Schüttflix
Wszystkie artykuły branżowe

Roboty ziemne

Roboty ziemne dzielą się na dwie podstawowe kategorie: wykopy oraz nasypy. Są to prace umożlwiające przygotowanie gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. Polegają na wydobywaniu, przemieszczaniu oraz nadawaniu gruntom odpowiedniego kształtu. Przedstawiamy klasyfikacje robót ziemnych oraz nowoczesny sposób na ich usprawnienie.

12.04.2023
Zagospodarowanie odpadów

Definicja robót ziemnych

Roboty ziemne są to prace budowlane polegające na urabianiu gruntu zgodnie z założeniami projektu. Wiążą się z takimi czynnościami jak oddzielanie warstwy gruntu oraz jej przemieszczanie na zwał lub pojazdy transportowe. Może to też być przesuwanie i zagęszczanie urobku, jak również jego załadunek i rozładunek. Wszystkie wymienione czynności muszą się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi danego projektu. Takie roboty są przeprowadzane podczas realizacji:

 • fundamentów budowli,

 • podłoża pod nawierzchnię,

 • instalacji podziemnych,

 • kształtowania terenu.

Roboty ziemne wiążą się z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn, najczęściej o podwoziu kołowym lub gąsienicowym. W zależności od rodzaju wykonywanej czynności mogą to być koparki, spycharki, równiarki, ubijarki, zgarniarki oraz walce. Niejednokrotnie prace te mogą wymagać urządzeń do pracy ręcznej, na przykład młotów pneumatycznych pozwalających na skuteczne rozdrabnianie małych i średnich skał.Może rozbudujmy troszeczkę. Moja propozycja: na skuteczne kruszenie różnych materiałów, takich jak asfalty, betony czy skały.

Klasyfikacja robót ziemnych

Prace ziemne dzielą się na dwie podstawowe kategorie:

 • wykopy - są to wszystkie prace wykonywane poniżej powierzchni ziemi. Mogą to być wykopy tymczasowe, a także wąsko lub szerokoprzestrzenne. Te ostatnie wiążą się z powstawaniem dużych skarp, które powinny być wykonywane z nachyleniem pod kątem od 35 do 40 stopni.

 • nasypy - są to prace przeprowadzane powyżej powierzchni ziemi. Mogą przyjmować kontrolowaną postać, gdy są układane warstwami i zagęszczane. Poza tym stosuje się nasypy niekontrolowane, takie jak odkłady zwałowe.

Ponadto, wyróżnia się typy robót ziemnych uzależnione od specyfiki wykonywanych prac:

 • przygotowawcze i porządkowe roboty ziemne - polegają na usuwaniu zbędnych elementów roślinnych, takich jak darnina, krzewy oraz pnie. W razie potrzeby mogą wymagać obniżenia poziomu wód gruntowych i odprowadzenia wód opadowych.

 • podstawowe roboty ziemne - makroniwelacja, niwelacja oraz wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne. Na tym etapie wykonuje się też nasypy, zasypki i podsypki.

 • wykończeniowe roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentalne oraz wyrównywanie dna wykopów.

Rodzaje wykopów

Roboty ziemne wiążą się z koniecznością wykonywania wykopów, a zatem prac przeprowadzanych pod powierzchnią gruntu. Tego rodzaju prace dzieli się na:

 • wykopy wąskoprzetrzenne - jest to tworzenie rowów, których głębokość jest większa od długości i szerokości. Ta ostatnia, nie powinna przekraczać 1,5 m. Dno takich rowów powinno zostać ustabilizowane i położone poniżej poziomu przemarzania gruntu.

 • wykopy szerokoprzestrzenne - w tym przypadku długość i szerokość jest większa niż głębokość wykopu. Takie rowy sprawdzają się w przypadkach, w których dom ma być podpiwniczony. Ich szerokość przekracza 1,5 m., a głębokość wynosi od 0,8 do 1,4 m.

 • tymczasowe wykopy budowlane - oba wymienione rodzaje wykopów mogą przyjmować tymczasowy charakter. Takie rozwiązanie oznacza chwilową, a nie stałą ingerencję w ukształtowanie terenu.

Schüttflix - sposób na usprawnienie robót ziemnych

Roboty ziemne mogą być usprawniane na wiele sposobów. Najbardziej oczywistym z nich jest stosowanie najnowocześniejszego sprzętu wysokiej jakości, co zwiększy ich efektywność. Należy też pamiętać o konieczności wywożenia nadmiaru gruntu oraz potrzeby przywożenia materiałów np. do kładzenia fundamentów. W tym celu warto skorzystać z innowacyjnej aplikacji Schüttflix. Jest to nowoczesna opcja pozwalająca na zamówienie profesjonalnej firmy transportowej, za pomocą kilku kliknięć na ekranie telefonu. Pozwala na dobór odpowiedniej ilości specjalistycznych pojazdów o gabarytach umożliwiających przewóz np. nadmiaru gruntu w wybrane miejsce.

Prace ziemne dzielą się na kilka etapów i powinny być wykonywane przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn. Muszą się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników. Ich prawidłowe wykonanie umożliwia realizację dalszych etapów budowy.