Schüttflix

General Terms and Conditions / Ogólne Warunki Umowy

Obowiązuje od 17.06.2022.

The following document contains GTC first in local language and then in English language. In the event of a conflict between the local language and the English language, the English language version shall prevail.

Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Umowy w pierwszej kolejności w języku lokalnym, a następnie w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Uwagi wstępne

Poniżej zamieszczono dwa dokumenty Ogólnych Warunków Umowy. „Ogólne Warunki Umowy / Warunki Sprzedaży" mają zastosowanie do zakupów produktów i usług usuwania odpadów poprzez Platformę SFLX lub poza Platformą SFLX. Dokument ten ma zastosowanie bez względu na to, czy te produkty są przewożone do klienta czy też odbierane przez samego klienta. „Ogólne Warunki Umowy / Warunki Działalności Przewozowej" obowiązują wyłącznie wówczas, gdy usługi przewozowe są rezerwowane poprzez Platformę SFLX lub poza Platformą SFLX.

Ogólne Warunki Umowy / Warunki Sprzedaży

Preambuła

Spółka Schuettflix Polska sp. z o. o., ul. Postępu 15, VII piętro, 02-676 Warszawa, zwana dalej „SFLX”, zajmuje się głównie sprzedażą towarów masowych/innych towarów (zwanych dalej „Produktami”), a także świadczeniem usług usuwania (zwanych dalej łącznie „Usługami”), na rzecz klientów komercyjnych na swojej elektronicznej platformie handlowej. Ponadto SFLX oferuje powiązane usługi dostawy/odbioru na miejscu. 

Klient zamierza korzystać z tych Usług w celach komercyjnych.

Współpraca stron jest oparta o określone dalej Ogólne Warunki Umowy / Warunki Działalności Przewozowej, które stanowią integralną część Warunków Sprzedaży.

Definicje i wyjaśnienia

Klient: Klient jest przedsiębiorcą dokonującym czynności prawnej z SFLX podlegającej niniejszym Ogólnym Warunkom Umowy. 

Firma przewozowa: firma przewozowa to przedsiębiorca lub przedsiębiorcy przewożący towary do klienta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy.

Inwestycja budowlana/plac budowy: Inwestycja budowlana/plac budowy jest to przedsięwzięcie, dla którego złożono zlecenie. Klient jest zobowiązany do wskazania miejsca (zwykle adresu obejmującego nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy i miejscowość). 

Miejsce rozładunku: Miejsce rozładunku jest to obszar w obrębie Inwestycji Budowlanej/Placu Budowy, w którym dokonuje się rozładunku Produktów.

Lokalizacja W kontekście Produktów lokalizacja jest to miejsce rozładunku. W przypadku usług usuwania odpadów to określenie oznacza miejsce załadunku, w którym dokonuje się załadunku odpadów. 

Punkt Gospodarki Odpadami: Określenie punkt gospodarki odpadami obejmuje, w szczególności, podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów, składowiska odpadów i wysypiska odpadów.

1. Zastosowanie 

1.1. Niniejsze Warunki Sprzedaży są stosowane w sposób wyłączny. Odmienne lub sprzeczne warunki klienta nie są uznawane przez SFLX, chyba że SFLX pisemnie i wyraźnie udzieli zgody na ich stosowanie. Rozstrzygająca jest wersja Warunków Sprzedaży obowiązująca w momencie zawarcia umowy, dostępna pod adresem https://schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/ z możliwością pobrania.

1.2. Niniejsze Warunki Sprzedaży stosuje się również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy stronami, a także jeżeli SFLX świadczy Usługi znając uprzednio wszelkie odmienne lub sprzeczne Warunki Umowy.

1.3. Działalność biznesowa SFLX jest skierowana wyłącznie do klientów komercyjnych. Klient potwierdza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (KC).

2. Przedmiot umowy

2.1. SFLX sprzedaje Produkty i usługi usuwania odpadów. Zasadniczo sprzedaż Produktów i usług usuwania odpadów jest prowadzona na elektronicznej platformie handlowej dostępnej przez Internet (zwanej dalej „Platformą SFLX”). Jednak SFLX wyraźnie zastrzega sobie prawo (zwłaszcza w zakresie działalności projektowej) do zawierania umów z klientami, w tym z tymi, którzy nie mają dostępu do Platformy SFLX. W tym przypadku poniższe postanowienia mają zastosowanie nawet w przypadkach, w których występuje odniesienie do „Platformy SFLX”, w zakresie, w jakim te postanowienia nie dotyczą wyłącznie platformy. 

Partnerem umownym klienta jest SFLX. SFLX dostarcza Produkty klientowi zgodnie z zamówieniem jako pośrednik we własnym imieniu. Usługi przewozowe są świadczone wyłącznie przez osoby trzecie. SFLX świadczy również usługi usuwania odpadów w imieniu własnym, lecz wyłącznie za pośrednictwem osób trzecich. 

2.2. Usługi usuwania odpadów obejmują wszystkie usługi niezbędne lub wskazane w celu prawidłowego odzyskiwania oraz, jeżeli prawo tego wymaga, usuwania odpadów, w tym przygotowania poprzedzające przetwarzanie lub usunięcie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Ustawa o Odpadach) lub, w zakresie możliwym do negocjacji, według uznania SFLX. SFLX może ogólnie świadczyć usługi usuwania odpadów w Polsce, a także w całości lub częściowo za granicą zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w danym przypadku do przedmiotowych odpadów. Jeżeli, w związku z planowanym transgranicznym (międzynarodowym) przemieszczeniem odpadów, wymagane będzie dokonanie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów („Rozporządzenie w sprawie Przemieszczania Odpadów”) oraz Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.  2) (Ustawa o przemieszczaniu odpadów), a także dodatkowymi przepisami w tym zakresie, oraz jeżeli będzie to wymagać współpracy klienta lub osoby trzeciej, strony uzgodnią szczegóły i poniesione w związku z tym dodatkowe koszty.

2.3. Usługi usuwania odpadów oferowane przez SFLX obejmują ogólnie odpady w rozumieniu Ustawy o Odpadach wyszczególnione zgodnie z polskim rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Katalog Odpadów. Ustalenie lub określenie dodatkowych szczegółów dotyczących rodzaju odpadów, kodu odpadów w indywidualnym przypadku, a także innych cech odpadów, nastąpi w trakcie zawierania umowy w sposób mający zastosowanie do właściwej indywidualnej umowy.

2.4. W okresie obowiązywania umowy klient jest uprawniony do korzystania z możliwości technicznych i upoważnienia do dostępu do Platformy SFLX, a także do korzystania z niej w zakresie ważnej umowy. Platforma SFLX jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, a korzystanie z niej jest nieodpłatne.

2.5. Platforma SFLX jest hostowana na jednym lub wielu serwerach. Punktem przeniesienia usługi jest łącze internetowe wykorzystujące właściwe centrum danych. Klient jest zobowiązany zapewnić własne łącze z Internetem, dostarczanie lub utrzymanie łącza sieciowego z właściwym centrum danych oraz nabycie i udostępnianie sprzętu do dostępu do sieci umożliwiającego korzystanie z Internetu po stronie klienta na Platformie SFLX. Dostęp do Platformy SFLX, zapewniany przez SFLX bez żadnych dodatkowych kosztów, odbywa się za pomocą przeglądarki lub z wykorzystaniem aplikacji zaprojektowanych do używania na smartfonach/tabletach z wykorzystaniem technologii szyfrującej, np. SSL. Korzystanie z Platformy SFLX wymaga stabilnego łącza internetowego. Dotyczy to zwłaszcza uzyskiwania dostępu do Platformy SFLX za pomocą aplikacji lub urządzeń mobilnych. Korzystanie z Platformy SFLX nie jest możliwe bez utrzymania niezakłócanego łącza internetowego. Dalsze wymogi dotyczące korzystania z Platformy SFLX, które mają zastosowanie po stronie klienta (np. rodzaj/wersja przeglądarki, dodatki/wtyczki, oprogramowanie, sprzęt, szerokość pasma internetowego, indywidualny numer telefonu komórkowego) określono pod adresem https://schuettflix.com/pl/pl/legal/system-requirements/.

3. Zawarcie umowy

3.1. Prezentacji i reklamy Usług na Platformie SFLX nie można interpretować jako wiążącej oferty zawarcia umowy, lecz jest to skierowane do klienta zaproszenie do zamówienia Usług dokładnie w formie przedstawionej na Platformie SFLX po określonej cenie (cena zakupu plus koszty transportu / cena usunięcia odpadów plus koszty transportu oraz inne opłaty i wydatki). 

3.2. Zawieranie umów produktowych

3.2.1. W ramach procesu składania zleceń na Usługi na Platformie SFLX klient najpierw tworzy Projekt Budowlany/Plac Budowy na Platformie SFLX, a następnie, w drugim kroku, wybiera zamawiane Usługi. Może w każdej chwili zmienić zamówioną ilość. Po określeniu wybranych Usług i ilości klient zostanie przekierowany na stronę, na której może wybrać dokładne położenie Projektu Budowlanego/Placu Budowy oraz termin dostawy za pomocą właściwej funkcji udostępnionej użytkownikom (kliknięciem). Jeżeli klient postanowi samodzielnie odebrać Produkty zamówione na Platformie SFLX, zawarcie umowy nie będzie podlegać pkt 3.3. lecz pkt 3.5. W tym przypadku wybór Produktów i ich ilości oraz potwierdzenie punktu odbioru nie będzie stanowić zlecenia podlegającego niniejszej umowie, lecz rezerwację. Jeżeli klient wybierze, żeby dostawę zrealizował SFLX lub firma przewozowa zatrudniona przez SFLX, zostanie przekierowany na stronę, na której klient może potwierdzić swoje dane i zaoferowane mu ceny oraz, zwłaszcza w przypadku Produktów sprzedawanych na wagę, sprawdzić cenę za jedną tonę materiału (cenę jednostkową), dzięki czemu klient może wybrać, zgodnie ze zdefiniowanymi rolami uprawnień użytkownika, aby nie ujawniać cen poszczególnym użytkownikom, którzy realizują zlecenie/obsługują zapytanie na rzecz klienta. Klient może skorygować błędne wpisy klikając przycisk „back” („wstecz”) (jeśli ma zastosowanie, wraz ze strzałką skierowaną w lewo lub podobną etykietą). Jeżeli klient postanowi całkowicie anulować proces składania zlecenia, może po prostu w każdej chwili zamknąć okno w przeglądarce lub wyjść z aplikacji.

3.2.2. Wysyłając zlecenie – jeśli to konieczne, także w formie potwierdzenia przyjęcia zamówienia – za pomocą Platformy SFLX, klient składa prawnie wiążące zlecenie dotyczące zakupu i dostawy wybranych Usług. Jeżeli zlecenie utworzono na podstawie wcześniejszego zlecenia, którego SFLX obecnie nie jest w stanie zrealizować w wybranym początkowo terminie, klient może zmienić termin dostawy przed złożeniem prawnie wiążącego zlecenia. Zlecenie wiąże prawnie klienta przez dwa (2) dni robocze od złożenia. Zlecenie składa się w trakcie realizacji procesu składania zleceń na Platformie SFLX albo klikając przycisk „Order” („Zamów”), albo, jeżeli inny Użytkownik przetworzył zlecenie w imieniu klienta, klikając przycisk „Release” („Wydaj”). Wiążące zlecenie klienta zostaje formalnie potwierdzone na Platformie SFLX. W trakcie tego procesu każde zlecenie otrzymuje niepowtarzalny numer zlecenia. Wyświetlenie tego numeru zlecenia oraz umieszczenie zlecenia klienta na liście zleceń klienta na Platformie SFLX stanowi przyjęcie (akceptację) zlecenia przez SFLX, co jest równoznaczne z potwierdzeniem statusu umowy dla  artykułów/Produktów zamówionych na rzecz klienta. Jednak SFLX jest również uprawniony do potwierdzenia przyjęcia zlecenia w innej formie. Zaakceptowane wiążące zlecenie klienta zawierające szczegóły zamówionych Produktów, miejsce i datę zostanie trwale i elektronicznie udostępnione klientowi na Platformie SFLX wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Klient może w każdej chwili wydrukować te dane zlecenia.

3.2.3. Przygotowując zlecenie na Usługi, klient wybiera Usługę, lokalizację i termin dostawy/odbioru. Klient może złożyć specyfikacje zlecenia korzystając z menu opcji i formularzy do wprowadzania danych dostępnych na Platformie SFLX. Jeżeli klient ma wniosek, którego nie może znaleźć w opcjach wyboru dostępnych na Platformie SFLX, zostanie poinformowany, żeby skontaktował się bezpośrednio z SFLX (nie na Platformie SFLX) i złożył swój wniosek do SFLX telefonicznie lub w formie dokumentowej.

3.2.4. Jeżeli klient postanowi samodzielnie odebrać zamówione Produkty, zamiast zlecić ich dostawę, możliwe miejsca odbioru, dostawcy, a także określona oferowana cena, np. cena za jedną tonę materiałów (cena jednostkowa), zostaną przedstawione na Platformie SFLX w ramach procesu wyboru lub rezerwacji dla zamawianego materiału w zarezerwowanej ilości. Jeżeli klient wybierze jedno z pokazanych miejsc odbioru lub jednego z proponowanych dostawców, wówczas Produkty zamawiane przez klienta zostaną tam zarezerwowane w określonej ilości i z przedstawioną ceną bez zobowiązań. Klient nie jest zobowiązany do odebrania Produktów w zarezerwowanej ilości w miejscu odbioru u dostawcy SFLX – ten dostawca może również być określany jako „Dostawca” w niniejszych Warunkach Sprzedaży i na Platformie SFLX – w obowiązujących tam godzinach otwarcia. Wiążące zlecenie i zawarcie wiążącej umowy jeszcze nie jest powiązane z tą rezerwacją. Umowa zostaje zawarta wyłącznie poprzez załadowanie Produktów w potwierdzonym miejscu odbioru, czyli zgodnie z wykonaniem świadczenia w zakresie realizacji odbioru. SFLX zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji klienta w całości lub części, jeżeli klient nie dokona odbioru. Informację o anulowaniu przekazuje się w formie odpowiedniego powiadomienia lub poprzez całkowite usunięcie rezerwacji na Platformie SFLX. Natomiast klient jest uprawniony do anulowania swojej rezerwacji na Platformie SFLX przed jej odebraniem w całości lub części.

3.2.5. Produkty oferowane przez SFLX są – przynajmniej w przeważającej mierze – wyrobami naturalnym, których jakość, ilość i ciężar mogą się zmieniać w pewnym zakresie. Dlatego odchylenia ilościowe i wagowe są nieuniknione. Jeżeli dostarczone Produkty będą odbiegać o 5% w górę lub w dół od wartości podanej w informacji o zleceniu klienta pod względem ilości, ciężaru lub objętości, to nie będzie to stanowić to nienależytego wykonania, lecz należyte wykonanie zobowiązania. Oczywiście tylko ilość faktycznie dostarczona klientowi zostanie zafakturowana (zobacz również pkt 9). Obrazy przedstawiające Produkty zamieszczone na Platformie SFLX w każdym przypadku przedstawiają wyłącznie daną klasę Produktów w sposób poglądowy i nie są wiążące. 

3.3. Jeżeli zlecenie zostanie złożone poza Platformą SFLX, umowa zostanie zawarta w sposób opisany poniżej: Klient wysyła SFLX zapytanie, np. w formie specyfikacji usług. Jeżeli SFLX odpowie i prześle informację cenową lub ofertę, ta odpowiedź nie stanowi przyjęcia przedmiotowej oferty zawarcia umowy (chyba że odpowiedź wyraźnie stanowi inaczej), lecz stanowi ofertę zawarcia umowy. SFLX wysyła oferty, gdy transakcje usługowe są zawierane na Platformie SFLX. Ponieważ pozostałe Ogólne Warunki Umowy stosuje się obowiązkowo do wszystkich transakcji na Platformie SFLX, wygenerowanie oferty zawsze odbywa się przy założeniu, że zastosowanie mają wyłącznie Ogólne Warunki Umowy SFLX. Umowa zostaje zawarta, jeżeli klient przyjmie ofertę w formie oraz terminie określonym w ofercie. Jeżeli termin nie został wyznaczony, obowiązuje termin 48-godzin. Jeżeli w ofercie nie określono formy jej przyjęcia, wówczas obowiązuje wymóg zachowania odpowiedniej formy dokumentowej.  

3.4. Zawarcie umowy usuwania odpadów i zobowiązania

Umowę o świadczenie usług usuwania odpadów zawiera się poza Platformą SFLX w formie pisemnej. SFLX zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji o zawarciu umowy i treści umowy w formie cyfrowej w całości lub części z użyciem „zlecenia przewozowego” lub w inny sposób na Platformie SFLX. Jednak tylko treść indywidualnej umowy faktycznie zawartej w formie pisemnej jest rozstrzygająca, a jej przedstawienie na Platformie SFLX nie jest wiążące umownie i samo w sobie nie stanowi oświadczenia.

W ramach przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na usługi usuwania odpadów, w tym usługi przewozowe, klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących odpadów, które mają być usuwane, kompletnych i prawdziwych, według uznania SFLX, a w szczególności dotyczących pochodzenia odpadów, rodzaju odpadów wraz informacją o kodzie opadów według Katalogu Odpadów oraz innych cech, które są zwykle podawane, lub, według uznania SFLX, niezbędne lub przydatne dla danego rodzaju i sposobu usuwania, a także dostarczyć w szczególności ewidencję ilościową i jakościową odpadów zgodnie z Katalogiem Odpadów. SFLX nie jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji przekazanych przez klienta informacji o odpadach, które mają być usuwane, lub dokumentów przekazanych przez klienta w tym celu. Za kompletność i prawidłowość przekazanych informacji i dokumentów odpowiada wyłącznie klient. Klient odpowiada również za sprawdzenie i przestrzeganie przepisów dotyczących przekazania odpadów zgodnie z art. 27 Ustawy o Odpadach.

W przypadku odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy o Odpadach klient jako wytwórca odpadów lub posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i następnymi Ustawy o odpadach. Niezależnie od tego klient i SFLX będą wspierać się wzajemnie i przekazywać niezbędne informacje, aby podmioty uczestniczące w świadczeniu usług usuwania odpadów mogły wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wymogami art. 66 i następnych Ustawy o Odpadach. SFLX nie jest zobowiązany do sporządzania odrębnych świadectw usunięcia odpadów, które nie są wymagane na podstawie obowiązków ustawowych.

3.5. Kontyngenty Warunkowe/Projekty

SFLX zezwala klientom na określanie i uzgadnianie pewnych warunkowych kontyngentów/ilościowych kontyngentów dla Usług (określanych dalej również jako „Projekty”) w określonych okolicznościach.

3.5.1. W tym celu klient i SFLX uzgadniają – jeżeli jest to konieczne, również poza Platformą SFLX – warunki i wymagane Usługi związane z jedną lub kilkoma lokalizacjami. W rezultacie powyższego zostanie określona szczegółowo maksymalna całkowita ilość, którą klient może zamówić (określana dalej jako „Kontyngent”), wynagrodzenie– jeżeli dotyczy, jako całkowita ostateczna cena za zarówno towary, jaki i dostawę – oraz w szczególności okres (określany dalej jako „Czas Trwania Projektu”), w którym projekt ma obowiązywać. Ponadto, jeżeli jest to wymagane, można uzgodnić dodatkowe obowiązujące ogólnie parametry (np. szczególne klasy pojazdów używanych do realizacji dostaw).

3.5.2. Klient jest zobowiązany do złożenia jednego lub więcej pojedynczych zamówień (zwanych dalej "Zamówieniami Projektowymi") związanych z Projektem, których łączna wartość wynosi co najmniej 75% całkowitej wielkości projektu - zapewniając, że Zamówienia Projektowe mogą zostać dostarczone/odebrane w zwyczajowych terminach dostawy/odbioru widocznych na Platformie SFLX przed upływem Czasu Trwania Projektu. Klient nie jest zobowiązany do składania zamówień wykraczających poza ten zakres. Po wygaśnięciu Czasu Trwania Projektu SFLX nie jest już zobowiązany do realizacji dostaw w związku z kontyngentem. 

3.5.3. Klient może złożyć Zlecenie Projektowe wyłącznie zgodnie z warunkami uzgodnionymi z SFLX dla projektu (np. minimalna ilość, maksymalna ilość, maksymalne limity, ograniczenie wyboru do wielokrotności pewnych ilości minimalnych). Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ilość minimalna lub maksymalna zawsze będzie określana na podstawie klasy pojazdu dostępnego do realizacji dostawy lub odbioru. Klient może składać wyłącznie indywidualne Zlecenia, które są realizowane (dostawa/odbiór) całkowicie załadowanymi dostępnymi pojazdami określonej klasy. Dlatego obowiązująca minimalna ilość odpowiada maksymalnej ładowności pojazdu właściwej klasy, a zlecenie przekraczające ilość minimalną musi odpowiadać wielokrotności tej ilości minimalnej. 

3.5.4. SFLX zastrzega sobie prawo do indywidualnego zafakturowania każdej dostawy częściowej zrealizowanej na podstawie pojedynczego Zlecenia Projektowego zgodnie z pkt 9.

3.5.5. Projekty sześciomiesięczne lub dłuższe wymagają uzgodnienia przez strony zasad korygowania cen podanych poniżej. Źródłem informacji stosowanych w celu ustalania korekt cenowych jest średnioroczny wskaźnik cen i towarów ogłoszony przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego W szczególności stosowany będzie wskaźnik cenowy „Ceny robót budowlanych - montażowych i obiektów budowlanych". Wartością referencyjną stosowaną w celu ustalenia zmiany właściwego wskaźnika jest zawsze średnioroczna wartość za rok 2021. Jest ona również określana na podstawie daty zlecenia.

4. Czas dostawy i dostawa Produktów

4.1. SFLX nie oferuje usług przewozowych, lecz zleca realizację dostaw Produktów firmom przewozowym. Produkty są dostarczane do miejsca wskazanego przez klienta (Projekt Budowlany/Plac Budowy i lokalizację w obrębie takiego placu), lecz wyłącznie w Polsce. Jeżeli siła wyższa (klęska żywiołowa, wojna, wojna domowa, atak terrorystyczny) trwale uniemożliwia realizację dostawy lub wykonanie innej usługi, obowiązek jej wykonania przez SFLX zostaje wyłączony. Wszelkie już zapłacone kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi. SFLX może również odmówić wykonania dostawy/usługi, jeżeli wykonanie wymaga starań rażąco niewspółmiernych do interesu klienta związanego z wykonaniem umowy kupna zgodnie z treścią zawartej umowy i do nakazu działania w dobrej wierze. W tym przypadku postanowienia pkt 4.1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

4.2. Ilości zamówionych Produktów często wymagają od SFLX podzielenia Zleceń na wiele dostaw. Dlatego SFLX jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych, jeżeli:

4.2.1. klient może wykorzystać dostawę częściową do realizacji zamierzonego umownie celu,

4.2.2. dostawa pozostałych zamówionych towarów jest pewna, oraz

4.2.3. klient nie ponosi znaczących dodatkowych kosztów lub wydatków (chyba że SFLX zgodzi się pokryć te koszty).

4.3. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w uzgodnionym dniu lub w uzgodnionych ramach czasowych. Jednak zasadniczo SFLX jest uprawniony do dostarczenia Produktów w dniu wcześniejszym, nawet jeśli strony nie uzgodniły takiej możliwości. Dotyczy to w szczególności ostatecznego terminu dostawy. Uzgodnienie konkretnego terminu („planowa dostawa”) nie stanowi ustalonej transakcji („termin sztywny”) i zawsze obejmuje minimalną tolerancję +/- 1 godzina, nawet jeśli na Platformie SFLX lub w umowie zawartej poza tą platformą istnieje możliwość określenia terminu co do minuty. Przekroczenie umówionego terminu uprawnia klienta wyłącznie do skorzystania z praw określonych w pkt 4.7. Z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego umyślnie lub będącego następstwem rażącego niedbalstwa dalsza odpowiedzialność SFLX, w szczególności za szkody następcze, zostaje niniejszym wyłączona.

4.4. Klient jest zobowiązany do dokładnego i jednoznacznego opisania miejsca przeznaczenia w zakresie swojego zlecenia oraz w trakcie tworzenia Placów Budowy/Projektów Budowlanych. Obejmuje to w szczególności określenie dojazdu/trasy do miejsca przeznaczenia dla wymaganego pojazdu. Jeżeli klient wskaże lokalizację w zakresie indywidualnego zlecenia – np. wskazując dokładny punkt na mapie – musi się on znajdować w granicach przedmiotowego projektu budowlanego. Klient niezwłocznie odpowie na wszelkie pytania dotyczące miejsca przeznaczenia przekazane przez SFLX lub osobę trzecią, której SFLX zlecił odbiór lub dostawę. Dostawa Produktów jest zwykle realizowana pojazdami o ciężarze do 40 ton. Drogi dojazdowe do Projektu Budowlanego/Placu Budowy z najbliższej drogi głównej, a także wszelkie podjazdy w obrębie Projektu Budowlanego /Placu Budowy muszą być przystosowane do ruchu pojazdów o ciężarze do 40 ton i mieć co najmniej 3 metry szerokości i 4 metry prześwitu i nie mogą mieć nachylenia większego niż 10%. Jeżeli droga lub podjazd, który ma zostać użyty do realizacji dostawy do miejsca przeznaczenia ma niższy limit obciążenia lub mniejszą szerokość lub prześwit lub większe nachylenie, klient jest zobowiązany poinformować o tym SFLX, a także o wszelkich innych przeszkodach utrudniających realizację dostawy, w momencie złożenia zlecenia. Jeżeli klient wskazał miejsce przeznaczenia, lecz Firma przewozowa będzie mieć trudności, by je znaleźć, firma przewozowa najpierw spróbuje skontaktować się z klientem w celu wskazania tego miejsca. Jeżeli to się nie uda, firma przewozowa może albo dokonać dostawy w odpowiednim widocznym miejscu w pobliżu miejsca przeznaczenia (w odległości do 100 m), albo w ogóle nie dostarczyć towarów. 

4.5. Klient jest zobowiązany do udzielenia SFLX i firmie przewozowej zatrudnionej przez SFLX nieograniczonego dostępu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia w dowolnym czasie i umożliwić niezwłoczny i niezakłócony rozładunek Produktów. Jeżeli klient lub jeden z jego użytkowników, upoważniony do wydania potwierdzenia dostawy zgodnie z przyznanym profilem osoby zatwierdzającej, jest obecny w uzgodnionym miejscu przeznaczenia w momencie dostarczenia Produktów, klient jest zobowiązany do towarzyszenia rozładunkowi Produktów i do potwierdzenia ukończenia dostawy na Platformie SFLX niezwłocznie po jej zakończeniu. Jeżeli dostawa dotrze pod nieobecność klienta lub jego upoważnionych użytkowników, ukończenie dostawy należy potwierdzić bezzwłocznie, lecz nie później niż do godz. 07:00 (rano) następnego dnia. W trakcie potwierdzania klient powinien ocenić jakość i przebieg dostawy Produktów.

4.6. SFLX nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli realizacja dostawy będzie niemożliwa lub będzie opóźniona w zakresie, w jakim przyczyną jest siła wyższa lub inne zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (np. zakłócenia operacyjne każdego rodzaju, trudności z pozyskaniem materiałów lub energii, opóźnienia w trasie, zgodne z prawem strajki, brak pracowników, energii lub surowców, trudności z pozyskaniem wymaganych urzędowych zezwoleń, działania urzędowe lub niezrealizowana, nieprawidłowa lub opóźniona dostawa przez firmy przewozowe), za które SFLX nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia spowodują, że wykonanie dostawy lub usługi przez SFLX stanie się znacznie utrudnione lub niemożliwe, a występujące utrudnienia lub przeszkody nie mają charakteru przejściowego, SFLX będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku utrudnień przejściowych terminy wykonania dostaw lub usług zostaną przedłużone lub odroczone o czas występowania tych utrudnień i uzasadniony okres potrzebny w celu rozpoczęcia lub wznowienia działań. Jeżeli na skutek nieprzewidzianego opóźnienia nie można oczekiwać od klienta, że odbierze dostawę lub usługi, klient może odstąpić od umowy przekazując niezwłocznie w tym celu SFLX pisemne oświadczenie.

4.7. W przypadku opóźnienia dostawy, za które odpowiada SFLX, uzgodnione koszty przewozu zostaną obniżone na korzyść klienta:

4.7.1. w przypadku „nieprzekraczalnego terminu dostawy” – o całą dopłatę uzgodnioną za dostawę na czas, jeżeli opóźnienie przekracza jedną godzinę,

4.7.2 w przypadku innych opóźnień realizacji dostawy – według stałej stawki równej 30% umówionych kosztów przewozu.

Jeżeli opóźnienie dostawy dotyczy wyłącznie dostaw indywidualnych lub odrębnych dostaw częściowych, powyższe odliczenie kosztów przewozu zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W takim przypadku rozstrzygający będzie stosunek opóźnionej dostawy do pozostałej dostawy w ujęciu ilościowym. Jeżeli uzgodniono cenę końcową bez wskazania kosztów przewozu, pkt 4.7.1 oraz pkt 4.7.2 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w przypadku pkt 4.7.2 za umowny standard na potrzeby przedmiotowej kalkulacji posłużą koszty transportu stosowane zwyczajowo w danym miejscu.

4.8. Jeżeli SFLX nie wykona dostawy lub usługi w terminie lub jeżeli SFLX nie będzie w stanie wykonać dostawy lub usługi, bez względu na przyczynę, wówczas odpowiedzialność odszkodowawcza SFLX będzie ograniczona zgodnie z pkt 6 i niezależnie od pkt 4.7.

4.9. Jeżeli przewóz Produktów będących już w drodze zostanie całkowicie zaniechany z przyczyn, za które odpowiada klient, obejmujących między innymi następujące przypadki:  drogi dojazdowe do miejsca przeznaczenia są zablokowane, brak odpowiedniego miejsca do rozładunku, miejsca przeznaczenia nie można łatwo zidentyfikować lub klient bezzasadnie odmawia dokonania odbioru – a pojazd użyty do przewozu zostaje zmuszony do zawrócenia, indywidualne zlecenie nie zostanie zrealizowane ponownie, lecz zostanie rozwiązane bez dostarczenia Produktów. Wynagrodzenie, które ma zostać zapłacone w tym przypadku określa się na podstawie pkt 9.2.; zapłata innego wynagrodzenia zostanie anulowana, przy czym nie będzie to miało wpływu na możliwe roszczenia odszkodowawcze SFLX. Jeżeli zaniechana usługa przewozowa dotyczy dostawy częściowej, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio i proporcjonalnie odnosząc czynnik możliwy do dokładnego obliczenia do dostawy częściowej.

4.10. Dostawa do miejsca przeznaczenia („ostatni odcinek”) jest realizowana z użyciem pojazdu ciężarowego. Jednak SFLX zastrzega sobie prawo, zwłaszcza w przypadku dłuższych tras przewozowych, do użycia innego odpowiedniego środka transportu, jeżeli będzie to konieczne (np. połączenia pojazd-kolej-pojazd). 

4(a). Odbiór i przyjęcie w ramach usług usuwania odpadów

4(a).1. Odbiór odpadów w ramach umówionych usług usuwania odpadów odbywa się w miejscu określonym przez klienta, lecz wyłącznie w Polsce. Klienci, lub osoby trzecie działające w ich imieniu, są zobowiązani do dostarczenia wyłącznie odpadów odpowiadających umówionej usłudze usuwania odpadów i o właściwościach wskazanych lub uzgodnionych przez klienta, a SFLX jest zobowiązany wyłącznie do przyjęcia i odebrania takich odpadów. Jeżeli ilość odpadów udostępnionych do odbioru przekracza ilość wskazaną przez klienta w momencie zawarcia umowy, SFLX jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do usunięcia tych nadwyżkowych odpadów dla klienta po umówionej cenie i na umówionych warunkach wykonania.

Ponadto klient gwarantuje SFLX, że odpady zostaną udostępnione wyłącznie w punktach odbioru wyraźnie zatwierdzonych w tym celu. Klient odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w związku z przygotowaniem i przekazaniem odpadów przed odebraniem. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to klient jest odpowiedzialny za załadunek odpadów. 

4(a).2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, SFLX może podzielić odbiór odpadów pomiędzy wiele przewozów. 

4(a).3. Odpady zostaną odebrane w umówionym dniu lub w umówionych ramach czasowych. SFLX przysługuje opłata postojowa w wysokości 250 pln za godzinę po odczekaniu ponad 15 minut. Będzie ona obliczana i fakturowana co 15 minut.

4(a).4. Pkt 4.6 stosuje się odpowiednio.

4(a).5. Odpowiedzialność wytwórcy za gospodarowanie odpadami przechodzi z chwilą ich przekazania na następnego posiadacza odpadów, o ile posiada on zezwolenie albo wpis do bazy danych o odpadach (rejestr BDO), wymagane zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. W przypadku transportu odpadów przez podmiot nieposiadający dokumentów wymaganych zgodnie z Ustawą o Odpadach, transportujący te odpady staje się ich posiadaczem. 

5. Samodzielny odbiór

5.1. Jeżeli klient postanowił, że nie zleci dostawy Produktów, lecz odbierze je samodzielnie, musi zorganizować ich odbiór z miejsca odbioru wskazanego w trakcie rezerwacji. Odbiór z tego miejsca jest możliwy w godzinach otwarcia wskazanych na Platformie SFLX, dopóki rezerwacja nie zostanie opóźniona lub anulowana. W celu zaplanowania obioru klient musi rozpocząć na Platformie SFLX jeden lub więcej przewozów pojazdem, które tam utworzył. W przeciwnym razie załadunek i dostawa w punkcie odbioru nie będą możliwe. W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy odbiór jest możliwy wyłącznie wówczas, jeżeli taką możliwość wskazano odpowiednio w informacji o obowiązujących godzinach otwarcia. Obowiązują godziny otwarcia widniejące na Platformie SFLX w chwili rezerwacji. W drodze do punktu odbioru Klient przestrzega zasad właściwego dostawcy SFLX.

5.2. W punkcie odbioru, przed rozładowaniem lub przekazaniem zarezerwowanych Produktów, klient może oświadczyć właściwemu dostawcy SFLX, że tylko część zarezerwowanej ilości zostanie odebrana niezwłocznie, natomiast SFLX zastrzega sobie prawo do żądania minimalnego zakupu 1 tony na każde zlecenie lub rezerwację. Ze względu na szczególne właściwości Produktów i możliwe trudności z ich dokładnym zważeniem, klient akceptuje pewne odchylenia pod względem ilości i wagi. W związku z tym pkt 3.6 stosuje się odpowiednio. Jednak tylko ilość faktycznie załadowana zostanie zafakturowana. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy faktycznie wysłana ilość przekracza dokonaną rezerwację.

5.3. Załadunek Produktów na pojazd klienta w sposób wybrany na Platformie SFLX jest co do zasady obowiązkiem dostawcy SFLX. Klient lub jego kierowca pomaga dostawcy i umożliwia sprawny załadunek. Zapewnia to bezpieczne przeprowadzenie załadunku. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczny załadunek i bezpieczeństwo operacyjne załadowanych Produktów. Produkty odbierane przez klienta w punkcie odbioru są ważone przed potwierdzeniem kompletności załadunku. Kierowca dokonujący odbioru niezwłocznie zgłasza SFLX wszelkie wątpliwości dotyczące dokładności ważenia i jakości przewożonych towarów, aby w razie konieczności umożliwić przeprowadzenie ważenia sprawdzającego lub dodatkowej kontroli. Kierowca potwierdza ukończenie załadunku na Platformie SFLX niezwłocznie po jego zakończeniu i po uprzednim potwierdzeniu załadunku przez właściwego dostawcę SFLX na Platformie SFLX. Następnie SFLX generuje elektroniczny list przewozowy, dostępny na Platformie SFLX.

5.4. Po zakończeniu załadunku na pojazd udostępniony przez klienta załadowane Produkty uznaje się za dostarczone klientowi na mocy niniejszej umowy. Jeżeli wysłana ilość będzie mniejsza niż ilość określona w rezerwacji, rezerwacja zostanie utrzymana uwzględniając ilość odpowiadającą pozostałej różnicy. Dopóki istniejąca rezerwacja nie zostanie anulowana, można realizować dodatkowe (częściowe) odbiory zgodnie z pkt 5 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

5.5. W przypadkach samodzielnego odbioru, klient jest zobowiązany wskazać Projekt Budowlany/Plac Budowy, a także powiązane miejsce odbioru. Klient zapewnia, że przewiezie Produkty wchodzące w zakres pierwotnej dostawy z zakładu (obiektu) wyłącznie do miejsca w tym samym kraju, który określono w projekcie budowlanym. Po ukończeniu tej dostawy klient może w późniejszym terminie przewieźć Produkty w inne miejsca. 

6. Odpowiedzialność SFLX

6.1. Odpowiedzialność SFLX za szkody, bez względu na przyczynę prawną, a zwłaszcza za niemożność prawną, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w trakcie negocjowania umowy i czyny niedozwolone, jest ograniczona zgodnie z niniejszym pkt 12 do szkód zawinionych.

6.2. SFLX nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zaniedbania jego reprezentantów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych agentów w przypadkach niebędących naruszeniem istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne są to zobowiązania, których spełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania określonej umowy i na spełnieniu których klient systematycznie polega lub może polegać. Odpowiednio, istotne zobowiązania umowne obejmują, w szczególności, obowiązek terminowego wykonania (dostawy lub usługi usuwania odpadów), brak wad prawnych z wyłączeniem nieistotnych wad fizycznych, a także obowiązki w zakresie doradztwa, ochrony i staranności, które mają umożliwić klientowi korzystanie z Usług zgodnie z umową lub których celem jest ochrona życia i ciała personelu klienta lub ochrona mienia klienta przed istotną szkodą.                                       

6.3. SFLX odpowiada również za szkody spowodowane przez niedbalstwo w stopniu, w jakim to niedbalstwo dotyczy naruszenia zobowiązań umownych, których przestrzegania ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie główne). Ta odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności kontraktowej za normalne następstwa działania lub zaniechania i przewidywalnych szkód.     

6.4. Wszelka dalsza odpowiedzialność po stronie SFLX zostaje wyłączona bez względu na charakter prawny zgłoszonych roszczeń. Dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. W zakresie, w jakim odpowiedzialność SFLX została wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie obejmuje również odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli lub agentów.     

6.5.  Jednak powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności niezależnej od winy (na zasadzie ryzyka) wynikającej z obowiązującego prawa (np. na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt) ani do odpowiedzialności z tytułu rękojmi mającej zastosowanie niezależnie od winy.      

6.6. Ciężar dowodu faktów uzasadniających ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z pkt 12 spoczywa na SFLX.

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponadto klient jest zobowiązany zwolnić SFLX z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód i wydatków poniesionych przez SFLX na skutek przekazania przez klienta niepełnych lub nieprawidłowych informacji lub dokumentów zgodnie z pkt 3.4. a także wszystkie szkody i wydatki poniesione przez SFLX na skutek tego, że odpady odebrane we wskazanym miejscu nie mają właściwości określonych lub uzgodnionych przez klienta.

7. Gwarancja

7.1. Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych wynosi (a) jeden rok od dostawy w przypadku Produktów oraz (b) dwa lata od ukończenia świadczenia w przypadku usług usuwania lub, o ile wykonanie może zostać zaakceptowane i z zastrzeżeniem akceptacji, od momentu akceptacji lub akceptacji prawnie równoważnych faktów. Ten okres przedawnienia nie ma zastosowania (a) w przypadku podstępnego zatajenia przez SFLX wady wykonania oraz (b) roszczeń odszkodowawczych klienta, jeżeli SFLX ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń zgodnie z postanowieniami pkt 6.2 i 6.7. W tych przypadkach przedawnienie podlega właściwym przepisom ustawowym.

7.2. Klient zostaje niniejszym należycie poinformowany, że SFLX działa jako pośrednik realizujący dostawy w modelu dropshipment.

7.3. Klient jest zobowiązany sprawdzić towar natychmiast po jego dostarczeniu przez SFLX, o ile jest to możliwe w zwykłym toku działalności, a w przypadku wykrycia wady niezwłocznie powiadomić o tym SFLX. Jeżeli klient nie zawiadomi o tym SFLX, towar uważa się za przyjęty, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. W przypadku, gdy taka wada ujawni się później, zawiadomienie musi być przekazane natychmiast po jej wykryciu; w przeciwnym razie towar uznaje się za zatwierdzony również w odniesieniu do tej wady.

7.4. W przypadku istotnych wad dostarczonych Produktów SFLX jest zobowiązany i uprawniony do usunięcia wad lub dostarczenia Produktów na wymianę w rozsądnym terminie. W razie niewykonania tego zobowiązania, tj. niemożności, bezzasadności odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia naprawy lub wymiany, klient może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę kupna.

7.5. Jeżeli wada wynika z niewykonania zobowiązania przez SFLX, klient może zażądać odszkodowania na podstawie warunków określonych w pkt 6.

8. Zastrzeżenie własności

8.1. Poniższe uzgodnione zastrzeżenie własności służy jako zabezpieczenie wszystkich istniejących obecnie i w przyszłości roszczeń SFLX wobec klienta wynikających ze stosunku dostawy istniejącego pomiędzy stronami (w tym roszczeń dotyczących zapłaty lub salda płatności wynikających ze stosunku rachunku bieżącego w zakresie ograniczonym do tego stosunku dostawy). 

8.2. Produkty dostarczone klientowi przez SFLX pozostają własnością SFLX do chwili zapłaty wszystkich zabezpieczonych roszczeń. Produkty oraz Produkty objęte zastrzeżeniem własności, które wchodzą w ich miejsce zgodnie z poniższymi postanowieniami, są dalej określane łącznie w uproszczonej formie jako „Zatrzymane Towary”.

8.3. Klient przechowuje towary objęte zastrzeżeniem własności na rzecz SFLX nieodpłatnie.. Zastawy i przelew własności na zabezpieczenie lub umowy zabezpieczenia nie są dozwolone.

8.4. Jeżeli zarezerwowane towary zostaną przetworzone przez klienta, postanawia się, że w przypadku, gdy miejscem położenia towarów jest Polska to zastrzeżenie własności wygasa, natomiast w pozostałych przypadkach  przetwarzanie będzie realizowane w imieniu i na rachunek SFLX jako wytwórcy, a SFLX bezpośrednio nabywa własność lub – jeżeli przetwarzanie odbywa się z użyciem materiałów pochodzących od wielu właścicieli lub wartość przetworzonej pozycji jest wyższa niż wartość zarezerwowanych towarów – współwłasność (własność ułamkową) nowo wytworzonej pozycji w części odpowiadającej stosunkowi wartości zarezerwowanych towarów do wartości nowo wytworzonej pozycji. Jeżeli po stronie SFLX nie wystąpi żadne takie przeniesienie własności, klient już teraz przenosi swoją przyszłą własność lub – na warunkach określonych powyżej – współwłasność nowo wytworzonego przedmiotu na SFLX jako zabezpieczenie. Jeżeli Zatrzymane Towary zostaną połączone lub zmieszane bez możliwości rozdzielenia z innymi pozycjami w celu utworzenia jednorodnej pozycji oraz jeżeli jedna z pozostałych pozycji będzie traktowana jako pozycja główna, wówczas SFLX, jeżeli główna pozycja należy do SFLX, przeniesie na klienta współwłasność jednorodnej pozycji proporcjonalnie w stosunku, o którym mowa powyżej w pierwszym zdaniu. 

8.5. W razie odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem własności, których miejscem położenia na moment odsprzedaży jest Polska, zastrzeżenie to wygasa z chwilą odsprzedaży. W pozostałych przypadkach, tj. w razie odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem własności, którym miejscem położenia na moment odsprzedaży nie jest Polska, klient już na tym etapie przelewa na SFLX, jako zabezpieczenie, powstałe w ten sposób roszczenie wobec kupującego – a jeżeli SFLX posiada współwłasność towarów objętych zastrzeżeniem własności, proporcjonalnie do udziału we współwłasności. To samo dotyczy innych roszczeń, które zastępują zarezerwowane towary lub powstają w inny sposób w związku z zarezerwowanymi towarami, np. roszczeń ubezpieczeniowych lub roszczeń deliktowych z tytułu utraty lub zniszczenia. SFLX upoważnia klienta, z możliwością cofnięcia upoważnienia, do inkasa roszczeń przelanych na SFLX we własnym imieniu klienta. SFLX może cofnąć to upoważnienie do pobierania płatności wyłącznie w razie realizacji Zamówienia Projektowego.

8.6. Jeżeli osoby trzecie uzyskają dostęp do towarów objętych zastrzeżeniem własności, a zwłaszcza poprzez zajęcie, klient niezwłocznie wskaże im mienie SFLX i poinformuje o tym SFLX, aby umożliwić SFLX dochodzenie swoich praw do tego mienia. Jeżeli osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić SFLX jakichkolwiek i wszystkich powstałych w związku z tym kosztów sądowych i pozasądowych, klient będzie zobowiązany zwrócić te koszty SFLX w całości.

8.7. SFLX zwolni towary objęte zatrzymaniem tytułu prawnego oraz pozycje lub roszczenia, które je zastąpią, w stopniu, w jakim ich wartość przekracza wartość zabezpieczonych roszczeń o ponad 50%. Wybór pozycji, które mają być zwolnione, należy następnie do SFLX.

8.8. Jeżeli SFLX odstąpi od umowy w razie zachowania sprzecznego z umową klienta, a zwłaszcza braku płatności, wówczas SFLX będzie uprawniony do żądania zwrotu towarów objętych zastrzeżeniem własności (zdarzenie realizacji).

9. Wynagrodzenie

9.1. Produkty 

9.1.1. Klient zapłaci SFLX umówione wynagrodzenie (na Platformie SFLX lub poza Platformą SFLX). Obejmuje ono zwykle cenę materiałów i oddzielne koszty transportu. Jednak strony mogą zamiast tego uzgodnić - możliwe, że również z zastosowaniem alternatywnej opcji do wyboru - łączną cenę całkowitą obejmującą nie tylko cenę materiałów, lecz również koszt ich transportu. Dla ustalenia ceny materiałów lub ceny całkowitej nie jest decydująca zamówiona ilość, lecz ilość faktycznie dostarczona przez SFLX w tonach, nawet jeśli klient w swoim zleceniu określił ilość, która ma być dostarczona, stosując specyfikację ilościową. W tym zakresie cena materiałów lub cena całkowita jest obliczana zgodnie z umówiona ceną jednostkową.

9.1.2. Co do zasady koszty transportu są określane jako umówiona cena stała. Jednak zostaną one zwiększone, jeżeli dostawa Produktów opóźni się o ponad 15 minut z przyczyn, za które odpowiada klient. Jeżeli cena końcowa została uzgodniona bez odrębnego wykazania kosztów transportu, te koszty stosuje się odpowiednio, a w tym przypadku cena końcowa zostanie zwiększona. Opóźnienie oblicza się od chwili przybycia określonego pojazdu do miejsca przeznaczenia i trwa do ukończenia rozładunku określonego pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekroczy 15 minut, nalicza się dodatkową opłatę za dostawę według stawki godzinowej 250 pln plus VAT, która będzie naliczana za każdy użyty pojazd i która będzie fakturowana pro rata temporis w odstępach co 5 minut, lecz łącznie za czas nie dłuższy niż cztery godziny. Jeżeli rozpoczęty przewóz Produktów zostanie całkowicie wstrzymany z przyczyn, za które to klient ponosi odpowiedzialność, np. z powodu zablokowania dróg dojazdowych do miejsca przeznaczenia, braku odpowiedniego miejsca do rozładunku lub bezzasadnej odmowy klienta przyjęcia dostawy, oraz dostawa zostanie całkowicie zaniechana, a pojazd realizujący przewóz zawróci, wówczas koszty transportu zostaną zwiększone dodatkowo o taką zryczałtowaną sumę, aby podwoić sumę umówioną w zakresie zlecenia – proporcjonalnie w przypadku użycia kilku pojazdów. Jeżeli uzgodniono cenę końcową bez wskazania kosztów transportu, SFLX jest uprawniony do obciążenia klienta kosztem przewozu powrotnego na podstawie średnich kosztów transportu stosowanych zwyczajowo w danym miejscu. To postanowienie nie wpływa na inne roszczenia zgłoszone przez SFLX w razie nieodebrania dostawy przez klienta. Zwiększona opłata za dostawę zostanie zaliczona na poczet możliwych roszczeń odszkodowawczych, które przysługują SFLX w razie niewykonania zobowiązania przez klienta.

9.1.3. Klient odpowiada za zapłatę w sposób prawidłowy należności z tytułu podatku od sprzedaży lub podatku od towarów i usług, bez względu na sposób uregulowania tej kwestii w dokumentacji zlecenia. SFLX wystawi klientowi prawidłową fakturę.

9.1.4. O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie staje się należne w momencie zafakturowania. Wynagrodzenie jest płatne w terminie czternastu (14) dni od daty faktury. Wynagrodzenie jest płatne bez żadnych odliczeń, pod warunkiem, że na Platformie SFLX nie zostały przewidziane dla klienta żadne odmienne warunki dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty), warunków płatności i rabatów. SFLX przekazuje fakturę klientowi wyłącznie w formie elektronicznej (na przykład na Platformie SFLX lub pocztą elektroniczną), a klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Obowiązkiem klienta jest wydrukowanie lub pobranie not uznaniowych, jeśli jest to niezbędne, w celu wykonania wszystkich obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej.

9.1.5. Klient wyraża zgodę na samofakturowanie przez SFLX w imieniu klienta za okres od dnia, w którym klient wyraził zgodę na korzystanie z platformy SFLX, do dnia, w którym niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez klienta lub SFLX. Autofaktury będą zawierać wszelkie informacje, które są wymagane do wystawienia faktury VAT zgodnej z obowiązującym prawem. SFLX może zachować te informacje i wykorzystać je zgodnie z wymogami prawa. Klient musi niezwłocznie powiadomić SFLX, jeśli (i) dowie się o jakichkolwiek dodatkowych informacjach, które należy podać na fakturze w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, (ii) przestanie być zarejestrowany jako podatnik VAT lub (iii) zmieni się numer NIP klienta. Autofaktury będą wystawiane w walucie państwa rezydencji klienta. Każde samofakturowanie będzie uważane za przyjęte, jeśli klient nie odrzuci go w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Klient może odrzucić samofakturowanie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres invoice-pl@schuettflix.com. Klient zobowiązuje się do niewystawiania oddzielnych faktur za transakcje objęte samofakturowaniem.

9.2 Usługi usuwania odpadów

9.2.1. Klient zapłaci SFLX wynagrodzenie uzgodnione za określone usługi usuwania odpadów. W przypadku wynagrodzenia za usługi usuwania odpadów uzależnionego od ciężaru, decydująca jest wyłącznie wyrażona w tonach ilość faktycznie odebrana przez SFLX, nawet jeśli klient wskazał ilość inaczej w kontekście złożonego indywidualnego zlecenia. Co do zasady, na potrzeby ustalenia faktycznie odebranej ilości, zastosowanie mają wyłącznie dane pochodzące z ważenia dokonanego przez podmiot zajmujący się usuwaniem odpadów przekazane klientowi przez SFLX w celu poinformowania go o ilościach przyjętych przez ten zakład, nawet jeśli ważenie można było przeprowadzić również na terenie Projektu Budowlanego/Placu Budowy lub faktycznie zostało tam przeprowadzone.

9.2.2. Klient odpowiada za zapłatę w sposób prawidłowy należności z tytułu podatku od sprzedaży lub podatku od towarów i usług, bez względu na sposób uregulowania tej kwestii w dokumentacji zlecenia. SFLX wystawi klientowi prawidłową fakturę.

9.2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie za usługi usuwania odpadów staje się należne w momencie zafakturowania. Wynagrodzenie jest płatne w terminie czternastu (14) dni od daty faktury. Wynagrodzenie jest płatne bez żadnych odliczeń, pod warunkiem, że na Platformie SFLX nie zostały przewidziane dla klienta żadne odmienne warunki dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty), warunków płatności i rabatów. SFLX przekazuje fakturę klientowi wyłącznie w formie elektronicznej (na przykład na Platformie SFLX lub pocztą elektroniczną), a klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Obowiązkiem klienta jest wydrukowanie lub pobranie not uznaniowych, jeśli jest to niezbędne, w celu wykonania wszystkich obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej.

10. Administrator i użytkownik

10.1. Klient wyznacza przynajmniej jednego administratora. Ta osoba ma dostęp do Platformy SFLX za pomocą kodu identyfikacyjnego i hasła przyznanych przez SFLX. Administrator (a jeżeli wyznaczono kilku administratorów, każdy z nich) jest upoważniony do udzielania i cofania osobom trzecim, np. pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom/partnerom klienta, upoważnień do korzystania z Platformy SFLX w imieniu klienta zgodnie z zakresem określonym ogólnie w tym celu przez SFLX na Platformie SFLX (ci pracownicy i osoby zatrudnione lub osoby trzecie są określani jako „Użytkownicy” w niniejszych Warunkach Sprzedaży). Liczba możliwych Użytkowników nie jest ograniczona; w szczególności administrator jest uprawniony do wyznaczania dodatkowych administratorów z identycznymi uprawnieniami dostępowymi. Przy pierwszym udzieleniu właściwych upoważnień tworzony jest profil użytkownika dla właściwego Użytkownika na Platformie SFLX, a następnie ci właściwi Użytkownicy otrzymują od SFLX pocztą elektroniczną zaproszenie do przystąpienia, wraz z prośbą o zarejestrowanie się na Platformie SFLX. Użytkownicy są upoważnieni do korzystania z Platformy SFLX wyłącznie po prawidłowej rejestracji i po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy SFLX (administrator również musi zaakceptować Ogólne Warunki Umowy), a to upoważnienie jest ważne do momentu cofnięcia przez administratora lub do rozwiązania umowy. Zakres korzystania przez Użytkowników może zostać ograniczony, albo przez ogólny zakres funkcjonalny Platformy SFLX, albo na podstawie ról z uprawnieniami do autoryzacji obsługiwanych przez Platformę SFLX, jeśli mają zastosowanie, oraz powiązanych ustawień klienta, np. również w zakresie dostępu do określonych treści.

10.2. W relacjach z SFLX administrator (a jeśli dotyczy, inni administratorzy) oraz wszyscy inni Użytkownicy są upoważnieni do działania w imieniu i na rzecz klientów, a zwłaszcza do składania oświadczeń woli za klientów. Ich czynności, jak również każde działanie z wykorzystaniem danych dostępowych administratora oraz wszystkich innych Użytkowników, w związku z Platformą SFLX uznaje się za dokonane przez klienta. Wszyscy Użytkownicy i administratorzy są przedstawicielami klientów i są uznawani za upoważnionych przez klientów do reprezentowania ich interesów wobec SFLX.

10.3. Administrator (administratorzy) i Użytkownicy są zobowiązani traktować dane dostępowe do Platformy SFLX jako ściśle poufne. Klient jest zobowiązany zapewnić i zagwarantować, aby dane dostępowe nie były udostępniane ani ujawniane. Należy niezwłocznie poinformować SFLX, jeżeli i gdy nieuprawniona osoba trzecia pozna dane dostępowe lub istotne informacje o danych dostępowych.

10.4. Trzy nieudane próby wprowadzenia danych dostępowych oraz trzy miesiące niekorzystania przez upoważnionego Użytkownika Platformy SFLX powodują automatycznie czasowe zablokowanie właściwego dostępu.

11. Ogólne obowiązki Klienta i Użytkownika

Aby Platforma SFLX, zwłaszcza przy dużej liczbie Użytkowników mogła funkcjonować w sposób umożliwiający SFLX prawidłowe świadczenie własnych usług umownych, wszyscy Użytkownicy oraz Użytkownicy klienta (administratorzy i inni Użytkownicy klienta są dalej określani jako „Użytkownicy”) muszą przestrzegać pewnych zasad i obowiązków.

11.1. Postanowienia ogólne

11.1.1. Klient zapoznał się z istotnymi narzędziami funkcjonalnymi Platformy SFLX i przyjmuje ryzyko związane ze spełnieniem wymogów i zaspokojeniem potrzeb klienta przez Platformę SFLX. W przypadku pojawienia się pytań,  SFLX lub specjaliści zewnętrzni odpowiedzieli na wszystkie pytania przed zawarciem umowy.

11.1.2. Klient przestrzega instrukcji korzystania z Platformy SFLX przekazanych przez SFLX. Klient będzie systematycznie sprawdzał źródła informacji udostępniane na Platformie SFLX, a także źródła informacji dostępne w Internecie na stronie https://schuettflix.com/ oraz będzie uwzględniał je w trakcie korzystania z Platformy SFLX.

11.1.3. Klient będzie systematycznie sprawdzał informacje udostępniane mu przez SFLX na Platformie SFLX, w szczególności za pomocą dostępnej tam funkcji powiadomień, w celu zapoznania się z nowymi wiadomościami, dokumentami, powiadomieniami i dalszymi informacjami. Informacje przesłane klientowi, tj. jednemu z jego Użytkowników korzystających z funkcji powiadomień na Platformie SFLX, uznaje się za otrzymane przez klienta z końcem właściwego dnia roboczego, w którym powiadomienie zostało wysłane.

11.1.4. Klient jest zobowiązany stosować aktualne programy antywirusowe w systemach lokalnych używanych do uzyskiwania dostępu do Platformy SFLX oraz do stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed atakami hakerskimi, zainfekowaniem przez wirusy i porównywalnymi zakłóceniami w całym okresie obowiązywania umowy, co w szczególności obejmuje bezzwłoczne instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa dostępnych dla stosowanego systemu operacyjnego.

11.1.5. Klient wyraża zgodę na dostęp SFLX do jego danych w zakresie niezbędnym do analizy oraz usuwania błędów i usterek zgłoszonych przez klienta, a także w kontekście wnioskowanego wsparcia, oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy SFLX, a w szczególności na potrzeby analiz procesów funkcjonalnych oraz badania lub testowania struktur plików.

11.2. Klient jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za treści udostępniane przez niego i jego Użytkowników na Platformie SFLX. SFLX nie sprawdza udostępnianych treści pod względem kompletności, prawidłowości, zgodności z prawem, aktualności, jakości lub przydatności dla określonego celu.

11.3. Klient oświadcza i gwarantuje, że jest upoważnionym właścicielem praw do treści przekazywanych lub wprowadzanych przez jego Użytkowników (np. zdjęć, nazwisk/nazw, numerów telefonu) lub jest co najmniej w inny sposób upoważniony (np. na podstawie zgody prawidłowo uzyskanej od właściciela) do przekazywania treści do SFLX, do ich udostępniania do użytku na Platformie SFLX i do ich udostępniania swoim Użytkownikom na Platformie SFLX. Dlatego klient upewnia się, że przysługują mu wystarczające prawa do korzystania z tych informacji lub że właściwe pliki udostępniane na Platformie SFLX nie stanowią naruszenia przepisów prawnych, najlepszych praktyk lub praw osób trzecich przed przesłaniem zdjęć, planów, szkiców i innych informacji. Klient może wprowadzić zdjęcia, na których można rozpoznać osoby, wyłącznie po uzyskaniu ich skutecznej zgody.

11.4. Klient uwolni i zrekompensuje SFLX wszelkie roszczenia osób trzecich (w tym użytkowników zagranicznych), które wnoszą przeciwko SFLX z tytułu domniemanego naruszenia ich praw poprzez przekazywanie lub wgrywanie treści lub z powodu innego użycia Platformy SFLX przez klienta i jego Użytkowników. To prawo do uwolnienia od roszczeń obejmuje w szczególności koszty niezbędnej obrony prawnej podjętej przez SFLX, w tym wszystkie koszty sądowe i opłaty prawne. Prawo do uwolnienia od roszczeń nie występuje, jeżeli i w zakresie w jakim klient lub właściwi Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie.

11.5. SFLX zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia lub wprowadzenia treści lub do redagowania, blokowania lub usuwania udostępnionych treści bez uprzedzenia, jeżeli udostępnione treści zostaną zinterpretowane jako naruszające pkt 11.3 lub jeśli występują konkretne wskazania, że mogło dojść do poważnego naruszenia pkt 11.3.

11.6. SFLX, jako usługodawca techniczny, przechowuje i przetwarza dla klienta treści i dane udostępniane przez klienta i jego Użytkowników w czasie korzystania z Platformy SFLX oraz powstałe w trakcie korzystania z Platformy SFLX. Klient jest zobowiązany nie zamieszczać ani nie używać treści i danych w zakresie podlegającym karze na mocy prawa lub w inny sposób bezprawnych bezwzględnie lub w stosunku do osób trzecich, a także nie używać programów zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie oraz nie narażać oprogramowania powiadamiającego na takie zagrożenia. Klient gwarantuje, że będzie aktywnie dbał, aby wszyscy Użytkownicy przestrzegali tych zobowiązań. Klient pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe i dlatego musi zawsze sprawdzać, czy przetwarzanie tych danych na Platformie SFLX jest dozwolone na podstawie właściwej zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Klient zapewnia w szczególności, aby wszyscy Użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną (na przykład na Platformie SFLX lub pocztą elektroniczną), SMS-ów i innych wysyłanych wiadomości generowanych przez SFLX, a w szczególności w związku z początkowym procesem rejestracji i zaproszenia.

11.7. Korzystanie z treści na Platformie SFLX

Korzystanie z Platformy SFLX i jej aplikacji jest dozwolone wyłącznie i wyraźnie do celów określonych w pkt 2.1. Każde korzystanie wykraczające poza ten zakres jest zabronione. Użytkownikom nie wolno używać danych kontaktowych innych Użytkowników udostępnianych poprzez Platformę SFLX do żadnych innych celów niż komunikacja komercyjna klientów i wolno im ich używać wyłącznie w zakresie, na jaki Użytkownik wyraził na to zgodę lub w jakim zezwala na to obowiązujące prawo.

11.8. Awaria Platformy SFLX

11.8.1. Ingerowanie w Platformę SFLX jest zabronione. W szczególności zabronione jest stosowanie środków, które mogą doprowadzić do nadmiernego obciążenia Platformy SFLX (np. poprzez masową wysyłkę powiadomień lub wiadomości, wysyłkę niechcianych wiadomości (spamu) lub atak typu denial of services) lub do bezzasadnego angażowania uwagi innych Użytkowników.

11.8.2. Wszelkie ataki elektroniczne przeciwko Platformie SFLX (w tym przeciwko sprzętowi i oprogramowaniu używanym do zapewnienia jej działania) lub przeciwko indywidualnym Użytkownikom są zabronione. Takie elektroniczne ataki obejmują, między innymi, środki wskazane poniżej:

Próby zhakowania, tj. wszelkie próby przejęcia, obejścia lub wyłączenia w inny sposób zabezpieczeń Platformy SFLX, stosowania lub rozprowadzenia wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich lub innych szkodliwych plików, ataki typu brute force, inne działania lub procedury, które mogą zakłócić działanie Platformy SFLX, w tym sprzętu i oprogramowania używanego do zapewnienia jej działania lub które mogą wyrządzić szkodę SFLX lub Użytkownikom.

11.9. Ocena (ratingi)

11.9.1. W zakresie określonym ogólnie przez SFLX, Użytkownicy Platformy SFLX mogą oceniać siebie nawzajem po zrealizowaniu dostawy, a te informacje są udostępniane publicznie na Platformie SFLX. SFLX zastrzega sobie prawo do poddawania ocenie indywidualnych i zróżnicowanych aspektów działania. Te oceny (ratingi) nie są sprawdzane ani potwierdzane przez SFLX. Dlatego mogą być niedokładne lub mylące.

11.9.2. Każdy Użytkownik, tj. każdy indywidualny Użytkownik, jest zobowiązany do przekazywania wyłącznie wiarygodnych informacji w opiniach lub ocenach udostępnianych na Platformie SFLX. Udostępniane oceny muszą przedstawiać stan faktyczny i nie mogą zawierać obraźliwej krytyki ani żadnych informacji, które można uznać za taką krytykę.

11.9.3. Zabronione jest zamieszczanie ocen o sobie oraz zlecanie zamieszczania ocen osobom trzecim, wskazywanie lub uwzględnianie w ocenach okoliczności, które nie są związane z transakcjami dotyczącymi danej dostawy, oraz zachęcanie innych Użytkowników do zamieszczania lub niezamieszczania ocen za pomocą gróźb lub zachęt finansowych.

11.9.4. Nikomu nie przysługuje prawo do publikacji ocen ani do udostępniania ocen.

12. Dostępność i działanie Platformy SFLX

12.1. SFLX gwarantuje, jako jeden ze swoich obowiązków, średnioroczną dostępność Platformy SFLX na poziomie 98%. Zwykle usługi świadczone przez Platformę SFLX są dostępne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 00:00 do 24:00 każdego dnia (7 dni w tygodniu przez całą dobę). Jednak w celu obliczenia tej dostępności w podany sposób zakłada się maksymalną roczną dostępność w wymiarze 3 tysięcy godzin (= 250 dni x 12 godzin), która wynika z standardowych godzin pracy. Ponadto obliczenie dostępności nie obejmuje planowych okresów obsługi systemu, które będą przypadały w dni robocze od godz. 18:00 do godz. 06:00 następnego dnia roboczego oraz w niedzielę/święta przez całą dobę.

12.2. Ponadto prawo do korzystania z usług dostępnych na Platformie SFLX przysługuje wyłącznie w granicach technicznych i operacyjnych możliwości SFLX. SFLX stara się zapewnić możliwość nieprzerwanego korzystania z Platformy SFLX w możliwym technicznie zakresie. Jednak awarie techniczne (np. przerwy dostaw energii elektrycznej, błędy sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne na łączach używanych do przesyłania danych) mogą powodować powstawanie czasowych ograniczeń lub przerw.

12.3. SFLX gwarantuje działanie Platformy SFLX wyłącznie w oparciu o systemy przetwarzania danych znajdujące się na terytorium prawnym Republiki Federalnej Niemiec, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz że dane klienta są przechowywane bez wyjątku w Republice Federalnej Niemiec, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie będącym stroną Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak SFLX ma prawo do zmiany miejsca wykonywania świadczeń w dowolnym czasie w graniach wspomnianych wyżej państw według własnego uznania.

12.4. SFLX zapewnia, że dane poszczególnych stron umowy są administrowane osobno w taki sposób, że inni klienci lub inne nieuprawnione osoby trzeciej nie mają dostępu do ich danych. Wyłączeni z tego są, w niezbędnym zakresie, inni Użytkownicy Platformy SFLX, np. dostawcy i firmy przewozowe, z usług których SFLX korzysta do dostarczania Produktów zamawianych przez klientów.

12.5. Systematycznie, a przynajmniej raz dziennie, zgodnie z harmonogramem, SFLX sporządza kopie zapasowe danych zapisanych na Platformie SFLX, a zwłaszcza danych dotyczących zleceń, dostaw, faktur itp., w celu zapewnienia możliwości odtworzenia utraconych danych i informacji w ramach wznowienia działania sytemu w ciągu dnia. Zmiany danych, zarówno celowe (np. wprowadzenie danych), jak i nieumyślne (np. usunięcie danych), dokonane pomiędzy kopiami zapasowymi nie są zapisywane. Jednak klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych danych do celów archiwizacji nie wchodzi w zakres usług Platformy SFLX.

12.6. SFLX dąży do nieustannego rozwijania Platformy SFLX. Dlatego SFLX jest uprawniony do wprowadzenia w każdej chwili zmian w interfejsach użytkownika, funkcjonalnościach, usługach i aplikacjach udostępnianych na Platformie SFLX, a zwłaszcza dotyczących układu i wyglądu, oraz do przywracania ich dostępności. Taki ciągły rozwój może, lecz nie musi, być związany z ograniczaniem lub nawet usuwaniem poszczególnych częściowych funkcjonalności w subdomenach na Platformie SFLX. Jeżeli uzasadnione interesy klienta mogą zostać znacząco dotknięte przez zmianę usługi oddziałującą na zadeklarowany stan Platformy SFLX, SFLX poinformuje klienta o tej zmianie na co najmniej trzy miesiące przed jej wprowadzeniem. W tym przypadku klient może wyrazić sprzeciw wobec zmiany w ciągu jednego miesiąca po jej ogłoszeniu. Sprzeciw należy przekazać przynajmniej w formie dokumentowej. Jeżeli SFLX nie umożliwi klientowi korzystania z Platformy SFLX w dostępnej wcześniej formie bezpośrednio po zgłoszeniu sprzeciwu, klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w ciągu pięciu dni roboczych od daty wejścia w życie zmiany usługi.

13. Blokowanie dostępu

13.1. SFLX może zablokować dostęp klienta do Platformy SFLX całkowicie albo dla pojedynczych Użytkowników, czasowo lub na stałe, jeżeli wystąpią konkretne przesłanki, że doszło do naruszenia niniejszej umowy przez klienta lub jednego z jego Użytkowników, naruszenia innych ogólnych warunków korzystania z Platformy SFLX lub obowiązującego przepisu lub wymogu prawnego, albo jeżeli SFLX będzie mieć inny uzasadniony interes, by zablokować dostęp do Platformy SFLX. Podejmując decyzję o zablokowaniu dostępu do Platformy SFLX, SFLX uwzględni odpowiednie uzasadnione interesy klienta.

13.2. W razie czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Platformy SFLX  SFLX zablokuje właściwe uprawnienia dostępowe klienta i jego Użytkowników oraz poinformuje o tym klienta pocztą elektroniczną.

14. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

14.1. Umowa dotycząca Platformy SFLX jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wymiarze jednego (1) pełnego miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca.

14.2. Ponadto każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn.

14.3. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania przynajmniej formy dokumentowej.

14.4. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie wpływa na ważność umów indywidualnych w sprawie dostaw Produktów zawartych na Platformie SFLX. Będą one realizowane na Platformie SFLX w umówiony sposób bez względu na wypowiedzenie umowy.

14.5. Po wypowiedzeniu umowy klient jest zobowiązany do samodzielnego pobrania swoich danych i plików przechowywanych na Platformie SFLX za pomocą funkcji eksportu i pobierania udostępnionych w tym celu na platformie we właściwym czasie przed rozwiązaniem tego konkretnego stosunku umownego. W razie wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia SFLX umożliwi klientowi dostęp do funkcji eksportu i pobierania na Platformie SFLX przez okres 2 tygodni, licząc od momentu rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy, a w przypadku rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, po upływie dodatkowych dwóch tygodni, SFLX jest nie tylko uprawniony, lecz również zobowiązany, do niezwłocznego usunięcia danych klienta i zniszczenia wszystkich sporządzonych wcześniej kopii. W tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po upłynięciu tych terminów.

15. Ochrona danych

15.1. Klient i SFLX będą przestrzegać obowiązujących właściwych przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza tych, które obowiązują w Polsce albo w kraju, w którym osoba, której dane dotyczą ma miejsce zamieszkania, oraz zobowiążą swoich pracowników uczestniczących we współpracy pomiędzy klientem a SFLX do przestrzegania zakazu ujawniania danych w zakresie, w jakim nie są oni już zobowiązani w ten sposób wobec nich lub w uzupełnieniu takiego zobowiązania.

15.2. Jeżeli klient będzie gromadził, przetwarzał lub wykorzystywał dane osobowe z użyciem Platformy SFLX, klient gwarantuje, że jest do tego upoważniony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a także uchroni SFLX w razie naruszenia przed roszczeniami osób trzecich.

15.3. Szczegółowe informacje o obowiązkach i przepisach w zakresie ochrony danych są dostępne we właściwych obowiązujących regulaminach SFLX dotyczących ochrony danych stanowiących część umowy. Zgodnie z wymogami prawnymi kwestie z zakresu ochrony danych wymagające uregulowania zostały zapisane w tych regulaminach.

16. Postanowienia różne

16.1. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umowy dniem roboczym jest zawsze dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce. Niedziele nie są dniami roboczymi.

16.2. Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody SFLX.

16.3. Potrącenie jest dozwolone wyłącznie w stosunku bezspornych lub prawnie wiążących roszczeń SFLX.

16.4. Obowiązują dwie procedury wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy: 

1) nowe wersje niniejszych Ogólnych Warunków Umowy są akceptowane (np. na podstawie wniosku w aplikacji lub w związku ze zleceniem) w ramach normalnych stosunków biznesowych pomiędzy stronami, 

2) alternatywnie (np. w razie dłuższego okresu braku aktywności klienta) SFLX poinformuje klienta o zmianach Warunków Umowy pisemnie, pocztą elektroniczną lub na Platformie SFLX. Jeżeli klient nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany uznaje się za przyjęte i uzgodnione. Klient zostanie poinformowany odrębnie o prawie do wyrażenia sprzeciwu i skutkach prawnych braku odpowiedzi na informację o zmianach Warunków Umowy.

16.5. Wszystkie spory powstałe w związku z niniejszą umową (w tym dotyczące jej ważności) będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby SFLX.

16.6. Prawnie wiążąca jest wyłącznie wersja angielska niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, polskie tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym.

16.7. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja ONZ o sprzedaży).

Ogólne Warunki Umowy/ Warunki Działalności Przewozowej

Preambuła

Spółka Schuettflix Polska sp. z o. o., Postępu 15, VII piętro, 02-676 Warszawa, zwana dalej „SFLX”, oferuje swoim klientom komercyjnym, oprócz innych ofert, odrębny przewóz towarów masowych i innych towarów klienta w ramach działalności przewozowej, tj. odebranie towarów z jednego miejsca w celu przewiezienia do innego miejsca określonego przez klienta i zapewnienie tam ich rozładunku – te usługi przewozowe świadczone bez sprzedaży Produktów są dalej określane jako „Działalność Przewozowa”. Poniższe Ogólne Warunki Umowy dotyczące Działalności/Warunki Działalności Przewozowej wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy dotyczącymi Działalności / Warunkami Sprzedaży regulują szczególne kwestie umowne dotyczące Działalności Przewozowej.

1. Zastosowanie     

Niniejsze Warunki Działalności Przewozowej mają pierwszeństwo przed Warunkami Sprzedaży. Regulują one szczególne kwestie umowne występujące w trakcie uzgadniania transakcji w zakresie Działalności Przewozowej.

2. Przedmiot umowy

2.1. Przedmiotem transakcji przewozu jest zorganizowanie przewozu Produktów w sposób określony przez klienta w momencie składania zlecenia, tj. zorganizowanie odebrania w uzgodnionym miejscu odbioru, przewiezienia Produktów do wskazanego miejsca przeznaczenia oraz rozładunku Produktów w tym miejscu. W odniesieniu do takich transakcji przewozu niniejsze Warunki Działalności Przewozowej mają pierwszeństwo, a Warunki Sprzedaży są stosowane w drugiej kolejności. Ze względu na właściwości transakcji sprzedaży towarów pkt 3 (zawarcie umowy), 4 (termin dostawy i odbiór Produktów), 5 (samodzielny odbiór), 6 (odpowiedzialność SFLX), 7 (gwarancja), 8 (zastrzeżenie własności) i 9 (wynagrodzenie) Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania do transakcji przewozu.

SFLX nie oferuje własnych usług przewozowych ani spedycyjnych, lecz zleca ich wykonanie firmom przewozowym. Jeżeli w dalszej części występuje odniesienie do SFLX w związku ze świadczeniem tych usług, obejmuje ono zatrudnioną firmę przewozową. 

Usługi przewozowe i spedycyjne są głównie oferowane i obsługiwane przez SFLX z użyciem Platformy SFLX.  Jednak SFLX wyraźnie zastrzega sobie prawo (zwłaszcza w zakresie działalności projektowej) do zawierania umów z innymi klientami, w tym z tymi, którzy nie mają dostępu do Platformy SFLX. W tym przypadku poniższe postanowienia mają zastosowanie nawet w przypadkach, w których występuje odniesienie do „Platformy SFLX”, w zakresie, w jakim te postanowienia nie dotyczą wyłącznie Platformy. 

2.2. Miejsce odbioru i miejsce, w którym znajdują się Produkty, muszą być położone w Polsce, z wyłączeniem wyspPonadto wyłączono przewóz następujących pozycji:

2.2.1. produkty o wartości przekraczającej PLN 93.550.000,

2.2.2. towary niebezpieczne i wszelkie ładunki zawierające ropę naftową, benzynę, smary, gazy, tlen, pełne i puste pojemniki na sprężone powietrze, przedmioty wybuchowe,

2.2.3. żywe zwierzęta, ludzkie i zwierzęce szczątki, organy i części zwłok, urny,

2.2.4. broń, w rozumieniu polskiej Ustawy o broni i amunicji, amunicja, oraz broń lub części broni naruszające przepisy prawne kraju nadania lub odbioru,

2.2.5. produkty naruszające polskie przepisy importowe, wykazy embarga oraz Rozporządzenia Antyterrorystyczne Rady Europejskiej (WE) 2580/2001 i 881/2002.

2.2.6. produkty, które same z siebie lub w transporcie stanowią naruszenia zakazów prawnych lub regulacyjnych, oraz

2.2.7. Produkty wrażliwe na temperaturę, np. rośliny, owoce lub towary łatwopsujące się.

2.3. W razie braku szczególnej umowy, działalność przewozowa i usługi wykonywane przez SFLX w tym zakresie nie obejmują:

2.3.1. załadunku Produktów,

2.3.2. pakowania Produktów,

2.3.3. ważenia, badania, środków chroniących/ulepszających towary lub ich opakowania,

2.3.4. dostarczania lub wymiany palet lub innego sprzętu lub materiałów do załadunku lub pakowania.

Jeżeli Produkty są przemieszczane lub przygotowywane z użyciem sprzętu do załadunku, SFLX nie jest zobowiązany do jego wymiany na inny lub porównywalny sprzęt do załadunku. Obowiązek zwrotu nie występuje po stronie SFLX, chyba że został wcześniej odrębnie uzgodniony.

2.4. Dokonanie odprawy celnej jest wyłącznym obowiązkiem klienta. W przypadku importu i eksportu wymagającego zezwolenia, SFLX nie przyjmuje żadnych zobowiązań w zakresie deklaracji celnych, odprawy celnej, obsługi taryf lub opłat importowych i eksportowych itp. Przestrzeganie przepisów celnych, podatkowych, kolejowych i innych, a także przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji statystycznej przemieszczeń towarów jest wyłącznym obowiązkiem klienta. Klient w szczególności uzyskuje, wystawia i sporządza wszystkie formularze/(towarzyszące) dokumenty wymagane w związku z tym i organizuje niezbędne odprawy dla Produktów lub wszelkich towarzyszących dokumentów. Klient jest zobowiązany do przekazania SFLX lub firmie przewozowej zatrudnionemu przez SFLX wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez organy celne lub inne w pakiecie dokumentów przed odebraniem Produktów. Jeżeli osoby trzecie (w tym między innymi organy celne) zgłoszą roszczenia lub skargi wobec SFLX w związku z odprawą celną, klient niezwłocznie zwróci SFLX na pierwsze żądanie wszystkie koszty, opłaty, podatki i cła itp. Obejmuje to wszystkie koszty doradztwa prawnego i obrony. 

2.5. Jeżeli władze obciążą SFLX podatkami, opłatami, obciążeniami, cłami, karami lub kosztami przechowywania albo jeżeli SFLX otrzyma wezwanie do zapłaty takich kosztów w imieniu klienta, firmy przewozowej, odbiorcy lub osoby trzeciej oraz jeżeli SFLX nie będzie w stanie otrzymać tej kwoty od właściwej osoby na pierwsze żądanie, klient niezwłocznie zapłaci całą kwotę na żądanie SFLX, chyba że koszty finansowe nie były niezbędne i nie zostały poniesione na skutek winy lub błędu klienta lub nie wchodziły w zakres odpowiedzialności klienta. Ma to również zastosowanie, jeżeli odbiorca lub, w przypadku wystawienia faktury na osobę trzecią, osoba trzecia nie zapłaci jakiejkolwiek wymaganej kwoty.

2.6. Jeżeli niniejsze Warunki Działalności Przewozowej i Warunki Sprzedaży nie stanowią inaczej, zlecenie podlega postanowieniom aktualnej wersji Ogólnych Polskich Warunków Spedycji).

3. Zawarcie umowy

3.1. Prezentacja i reklama usług przewozowych na Platformie SFLX nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy, lecz wyłącznie skierowane do klienta zaproszenie do zamówienia usług w formie przedstawionej na Platformie SFLX w związku z usługami przewozu ogólnie i transakcjami z zakresu działalności przewozowej w szczególności po określonych oferowanych cenach. Klient nie ma prawa przyjmować  zleceń w związku z usługami przewozu ogólnie i transakcjami z zakresu działalności spedycyjnej. SFLX jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do przyjęcia każdego zlecenia klienta.

3.2. SFLX przyjmuje złożone przez klienta wnioski o zawarcie transakcji w zakresie działalności przewozowej telefonicznie, pocztą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na Platformie SFLX według uznania SFLX. Klient przekaże SFLX wszystkie szczegóły dotyczące danej transakcji przewozu (np. rodzaj, charakter i ilość Produktów, miejsce odbioru/przeznaczenia, terminy, wynagrodzenie oraz, jeśli to konieczne, liczba/rodzaj pojazdów). W przypadku zapytań przesyłanych na Platformie SFLX, SFLX zastrzega sobie prawo do jednostronnego podania klientowi szczegółów transakcji przewozu lub wskazania jedynie pewnych opcji do wyboru. O ile nie uzgodniono inaczej, SFLX jest zawsze uprawniony do zaakceptowania określonej transakcji przewozu, nawet wielokrotnie, tylko w części. Inne wykonanie transakcji ma zastosowanie tylko wówczas, gdy częściowy przewóz Produktów, np. ze względu na ich właściwości, nie jest możliwy lub nie jest racjonalny w przypadku klienta. Szczegóły zlecenia otrzymane i uzgodnione telefonicznie lub przekazane przez klienta na Platformie SFLX są niezwłocznie umieszczane przez SFLX wraz z indywidualnym numerem zlecenia na liście zleceń klienta dostępnej na Platformie SFLX. Złożona przez klienta oferta zawarcia indywidualnej umowy dotyczącej transakcji przewozu (zlecenia) staje się skuteczna z chwilą, gdy zostanie tam umieszczona. Co do zasady przyjęcie tej oferty przez SFLX nie jest związane ze złożeniem zlecenia i nie jest uznane za takie przez SFLX, także w kontekście telefonicznego przyjęcia zlecenia.

3.3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia swojego zlecenia pod względem prawidłowości i kompletności treści niezwłocznie po jego umieszczeniu na liście zleceń na Platformie SFLX. Dopóki SFLX nie potwierdzi zlecenia klienta, klient może zmienić treść zlecenia lub anulować je w całości w ramach opcji anulowania udostępnionych w tym celu na Platformie SFLX. SFLX stara się zapewnić klientowi prawo do zmiany i anulowania, dopóki i w zakresie w jakim jego zlecenie widnieje jako „otwarte”, a nie jako „udzielone” lub nie jako „w toku” na Platformie SFLX na widocznej tam liście umów. Zmiana zlecenia wchodzi w życie, jeżeli zostanie umieszczona przez SFLX na liście umów klienta ze zmienioną treścią. Zlecenie anulowane w całości lub w części przez klienta pojawi się na liście umów jako „anulowane”. Jednak do tego czasu pozostaje ważne w granicach czasowych określonych przez klienta przy składaniu zlecenia. Jeżeli klient nie określi Czasu Trwania Projektu, jego zlecenie jest ważne przez okres dwóch (2) dni roboczych od dnia umieszczenia na liście zleceń. Przestaje być ważne również wówczas, gdy SFLX oznaczy je jako „anulowane” na liście umów.

3.4. SFLX poinformuje klienta na Platformie SFLX lub za pomocą innych środków, że dana umowa przewozu ("Zlecenie") zostało zawarta w całości lub w części. O ile działalność przewozowa jest obsługiwana na Platformie, odbywa się to obecnie w ten sposób, że klient otrzymuje wstępne powiadomienie o planowanym rozładunku Produktów z określonego przewozu/oferty (dzień i godzina/przedział czasowy) na Platformie w jej centrum powiadomień. Alternatywnie SFLX może oznaczyć umowę na liście zleceń na Platformie jako całkowicie lub częściowo udzieloną lub jako „w toku”. W ten sposób umowa dotycząca tej określonej transakcji przewozu, tj. umowy, zostaje zawarta. Jeżeli powiadomienie lub oznaczenie na liście umów dotyczy jedynie części lub częściowej ilości Produktów, umowa zostanie początkowo zawarta tylko w tym zakresie. Dopóki zlecenie klienta jest wciąż ważne, a umowa jest zawarta tylko częściowo, SFLX może zadeklarować (częściowe) przyjęcie zlecenia wiele razy. SFLX jest również uprawniony do zadeklarowania przyjęcia całości lub części oferty w innym miejscu. Wiążąca przyjęta oferta klienta ze szczegółami umowy (obejmującymi zwłaszcza miejsce odbioru/przeznaczenia, datę, liczbę, jakość i kategorię pojazdów, wynagrodzenie) zostanie udostępniona klientowi na Platformie SFLX wraz z niniejszymi Warunkami Działalności Przewozowej, Ogólnymi Warunkami Umowy/Warunkami Sprzedaży i obowiązującymi zasadami ochrony danych z możliwością pobrania w formie elektronicznej.

3.5. SFLX nie organizuje ochrony ubezpieczeniowej od naturalnych zagrożeń, ognia lub innych ryzyk uszkodzenia Produktów bez zawarcia wyraźnego zlecenia w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności Produktów, które są czasowo przechowywane z przyczyn operacyjnych.

4. Transport

4.1. Ilości przewożonych Produktów często wymagają od SFLX podzielenia zleceń na wiele przewozów, tj. ładunków. Co do zasady SFLX jest dlatego uprawniony do realizacji przewozów częściowych i łączonych (ładunek mniejszy niż kontener), chyba że klient już wskazał w swojej ofercie, że ta możliwość jest wyłączona, lub przekazane w tym kontekście informacje dotyczące charakteru Produktów wyraźnie wskazują brak zgody na dostawy częściowe lub łączone.

4.2. Odbiór i rozładunek Produktów w punkcie lub miejscu odbioru odbywa się w uzgodnionym dniu i w uzgodnionych ramach czasowych. Jednak zasadniczo SFLX jest również uprawniony do odebrania i dostarczenia Produktów w terminie wcześniejszym, jeśli strony nie uzgodniły inaczej. Uzgodnienie konkretnego terminu („planowa dostawa”) nie stanowi ustalonej transakcji („termin sztywny”) i zawsze obejmuje minimalną tolerancję +/- 1 godzina, nawet jeśli na Platformie SFLX istnieje możliwość określenia terminu co do minuty. Przekroczenie umówionego terminu uprawnia klienta wyłącznie do skorzystania z praw określonych w pkt 1.1. Z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego umyślnie lub będącego następstwem rażącego niedbalstwa dalsza odpowiedzialność SFLX, a zwłaszcza za szkody następcze, zostaje niniejszym wyłączona.

4.3. Klient jest zobowiązany do opisania nie tylko typu, jakości, charakteru, ilości (wymiary, ilość, ciężar) Produktów w sposób dokładny i jednoznaczny, lecz również zarówno miejsca odbioru i miejsca w zakresie swojego zlecenia oraz w przypadku utworzenia Projektu Budowlanego/Placu Budowy na Platformie. Obejmuje to w szczególności określenie dostępności/dojazdu do miejsca odbioru/miejsca pojazdem ciężarowym. Jeżeli klient określi miejsce odbioru w zakresie zlecenia, np. wskazując je na mapie, musi się ono znajdować w granicach wskazanego Projektu Budowlanego /Placu Budowy. Klient niezwłocznie odpowie na wszelkie pytania dotyczące miejsca odbioru/ogólnego miejsca przekazane przez SFLX lub osobę trzecią, której SFLX zlecił odbiór lub dostawę. Odbiór, przewóz i dostawa Produktów są zwykle realizowane pojazdami o ciężarze do 40 ton. Drogi dojazdowe i podjazdy do miejsca odbioru/dostawy z najbliższej drogi głównej muszą być odpowiednie dla pojazdów o ciężarze do 40 ton i muszą mieć 3 metry szerokości i 4 metry prześwitu, a ich nachylenie nie może przekraczać 10%. Jeżeli droga, która ma być użyta do realizacji dostawy ma niższe dopuszczalne obciążenie lub mniejszą szerokość/prześwit lub większe nachylenie, SFLX nie będzie zobowiązany do realizacji Zlecenia. Ponadto klient zapewni, aby Produkty zostały przekazane niezwłocznie po dotarciu Zlecenia w miejscu odbioru i mogły zostać załadowane przez klienta na pojazd zorganizowany przez SFLX. Jeżeli klient nie będzie obecny w wyznaczonym miejscu i czasie odbioru Produktów, SFLX lub osoba trzecia zorganizowana przez SFLX jest uprawniona, lecz nie zobowiązana, do samodzielnego załadowania Produktów. Klient musi zapewnić dokonanie załadunku w zakresie, w jakim Produkty są własnością osób trzecich.

4.4. Klient jest zobowiązany do udzielenia SFLX i firmom przewozowym zatrudnionym przez SFLX nieograniczonego dostępu do uzgodnionego miejsca odbioru/przeznaczenia w dowolnym czasie i do umożliwienia niezwłocznego i niezakłóconego załadunku lub rozładunku Produktów, gdy tylko Zlecenie stanie się skuteczne. Za załadunek i rozładunek odpowiada klient, chyba że w Zleceniu wyraźnie uzgodniono inaczej. Jeżeli klient lub jeden z jego Użytkowników, który jest upoważniony do wystawienia potwierdzenia zgodnie z przyznanym profilem, jest obecny przy odbiorze lub dostawie Produktów w uzgodnionym miejscu odbioru lub dostawy, klient jest zobowiązany do towarzyszenia odbiorowi lub rozładunkowi Produktów i do potwierdzenia na Platformie SFLX ukończenia załadunku lub rozładunku niezwłocznie po zakończeniu tej operacji i dodatkowo potwierdza to przewoźnikowi obecnemu w tym miejscu, jeśli to konieczne, podając swoje imię i nazwisko i podpisując list przewozowy. Jeżeli odbiór lub dostawa ma miejsce pod nieobecność klienta lub jednego z jego Użytkowników, który jest upoważniony do wystawienia potwierdzenia dostawy, wówczas załadunek i rozładunek Produktów przez SFLX lub przez osoby trzecie odpowiedzialne za przewóz można również zrealizować pod nieobecność klienta. W tym przypadku rozładunek oznacza, że te zobowiązania zostały wykonane. Rozładunek Produktów w miejscu przeznaczenia kończy realizację dostawy.

4.5. SFLX, a także osoba trzecia, której SFLX zlecił wykonanie usług przewozu, nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania usług przewozu ani za opóźnienie ich wykonania w zakresie, w jakim jest to spowodowane przez siłę wyższą lub inne zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (np. zakłócenia operacyjne dowolnego rodzaju, trudności z pozyskaniem energii lub paliwa, opóźnienia w drodze, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak pracowników, energii lub surowców, trudności z uzyskaniem niezbędnych urzędowych zezwoleń lub innych środków), za które SFLX nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia spowodują, że wykonanie świadczenia lub usługi przez SFLX stanie się znacznie utrudnione lub niemożliwe, a występujące utrudnienia lub przeszkody nie mają charakteru przejściowego, SFLX będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku utrudnień przejściowych terminy wykonania świadczenia lub usług zostaną przedłużone o czas występowania tych utrudnień i uzasadniony okres potrzebny w celu rozpoczęcia działań. Jeżeli na skutek opóźnienia nie można oczekiwać od klienta, że odbierze lub dostarczy Produkty lub wykona inne usługi, klient może odstąpić od Zlecenia przekazując niezwłocznie SFLX stosowne oświadczenie.

4.6. W przypadku opóźnień w przewozie, za które SFLX jest odpowiedzialny, umówione koszty transportu zostaną zmniejszone na korzyść klienta o ryczałtową sumę równą 30% umówionych kosztów transportu, jeżeli opóźnienie przekroczy jedną godzinę. Jeżeli opóźnienie dostawy dotyczy wyłącznie dostaw indywidualnych lub odrębnych dostaw częściowych, powyższe odliczenie kosztów przewozu zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W takim przypadku rozstrzygający będzie stosunek opóźnionej dostawy do pozostałej dostawy w ujęciu ilościowym. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa SFLX.

4.7. Jeżeli SFLX spóźni się z wykonaniem usługi lub jeżeli nie będzie w stanie jej wykonać, bez względu na przyczynę, wówczas odpowiedzialność odszkodowawcza SFLX będzie ograniczona zgodnie z pkt 5 niezależnie od pkt 1.1.

4.8. Jeżeli już rozpoczęty przewóz Produktów zostanie całkowicie anulowany z przyczyn, za które odpowiada klient, np. z powodu zablokowania drogi dojazdowej lub podjazdu do miejsca odbioru lub przeznaczenia, braku możliwości załadunku lub rozładunku Produktów, braku wystarczającej powierzchni do rozładunku lub nieuzasadnionej odmowy klienta lub innej osoby trzeciej przeprowadzenia odbioru lub rozładunku Produktów, a pojazd użyty do przewozu będzie musiał zawrócić, wówczas Zlecenie nie będzie zrealizowane ponownie, lecz zostanie niezwłocznie rozwiązane. SFLX jest uprawniony do przechowywania Produktów, które zostały już załadowane, do ich zabezpieczenia lub odwiezienia do miejsca odbioru. SFLX jest uprawniony do obciążenia klienta poniesionymi w związku z tym kosztami. Wynagrodzenie, które ma zostać zapłacone w tym przypadku określa się na podstawie pkt 7.2.; zapłata innego wynagrodzenia zostanie anulowana, przy czym nie będzie to miało wpływu na możliwe roszczenia odszkodowawcze SFLX. Jeżeli zaniechany przewóz dotyczy dostawy częściowej, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio i proporcjonalnie odnosząc czynnik możliwy do dokładnego obliczenia do dostawy częściowej.

4.9. Jeżeli siła wyższa (klęska żywiołowa, wojna, wojna domowa, atak terrorystyczny) trwale uniemożliwia realizację przewozu lub wykonanie innej usługi, obowiązek jej wykonania przez SFLX zostaje wyłączony. Wszelkie już zapłacone kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi. SFLX może również odmówić wykonania przewozu/usługi, jeżeli wykonanie wymaga starań rażąco niewspółmiernych do interesu klienta związanego z wykonaniem Zlecenia zgodnie z treścią zawartej umowy i do nakazu działania w dobrej wierze. W tym przypadku postanowienia pkt 4.9 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

4.10. SFLX co do zasady zgadza się na takie krótkoterminowe przechowanie Produktów z przyczyn uznanych za związane z przewozem. Pod warunkiem, że nie występują przepisy prawa lub postanowienia umowne nakazujące wyraźnie inaczej, SFLX może czasowo przechowywać nadające się do tego Produkty na zewnątrz.

5. Odpowiedzialność za szkody

5.1. Odpowiedzialność SFLX za szkody, bez względu na przyczynę prawną, a zwłaszcza za niemożność prawną, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w trakcie negocjowania umowy i czyny niedozwolone jest ograniczona zgodnie z niniejszym pkt 5 do szkód zawinionych.

5.2. Odpowiedzialność SFLX za szkody, bez względu na przyczynę prawną, a zwłaszcza za niemożność prawną, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w trakcie negocjowania umowy i czyny niedozwolone jest ograniczona zgodnie z niniejszym pkt 12 do szkód zawinionych.

5.2. SFLX odpowiada bez ograniczeń zgodnie z obowiązującym prawem za utratę życia, szkody na osobie i uszczerbek na zdrowiu spowodowane przez niedbalstwo SFLX lub umyślne naruszenie obowiązku przez jego przedstawicieli prawnych lub agentów, a także za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa, a także nieuczciwego zamiaru SFLX, jego przedstawicieli prawnych lub agentów.                                              

5.3. SFLX odpowiada również za szkody spowodowane przez niedbalstwo w stopniu, w jakim to niedbalstwo dotyczy naruszenia zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązanie główne). Ta odpowiedzialność jest ograniczona do normalnej odpowiedzialności kontraktowej za normalne następstwa działania lub zaniechania i przewidywalnych szkód.     

5.4. Wszelka dalsza odpowiedzialność po stronie SFLX zostaje wyłączona bez względu na charakter prawny zgłoszonych roszczeń. Dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. W zakresie, w jakim odpowiedzialność SFLX została wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub ograniczenie obejmuje również odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli lub agentów.     

5.5.  Jednak powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności niezależnej od winy (na zasadzie ryzyka) wynikającej z obowiązującego prawa (np. na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt) ani do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosowanej niezależnie od winy.      

5.6. Ciężar dowodu faktów uzasadniających ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z pkt 12 spoczywa na SFLX.

5.7. Jeżeli SFLX będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za utracone lub uszkodzone Produkty, SFLX wypłaci odszkodowanie podmiotowi poszkodowanemu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, równe ich godziwej wartości rynkowej, a w razie braku takiej godziwej wartości rynkowej, odszkodowanie równe godziwej wartości rynkowej towarów tego samego rodzaju i takiej samej jakości występujących we właściwym obszarze zastosowania niniejszych Warunków Działalności Przewozowej w czasie, w którym SFLX miał wykonać swoje zobowiązania, odliczając od tej wartości to, co zostało zachowane po utracie lub szkodzie, a w szczególności cła, inne koszty i opłaty przewozowe, a także w przypadku towarów uszkodzonych kwotę uzyskaną z ich sprzedaży.

5.8. Odpowiedzialność SFLX w razie utraty lub uszkodzenia Produktów jest ograniczona do wartości 2 jednostek rozliczeniowych za każdy kilogram wagi brutto przewożonego ładunku.

5.9. Jeżeli zostały utracone lub uszkodzone tylko pojedyncze opakowania lub inne części ładunku, maksymalna suma odpowiedzialności zostanie obliczona na podstawie wagi brutto całego ładunku, jeżeli przewóz całego ładunku został anulowany, lub na podstawie wagi brutto anulowanej części przewozu ładunku, jeżeli tylko część przewozu została anulowana. 

5.10. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w takim samym zakresie na korzyść agentów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych osób reprezentujących SFLX.

5.11. W zakresie, w jakim SFLX przekazuje informacje techniczne lub występuje jako doradca, a te informacje lub porady nie są częścią uzgodnionego w umowie zakresu usług, które SFLX jest zobowiązany wykonać, te czynności są realizowane nieodpłatnie i dlatego są wyłączone z wszelkiej odpowiedzialności.

5.12. Ograniczenia określone w niniejszym pkt 5 nie mają zastosowania do odpowiedzialności SFLX wynikającej z umyślnego działania, z tytułu gwarantowanych właściwości, z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub wynikającej z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt. Z powyższymi postanowieniami niniejszego pkt 5 nie wiąże się zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.

6. Przedawnienie

6.1. Wszystkie roszczenia umowne i inne przeciwko SFLX, jego przedstawicielom prawnym, pracownikom i agentom podlegają przedawnieniu zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego 

6.2. Powyższy okres nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązku SFLX lub agentów SFLX, które to roszczenia ulegają przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zapłaci SFLX umówione wynagrodzenie z użyciem Platformy SFLX lub poza Platformą SFLX. Jeżeli Zlecenie zostało zrealizowane tylko w części, wynagrodzenie umówione dla całego Zlecenia zostanie odpowiednio zmniejszone.

7.2. Co do zasady koszty transportu są określane jako umówiona cena stała. Jednak zostaną one zwiększone, jeżeli dostawa Produktów opóźni się o ponad 15 minut z przyczyn, za które odpowiada klient. To opóźnienie oblicza się od chwili przybycia właściwego pojazdu do miejsca odbioru/rozładunku i trwa do ukończenia załadunku/rozładunku właściwego pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekroczy 15 minut, nalicza się dodatkową opłatę za dostawę według stawki godzinowej 90,00 EUR plus VAT, która będzie naliczana za każdy użyty pojazd i będzie fakturowana za każdą minutę, lecz łącznie za czas nie dłuższy niż dwie godziny. Jeżeli już rozpoczęty przewóz Produktów musi zostać całkowicie wstrzymany po załadunku z przyczyn, za które to klient ponosi odpowiedzialność, np. z powodu zablokowania dróg dojazdowych do miejsca odbioru/rozładunku, braku odpowiedniego miejsca do rozładunku lub bezzasadnej odmowy klienta lub osoby trzeciej dokonania odbioru/rozładunku, a pojazd realizujący przewóz musi zawrócić, wówczas koszty transportu zostaną zwiększone dodatkowo o taką zryczałtowaną sumę, aby podwoić sumę umówioną w zakresie Zlecenia – proporcjonalnie w przypadku użycia kilku pojazdów. To postanowienie nie wpływa na pozostałe roszczenia SFLX z tytułu naruszenia obowiązku klienta. Zwiększona opłata za dostawę zostanie zaliczona na poczet możliwych roszczeń odszkodowawczych, które przysługują SFLX w razie niewykonania zobowiązania przez klienta.

7.3. Klient odpowiada za zapłatę w sposób prawidłowy należności z tytułu podatku od sprzedaży lub podatku od towarów i usług, bez względu na sposób uregulowania tej kwestii w dokumentacji zlecenia. SFLX wystawi klientowi prawidłową fakturę.

7.4. O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie za usługi usuwania odpadów staje się należne w całości w momencie zafakturowania. Wynagrodzenie jest płatne w terminie czternastu (14) dni od daty faktury. Wynagrodzenie jest płatne bez żadnych odliczeń, pod warunkiem, że na Platformie SFLX nie zostały przewidziane dla klienta żadne odmienne warunki dotyczące sposobu zapłaty (np. polecenie zapłaty), warunków płatności i upustów. SFLX przekazuje fakturę klientowi wyłącznie w formie elektronicznej (na przykład na Platformie SFLX lub pocztą elektroniczną), a klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Obowiązkiem klienta jest wydrukowanie lub pobranie not uznaniowych, jeśli jest to niezbędne, w celu wykonania wszystkich obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej.

7. 5 Prawnie wiążąca jest wyłącznie wersja angielska niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, polskie tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym.

7. 6 Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja ONZ o sprzedaży).

Preliminary Remarks

The following document includes two General Terms and Conditions. The "General Terms and Conditions / Conditions of Sale" apply to the purchase of products and disposal services via the SFLX Platform or outside the SFLX Platform. This applies regardless of whether said products are transported to the customer or collected by the customer himself. The "General Terms and Conditions / Transport Business Conditions" are only valid if forwarding services are booked via the SFLX Platform or outside the SFLX Platform.

General Terms and Conditions / Conditions of Sale

Preamble

The company Schuettflix Polska sp. z o. o.,  ul. Postępu 15/VII piętro, 02-676 Warsaw—hereinafter referred to as "SFLX"—predominantly sells bulk goods/other goods (hereinafter referred to as "Products") as well as disposal services (hereinafter together referred to as "Services") to commercial customers on its electronic sales platform. Furthermore, SFLX offers related on-site delivery/collection. 

The customer intends to use these Services for commercial purposes.

The cooperation of the parties is based on the following General Terms and Conditions / Transport Business Conditions, which are an integral part of the Conditions of Sale.

Definitions and explanations

Customer: The customer is the company which concludes a legal transaction with SFLX as subject to these General Terms and Conditions. 

Freight forwarder: A freight forwarder is the company or companies that transport goods subject to these General Terms and Conditions to the customer.

Construction Project/Construction Site: The construction project/construction site is the project for which the order is placed. The customer is obligated to specify a location (usually an address including street, house number, postal code and city). 

Delivery point: The delivery point is the area at the Construction Project/Construction Site where the Products are unloaded.

Location: Location in the context of Products is described as the delivery point. For disposal services, the term describes the loading site, where the waste is loaded. 

Waste Management Facility: The term waste management facility includes, specifically, disposal facilities, landfills and dumping grounds.

1. Applicability 

1.1. These Conditions of Sale shall apply exclusively. The customer's deviating or contradictory conditions are not recognized by SFLX unless SFLX has agreed to them expressly in writing. The version of these Conditions of Sale valid at the time of the conclusion of the contract, which can be found at https://schuettflix.com/pl/pl/legal/terms-of-use/ and are available for download there shall be decisive.

1.2. These Conditions of Sale also apply to all future transactions between the parties as well as if SFLX performs the Services with previous knowledge of any deviating or conflicting Terms and Conditions.

1.3. SFLX business activities are exclusively for commercial customers. The customer affirms that it is an entrepreneur according to Article 431 of the Civil Code (CC).

2. Object of the Contract

2.1. SFLX sells Products and disposal services. Essentially, Products and disposal services sales are conducted on an electronic sales platform accessible on the internet (hereinafter referred to as the "SFLX Platform"). However, SFLX explicitly reserves the right (especially in the project business) to conclude contracts with customers including those without access to the SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "SFLX Platform" insofar as the regulations are not platform-specific. 

The customer’s contractual partner is SFLX. SFLX delivers the Products as ordered to the customer as an intermediary in its own name. Transportation services are exclusively provided by third parties. SFLX also provides disposal services to the customer in its own name but exclusively through third parties. 

2.2. Disposal services are all the services necessary or expedient for the proper recovery of, and, where required by law, disposal of waste, including preparation prior to processing or disposal pursuant to the Polish Act of 14 December 2012 on Waste – the Act on Waste) or—as far as it is negotiable—at SFLX’s discretion. SFLX can generally provide disposal services in Poland, as well as completely or partially abroad in accordance with the legal regulations applicable in the individual case for the waste in question. If, with regard to a planned transboundary (cross-border) shipment of waste, notification is required in accordance with Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ("Waste Shipment Regulation") and Act of 29 June 2007 on International Shipments of Waste and the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 2) (Waste Shipment Act) as well as additional regulations issued in this regard and if this requires the cooperation of the customer or a third party,  the parties shall agree on the details and the additional costs incurred for this.

2.3. The disposal service offered by SFLX in general refer to wastes pursuant to the meaning of the Act on Waste which are listed according to the  Polish Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2014 on the waste catalogue - Waste Catalogue. The determination or specification of additional details about the type of waste, the waste code in an individual case as well as other characteristics of the waste shall take place within the framework of the conclusion of the contract as applicable to the respective individual contract.

2.4. During the contract period the customer is entitled to the technical possibility and authorization to access the SFLX Platform, as well as to use it within the scope of the valid agreement. The use of the SFLX Platform is only available to registered users and is free of charge.

2.5. The SFLX Platform is hosted on one or more servers. The service transfer point is the connection to the internet using the respective data center. The customer must ensure their own connection to the internet, the provision or maintenance of the network connection to the respective data center, and the procurement and provision of network access equipment to use the internet on the customer side of the SFLX Platform. The access to the SFLX Platform, provided by SFLX at no additional cost, takes place by means of a browser or by using the apps designed to be used on smartphones/tablets by means of an encryption technology, e.g. ,SSL. The use of the SFLX Platform requires a stable internet connection. This is especially true for accessing the SFLX Platform on apps and/or mobile devices. Use of the SFLX Platform is not possible without maintaining an undisturbed internet connection. Further requirements, on the part of the customer, for the use of the SFLX Platform (e.g., browser type/version, addons/plugins, software, hardware, internet bandwidth, individual mobile phone number) can be found on https://schuettflix.com/pl/pl/legal/system-requirements/.

3. Conclusion of Contract

3.1. The presentation and advertisement of Services on the SFLX Platform cannot be construed as a binding offer to conclude a contract, it is an invitation to the customer to order the Services precisely as presented on the SFLX Platform at the respective prices (purchase price plus transport costs / disposal price plus transport costs and other fees and expenses). 

3.2. Conclusion of Product Contracts

3.2.1. As part of the ordering process for Services on the SFLX Platform, the customer first creates a Construction Project/Construction Site on the SFLX Platform and, in a second step, selects the Services requested. He can change the requested amount at any time. Once specific Services and specified quantities have been determined, he will be directed to the page where he can select the exact location on the Construction Project/Construction Site as well as the delivery time by means of a corresponding user input (click). If the customer decides to self-collect the Products ordered on the SFLX Platform, the conclusion of the contract shall not be governed by Clause 3.3, but by Clause 3.5; in this case, the selection of Products and product quantity as well as the confirmation of the collection point shall not be an order pursuant to this contract, but a reservation. If the customer wishes a delivery to be made by SFLX or a forwarding agent commissioned by SFLX, he will be directed to an overview page on which the customer can confirm  his data and the prices offered to him—and, especially for Products sold by weight—the material price per ton (unit price) is also displayed, so that the customer has the choice according to the defined user authorization roles to not reveal prices to individual users who carry out the order/inquiry on the customer’s behalf. The customer can correct any entry errors by clicking on the "back" button (if applicable, displayed with an arrow pointing to the left or a comparable label). If the customer wishes to cancel the ordering process completely, he can simply close his browser window or exit the app at any time.

3.2.2. By sending an order—if necessary, also in form of a release confirmation of order requests—using the SFLX Platform, the customer places a legally binding order for the purchase and delivery of the selected Services. If the order is based on a previous order request which SFLX is not or no longer able to deliver at the initially selected delivery time, the customer is given the opportunity to change the delivery time before the submission of the legally binding order. The order is legally binding for the customer for a period of two (2) working days after its submission. The order is placed during the order process on SFLX Platform either by clicking on the "Order” button or, if another User has processed the order on behalf of the customer, by clicking on the "Release" button. The customer’s binding order is formally confirmed on the SFLX Platform. During this process, each order is assigned a unique order number. The display of this order number and the inclusion of the customer's order in the customer's order list on the SFLX Platform represents the acceptance of the order by SFLX; thereby declaring confirmation of the contract status for the articles/Products ordered on behalf of the customer. However, SFLX is also entitled to declare the acceptance of the order in another form. The customer's accepted binding order including the details of the Products ordered, location and date will be made permanently and electronically available to the customer on the SFLX Platform together with these General Terms and Conditions and the valid data protection regulations. This order data is available to the customer to print out at any time.

3.2.3. When preparing an order for Services, the customer selects the Service, the location and the delivery date/collection date. The customer can make order specifications by using the option menus and data entry forms generally available on the SFLX Platform. If the customer has a request not found in the selection options provided on the SFLX Platform he is advised to contact SFLX directly (not on the SFLX Platform) and to make his request to SFLX by phone or in text form.

3.2.4. If a customer decides to collect the Products they ordered instead of having them delivered, the choices of possible collection locations/supplier as well as the respective offered price—e.g., the material price per ton (unit price)—is presented on the SFLX Platform as part of the selection/reservation process for the material requested at the quantity reserved. If the customer chooses one of the collection locations/supplier displayed, the Product(s) requested by the customer will be reserved there in the specified quantity at the displayed price without obligation. The customer is not obligated to pick up the Product(s) in the reserved quantity at the collection location at SFLX’s supplier—these supplier can also be referred to as "Supplier" in these Conditions of Sale and on the SFLX Platform—during the opening hours generally valid there. A binding order and a binding contract conclusion are not yet associated with this reservation. A contract is concluded only by loading the Product(s) at the confirmed collection location, namely as performed in the scope of the executed collection. SFLX reserves the right to cancel the customer reservation completely or partially as long as a collection by the customer has not been executed. This cancellation is communicated by a corresponding notification, or completely deleted on the SFLX Platform. Conversely, the customer is entitled to cancel his reservation on the SFLX Platform for as long as it has not been partially or completely collected.

3.2.5. The Products SFLX offers are—at least predominantly—natural products whose quality, quantities and weight are, to a certain extent, subject to variability. Therefore, deviations in quantity and weight are unavoidable. As far as the delivered Products are greater or lesser than 5% in quantity/weight/volume as stated in the customer’s order information, this shall not be considered a performance deficiency but as proper performance. Needless to say, only the actual quantity delivered to the customer will be invoiced (cf. also Clause 9). The Product images on the SFLX Platform are only representative of their class in each case and are not binding. 

3.3. If an order is placed outside of the SFLX Platform, the contract shall be concluded as described below: The customer sends a request to SFLX—for example, in the form of sending a service specification. If SFLX responds and sends price information or an offer, this response does not constitute acceptance of said offer to conclude a contract (unless it is explicitly stated otherwise in the response), it represents an offer to conclude a contract. SFLX only sends offers when service transactions take place on the SFLX Platform. Since the extant General Terms and Conditions are obligatorily applied to all transactions on the SFLX Platform, generating the offer always takes place under the premise that the SFLX General Terms and Conditions are exclusively applied. The contract is concluded if the customer accepts the offer in the form specified in the offer by the deadline specified in the offer. If no time limit is specified, it shall be 48 hours. If no form of acceptance is specified in the offer, the text form requirement shall apply.  

3.4. Conclusion of Contract Disposal Services and Obligations

The conclusion of the contract for disposal services takes place outside the SFLX Platform in written form. SFLX reserves the right to make the conclusion and content of the contract digitally available in whole or in part using the "forwarding order" or in another way on the SFLX Platform. However, only the content of the individual contract actually concluded in written form is decisive, the representation in the SFLX Platform is not contractually binding and has no declarative value itself.

Within the scope of the preparation of an offer as well as the conclusion of a contract for disposal services including transport services, the customer is obligated to expediently provide all necessary information concerning the waste to be disposed of completely and truthfully at SFLX’s discretion, specifically concerning the origin of the waste, type of waste together with information on the waste code according to the Waste Catalogue  and any other characteristics which are customary or, at SFLX’s discretion, necessary or expedient for the kind and manner of the disposal and to provide waste records in particular. quantitative and qualitative records of waste according to Waste Catalogue. SFLX is not obligated to verify customer information about the waste to be disposed and/or any documents provided by the customer to serve this purpose. The customer is solely responsible for the completeness and correctness of the information and documents as provided. The customer is furthermore responsible for the examination of and compliance with regulations regarding hand over of waste pursuant to Article 27 Act on Waste.

In the case of hazardous waste within the meaning of the Act on Waste the customer as or analogous to a waste producer or waste holder is generally obligated to provide records of waste in accordance with the requirements of Article 66 et seq. Act on Waste Law. Independently of this, the customer and SFLX will support each other and provide the necessary information so that the parties involved in the disposal service can fulfill their obligations according to the requirements of Article 66 et seq. of Act on Waste. SFLX is not obligated to prepare separate disposal certificates which do not result from statutory obligations.

3.5. Contingent Quotas/Projects

SFLX allows the customers to determine and agree to certain contingent quotas/quantity quotas for Services (hereinafter also referred to as "Projects") under specific circumstances.

3.5.1. For this purpose, the customer and SFLX agree—if necessary, also outside the SFLX Platform—to conditions and required Services related to one or more locations. As a result, the maximum total quantity that the customer is entitled to order (hereinafter referred to as the "Quota"), the remuneration to be paid for it—if applicable, as a final total price for both the goods and the delivery—and especially the period (hereinafter referred to as the "Validity Period") for which the project is to be valid shall be determined in detail. In addition, any additional generally applicable parameters (e.g., specific vehicle classes for delivery) can be agreed upon if required.

3.5.2. The customer is obligated to place one or more individual orders (hereinafter referred to as "Project Orders") related to the Project that combined amount to at least 75% of the total project volume – ensuring that the Project Orders can be delivered/collected within the usual delivery periods/collection periods visible on the SFLX Platform prior to the expiry of the Validity Period. The customer shall not be obliged to place orders going beyond this. After the expiration of the Validity Period, SFLX is no longer obligated to deliver in relation to the contingent.

3.5.3. The customer can only place a Project Order according to the conditions as agreed with SFLX for the project (e.g., minimum quantities, maximum quantities, maximum limits, limitation of the selection to a multiple of certain minimum quantities). Unless otherwise agreed, the minimum/maximum quantity shall always be based on the vehicle class available for delivery/collection. The customer can only place individual Orders that are delivered/collected by fully loaded trucks of the respective vehicle class available; the minimum quantity to be complied with therefore corresponds to the maximum transport volume of a truck in the respective vehicle class and an order quantity that exceeds the minimum quantity must correspond to a multiple of this minimum quantity. 

3.5.4. SFLX reserves the right to individually invoice each partial delivery carried out under a single Project Order according to Clause 9.

3.5.5. Projects of six months or longer require the parties to agree on the following price adjustment regulation. The  annual average price and goods index announced by the President of the Central Statistical Office are the source for determining the price adjustment. Specifically, the price index "Prices of construction and assembly works and constructions" shall be used. The reference value for determining the respective index change is always the annual average value for the year 2021. It is also based on the date of the order.

4. Delivery Time and Delivery of Products

4.1. SFLX itself does not offer transport services but has deliveries of Products carried out by forwarding agencies. The delivery of the Products is made to the location as specified by the customer (Construction Project / Construction Site and the location at said site), but only within the Republic of Poland  . If force majeure (natural disasters, war, civil war, terrorist attack) makes the delivery or any another service permanently impossible, any obligation to perform by SFLX is excluded. Any amounts already paid will be refunded to the customer without delay. SFLX is also entitled to refuse the delivery/service as far as this requires an effort which is grossly disproportionate to the customer's interest in the fulfillment of the purchase contract according to the content of the concluded contract and the dictates of good faith. Clause 4.1 sentence 3 shall then apply accordingly.

4.2. The quantities of Products ordered often make it necessary for SFLX to allocate the Orders across several shipments. Therefore, SFLX is entitled to perform partial deliveries if

4.2.1. the partial delivery can be used by the customer within the scope of the contractually intended purpose,

4.2.2. the delivery of the remaining outstanding ordered goods is ensured and

4.2.3. the customer does not incur considerable additional expenses or additional costs (unless SFLX agrees to bear these costs).

4.3. Delivery of the Products shall be made on the date agreed or within the time frame as agreed. However, in principle SFLX is entitled to deliver the Products at an earlier date even if the parties have not agreed otherwise. This is specifically applicable to a delivery deadline. The agreement of a very specific date ("scheduled delivery") does not represent a fixed transaction (“drop dead date”) and always includes a minimum tolerance of +/- 1 hour, even if on the SFLX Platform or in an agreement outside of that platform it is possible to specify a date to the minute. The exceeding of an agreed deadline only entitles the customer to assert the rights as stated in Clause 4.7. With the exception of a delay caused intentionally or through gross negligence any further liability for SFLX, especially for consequential damages is hereby excluded.

4.4. The customer is obligated to describe the location precisely and unambiguously within the scope of its order as well as when creating Construction Sites/Construction Projects; this includes, in particular, specifying the accessibility/navigability of the location for the vehicle required. If the customer specifies the location within the scope of an individual order—e.g., by indicating the precise point on the map—this must be within the boundary of the construction project specified. The customer shall answer any questions, about the location, from SFLX or the third party entrusted by SFLX with the collection or delivery without delay. The delivery of the Products is usually carried out by trucks with a weight of up to 40 tons. The access roads to the Construction Project/Construction Site from the nearest main road as well as any driveways within the Construction Project/Construction Site must be suitable for a weight of up to 40 tons and be at least 3 meters wide and 4 meters high and must not have more than a 10% incline. If a road or driveway to be used for the delivery to the location has a lower weight limit or lower width/height or higher incline, the customer is obligated to inform SFLX of this and any other obstacle to performance at the time the order is placed. If the customer has provided a location but it is not clearly identifiable to the Freight Forwarder, the Freight Forwarder will first attempt to contact the customer to identify said location. If this is not successful, the Freight Forwarder is entitled to either park the delivery at a suitable viewable place in spatial proximity (up to 100m) to the location or not to deliver the goods at all. 

4.5. The customer is obligated to grant SFLX and the Freight Forwarder entrusted by SFLX the unhindered access to the agreed upon location at any time and to enable the immediate, undisturbed unloading of the Products. If the customer or one of its users, authorized to issue a delivery confirmation according to the assigned authorization role profile, is present at the agreed location at the time of delivery of the Products, the customer is obligated to accompany the unloading of the Products and to confirm the completion of the delivery on the SFLX Platform immediately after its completion. If the delivery is made when the customer or one of its authorized users is absent, the confirmation of the completion of the delivery must be made without delay and no later than 07:00 am the following day. During confirmation the customer should evaluate the quality and the delivery of the Products.

4.6. SFLX is not liable for impossibility of delivery or for delays in delivery as far as they are caused by force majeure or other unforeseeable events that might occur at the time of the conclusion of the contract (e.g., operational disturbances of all sorts, difficulties in the material or energy procurement, transport delays, strikes, lawful lockouts, lack of manpower, energy or raw materials, difficulties in the procurement of official permissions required, official measures or missing, incorrect or delayed delivery by forwarding agents) which SFLX is not responsible for. Provided that such events make the delivery or service considerably more difficult or impossible for SFLX and the hindrance or obstacle is not only temporary, SFLX is entitled to withdraw from the contract. In the event of temporary hindrances, the delivery or services deadlines shall be extended or postponed by the duration of the hindrance plus a reasonable start-up or recovery period. Insofar as the customer cannot be expected to accept the delivery or services due to an unforeseen delay, he may withdraw from the contract by immediate written declaration to SFLX.

4.7. In case of delays in delivery for which SFLX is responsible, the transport costs agreed upon will be reduced in favor of the customer,

4.7.1. for a "delivery deadline", in full for the surcharge agreed for the on-time delivery, if the delay is more than one hour,

4.7.2. for any other delay in delivery by a flat rate of 30% of the agreed transport costs.

If the delays in delivery relate only to individual or separate partial deliveries, the deduction of transport costs stated above shall be reduced proportionately. The ratio of the delayed delivery to the remaining delivery quantity shall then be decisive. If a final price without indication of transport costs has been agreed on, Clauses 4.7.1 and 4.7.2 shall apply accordingly, with the provision that for Clause 4.7.2 the transport costs customary in the locality shall serve as a fictitious standard for said calculation.

4.8. If SFLX is delayed with a delivery or service or if a delivery or service becomes impossible for SFLX to execute, no matter the reason, SFLX’ liability for compensation is limited according to Clause 6 and independent of Clause 4.7.

4.9. If transport of Products already in transit shall be aborted completely for reasons for which the customer  is responsible—including but not limited to the following conditions: access roads to location blocked, no appropriate unloading site is available, the location cannot be clearly identified or the customer wrongfully refuses acceptance—and the vehicle used for the transport is forced to turn back, the individual order shall not be executed again but shall be terminated without delivery of the Products. The remuneration to be paid in this case is based on Clause 9.2; the payment of any other remuneration shall be canceled, whereas possible claims for damages by SFLX remain unaffected. If the aborted transportation service is a partial delivery, the above provision shall apply accordingly and proportionately according to an exactly calculable factor only to the partial delivery in question.

4.10. Delivery to the location ("last mile") is by truck. However, SFLX reserves the right, especially for cases of longer transport routes, to use other suitable means of transport if necessary (for example a combination of truck-rail transport-truck). 

4(a). Collection and Acceptance of Disposal Services

4(a).1. The collection of waste for agreed disposal services shall take place at the location specified by the customer, but only within the Republic of Poland. Customers, or third parties on their behalf, are obligated to only provide waste matching the agreed waste disposal service and the properties indicated or agreed upon by the customer, and SFLX shall only be obligated to accept or collect such waste. If the quantity of the waste provided for collection exceeds the quantity indicated by the customer at the conclusion of the contract, SFLX is entitled, but not obligated, to dispose of these excess quantities for the customer at the agreed upon pricing and performance conditions.

Furthermore, the customer shall ensure SFLX that the waste is only made available for collection points expressly approved for this purpose. The customer shall be responsible for ensuring traffic safety in connection with the preparation and provision of the waste prior to collection. Unless otherwise agreed upon, the customer is responsible and liable for loading the waste. 

4(a).2. Unless otherwise agreed, SFLX may distribute the collection of the waste over several transports. 

4(a).3. Waste will be collected on the agreed upon date or within the agreed upon time frame. SFLX is entitled to a waiting fee of 250 pln per hour after waiting more than 15 minutes. This will be calculated and billed every 15 minutes.

4(a).4. Clause 4.6 shall apply accordingly.

4(a).5. The waste producer's responsibility for waste management is transferred to the next waste holder at the moment of waste transfer, provided the latter holds the permit or entry in the waste database (BDO registry) required under the Act on Waste. In the event waste is transported by an entity that does not possess the documents required under the Act on Waste, the transporting entity becomes the holder of the waste.

5. Self-collection

5.1. If the customer has decided not to have the Products delivered, but to pick them up himself, he must arrange for their collection at the collection site specified in the course of the reservation. A collection is possible there during the opening hours indicated on the SFLX Platform, for as long as the reservation has not yet been delayed or canceled. To schedule this, the customer must start one or more transports on the SFLX Platform with the vehicles he has created there. Otherwise, loading and delivery at the collection point shall not be possible. On Sundays and public holidays, collection is only possible if this is recorded accordingly in the specified opening hours. The opening hours are visible on the SFLX Platform at the time of the reservation in question are key. The customer shall adhere to the company rules of SFLX’s respective supplier when driving to the collection point.

5.2. At the collection point, the customer is entitled to declare to SFLX’s respective supplier that only part of the reserved quantity will be taken immediately before loading/handing over of the reserved Products, whereas SFLX reserves the right to insist on a minimum purchase of 1 ton per order/reservation. Due to the special properties of the Products and the possible difficulties in accurate loading, the customer accepts certain deviations in terms of quantity and weight. In this respect, Clause 3.6 shall apply accordingly. However, only the quantity actually loaded is invoiced. This particularly applies in the event that the quantity actually shipped exceeds the reservation that has been made.

5.3. The loading of the Products onto the customer's vehicle as selected on the SFLX Platform is generally the responsibility of SFLX’s supplier. The customer or his driver assists him and enables unimpeded loading. This ensures operationally safe loading. The customer is solely responsible for the loading and operational safety of the loaded Products. The Products retrieved by the customer at the place of collection are weighed before confirming the completion of loading. Any doubts about the accuracy of the weighing and the quality of the transported goods shall be immediately reported to SFLX by the driver used for the collection, so that a validated weighing or a supplementary inspection can take place if necessary. The completion of the loading shall be immediately confirmed by the driver on the SFLX Platform after its completion, and after SFLX’s respective supplier has previously confirmed the loading on the SFLX Platform. Subsequently an electronic bill of lading, which can be accessed on the SFLX Platform, is generated by SFLX.

5.4. Upon completion of loading onto the vehicle provided by the customer, the loaded Product shall be deemed delivered to the customer by definition of this contract. If the quantity shipped is less than the quantity specified in the reservation, the reservation shall be maintained including the amount of the remaining difference. As long as the ongoing reservation is not canceled, additional (partial) collections can be made in accordance with Clause 5 of these Terms and Conditions.

5.5. For cases of self-collection, the customer is obligated to state a Construction Project/Construction Site as well as the associated location. The customer assures that he will transport the Products within the scope of the original delivery from the plant (facility) exclusively to the same country specified in the construction project. Once this delivery has been completed, the customer is free to transport the Products to other locations at a later date. 

6. SFLX’s Liability

6.1. The SFLX liability for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to Clause 12 insofar as it comes down to culpability.

6.2. SFLX is not liable in case of simple negligence of its agencies, legal representatives, employees or other vicarious agents as far as it is not a violation of essential contractual obligations. Material contractual obligations are those obligations whose fulfillment is essential for the proper performance of the relevant contract and on whose fulfillment the customer regularly relies on and/or may rely on. Accordingly, material contractual obligations shall include, in particular, the obligation to perform in a timely manner (delivery or disposal services), the freedom of the service from defects of title and excluding mere insignificant material defects, as well as consulting, protection and care obligations that are intended to enable the customer to use the Services in accordance with the contract or which are intended to protect the life and limb of the customer's personnel or to protect the customer's property from significant damage.                                       

6.3.  SFLX shall also be liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.     

6.4.  Any further liability on the part of SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular to tortious claims. Insofar as the SFLX’s liability is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives or vicarious agents.     

6.5.  However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent of culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.      

6.6. The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to clause 12 shall be borne by SFLX.

6.7. The customer shall be liable without limitation in accordance with the statutory provisions. Furthermore, the customer is obligated to indemnify SFLX from all damages and expenses incurred by SFLX due to incomplete or incorrect information and/or documentation as provided by the customer according to Clause 3.4 as well as from all damages and expenses incurred by SFLX due to the fact that the waste collected at the location does not have the properties specified and/or agreed upon by the customer.

7. Warranty

7.1. The limitation period for warranty claims shall be (a) one year from delivery in the case of Products and (b) two years from completion of the performance in the case of disposal services or, insofar as the performance is capable of being accepted and subject to acceptance, from the time of acceptance or the acceptance of legally equivalent facts. This limitation period does not apply (a) in case of fraudulent concealment of a defect of the performance by SFLX as well as (b) for claims for damages of the customer if SFLX is liable without limitation according to the regulation in Clause 6.2 and 6.7. In these cases, the statute of limitations shall be governed by the applicable statutory provisions.

7.2. The customer is hereby duly informed that SFLX acts as a drop shipment intermediary in the supply business. 

7.3. Customer shall inspect the goods immediately upon delivery by SFLX, insofar as this is possible in the ordinary course of business and shall notify SFLX immediately if a defect is detected. If customer fails to so notify SFLX, the goods shall be deemed accepted unless the defect was not recognizable upon inspection. In the event that such defect becomes apparent later, notice must be given immediately upon discovery; otherwise, the goods shall be deemed to have been approved also with respect to such defect.

7.4. In case of material defects of the delivered Products, SFLX is obligated and entitled to rectify the defects or to deliver a replacement within a reasonable period of time. In case of failure, i.e., impossibility, unreasonableness, refusal or unreasonable delay of the rectification or replacement delivery, the customer may withdraw from the contract or reasonably reduce the purchase price.

7.5. If a defect is based on a failure of SFLX to perform, the customer can claim damages under the conditions as set forth in Clause 6.

8. Retention of Title

8.1. The following agreed upon retention of title serves as security for all respectively existing present and future claims of SFLX against the customer resulting from the delivery relationship existing between the parties (including remittance or payment balance claims resulting from a current account relationship as limited to this delivery relationship). 

8.2. The Products delivered by SFLX to the customer remain the property of SFLX until the payment is complete for all secured claims. The Products as well as the Products covered by the retention of title which take their place in accordance with the following provisions are hereinafter collectively referred to in simplified form as "Retained Goods".

8.3. The customer stores the goods, subject to retention of title on behalf of SFLX, free of charge. Pledges and transfers of ownership by way of security or chattel agreements are not permitted.

8.4. If the reserved goods are processed by the customer, it is agreed that in case the goods are located in Poland, the retention of title expires, whereas in other cases the processing takes place in the name and for the account of SFLX as manufacturer and SFLX directly acquires the ownership or—if the processing takes place with materials from several owners or the value of the processed item is higher than the value of the reserved goods—the co-ownership (fractional ownership) of the newly created item is in proportion to the value of the reserved goods to the value of the newly created item. In case that no such transfer of ownership should occur at SFLX, the customer already now transfers his future ownership or—under the above-mentioned conditions—co-ownership of the newly created object as security to SFLX. If the Retained Goods are combined or inseparably mixed with other items to form a uniform item and if one of the other items shall be regarded as the main item, SFLX shall, insofar as the main item belongs to SFLX, transfer to the customer the co-ownership of the uniform item on a pro rata basis in the ratio mentioned in above in the first sentence. 

8.5. In case of resale of the goods subject to retention of title, which are located in Poland at the moment of their resale, the retention of title expires with the moment of resale. In other cases, i.e. in case of resale of the goods subject to retention of title which are not located in Poland at the moment of their resale, the customer already at this stage assigns by way of security the resulting claim against the purchaser—in case of SFLX’s co-ownership of the goods subject to retention of title proportionally according to the co-ownership share—to SFLX. The same applies to other claims that take the place of the reserved goods or otherwise arise with regard to the reserved goods, such as insurance claims or claims in tort for loss or destruction. SFLX revocably authorizes the customer to collect the claims assigned to SFLX in his own name. SFLX may revoke this direct debit authorization only in case of a realization of Project Orders .

8.6. If third parties access the goods subject to retention of title, especially by seizure, the customer will immediately clearly identify the property of SFLX to them and inform SFLX about this in order to enable SFLX to enforce its rights to said property. If the third party is not able to reimburse SFLX for any and all judicial or extrajudicial costs arising in this connection, the customer is liable to compensate SFLX for these costs in full.

8.7. SFLX will release the goods subject to retention of title as well as the items or claims replacing them to the extent that their value exceeds the amount of the secured claims by more than 50%. The selection of the items to be released is thereafter up to SFLX.

8.8. If SFLX withdraws from the contract in case of behavior contrary to the customer’s contract—especially default of payment—SFLX is entitled to demand the return of the goods subject to retention of title (realization event).

9. Remuneration

9.1. Products 

9.1.1. The customer shall pay SFLX the agreed upon remuneration (on the SFLX Platform or outside of the SFLX Platform). This typically includes the price of material(s) and separate costs of transport. However, the parties may have instead agreed —possibly also using an alternatively selectable option—on a  total price that includes materials as well as cost of delivery. The quantity ordered is not decisive, the quantity actually delivered by SFLX in tons (to) is decisive for the material/total price, even if the customer has determined the quantity to be delivered in his order using a volume specification. In this respect, the material/total price shall be calculated according to the unit price agreed upon.

9.1.2. The transport costs are in general a fixed price as agreed. However, these are increased if the delivery of the Products is delayed by more than 15 minutes for reasons for which the customer is responsible. If a final price has been agreed upon without the transport costs being shown separately, these costs shall apply accordingly; in this case the final price shall be increased. The delay period is calculated from the arrival of the respective truck at the location and runs until the unloading of the respective truck is completed. If a delay of more than 15 minutes is exceeded, an additional delivery charge of 250 pln plus VAT per hour will be incurred for each truck used, which will be invoiced pro rata temporis in intervals of 5 minutes each, but only for a maximum duration of four hours. If the transport of the Products that has been started shall be terminated completely for reasons for which the customer is responsible—e.g. because the access road to the location is blocked, no appropriate unloading site is available or the customer wrongfully refuses the acceptance—and delivery is  completely aborted and the truck used for the transport to turn back, the transport costs increase additionally as a lump sum to double the amount of the agreed upon sum within the scope of the order—in case of use of several trucks proportionally so; if a final price without indication of transport costs is agreed upon, SFLX is entitled to charge the return transport to the customer on the basis of the average local transport costs. Other claims made by SFLX in case of default of acceptance of the customer remain unaffected by this regulation. The increased delivery charge will be credited against possible claims for damages to which SFLX is entitled in case of breach of duty by the customer.

9.1.3. The customer shall be responsible for paying the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in any order documentation. SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

9.1.4. Unless otherwise agreed, the remuneration shall be due upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the SFLX Platform. SFLX exclusively delivers the invoices to the customer in electronic form (for example on the SFLX Platform or as an email) and the customer consents to receiving invoices in electronic form. It is the customer's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

9.1.5. The customer agrees that SFLX may issue self-billings on the customer’s behalf for the period from the date on which you have agreed to use the SFLX platform until the date on which this Agreement is terminated by the partner or SFLX. Self-billings will contain any information that is required to issue a VAT-compliant invoice under the applicable law. SFLX may retain this information and use it as required by law. The customer must notify SFLX immediately if the customer (i) is aware of any additional information that needs to be provided to the self-billings to comply with the applicable law, (ii) cease to be registered for VAT, or (iii) change of customer’s VAT-ID number. Self-billings will be issued in the currency of the customer’s Member State. Each self-billing will be considered accepted if the customer does not reject it within 14 days from the date of issue. The Customer can only reject a self-billing by e-mail addressed to invoice-pl@schuettflix.com. The Customer agrees to not raise separate sales invoices for the transactions covered by a self-billing.

9.2 Disposal Services

9.2.1. The customer shall pay SFLX the remuneration agreed upon for the respective disposal services. In case of weight-dependent remuneration for the disposal services only the quantity in tons actually accepted by SFLX is decisive, even if the customer has indicated the quantity differently in the context of the individual order as placed. As a rule, for the determination of the actually accepted quantity, only the weighing data at the waste disposal plant as provided to the customer by SFLX about the quantities accepted there are applicable, even if a weighing was also possible at the Construction Project/Construction Site or was actually carried out there.

9.2.2. The customer shall be responsible for paying the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in the order documentation. SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

9.2.3. Unless otherwise agreed upon, payment for the disposal services shall be due upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the SFLX Platform. SFLX exclusively delivers the invoices to the customer in electronic form (for example on the SFLX Platform or as an email) and the customer consents to receiving invoices in electronic form. It is customer's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

10. Administrator and User

10.1. The customer shall appoint at least one administrator. This person shall have access to the SFLX Platform by means of an identification code and a password to be assigned by SFLX. The administrator—if several administrators are appointed, this is valid for each of them—shall be authorized to grant and withdraw authorizations for the use of the SFLX Platform to third parties, e.g., customers’ employees or external service providers/partners, in the name of the customers according to the scope as generally defined by SFLX for this purpose on the SFLX Platform (these employees/commissioned persons/third parties are referred to as "Users” in these Conditions of Sale). The number of possible Users is not limited; in particular, the administrator is entitled to designate additional administrators with identical access authorizations. Upon the first assignment of corresponding authorizations, a User profile is created for the respective User on the SFLX Platform and these respective Users then receive an email invitation to join from SFLX, combined with the request to register on the SFLX Platform. Only after completion of this registration and after their consent to the SFLX General Terms and Conditions—the administrator must also consent to the General Terms and Conditions—are the Users authorized to use the SFLX Platform, until the withdrawal of the authorization by the administrator, or until the contract is terminated. The scope of use for Users may be limited, either by the general functional scope of the SFLX Platform or based on the authorization roles supported by the SFLX Platform, if applicable, and the corresponding settings for the customers, for example, with regard to access to specific content.

10.2. The administrator—if applicable further administrators—and all other Users are authorized to act in the name and on behalf of the customers with SFLX, especially to make declarations of intent for the customers. Their actions as well as every action using the access data of the administrator(s) as well as any and all other Users in connection with the SFLX Platform shall be imputed as performed by the customer. All Users and administrator(s) are vicarious agents of the customers and are considered as authorized by the customers to represent its interests for SFLX.

10.3. The access data to the SFLX Platform is to be treated as strictly confidential by the administrator(s) and the Users. The customer must ensure and guarantee that the access data is not distributed or revealed. SFLX shall be informed immediately if and when unauthorized third parties obtain knowledge or material information about the access data.

10.4. Three incorrect entries of access data and three months of non-use by the authorized SFLX User will automatically result in a temporary block for that respective access.

11. General Customer and User Obligations

In order for the SFLX Platform—particularly with a large number of Users—to function so that SFLX can provide its own contractual services correctly, all Users and the customers’ Users (in the following administrator(s) and further customer users are all referred to as "Users") shall comply with the regulations and duties.

11.1. General

11.1.1. The customer has looked into the essential functional features of the SFLX Platform and assumes the risk that the SFLX Platform fulfills his requirements and needs. SFLX employees and/or by expert third parties were consulted for questions prior to the conclusion of the contract.

11.1.2. The customer observes the instructions for the use of the SFLX Platform as provided by SFLX; the customer will regularly check the information sources provided on the SFLX Platform as well as the information sources provided online at https://schuettflix.com/ and take them into account when using the SFLX Platform.

11.1.3. The customer will regularly check the information SFLX makes available to him   on the SFLX Platform—in particular by means of the notifications function provided there—in order to access new messages, documents, notifications and further information. The information sent to him, i.e., to one of his Users using the notifications function of the SFLX Platform shall be deemed received by the end of the respective business day that the notification(s) was/were sent.

11.1.4. The customer is obligated to use current anti-virus programs on the local systems that are used to access the SFLX Platform and to take appropriate precautions against hacker attacks, virus infestation and comparable disturbances during the entire contract period, which particularly includes installing the security patches available for the operating system used without delay.

11.1.5. The customer agrees that SFLX has access to his data to the necessary extent for the analysis/remedy of errors/defects reported by him as well as in the context of the requested support and to ensure the proper operation of the SFLX Platform, in particular analyses of functional processes and examinations and/or testing of file structures.

11.2. The customer is fully and exclusively responsible for the content posted by him and his Users on the SFLX Platform. SFLX does not check post contents for completeness, correctness, legality, timeliness, quality and/or suitability for a specific purpose.

11.3. The customer declares and warrants that he is the authorized owner of the rights to the contents transmitted or uploaded by his Users (e.g., photos, names, telephone numbers) or is at least otherwise authorized (e.g., with duly obtained consent from the owner(s)) to transmit the contents to SFLX, to make them available for use on the SFLX Platform and to make them available to his Users on the SFLX Platform. Therefore, the customer ensures that he is entitled to sufficient rights of use for said information or that the respective files as made accessible on the SFLX Platform do not represent a violation of legal regulations, best practices and/or the rights of third parties prior to the transmission of pictures, plans, drawings, sketches and any other information. Insofar as the customer uploads photographs in which persons can be recognized, this may only take place if their effective consent has been duly obtained.

11.4. The customer exempts SFLX from all claims that third parties (including foreign users) assert against SFLX due to any presumed violation of their rights by the transmitted or uploaded contents or because of any other use of the SFLX Platform by the customers and his Users. This right to exemption includes, in particular, the costs of the necessary legal defense by SFLX, including all court costs and legal fees. The right to exemption does not exist if and to the extent that the customers or the Users concerned are not responsible for the infringement.

11.5. SFLX reserves the right to refuse the posting or uploading of contents and/or to edit, block or remove already posted contents without prior notice if the posted content is construed to have led to a violation of Clause 11.3 or if there are any concrete indications that a serious violation of Clause 11.3 could occur.

11.6. SFLX stores and processes content and data for the customer, which are provided by him and the Users during the use of the SFLX Platform, as a technical service provider and which come about during the use of the SFLX Platform. The customer is obligated not to post/use any content and data that is punishable by law or otherwise illegal in absolute terms or in relation to individual third parties, and not to use any programs containing viruses or other malware or to expose the notification software to any such risks. The customer shall guarantee to actively ensure that all Users comply with these obligations. The customer remains the responsible party for personal data and must therefore always check whether the processing of such data on the SFLX Platform is allowed under the applicable User permissions according to law. The customer shall ensure in particular that all Users have consented and agreed to receive emails (for example on the SFLX Platform or as an email), SMS and other push messages generated by SFLX—specifically in the context of the initial registration and invitation process.

11.7. Use of Content on the SFLX Platform

The use of the SFLX Platform and its applications may take place exclusively and expressly for the purposes as mentioned in Clause 2.1. Any and all use beyond this is prohibited. Users are prohibited from using the contact data of any other Users made accessible via the SFLX Platform for any other purpose than for the commercial communication of the customers and only to the extent that the other User has consented or that which is permitted by law.

11.8. SFLX Platform Malfunction

11.8.1. Interfering with the SFLX Platform is prohibited. In particular it is prohibited to take such measures which may lead to an excessive processing load on the SFLX Platform (e.g., by mass sending of notifications or messages, spam, or denial of services attack) or to the unreasonable annoyance of other Users.

11.8.2. Electronic attacks of any kind against the SFLX Platform (including all hardware and software used for its operation) or on individual Users are prohibited. Such electronic attacks include, but are not limited to, the measures listed below:

Hacking attempts, i.e., any and all attempts to take over, circumvent or otherwise disable the security mechanisms on the SFLX Platform, the application and/or distribution of viruses, worms, Trojans and other harmful files, brute force attacks, other actions or procedures that may interfere with the SFLX Platform including all hardware and software used for its operation and/or those that can harm SFLX or Users.

11.9. Evaluation (Ratings)

11.9.1. To the extent generally provided by SFLX, Users of the SFLX Platform can rate each other after the execution of a delivery, and this information is made publicly accessible on the SFLX Platform. SFLX reserves the right to have individual and varied aspects of the performance evaluated. The ratings are not checked or confirmed by SFLX. They may therefore be inaccurate or misleading.

11.9.2. Each User, i.e., every single User is obligated to provide only truthful information in the reviews or ratings submitted on the SFLX Platform. The evaluations submitted in each case must be factual and may not contain any abusive criticism or any information that may be construed as such.

11.9.3. It is prohibited to submit ratings about oneself or to have them submitted by third parties, to include or mention circumstances in the ratings that are not related to the transactions for a specific delivery and to induce or otherwise encourage other Users to submit or not to submit a rating by means of threats or financial incentives.

11.9.4. There is no entitlement to the publication of submitted ratings, nor to the submission of ratings.

12. Availability and Operation of the SFLX Platform

12.1. SFLX guarantees, as one of its responsibilities, a 98% annual average availability for the SFLX Platform. Usually, the services provided by the SFLX Platform are available from Monday to Sunday in the time from 00:00 to 24:00 every day (7 days 24 hours a day). However, in order to calculate this availability as stated, an annual availability of a maximum of 3000 hours (= 250 days x 12 hours) is assumed, as derived from the standard working hours. Furthermore, the calculation of availability does not include the regular system maintenance windows, which shall be on working days between 18:00 and 06:00 of the following working day and on Sundays/holidays all day.

12.2. Furthermore, the right to the use of the services available on the SFLX Platform is extant only within the technical and operational possibilities of SFLX. SFLX strives for an uninterrupted usability of the SFLX Platform to the extent that it is technically possible. However, technical malfunctions (such as power supply interruptions, hardware and software errors, technical problems in the data transmission lines) may cause temporary restrictions or interruptions.

12.3. SFLX assures operating the SFLX Platform only on data processing systems within the legal territory of the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state which is party to the Agreement on the European Economic Area, and to save customer data, without exception, in the Federal Republic of Germany, in another member state of the European Union or in another contracting state which is party to the Agreement on the European Economic Area. However, SFLX is entitled to change the places of performance at any time within the borders of the aforementioned countries at its own discretion.

12.4. SFLX ensures that the data of the individual contracting parties are administered separately so that any possible access to the data by other customers and/or other unauthorized third parties is precluded. Excluded from this are, to the necessary extent, other Users on the SFLX Platform—e.g., the suppliers and forwarding agents—that SFLX uses to deliver the Products ordered by the customer.

12.5. The data recorded on the SFLX Platform—especially that concerning orders, deliveries, invoices etc.—is regularly backed up by SFLX according to schedule, but at least once a day, in order to guarantee the reconstruction of the data and information in case of loss in terms of a daily system recovery. Data changes, whether intentional (e.g., data entry) or unintentional (e.g., data deletion), that occur between backups are not saved. However, the customer is solely responsible for compliance with retention periods under any applicable laws. A long-term data backup for archiving purposes is not part of the SFLX Platform’s scope of services.

12.6. SFLX strives to continuously develop the SFLX Platform. Therefore, SFLX is entitled to make changes in user interfaces, functionalities, services, and applications provided on the SFLX Platform at any time—particularly those regarding layout and design—and to restore their availability. Such continuous development may or may not be associated with restrictions or even the elimination of individual partial functionalities in sub domains on the SFLX Platform. If the justified interests of the customer can be affected to a considerable extent by a change of service which has effects on the stated condition of the SFLX Platform, SFLX shall inform the customer about the change at least three months before coming into effect. In this case, the customer may object to the change within one month after its announcement. The objection must be made in text form at a minimum. If SFLX does not enable the customer to use the SFLX Platform in the previously available form immediately after his objection, the customer is entitled to the termination of the contract without notice with immediate effect within a period of five working days from the effective date of the service change.

13. Blocking Access

13.1. SFLX can block a customer's access to the SFLX Platform—either completely or for single Users—temporarily or permanently if there are concrete indications that there has been a violation of this contract by the customer or one of his Users, a violation of the General Terms and Conditions, a violation of any other general terms of use of the SFLX Platform and/or valid law or legal requirement or if SFLX has any other justified interest in blocking access to the platform. When deciding upon blocking access to the SFLX Platform, SFLX shall take the appropriate legitimate interests of the customer into account.

13.2. In case of temporary or permanent blocking of access to the SFLX Platform, SFLX shall block the respective access authorizations of the customers as well as his Users and inform him about this via email.

14. Duration and Termination

14.1. The contract for the SFLX Platform is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either party with one (1) full months’ notice to the end of a month.

14.2. Furthermore the contract may be terminated by either party without notice for cause.

14.3. A contract shall be terminated in text form at a minimum.

14.4. The termination of this contract does not affect the validity of the individual contracts for the delivery of Products concluded on the SFLX Platform. These will be processed on the SFLX Platform as agreed, notwithstanding any termination of the contract.

14.5. The customer is obligated to download the data and files he has stored on the SFLX Platform after termination of the contract by using the export and download functions provided for this purpose on the platform itself in due time prior to the termination of that specific contractual relationship. In case of termination of the contract without notice SFLX shall permit the customer access to the export and download functions on the SFLX Platform for the duration of 2 weeks as calculated from the end of the contract. With termination of the contract—in case of a termination without notice after expiration of a further two weeks—SFLX is not only entitled but obligated to delete the customer’s data immediately and to destroy all previously made copies. In the latter case, the deletion will take place after the expiry of these deadlines.

15. Data Protection

15.1. The customer and SFLX will observe the respectively applicable data protection regulations especially those valid in Poland or the country where given data subject has its place of residence, and will obligate their employees involved in connection with the cooperation between the customers and SFLX to observe nondisclosure of data insofar as they are not already generally obligated to them or in addition to such an obligation.

15.2. If the customer collects, processes or uses personal data using the SFLX Platform, he guarantees that he is authorized to do so according to the applicable data protection law and regulations and also exempts SFLX in case of any violation from the claims of third parties.

15.3. Details about data protection obligations and regulations can be found in the respective and valid SFLX data protection regulations as part of the contractual agreement. In accordance with legal requirements, the data protection articles to be regulated are recorded there.

16. Miscellaneous

16.1. For the purposes of these General Terms and Conditions, a working day is always a day that is not a public holiday in Poland. Sundays are not working days.

16.2. The customer may transfer rights and obligations from or in connection with this contract to third parties only upon receiving prior written consent from SFLX.

16.3. A set-off is only allowed against the undisputed or legally binding claims of SFLX.

16.4. There are two procedures for amendments to these General Terms and Conditions: 

1) new versions of the General Terms and Conditions are accepted (for example, by request in the app or in connection with an order) as part of the regular business relationship between the parties, 

2) alternatively (for cases of longer customer inactivity), SFLX shall inform the customer about changes in the Terms and Conditions in written form, by email or on the SFLX Platform. If the customers do not object to such changes within six weeks upon receipt of the notification, the changes shall be deemed accepted and agreed. The customer shall be informed separately of the right to object and the legal consequences of silence in the event of an amendment to the Terms and Conditions.

16.5. For all disputes arising from or in connection with this contract (including those concerning its validity), the court having jurisdiction over the registered office of the SFLX shall have exclusive jurisdiction in the first instance.

16.6. Only the English version of this General Terms and Conditions shall be legally binding, the Polish Englishtranslation serves information purposes only.

16.7. This contract shall be exclusively governed by Polish law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).

General Terms and Conditions / Transport Business Conditions

Preamble

The company Schuettflix Polska sp. z o. o., Postępu 15, VII floor, 02-676 Warsaw, hereinafter referred to as "SFLX"—offers its commercial customers, in addition to other offers, the isolated transport of bulk goods and other goods of the customer as a transport business, i.e., the collection of goods from one location for transportation to another specified by the customer, and to have them unloaded there—these transport services conducted without the sale of Products are hereinafter referred to as "Transport Business". The following General Terms and Conditions of Business/Transport Business Conditions in conjunction with the General Terms and Conditions of Business/Conditions of Sale regulate the contractual specifics of this Transport Business.

1. Applicability     

These Transport Business Conditions shall take precedence over the Conditions of Sale. They regulate the contractual peculiarities when agreeing on a transaction for the Transport Business.

2. Object of the Contract

2.1. The subject of a transport business transaction is the arrangement of the shipment of the Products as specified by the customer at the time of the order—i.e., the arrangement for the collection at the collection location agreed upon, the transport of the Products to said location and the unloading of Product(s) there. For such forwarding business transactions, these Transport Business Conditions shall take precedence and the Conditions of Sale shall have subordinate priority. Because of the characteristics of the transaction for the sale of goods the clauses 3 (conclusion of the contract), 4 (delivery time and collection of Products), 5 (self-collection), 6 (liability of SFLX),7 (warranty), 8 (retention of title) and 9 (remuneration) of the Conditions of Sale are not applicable to transport business transactions.

SFLX itself does not offer any transport or forwarding services but has corresponding services carried out by forwarding companies. Insofar as in the following reference is made to SFLX in connection with the performance of these services, this includes the commissioned freight forwarder. 

Transport and forwarding services are predominantly offered and handled by SFLX using the SFLX Platform.  However, SFLX explicitly reserves the right (especially in the Project business) to conclude contracts with other customers including those without access to the SFLX Platform. In this case the following regulations apply even if reference is made to the "SFLX Platform" to that extent that the regulations are not Platform-specific. 

2.2. The collection location and the location of the Products must be in the Republic of Poland. Islands are excluded. Also excluded are the transport of

2.2.1. products with a value of more than PLN 93.550.000,

2.2.2. dangerous or hazardous goods and any kind of consignments containing oil, gasoline, lubricants, gases, oxygen, compressed air cylinders with and without their contents, explosive objects,

2.2.3. live animals, human and animal remains, organs and parts of corpses, urns,

2.2.4. weapons as defined by the German Weapons Act or Polish Weapons and Ammunition Act, ammunition, and weapons or weapons components that violate legal provisions of the country of departure or receipt,

2.2.5. products which violate the German or Polish import regulations, embargo lists as well as the European Council (EC) Anti-Terror Regulations EGVO 2580/2001 and 881/2002,

2.2.6. products that in themselves or in their transport constitute a violation of a legal or regulatory prohibition, and

2.2.7. temperature sensitive Products, such as plants, fruits, and/or perishable goods.

2.3. In the absence of a specific agreement, the transport business and the performance of SFLX in this respect does not include

2.3.1. the loading of the Products,

2.3.2. the packaging of the Products,

2.3.3. weighing, examination, measures for preservation/improvement of the goods or their packaging,

2.3.4. the provision and/or exchange of pallets or other loading/packaging equipment or materials.

If the Products are transferred/prepared using loading equipment, SFLX is not obligated to exchange them for other/comparable loading equipment. An obligation to return does not exist on the part of SFLX, unless such an obligation was agreed upon separately beforehand.

2.4. Customs clearance is the exclusive obligation of the customer. In cases of imports and exports subject to authorization, SFLX does not assume any obligations for customs declaration, customs clearance, handling of import and export tariffs or fees, etc. The observance of the customs, tax, railroad, and other official regulations as well as the regulations concerning maintaining records of statistics of the movement of goods is the sole responsibility of the customer. The latter shall in particular procure, issue, and complete all forms/(accompanying) documents required in connection with this and shall arrange for any necessary clearance for the Products or any and all accompanying documents. The customer is obligated to hand over all necessary papers which are required by customs or other official processing to SFLX or to the forwarding company assigned by SFLX in a document bag before the collection of the Products takes place. In case SFLX is subject to claims or complaints made by third parties (including but not limited to the customs authorities) in connection with a customs clearance, the customer now exempts and indemnifies SFLX from all costs, fees, taxes, and customs duties etc., immediately upon first request. This includes all costs for legal counsel and defense. 

2.5. If taxes, fees, charges, duties, customs penalties or storage costs are levied by the authorities or if SFLX is requested to pay any such costs on behalf of the customer, shipper, consignee, recipient or third party and if SFLX is not able to collect this amount from the person concerned on first request, the customer shall pay the full amount on demand of SFLX unless the financial expenses were unnecessary and not incurred based on a fault or mistake made by or the responsibility of the customer. This also applies if the recipient or, in the case of invoicing to third parties, this third party fails to pay any amounts due.

2.6. Unless otherwise stated in these Transport Business Conditions and the Conditions of Sale, the provisions of the current version of the Polish General Forwarding Rules shall apply to the order.

3. Conclusion of Contract

3.1. The presentation and advertisement of transport services on the SFLX Platform does not represent a binding offer to conclude a contract, but only represents an invitation to the customer to order the services as presented on the SFLX Platform as related to transport services in general and forwarding business transactions in particular at the respective offered prices. The customer has no right to accept orders related to transport services in general and forwarding business transactions orders. SFLX is entitled but not obligated to accept any customer orders.

3.2. SFLX accepts transport business transaction requests from the customer either by telephone, by email/electronic communication or on the SFLX Platform at SFLX’s discretion. The customer shall inform SFLX about all details of the specific transport business transaction (e.g., type, nature, and quantity of the Products, collection/location, times, remuneration, and if necessary, number/composition of the trucks). For inquiries transmitted on the SFLX Platform, SFLX reserves the right to unilaterally specify individual details of the transport business transaction to the customer or to provide only certain selection options. Unless otherwise agreed upon, SFLX is always entitled to accept the specific transport business transaction—even multiple times —only in parts; another performance is only applicable if the partial transport of the Products—e.g., due to their nature—is not possible or not reasonable for the customer. The order details received and agreed by phone or transmitted by the customer on the SFLX Platform are immediately placed by SFLX together with an individual order number in the customer's order list as it appears on the SFLX Platform. The customer's offer to conclude the individual contract on the transport business transaction (the order) shall become effective when it is placed there. Any acceptance of this offer by SFLX is not connected with order placement in principle and is not declared as such by SFLX, also in the context of the telephone order acceptance.

3.3. The customer is obligated to check his order for accuracy and completeness of content immediately after it is placed on the order list on the SFLX Platform. As long as SFLX has not yet accepted the order of the customer, the customer is entitled to change the content of the order or even to cancel it completely within the scope of the cancellation options provided for this purpose on the SFLX Platform. SFLX strives to grant the customer the right to modification and cancellation as long as and as far as his order is shown as "open" and not yet as "assigned" or not as "in process" on the SFLX Platform on the contract list as it is displayed there. A change of the order becomes effective if it is put into the customer’s contract list by SFLX with the changed content. An order canceled in whole or in part by the customer will be identified in the order contract as "canceled". Until then, however, it remains effective within the time limits specified by the customer upon placing said order. In the absence of a Validity Period specified by the customer, his order shall remain effective for a period of two (2) business days as calculated from the date of its placement in the order list. It also loses its validity if SFLX shows it as "canceled" on the contract list.

3.4. SFLX informs the customer on the SFLX Platform or by other means that the specific transport contract ("Order") has been concluded in whole or in part. Insofar as the forwarding business is handled on the Platform, this is currently done by the customer receiving initial notification of the planned unloading of the Products from the specific transport/offer (date and time/time span) on the Platform in the notification center there. Alternatively, SFLX can mark the contract in the order list of the Platform completely or partially as assigned or as "in process". Thus, the contract on the specific transport transaction, i.e., the contract, is concluded. If the notification/designation on the contract list only refers to a part or a partial quantity of the Products, the contract shall initially only be concluded to this extent. As long as the customer order is still effective and the contract  is only partly concluded, SFLX is allowed to declare the (partial) acceptance several times. SFLX is also entitled to declare the acceptance of the offer of the customer completely or partly elsewhere. The customer’s binding accepted offer with the details of the contract (especially collection/location, date, number/quality/category of vehicles, remuneration) will be made available to the customer on the SFLX Platform together with these Transport Business Conditions, the General Terms and Conditions/Conditions of Sale and the valid data protection regulations and are permanently retrievable in electronic form.

3.5. SFLX does not arrange insurance coverage against natural hazards, fire or other damage risks for the Products without concluding an explicit order for this. This applies in particular to such Products that are temporarily stored for operational reasons.

4. Transportation

4.1. The quantities of transported Products often make it necessary for SFLX to distribute the orders over several transports, i.e., loads. In principle SFLX is therefore entitled to partial transports and to groupage (Less than Container Load), unless the customer has already indicated in his offer that this shall be excluded or the information given in this context concerning the nature of the Product clearly indicates the refusal of partial deliveries or groupage.

4.2. The collection and unloading of the Products at the collection point or location shall take place on the date as agreed and within the time frame agreed on. However, in principle SFLX is also entitled to pick up and deliver the Products at an earlier time if the parties have not agreed otherwise. The agreement of a very specific date ("scheduled delivery") does not represent a fixed transaction (“drop dead date”) and always includes a minimum tolerance of +/- 1 hour, even if on the SFLX Platform it is possible to specify a date to the minute. Exceeding an agreed deadline only entitles the customer to assert the rights as stated in Clause 1.1. With the exception of a delay caused intentionally or through gross negligence any further liability of SFLX, especially for consequential damages is hereby excluded.

4.3. The customer is obligated to describe not only the type, quality, nature, quantity (dimensions, volume, weight) of the Products precisely and unambiguously, but also both the collection location and the location within the scope of its order and in the case of the creation of Construction Project/Construction Site on the Platform; this includes in particular the specification of the accessibility/navigability of the collection location/location by truck. If the customer specifies the collection location within the scope of an order—e.g., by indicating it on the map—it must be located within boundary of the specified Construction Project/Construction Site. The customer shall answer any questions about the collection location/general location SFLX or the third party entrusted by SFLX have about the collection or delivery without delay. The collection, transport and delivery of the Products is usually carried out by trucks weighing up to 40 tons. The delivery roads as well as any driveways to the collection/delivery site from the nearest main road must be suitable for a weight of up to 40 tons and have a width of at least 3 meters and a height of 4 meters and must not have more than a 10% incline. If a road to be used for the delivery has a lower weight limit or lower width/height or greater incline, SFLX is not obligated to execute the Order. Furthermore, the customer shall ensure that the Products are transferred immediately after the Order arrives at the place of collection and can be loaded by him on the vehicle organized by SFLX. If the customer is not present at the scheduled place and time of collection of the Products, SFLX or the third party organized by SFLX is entitled but not obligated to load the Products themselves. The customer must ensure that loading takes place, insofar as the Products are the property of third parties.

4.4. The customer is obligated to grant SFLX and the freight carriers entrusted by SFLX the unhindered access to the agreed upon collection/location at any time and to enable the immediate, undisturbed loading or unloading of the Products as soon as the Order has come into effect. Loading and unloading shall generally be the responsibility of the customer, unless expressly agreed otherwise in the Order. If the customer or one of his Users, who is authorized to give a confirmation according to the assigned role profile, is present at the time of the collection  or delivery of the Products at the agreed collection or location, the customer is obligated to accompany the collection or unloading of the Products and to confirm the completion of the loading or unloading immediately after its completion on the SFLX Platform and additionally confirm this to the carrier present on site—if necessary by notification of his name and by signing a bill of lading. If the collection/delivery takes place during when the customer or one of his Users who is authorized to give a delivery confirmation is absent, the loading as well as the unloading of the Products by SFLX or by the third parties charged with the transport may also take place in the absence of the customer. In this case, the unloading means those obligations have been discharged. The unloading of the Products at the location completes the delivery.

4.5. SFLX, as well as the third party commissioned with the execution of transport services  by SFLX, is not liable for impossibility of performing the transport business or for delays of its execution as far as these are caused by force majeure or any other events not foreseeable at the time of the conclusion of the contract (e.g., operational disturbances of any kind, difficulties in the procurement of energy or fuel, transport delays, strikes, lawful lockouts, lack of manpower, energy or raw materials, difficulties in the procurement of necessary official permissions or official measures) which SFLX is not responsible for. Provided that such events make the performance or service considerably more difficult or impossible for SFLX and the hindrance or obstacle is not temporary, SFLX is entitled to withdraw from the contract. In the event of temporary hindrances, performance deadlines shall be extended or performance dates shall be postponed by the period of the hindrance plus a reasonable start-up period. In the event that the customer cannot be expected to collect/deliver the Products or to perform any other service due to the delay, he can withdraw from the Order by immediate written declaration to SFLX.

4.6. In case of transport delays for which SFLX is responsible, the agreed transport costs are reduced in favor of the customer by a lump sum of 30% of the agreed transport costs if the delay is more than one hour. If the delays in delivery relate only to individual or separate partial deliveries, the deduction of transport costs stated above shall be reduced proportionately. The ratio of the delayed delivery to the remaining delivery quantity shall then be decisive. The above limitation shall not apply if the damage was caused by intentional fault or gross negligence of SFLX.

4.7. If SFLX is subject to a delay with a service or if a service becomes impossible for SFLX, no matter for what reason, the liability of SFLX for compensation is limited according to Clause 5 independent of Clause 1.1.

4.8. If a transport of the Products that has been started is completely canceled due to reasons for which the customer  is responsible—e.g., because the access road or driveway to the collection/ or location is blocked, the Products cannot (be) loaded/unloaded, no sufficient unloading area is available for unloading or the customer or another third party unjustifiably refuses to collect/unload the Products—and the truck used for the transport needs to turn back, the Order will not be executed again but terminated immediately. SFLX is entitled to store Products which have already been loaded, to secure them or to transport them back to the place of collection; SFLX is entitled to charge the customer for the expenses incurred in this respect. The remuneration to be paid in this case is based on Clause 7.2; the payment of any other remuneration shall be canceled, whereas possible claims for damages by SFLX remain unaffected. If the aborted transport is a partial delivery, the above provision shall apply accordingly and proportionately according to an exactly calculable factor only to the partial delivery in question.

4.9. If force majeure (natural disasters, war, civil war, terrorist attack) makes the execution of the transport or any other service permanently impossible, an obligation to perform for SFLX is excluded. Any amounts already paid will be refunded to the customer without delay. SFLX is also entitled to refuse the provision of the transport/service as far as this requires an effort which is grossly disproportionate to the interest of the customer in the fulfillment of the Order under consideration of the content of the concluded contract and the dictates of good faith. Clause 4.9 sentence 3 shall then apply accordingly.

4.10. SFLX generally only accepts such short-term temporary storage of Products that are considered transport-related. Provided that there are no express regulations or agreements to the contrary, SFLX is entitled to store suitable Products outside temporarily.

5. Liability for Damages

5.1. The liability of SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to this Clause 5 insofar as it depends on culpability.

5.2. The liability of SFLX for damages, no matter for which legal reason, especially for legal impossibility, delay, defective or substandard performance, breach of contract, breach of duties during contract negotiations and tort is limited according to this Clause 12 insofar as it depends on culpability.

5.2. SFLX is liable without limitation pursuant to the legal regulations for damages to life, body and health which are based on SFLX’s negligence or intentional breach of duty by its legal representatives or its vicarious agents as well as for damages which are based on intentional or grossly negligent breaches of contract as well as fraudulent intent of SFLX, its legal representatives or vicarious agents.                                              

5.3.  SFLX is also liable for damages caused by simple negligence insofar as this negligence concerns the violation of contractual obligations whose compliance is of special importance for the achievement of the purpose of the contract (cardinal obligation). The liability is limited to that typical in contracts and foreseeable damage.     

5.4.  Any further liability on the part of SFLX is excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim; this applies in particular also to tortious claims. Insofar as the liability of SFLX is excluded or limited, said exclusion or limitation is also valid for the personal liability of its employees, representatives, or vicarious agents.     

5.5.  However, the above limitations or exclusions of liability shall not apply to liability independent from culpability as prescribed by law (e.g., under the Product Liability Act) or to liability under a warranty applied independent of culpability.      

5.6. The burden of proof for the facts justifying a limitation of liability or an exclusion of liability according to clause 12 shall be borne by SFLX.

5.7. If SFLX is liable to pay damages for loss or damage of Products, SFLX will compensate the injured party subject to the following regulations, the fair market value and in its absence the fair market value which goods of the same kind and quality had in the respective area of application of these Transport Business Conditions at the time when the performance of SFLX had to take place, deducting from this what has been saved as a result of the loss or damage, in particular customs duties, other costs and freight, as well as in case of damaged goods their sales value.

5.8. The liability of SFLX in case of loss or damage of the Products is limited to the amount of 2 units of account per kilogram of the gross weight of the consignment.

5.9.. If only individual packages or some portion of the consignment have been lost or damaged, the maximum liability sum pursuant shall be calculated on the basis of the gross weight of the entire consignment if the entire consignment has been canceled or based on the gross weight of the canceled part of the consignment if only part of the consignment has been canceled.

5.10. The above exclusions and limitations of liability apply to the same extent in favor of the agencies, legal representatives, employees, or any other vicarious agents of SFLX.

5.11. As far as SFLX gives technical information or acts in an advisory capacity and this information or advice is not part of the contractually agreed scope of services owed by him, this happens free of charge and therefore under exclusion of any liability.

5.12. The restrictions of this Clause 5 do not apply to the liability of SFLX as a result of intentional conduct, for guaranteed characteristics, due to injuries to life, body or health or according to the product liability law. A change in the burden of proof to the detriment of the customer is not associated with the above provisions in this Clause 5.

6. Statute of Limitation

6.1. All contractual and other claims against SFLX, its legal representatives, employees and vicarious agents are subject to the statute of limitation according to Article 118 of the Civil Code.

6.2. The aforementioned period does not apply to claims for damages from the customer resulting from injury of life, body or health or from intentional or grossly negligent breaches of duty of SFLX or vicarious agents of SFLX, which are each subject to the statute of limitation according to the applicable legal regulations.

7. Remuneration

7.1. The customer pays to SFLX the remuneration agreed upon using the SFLX Platform or outside the SFLX Platform. If the Order has only been completed in part, the remuneration agreed for the entire order shall be reduced accordingly.

7.2. The transport costs are basically a fixed price as agreed. However, these are increased if the delivery of the Products is delayed by more than 15 minutes for reasons for which the customer is responsible. This delay period is calculated from the arrival of the respective truck at the collection/unloading location and runs until the loading/unloading of the respective truck is completed. If a delay of more than 15 minutes is exceeded, an additional delivery charge of EUR 90.00 plus VAT per hour will be incurred for each truck used, which will be billed on a minute-by-minute basis, but only for a maximum duration of two hours. If the transport of the Products that has already begun must be completely terminated after they have been loaded for reasons for which the customer is responsible—e.g., because the access road to the collection/unloading location is blocked, no sufficient unloading area is available or the customer/a third party unjustifiably refuses the collection/unloading—and the truck used for the transport has to turn back, the transport costs shall additionally be increased as a lump sum to twice the amount agreed within the scope of the Order—pro rata if several trucks are used. The other claims of SFLX because of the breach of duty of the customer remain unaffected by this regulation. The increased delivery charge will be credited against possible claims for damages to which SFLX is entitled in case of breach of duty by the customer.

7.3. The customer is responsible to pay the accurate current respective statutory sales tax or value added tax, regardless of how it appears in any order documentation. SFLX shall issue a correct invoice to the customer.

7.4. Unless otherwise agreed, payment for the disposal service shall be due in full upon invoicing. This is payable within a period of fourteen (14) days from the date of invoice. The remuneration is to be paid without any deduction, provided that no deviating conditions are deposited for the customer with regard to means of payment (e.g., direct debit), payment terms and discount on the SFLX Platform. SFLX delivers the invoices to the customer exclusively in electronic form (for example on the SFLX Platform or as an email) and the customer hereby consents to receiving invoices in electronic form. It is customer's responsibility to print or download the credit notes, if necessary, in order to comply with all tax record retention obligations.

7.5. Only the English version of this General Terms and Conditions shall be legally binding, the Polish translation serves information purposes only.

7.6. This contract shall be exclusively governed by Polish law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11.04.1980 (UN Sales Convention).