading a photo or scan of the weighing certificate). Doubts about the correctness of the weighing, the quality of the transported goods, the damage of transport packaging or other unresolved deficiencies have to be reported by the driver to      SFLX immediately, so that if required a validated weighing, a supplementary check or a deficiency report can take place.

4.7                The partner is obligated to execute Individual Orders immediately after they have come about in such a timely manner that the transport goods are delivered, i.e., delivered and unloaded there by them in a complete and orderly manner at the agreed Unloading Point after collection. In the case of an agreed time frame, delivery is on time if it takes place within the time frame as determined or at an earlier point in time. In the case of a fixed agreed delivery time ("scheduled delivery"), the delivery is on time if the agreed deadline is exceeded or fallen short of by less than one hour. The partner shall be responsible for compliance with the agreed delivery date/time frame. In particular, the partner shall take into account that there may be usual waiting times when collecting the goods for transport and when unloading them at the delivery point.

4.8                Off-loading/unloading of the transported goods is the responsibility of the partner. The partner shall ensure that the transport goods are unloaded at the agreed Unloading Point in an operationally safe manner and without endangering persons/properties/the environment. Preferably, the partner’s driver shall unload the transported goods in the presence and under the supervision of the recipient. If the consignee cannot find a User with access to the      SFLX Platform who is ready to receive the goods at the Unloading Point and if the search for such a User fails, the partner is entitled to unload the goods even in the absence of the recipient.  Contrary to the foregoing condition, waste shall always be unloaded in the presence of a representative of the consignee and in accordance with the recipient’s instructions (unless this is not in accordance with normal practice at the unloading point) and in compliance with any and all existing statutory, licensing or regulatory requirements.

The completion of the delivery is to be confirmed by the driver immediately, i.e., on the      SFLX Platform before departing the Unloading Point. If the unloading takes place without the presence of the consignee and without his simultaneous confirmation on the      SFLX Platform, the driver of the partner is obligated to photograph the unloaded transport goods and to document the proper completion of the unloading process in this way on the      SFLX Platform.

4.9                If delivery, at the Unloading Point agreed, fails—for any reason whatsoever—the partner is obligated to transport the transport goods back to the supplier and deliver them there; there will then be no further delivery to the consignee and/or recipient. Contrary to the foregoing condition, instruction from      SFLX must always be obtained beforehand in case of waste and then the partner or his vicarious agent may proceed in accordance with the legal and/or official requirements. The failure of the delivery has to be communicated to      SFLX in written form immediately, i.e., before leaving the Unloading Point, in any case before the return of the transport goods at the loading point accompanied by a detailed explanation of the reasons and circumstances, preferably on the      SFLX Platform. Delivery fails mainly in cases when the consignee refuses to unload the transported goods in case of late delivery.

4.10             Special Features of the Forwarding Order

If the Individual Order is a forwarding order, the following special features shall apply and take precedence over the abovementioned provisions in this Clause 4:

4.10.1        Collection shall take place at the agreed collection location on the agreed date or within the agreed time frame. Unless otherwise agreed, the partner shall in principle also be entitled to collect transport goods at an earlier time. On Sundays and public holidays, however, collection is only possible if this has been expressly agreed upon beforehand.

4.10.2        The loading of the transported goods is in principle not the responsibility of the partner. The partner’s responsibility in this respect is limited to supervising the loading, guarding the loaded transport goods, and ensuring transport safety and any other requirements. As far as he is able, he may assist with the loading. 

4.10.3        The completion of both loading and unloading is to be confirmed by the driver on the      SFLX Platform immediately after its completion. For this purpose, the driver shall obtain the confirmation of the present consignor/consignee of the transported goods or a third party accompanying the loading/unloading, together with the name and signature of said person. If the consignor/consignee signs a bill of lading, it shall be photographed together with the sender/recipient’s signature before the next leg of the transport and the image file must be made available to      SFLX on the      SFLX Platform. The original must be kept by the partner for the duration of the applicable legal periods, but at least 24 months, and must be sent to      SFLX free of charge by post upon request. If the loading/unloading is not accompanied by the consignor/consignee or recipient or a third party, the partner has to take pictures of the loading area as well as of the loaded transport goods immediately before the start of the onward journey and thus to make the pictures available to      SFLX as proof on the      SFLX Platform. Contrary to the foregoing condition, waste shall always be unloaded in the presence of a representative of the consignee/recipient and in accordance with the consignee’s instructions and in compliance with any existing statutory, licensing or regulatory requirements.

4.10.4        If the delivery at the agreed Unloading Point fails—for any reason whatsoever—the partner is obligated to inform      SFLX immediately in text form—preferably on the      SFLX Platform—and to wait for further instructions from      SFLX after providing a more detailed explanation of the reasons and circumstances. Delivery fails mainly in cases when the recipient refuses to unload the transported goods in case of late delivery.

4.10.5        If the times of collection and unloading are so far apart that it is not possible to execute the entire Individual Order in a single workday, the partner shall be obligated to store the transport goods.

5                   Remuneration and Waiting Fee

5.1                The partner receives from      SFLX the respective remuneration (freight fees) agreed for the execution of an Individual Order. This is a fixed price.

5.2                The freight fee shall cover all the partner’s expenses, specifically the road tolls incurred and all foreseeable and normal services the partner incurs in connection with the transport (collection and delivery) of the Goods to be transported, in particular those of loading and unloading as well as the costs of loading and any storage. The regulations in Clause 5.4 remain unaffected.

5.3                The partner shall be responsible to pay the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in the order documentation.

5.4                If and insofar as the unloading time (cf. Clause 4.4) exceeds the duration of 15 minutes for reasons for which the consignee is responsible, the partner shall be entitled to charge a waiting fee for each of the partner’s vehicles affected by the delay until the unloading is completed, but at the longest until it fails (is cancelled or unperformed) and for a maximum duration of three hours. This amounts to a fixed hourly rate plus VAT, which      SFLX determines in the general price list for the respective vehicle classes used—in this respect the generally valid price list of      SFLX at the time of the placing of the Individual Order is decisive. The waiting fee will be charged pro rata temporis at time intervals of 5 minutes each.

5.5                If the unloading of the Goods to be Transported does not take place on time within the meaning of Clause 4.7 for reasons for which the partner is responsible, the agreed freight charge shall be reduced by a flat rate of 30%. If the consignee refuses to unload on time and the partner is responsible for the delay, the charges for freight fees shall be forfeited in full. The same shall apply in the event that the unloading of the transported goods at the consignee or recipient fails for reasons for which the partner is responsible. If the unloading of the transported goods at the consignee fails for reasons for which the consignee is responsible and if, for this reason, the transported goods have to be transported to the supplier again in accordance with section 4.9, the freight charge shall be doubled as a lump sum.

If the delays in delivery/impediments to processing relate only to individual partial deliveries, the freight charge shall be reduced or increased proportionately. The ratio of the delayed or failed delivery to the remaining delivery quantity shall then be decisive.

5.6                The partner agrees that      SFLX may issue self-billings on the partner’s behalf for the period from the date on which the partner has agreed to use the      SFLX Platform until the date on which this Agreement is terminated by the partner or      SFLX. The partner must notify      SFLX immediately (i) if the partner ceases to be registered for VAT, or (ii) the partner’s VAT-ID number changes. Each self-billing will be considered accepted if the partner does not reject it within 14 days from the date of issue. The partner agrees to not raise separate sales invoices for the transactions covered by a self-billing.

5.7                The respective freight plus possible waiting fees for the respective Individual Order is due as of the complete unloading of the transported goods and, unless a shorter payment term has been agreed between the parties and configured in the partner's profile within the SFLX Platform, shall      be transferred by      SFLX      within thirty (30) days by bank transfer to the account      stored by the partner      in the      SFLX Platform.

6                   Due Diligence and Use of Subcontractors

6.1                The partner shall always use reliable, professionally trained drivers (in the case of hazardous goods drivers with appropriate training certificates and permits) with a valid driver’s license and with sufficient driving experience.

6.2                The partner warrants that the vehicles used by it are suitable and properly equipped for the delivery of the transported goods. The vehicles, containers and additional equipment provided by the partner must be in technically perfect condition and comply with all legal and official regulations (including any necessary labeling), as well as with any special requirement profiles for the specific transported goods. These special requirement profiles include both the conditions/ specifications as identified and recorded in the respective Individual Order and those that are evident from the description/condition of the transported goods.      SFLX does not verify compliance with these requirements.

6.3                The partner shall ensure that its company, the vehicles it uses and the driving personnel it employs fulfill all legal requirements necessary for the performance of the Individual Orders placed. In particular, the partner shall ensure and be responsible for ensuring that the driving personnel it employs observe driving and rest times, familiarize themselves with the contents of accident forms and carry them in the prescribed places in the vehicle.

6.4                The partner shall in particular ensure that it, its drivers and any subcontractors it may use, if necessary for the specific Individual Order,

6.4.1            have the permit and authorization required for the transport in accordance with Czech Act No. 111/1994 Coll., on road transportation, as amended,     (permit, community license, third country permit and/or European Conference of Ministers of Transport (ECMT) ECMT permit) and that those legally required documents are carried during the performance of their duties;

6.4.2            carry a log book  in accordance with Article 5 of the ECMT Directive during the trip;

6.4.3            use foreign drivers from third countries (non-EU/EEA countries) and subcontractors from an EU/EEA country only with the required driver’s licenses or use them only with the required work permit and ensure that the driving personnel carry the prescribed documents (work permit or negative test) in the original and—if necessary—with an officially certified translation in Czech during the performance of their duties.

6.4.4            only use drivers who have a valid driver’s license and a valid passport or ID card carried by the driving personnel;

6.4.5            only use vehicles that have a valid road haulage license in the respective carrier’s home country, that are suitable for transporting the Goods to be Transported and that have any required markings (e.g.,      signs identifying the load as waste, when transporting waste);

6.4.6            have business liability insurance coverage and all other legally required liability insurances; the coverage has to provide sufficient maximum insurance amounts to cover the claims resulting from the cooperation with      SFLX and valid coverage has to be proven to      SFLX on request at any time.

6.5                The partner is obligated to inform      SFLX immediately about all circumstances essential for the fulfillment of an Individual Order, in particular about possible transport and delivery obstacles as well as transport obstacles, breakdowns or accidents or other delays on the transport route. In case of such a transport obstacle the partner is obligated, as far as actually possible, to inform      SFLX in advance and if necessary to obtain instructions from      SFLX. The information must include the reason for the delay in transit and the measures taken by the partner, as well as the expected new delivery date.

6.6                In case of accident or damage the partner will report recognizable transport damages and loss of goods to      SFLX. The following information—as far as it is actually relevant—has to be submitted to      SFLX in form of a written protocol within a reasonable period of time:

6.6.1            Official license plate number and type (vehicle class, manufacturer) of vehicles involved

6.6.2            Place, time and circumstances of the accident or claim for damages

6.6.3            Name, address of the injured/dead

6.6.4            Scope of the product loss/damage

6.6.5            Shipment data

6.6.6            Measures taken by the partner

6.6.7            Recovery capabilities.

6.7                The partner is obligated to inform      SFLX about possible complaints from the consignee concerning product quality, product quantity and other performance obligations (e.g., in the event of liability cases) and has to make sure that the consignee notes his complaints in writing at the time of receipt.

6.8                In case of transport damages to the transported goods or other damages by third parties—especially at the consignee /customer—the partner is obligated to inform      SFLX immediately and to ask for instructions from      SFLX.

6.9                The partner is only entitled to use subcontractors and other vicarious agents in relation to the performance of the main service after prior written approval by      SFLX and also only insofar as they are suitable and reliable. When transporting waste, subcontractors used must have all the necessary permits themselves. 

6.10             Before driving on roads and access routes, the partner shall ensure that they are suitable for the vehicle used in terms of dimensions and permissible weight. He will pay particular attention to possible notes on restrictions on navigability when placing the order.

7                   Administrator and User

7.1                The partner shall appoint at least one administrator. This person shall have access to the      SFLX Platform by means of an identification code and a password to be assigned by      SFLX. The administrator—if several administrators are appointed, this is valid for each of them—shall be authorized to grant and withdraw authorizations for the use of the      SFLX Platform to third parties, e.g., employees of the partner or external service providers/partners of the partner, in the name of the partner according to the scope as generally defined by      SFLX for this purpose on the      SFLX Platform (these employees/commissioned persons/third parties are hereinafter referred to as "Users"). The number of possible Users is not limited; in particular, the administrator is entitled to designate additional administrators with identical access authorizations. Upon the first assignment of corresponding authorizations, a User profile is created for the respective User on the      SFLX Platform and the respective Users receive an invitation to participate from      SFLX by email, combined with the request to register on the      SFLX Platform. Only after this registration is complete and after their consent to the General Terms and Conditions of      SFLX—the administrator also has to consent once to the General Terms and Conditions—are the Users authorized to use the      SFLX Platform, until the withdrawal of the authorization by the administrator, but no longer than until the termination of this contract. The scope of use for Users may be limited, either by the general functional scope of the      SFLX Platform or based on the authorization roles supported by the      SFLX Platform, if applicable, and the corresponding settings of the partner, for example also with regard to accessing specific content.

7.2                The administrator—if applicable also the administrators—and all other Users are authorized to act in the name and on behalf of the partner with      SFLX, especially to make declarations of intent for the partner. Their actions as well as every action using the access data of the administrator(s) as well as any and all other Users in connection with the      SFLX Platform have to be imputed as performed by the partner. All Users and administrator(s) are vicarious agents of the partner and are considered as authorized by the partner to represent the partner’s interests for      SFLX.

7.3                The access data to the      SFLX Platform is to be treated as strictly confidential by the administrator and the Users. The partner must ensure and guarantee that the access data is not distributed or revealed.      SFLX shall be informed immediately if and when unauthorized third parties obtain knowledge or material information about the access data.

7.4                Three incorrect entries of access data and three months of non-use on the      SFLX Platform entitle      SFLX to temporarily block the respective access.

8                   General Partner and User Obligations

In order for the      SFLX Platform—especially with a large volume of Users—to function so that      SFLX can provide its own contractual services correctly, all Users and the partner together with its Users– including any subcontractors) (in the following administrator(s) and other Users of the partner are uniformly referred to as "Users") have to comply with certain regulations and duties.

8.1                General

8.1.1            The partner has made themselves aware of the essential functional features of the      SFLX Platform and bears the risk that the Platform fulfills his requirements and needs; if questions have arisen the partner has been advised by      SFLX employees and/or by expert third parties prior to the conclusion of the contract.

8.1.2            The partner observes the instructions for the use of the      SFLX Platform as provided by      SFLX; the partner will regularly check the information sources provided on the      SFLX Platform as well as the information sources provided on the internet at www.schuettflix.com and take them into account when using the      SFLX Platform.

8.1.3            The partner will regularly check the information      SFLX makes available to him on the      SFLX Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access new messages, documents, notifications and other information. The information sent to him, i.e., to one of his Users using the notifications function of the      SFLX Platform shall be deemed received by him at the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent at the latest. At the same time, the Partner agrees and acknowledges that SFLX may also send notices to the Partner through the SFLX Platform regarding the Partner's outstanding or due amounts to SFLX.

8.1.4            The partner is obligated to use current anti-virus programs on the local systems that are used to access the      SFLX Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which includes in particular to always install the security patches available for the operating system used without delay.

8.1.5            The partner agrees that      SFLX has access to his data to the necessary extent for the analysis/remedy of errors/defects reported by him as well as in the context of the requested support and to ensure the proper operation of the      SFLX Platform, in particular analyses of functional processes and examinations and/or testing of file structures.

8.2                The partner is fully and exclusively responsible for the content posted by him and his Users on the      SFLX Platform.      SFLX does not check any post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

8.3                The partner declares and warrants to      SFLX that he is the authorized owner of the rights to the contents transmitted or uploaded by his Users (e.g., photos, names, telephone numbers) or is at least otherwise authorized (e.g., by an effective permission of the rights owners) to transmit the contents to      SFLX, to make them available for use on the      SFLX Platform and to make them available to his Users on the      SFLX Platform. Therefore, the partner ensures that he is entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the      SFLX Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties prior to the transmission of pictures, plans, drawings, sketches and any other information. Insofar as the partner transmits photographs in which persons can be recognized, this may only take place if their effective consent has been duly obtained.

8.4                The partner exempts and indemnifies      SFLX from all claims which third parties (including foreign users) assert against      SFLX due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use of the      SFLX Platform by the partner and his users. This right to exemption includes in particular the costs of the necessary legal defense by      SFLX, including all court costs and legal fees. The right to exemption does not exist if and to the extent that the partner or the Users concerned are not responsible for the infringement.

8.5                     SFLX reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted contents themselves can be construed to have led to a violation of Clause 8.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of Clause 8.3 can occur.

8.6                     SFLX stores and processes content and data for the partner that are provided by him and the Users during the use of the      SFLX Platform as a technical service provider and which arise during the use of the      SFLX Platform. The partner is obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the      SFLX Platform software to any such risks. The partner shall guarantee to actively ensure that all Users comply with these obligations. The partner remains the responsible party with regard to personal data and must therefore always check whether the processing of such data on the      SFLX Platform is allowed under the applicable User permissions according to law. The partner has to ensure in particular that all Users have consented and agreed to receive emails, SMS and other push messages generated via      SFLX—specifically in the context of the initial registration and invitation process.

8.7                Use of Content on the      SFLX Platform

The use of the      SFLX Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in section 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. Users are prohibited from using the contact data of other Users which are accessible via the      SFLX Platform for any other purpose than for the commercial communication of the partner and only to the extent that the other User has consented or that which is permitted by law.

8.8                     SFLX Platform Malfunction

8.8.1            Interfering with the      SFLX Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the      SFLX Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or Denial of Services attack) or to an unreasonable annoyance of other users.

8.8.2            Electronic attacks of any kind against the      SFLX Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual Users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

●              Hacking attempts, i.e., attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms of the      SFLX Platform,

●              applying and/or spreading viruses, worms, Trojans and other harmful or malicious files,

●              brute force attacks,

●              other measures or procedures or exploits which can interfere with the      SFLX Platform including all hardware and software used for its operation and/or damage      SFLX or Users.

8.9                Evaluation (Ratings)

8.9.1            To the extent generally provided by      SFLX, Users of the      SFLX Platform can rate each other after the performance of a delivery and this information is publicly accessible on the      SFLX Platform.      SFLX reserves the right to have individual and varied aspects of the performance evaluated. The ratings are not checked or confirmed by      SFLX. They may therefore be inaccurate or misleading.

8.9.2            Each User, i.e., every single User is obligated to provide only truthful information in the reviews or ratings submitted on the      SFLX Platform. The evaluations submitted in each case must be factual and may not contain any vituperative criticism or any information that may be construed as such.

8.9.3            It is prohibited to submit ratings about oneself or to have them submitted by third parties, to include or mention circumstances in the ratings that are not related to the transactions for a specific delivery and to induce or otherwise encourage other Users to submit or not to submit a rating by means of threats or financial incentives.

8.9.4            There is no entitlement to the publication of submitted ratings, nor to the submission of ratings.

9                   Availability and Operation of the SFLX Platform

9.1                     SFLX guarantees as one of its responsibilities a 98% annual average availability for the      SFLX Platform. Usually, the Services of the      SFLX Platform are provided from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 each day (7days 24 hours a day). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3,000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days (including Saturdays) between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day.

9.2                Apart from that, the right to the use of the Services available on the      SFLX Platform is extant only within the technical and operational possibilities of      SFLX.      SFLX strives for an uninterrupted usability of the      SFLX Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

9.3                     SFLX assures to operate the      SFLX Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area and to store partner data without exception in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state of the Agreement on the European Economic Area. However,      SFLX is entitled to change the places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

9.4                     SFLX ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Exempt from this are the other Users of the      SFLX Platform to the extent necessary to execute their tasks—e.g., the Supplier and customers/consignees —those who are actively involved in the processing of the respective transactions on the      SFLX Platform.

9.5                The data recorded on the      SFLX Platform—especially concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up at least once a day by      SFLX according to schedule, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in the sense of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the partner is solely responsible for compliance with retention periods under commercial, professional and tax law. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the      SFLX Platform’s scope of Services.

9.6                     SFLX strives to continuously develop the      SFLX Platform. Therefore,      SFLX is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, Services and applications provided on the      SFLX Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the      SFLX Platform. If the justified interests of the partner can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the      SFLX Platform,      SFLX shall inform the partner about the change at least three months before it becomes effective. In this case, the partner may object to the change in performance within one month after its announcement. The objection must be raised in written form at a minimum. If      SFLX does not enable the partner to use the      SFLX Platform in the previously available form immediately after his objection, the partner is entitled to terminate the contract extraordinarily with immediate effect within a period of two weeks from the effective date of the service change.

10               Blocking access

10.1                  SFLX can block the partner’s access to the      SFLX Platform—either completely or for single Users—temporarily or permanently if there are concrete indications that there has been a violation of this contract by the partner or one of his Users, a violation of the General Terms and Conditions, a violation of any other general terms of use of the      SFLX Platform and/or valid law or legal requirement or if      SFLX has any other justified interest to block access to the      SFLX Platform. When deciding about blocking access,      SFLX will take the legitimate interests of the partner into account appropriately.

10.2             In case of temporary or permanent blocking of access to the      SFLX Platform shall block the respective access authorizations of the partner as well as his Users and informs him about this by email.

11               Duration and Termination

11.1             This contract for the      SFLX portal is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month.

11.2             Furthermore, the contract may be terminated by either party without notice for important cause (for example but not limited to a serious breach of contract).

11.3             Any termination shall be in text form at a minimum.

11.4             The termination of this contract does not affect the validity of the individual contracts concluded on the      SFLX Platform. These will be processed on the      SFLX Platform as agreed, notwithstanding any termination of the contract.

11.5             The partner is obligated to download his data and files stored on the      SFLX Platform after termination of the contract by using the export and download functions provided for this purpose on the      SFLX Platform itself in due time before the termination of that specific contractual relationship. In case of termination of the contract without notice      SFLX shall allow the partner the access to the export and download functions on the      SFLX Platform for the duration of 2 weeks as calculated from the end of the contract. With termination of the contract—in case of a termination without notice after expiration of a further two weeks—     SFLX is not only entitled but obligated to delete the data of the partner immediately and to destroy all previously made copies.

12               Liability

12.1             The liability of      SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to this section 12 insofar as it depends on culpability.

12.2                  SFLX is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on      SFLX’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of      SFLX, its legal representatives or vicarious agents.

12.3                  SFLX is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage. 

12.4             Any further liability on the part of      SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of      SFLX is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents. 

12.5             However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability. 

12.6             The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to Clause 12 shall be borne by      SFLX.

13               Data Protection

13.1             The partner and      SFLX will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in      the Czech Republic or the country where given data subject has its place of residence,  and will oblige their employees involved in connection with the cooperation between the partner and      SFLX to observe nondisclosure of data insofar as they are not already generally obligated to them or in addition to such an obligation.

13.2             If the partner collects, processes, or uses personal data using the      SFLX Platform, he guarantees that he is authorized to do so according to the applicable data protection law and regulations and also exempts      SFLX in case of any violation from the claims of third parties.

13.3             Details about data protection obligations and regulations can be found in      SFLX’s respectively valid data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with the legal requirements, the data protection points to be regulated are recorded there.

14               Miscellaneous

14.1             Working day in the sense of these General Terms and Conditions is any calendar day except on weekends (Saturday and Sunday), public holidays and other nationally recognized holidays.     .

14.2             The partner may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving the express written consent of      SFLX.

14.3             A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of      SFLX.

14.4             There are two procedures with regard to any amendments of these Conditions of Transport: On the one hand, new versions of these Conditions of Transport may be made by acceptance (for example, as part of a request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties. Alternatively (for example in the case of a longer period of inactivity by the partner)      SFLX shall inform the partner about changes in these Conditions of Transport in written form, by email or via the      SFLX Platform. If the partner does not object to such changes within six weeks after receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. The partner shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to these Conditions of Transport.

14.5             For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the courts in      the Czech Republic shall have exclusive jurisdiction     , according to the place where SFLX has its registered office.

14.6             Unless expressly stated otherwise, this contract shall be exclusively governed by      Czech law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).

14.7             This contract / General Terms and Conditions / Conditions of Transport are drawn up in two language versions - English and Czech. In the event of a conflict between the English and Czech language versions, the English language version shall prevail.